PETAK, 21.XII.2018.

sv. Toma, apostol

Blagdan II. razreda

spomen i na pjevanim i na tihim misama: Petak adventskih kvatri

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 138, 17, Ps 138, 1-2
(Ps 138, 17) Mihi autem nimis honoráti sunt amíci tui, Deus: nimis confortátus est principátus eórum. (Ps 138, 1-2) Dómine, probásti me, et cognovísti me: tu cognovísti sessiónem meam, et resurrectiónem meam.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 138, 17) Mihi autem nimis honoráti sunt amíci tui, Deus: nimis confortátus est principátus eórum.
Ps 138, 17, Ps 138, 1-2
(Ps 138, 17) Nadasve častim tvoje prijatelje, Bože, jer je velika uloga vlasti njihove. (Ps 138, 1-2) Gospodine, ti si me kušao i spoznao, tebi je poznat moj počinak i moje uskrsnuće.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 138, 17) Nadasve častim tvoje prijatelje, Bože, jer je velika uloga vlasti njihove.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Da nobis, quaésumus, Dómine, beáti Apostóli tui Thomae solemnitátibus gloriári: ut eius semper et patrocíniis sublevémur; et fidem cóngrua devotióne sectémur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Daj nam, molimo, Gospodine, da dostojno slavimo svetkovinu tvoga blaženog apostola Tome, da nas i njegova zaštita vazda uzdiže i da nasljedujemo njegovu vjeru prikladnom pobožnošću.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Petak adventskih kvatri
Orémus.
Excita, quaésumus, Dómine, poténtiam tuam, et veni: ut hi, qui in tua pietáte confídunt, ab omni cítius adversitáte liberéntur:
qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Petak adventskih kvatri
Pomolimo se.
Pokreni, molimo, Gospodine, svoju silu i dođi da što prije oslobodiš od svake protivštine one koji se uzdaju u tvoju dobrotu:
koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Ephes 2, 19-22
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Ephésios. Fratres: Iam non estis hóspites et ádvenae: sed estis cives sanctórum et doméstici Dei: superaedificáti super fundaméntum Apostolórum et Prophetárum, ipso summo angulári lapide Christo Iesu: in quo omnis aedificátio constrúcta crescit in templum sanctum in Dómino, in quo et vos coaedificámini in habitáculum Dei in Spíritu.
Ef 2, 19-22
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Efežanima. Braćo: Više niste stranci ni pridošlice, nego ste sugrađani svetaca i Božji ukućani. Nazidni ste na temelju apostola i proroka, n ugaoni je kamen sam Isus Krist. Sva zgrada sazidana na njemu diže se za sveti hram u Gospodinu. Na njega se i vi nazidajte u Duhu za stan Božji.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 138, 17-18
Nimis honoráti sunt amíci tui, Deus: nimis confortátus est principátus eórum. Dinumerábo eos, et super arénam multiplicabúntur.
Ps 138, 17-18
Nadasve častim tvoje prijatelje, Bože, jer je velika uloga vlasti njihove. Da ih brojim, ima ih više nego pijeska.
Ps 32, 1
Allelúia, allelúia.
Gaudéte, iusti, in Dómino: rectos decet collaudátio. Allelúia.
Ps 32, 1
Aleluja, aleluja.
Radujte se pravednici u Gospodinu, pravednima dolikuje pohvala. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Io 20, 24-29
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem. In illo témpore: Thomas, unus ex duódecim, qui dícitur Dídymus, non erat cum eis, quando venit Iesus. Dixérunt ergo ei álii discípuli: Vídimus Dóminum. Ille autem dixit eis: Nisi vídero in mánibus eius fixúram clavórum, et mittam dígitum meum in locum clavórum, et mittam manum meam in latus eius, non credam. Et post dies octo, íterum erant discípuli eius intus, et Thomas cum eis. Venit Iesus iánuis clausis, et stetit in medio, et dixit: Pax vobis. Deínde dicit Thomae: Infer dígitum tuum huc, et vide manus meas, et affer manum tuam, et mitte in latus meum: et noli esse incrédulus, sed fidélis. Respóndit Thomas, et dixit ei: Dóminus meus et Deus meus. Dixit ei Iesus: Quia vidísti me, Thoma, credidísti: beáti qui non vidérunt, et credidérunt.
Iv 20, 24-29
Slijedi sveto Evanđelje po Ivanu. U ono vrijeme: Toma Blizanac, jedan od dvanaestorice, nije bio s njima kad je došao Isus. Drugi mu učenici reknu: Vidjesmo Gospodina. A on im odgovori: Neću vjerovati dok ne vidim na njegovim rukama rana od čavala i ne metnem svoga prsta u mjesto od. čavala i ne metnem svoje ruke u njegov bok. I poslije osam dana bili su opet njegovi učenici unutra i s njima Toma. Isus dođe, dok su vrata bila zatvorena, stade u sredinu i reče: Mir vama! Zatim kaže Tomi: Metni ovamo svoj prst i vidi moje ruke i pruži svoju ruku i metni u moj bok. I ne budi nevjeran nego vjeran. Toma odgovori; Gospodine moj i Bože moj! Isus mu reče: Povjerovao si, Toma, kad si me vidio. Blago onima koji ne vide a vjeruju!

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 18, 5
In omnem terram exívit sonus eórum: et in fines orbis terrae verba eórum.
Ps 18, 5
Po svoj zemlji iziđe njihov glas i do na kraj svijeta nauka njihova.

SecrétaPrikazna molitva
Débitum tibi, Dómine, nostrae réddimus servitútis, supplíciter exorántes: ut, suffrágiis beáti Thomae Apóstoli, in nobis tua múnera tueáris, cuius honoránda confessióne laudis tibi hóstias immolámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Donosimo ti, Gospodine, dugovanje svoje službe smjerno te moleći da u nama sačuvaš svoje darove po zagovoru blaženog apostola Tome, a radi njegova časnog priznanja prinosimo ti žrtve zahvalnice.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Petak adventskih kvatri
Munéribus nostris, quaésumus, Dómine, precibúsque suscéptis: et caeléstibus nos munda mystériis, et cleménter exáudi.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Petak adventskih kvatri
Primi naše darove i molitve, molimo, Gospodine, te nas nebeskim otajstvom očisti i milostivo usliši.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de ApóstolisPredslovlje apostola
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre. Te, Dómine, supplíciter exoráre, ut gregem tuum, Pastor aetérne, non déseras: sed per beátos Apóstolos tuos contínua protection custódias: Ut iísdem rectóribus gubernétur, quos óperis tui vicários eídem contulísti praeésse pastóres. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia caeléstis exércitus, hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes: Uistinu je dostojno, i pravedno, pravo i spasonosno tebe, Gospodine, vječni Pastiru, smjerno moliti da stado svoje ne ostaviš, nego da ga po svojim blaženim apostolima neprestano štitiš i čuvaš, da njime ravnaju isti poglavari, koje si mu postavio na čelo kao pastire i namjesnike svoga djela. – I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Io 20, 27
Mitte manum tuam, et cognósce loca clavórum: et noli esse incrédulus, sed fidélis.
Iv 20, 27
Pruži ruku svoju i upoznaj mjesto čavala i ne budi nevjeran nego vjeran.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Adésto nobis, miséricors Deus: et, intercedénte pro nobis beáto Thoma Apóstolo, tua circa nos propitiátus dona custódi.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Priteci nam u pomoć, milostivi Bože, i po zagovoru blaženoga Tome apostola čuvaj milostivo u nama svoje darove.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Petak adventskih kvatri
Orémus.
Tui nos, Dómine, sacraménti libátio sancta restáuret: et a vetustáte purgátos, in mystérii salutáris fáciat transíre consórtium.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Petak adventskih kvatri
Pomolimo se.
Sveto žrtvovanje tvojeg otajstva, Gospodine, neka nas obnovi, da očišćeni od starih mana zavrijedimo dobiti dio u tajni spasenja.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.