PETAK, 21.IX.2018.

sv. Matej, apostol i evanđelist

Blagdan II. razreda

spomen i na pjevanim i na tihim misama: Petak rujanskih kvatri

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 36, 30-31, Ps 36, 1
(Ps 36, 30-31) Os iusti meditábitur sapiéntiam, et lingua eius loquétur iudícium: lex Dei eius in corde ipsíus. (Ps 36, 1) Noli aemulári in malignántibus: neque zeláveris faciéntes iniquitátem.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 36, 30-31) Os iusti meditábitur sapiéntiam, et lingua eius loquétur iudícium: lex Dei eius in corde ipsíus.
Ps 36, 30-31, Ps 36, 1
(Ps 36, 30-31) Pravednikova usta govore mudrost i jezik njegov kazuje pravdu. Zakon je Božji u srcu njegovu. (Ps 36, 1) Ne zaviđaj sreći grešnika i ne žesti se radi zlotvora.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 36, 30-31) Pravednikova usta govore mudrost i jezik njegov kazuje pravdu. Zakon je Božji u srcu njegovu.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Beáti Apóstoli et Evangelístae Matthaéi, Dómine, précibus adiuvémur: ut, quod possibílitas nostra non óbtinet, eius nobis intercessióne donétur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Pomogle nam, Gospodine, molitve blaženog apostola i evanđeliste Mateja, da po njegovu zagovoru postignemo, što ne možemo sami po sebi.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Petak rujanskih kvatri
Orémus.
Praesta,quaésumus, omnípotens Deus: ut, observatiónes sacras ánnua devotióne recoléntes, et córpore tibi placeámus et mente.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Petak rujanskih kvatri
Pomolimo se.
Daj, molimo, svemogući Bože, da ti se doživljujući svake godine ove svete dane svidimo tijelom i dušom.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Ezech 1, 10-14
Léctio Ezechiélis Prophétae. Similitúdo vultus quátuor animálium: fácies hóminis, et fácies leónis a dextris ipsórum quátuor: fácies autem bovis a sinístris ipsorum quátuor, et fácies áquilae désuper ipsórum quátuor. Fácies eórum, et pennae eórum exténtae désuper: duae pennae singulórum iungebántur, et duae tegébant córpora eórum: et unumquódque eórum coram fácie sua ambulábat: ubi erat ímpetus spíritus, illuc gradiebántur, nec revertebántur cum ambulárent. Et similitúdo animálium, aspéctus eórum quasi carbónum ignis ardéntium, et quasi aspéctus lampadárum. Haec erat vísio discúrrens in médio animálium, splendor ignis, et de igne fulgur egrédiens. Et animália ibant, et revertebántur in similitúdinem fúlguris coruscántis.
Ez 1, 10-14
Čitanje proroka Ezekiela. Evo prilike lica četiriju životinja: lice čovjeka i lice lava s desne strane u sve četiri, lice vola s desne strane u sve četiri, i lice orla odozgo u sve četiri. Njihova lica kao i njihova krila bila su upravljena prema gore. Po dva njihova krila združila su se, a dva su im pokrivala tijelo i svaka je životinja stupala ravno. Išle su kamo ih je vodio duh, i nisu se vraćale dok su polazile. I lica su životinja slična usijanoj žeravi i gorućoj zublji. Vidjelo se, da među životinjama prolazi sjaj ognja, a iz ognja sijeva munja. I životinje su išle i vraćale se kao kad sijeva munja.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 111, 1-2
Beátus vir, qui timet Dóminum: in mandátis eius cupit nimis. Pótens in terra erit semen eius: generátio rectórum benedicétur.
Ps 111, 1-2
Blago čovjeku koji se boji Gospodina i koji uživa u njegovim zapovijedima. Silno će biti na zemlji njegovo potomstvo, rod će pravednika biti blagoslovljen.
Allelúia, allelúia.
Te gloriósus Apostolórum chorus laudat, Dómine. Allelúia.
Aleluja, aleluja.
Tebe, Gospodine, hvali slavni apostola zbor. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Mt 9, 9-13
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. In illo témpore: Vidit Iesus hóminem sedéntem in telónio, Matthaéum nómine. Et ait illi: Séquere me. Et surgens, secútus est eum. Et factum est, discumbénte eo in domo, ecce multi publicáni et peccatóres veniéntes, discumbébant cum Iesu et discípulis eius. Et vidéntes pharisaéi, dicébant discípulis eius: Quare cum publicánis et peccatóribus mandúcat Magíster vester? At Iesus áudiens, ait: Non est opus valéntibus médicus, sed male habéntibus. Eúntes autem díscite quid est: Misericórdiam volo, et non sacrifícium. Non enim veni vocáre iustos, sed peccatóres.
Mt 9, 9-13
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme ugleda Isus čovjeka koji se zvao Matej gdje sjedi kod carine i reče mu: Pođi za mnom! On ustade i pođe za njim. I kad je sjedio za stolom u njegovoj kući, došli su mnogi carinici i grješnici i sjedoše za stolom s Isusom i s njegovim učenicima. Kad su to vidjeli farizeji, pitali su njegove učenike: Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grješnicima? Kad je to čuo Isus, odgovori: Zdravima ne treba liječnika nego bolesnima. Idite dakle i razumijte što znači: Hoću milosrđe a ne žrtve! Jer nisam došao zvati pravednike, nego grješnike.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 20, 4-5
Posuísti, Dómine, in capite eius corónam de lápide pretióso: vitam pétiit a te, et tribuísti ei, allelúia.
Ps 20, 4-5
Postavio si Gospodine, na njegovu glavu vijenac od dragog kamenja. Život je tražio od tebe i dao si mu, aleluja.

SecrétaPrikazna molitva
Supplicatiónibus beáti Matthaéi Apóstoli et Evangelístae, quaésumus, Dómine, Ecclésiae tuae commendétur oblátio: cuius magníficis praedicatiónibus erudítur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Preporučile ti, molimo, Gospodine, molitve blaženoga apostola i evanđeliste Mateja prinos tvoje Crkve, koju poučava njegovo divno propovijedanje.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Petak rujanskih kvatri
Accépta tibi sint, Dómine, quaésumus, nostri dona ieiúnii: quae et expiándo nos tua grátia dignos efficíant, et ad sempitérna promíssa perdúcant.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Petak rujanskih kvatri
Bili ti prijatni, molimo, Gospodine, darovi našega posta, da nas okajanjem učine dostojnima tvoje milosti i dovedu do vječnih obećanja.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de ApóstolisPredslovlje apostola
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre. Te, Dómine, supplíciter exoráre, ut gregem tuum, Pastor aetérne, non déseras: sed per beátos Apóstolos tuos contínua protection custódias: Ut iísdem rectóribus gubernétur, quos óperis tui vicários eídem contulísti praeésse pastóres. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia caeléstis exércitus, hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes: Uistinu je dostojno, i pravedno, pravo i spasonosno tebe, Gospodine, vječni Pastiru, smjerno moliti da stado svoje ne ostaviš, nego da ga po svojim blaženim apostolima neprestano štitiš i čuvaš, da njime ravnaju isti poglavari, koje si mu postavio na čelo kao pastire i namjesnike svoga djela. – I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 20, 6
Magna est glória eius in salutári tuo: glóriam et magnum decórem impónes super eum, Dómine.
Ps 20, 6
Velika je njegova slava u tvojemu spasenju, slavom i velikom ljepotom ukrasio si ga, Gospodine.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Percéptis, Dómine, sacraméntis, beáto Matthaéo Apóstolo tuo et Evangelísta interveniénte, deprecámur: ut, quas pro eius celebráta sunt glória, nobis profíciant ad medélam.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Primivši, Gospodine, sveta otajstva, molimo po zagovoru tvoga blaženoga apostola i evanđeliste Mateja, da nam bude na spasenje, što smo proslavili njemu u čast.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Petak rujanskih kvatri
Orémus.
Quaésumus, omnípotens Deus: ut, de percéptis munéribus grátias exhibéntes, benefícia potióra sumámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Petak rujanskih kvatri
Pomolimo se.
Molimo, svemogući Bože, da zahvaljujući za primljene darove primimo još veća dobročinstva.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.