PONEDJELJAK, 22.I.2018.

sv. Vinko i sv. Anastazije, mučenici

Blagdan III. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 78, 11 et 12 et 10, Ps 78, 1
(Ps 78, 11 et 12 et 10) Intret in conspéctu tuo, Dómine, gémitus compeditórum: redde vicínis nostris séptuplum in sinu eórum: víndica sánguinem Sanctórum tuórum, qui effúsus est. (Ps 78, 1) Deus, venérunt gentes in hereditátem tuam: polluérunt templum sanctum tuum: posuérunt Ierúsalem in pomórum custódiam.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 78, 11 et 12 et 10) Intret in conspéctu tuo, Dómine, gémitus compeditórum: redde vicínis nostris séptuplum in sinu eórum: víndica sánguinem Sanctórum tuórum, qui effúsus est.
Ps 78, 11 i 12 i 10, Ps 78, 1
(Ps 78, 11 i 12 i 10) Neka uzađu pred lice tvoje, Gospodine, uzdasi sužanjski, sedmerostruko vrati susjedima našim. Osveti prolivenu krv slugu svojih! (Ps 78, 1) Bože, narodi prodiru u nasljedstvo tvoje, skvrne sveti hram tvoj, pretvaraju Jeruzalem u razvaline.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 78, 11 i 12 i 10) Neka uzađu pred lice tvoje, Gospodine, uzdasi sužanjski, sedmerostruko vrati susjedima našim. Osveti prolivenu krv slugu svojih!

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Adésto, Dómine, supplicatiónibus nostris: ut, qui ex iniquitáte nostra reos nos esse cognóscimus, beatórum Mártyrum tuórum Vincéntii et Anastásii intercessióne liberémur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Milostiv budi, Gospodine, našim poniznim prošnjama da se mi koji se priznajemo krivima zbog svoje opačine izbavimo po zagovoru blaženih mučenika tvojih Vinka i Anastazija.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Sap 3, 1-8
Léctio libri Sapiéntiae. Iustórum ánimae in manu Dei sunt, et non tanget illos torméntum mortis. Visi sunt óculis insipiéntium mori: et aestimáta est afflíctio éxitus illórum: et quod a nobis est iter, extermínium: illi autem sunt in pace. Et si coram homínibus torménta passi sunt, spes illórum immortalitáte plena est. In paucis vexáti, in multis bene disponéntur: quóniam Deus tentávit eos, et invénit illos dignos se. Tamquam aurum in fornáce probávit illos, et quasi holocáusti hóstiam accépit illos, et in témpore erit respéctus illórum, Fulgébunt iusti, et tamquam scintíllae in arundinéto discúrrent. Iudicábunt natiónes, et dominabúntur pópulis, et regnábit Dóminus illórum in perpétuum.
Mudr 3, 1-8
Čitanje knjige Mudrosti. Duše su pravednika u Božjoj ruci i neće ih dotaknuti smrtna muka. U očima nerazumnih izgledalo je kao da su mrtvi. Njihovu smrt smatrali su kao nesreću i njihov rastanak kao propast. Ali oni su u pokoju. I ako su pred ljudima trpjeli muke, njihova je nada puna besmrtnosti. Za kratko trpljenje bit će obilno nagrađeni, jer ih je Bog iskušao i našao ih dostojnima sebe. Iskušao ih je kao zlato u peći i primio ih je kao žrtvu paljenicu i nagradit će ih u svoje vrijeme. Pravednici će sjati i blistati kao iskre na trstici, sudit će narodima i upravljat će plemenima, a njihov će Gospodin vladati na vijeke.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Exodi 15, 11, Exodi 15, 6
(Exodi 15, 11) Gloriósus Deus in Sanctis suis: mirábilis in maiestáte, fáciens prodígia. (Exodi 15, 6) Déxtera tua, Dómine, glorificáta est in virtúte: déxtera manus tua confrégit inimícos.
Izl 15, 11, Izl 15, 6
(Izl 15, 11) Slavan je Bog u svojim svetima, divan u veličanstvu, čini čudesa. (Izl 15, 6) Snagom se proslavila desnica tvoja, Gospodine, desnica je tvoja uništila neprijatelje.
Eccli 44, 14
Allelúia, allelúia.
Córpora Sanctórum in pace sepúlta sunt, et nómina eórum vivent in generatiónem et generatiónem. Allelúia.
Sir 44, 14
Aleluja, aleluja.
Tjelesa su svetih u miru sahranjena, a njihova imena žive od koljena do koljena. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Luc 21, 9-19
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Cum audiéritis proélia et seditiónes, nolíte terréri: opórtet primum haec fíeri, sed nondum statim finis. Tunc dicébat illis: Surget gens contra gentem, et regnum advérsus regnum. Et terraemótus magni erunt per loca, et pestiléntiae, et fames, terrorésque de caelo, et signa magna erunt. Sed ante haec ómnia inícient vobis manus suas, et persequéntur, tradéntes in synagógas et custódias, trahéntes ad reges et praésides propter nomen meum: contínget autem vobis in testimónium. Pónite ergo in córdibus vestris non praemeditári quemádmodum respondeátis. Ego enim dabo vobis os et sapiéntiam, cui non póterunt resístere et contradícere omnes adversárii vestri. Tradémini autem a paréntibus, et frátribus, et cognátis, et amícis, et morte affícient ex vobis: et éritis ódio ómnibus propter nomen meum: et capíllus de cápite vestro non períbit. In patiéntia vestra possidébitis ánimas vestras.
Lk 21, 9-19
Slijedi sveto Evanđelje po Luki. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Kad čujete da se govori o ratovima i bunama, nemojte se plašiti, jer treba da to bude prije, ali još nije odmah svršetak. Tada im reče: Ustat će narod na narod i kraljevstvo na kraljevstvo i na različitim će mjestima biti veliki potresi i kuge i glad i strahote, a na nebu veliki znaci. Ali prije svega toga stavit će na vas ruke i progoniti, predavat će vas u sinagoge i bacati u tamnice, radi mene povlačit će vas pred kraljeve i upravitelje. I to će vam se dogoditi da vi posvjedočite. Zato budite mirni i ne smišljajte unaprijed kako ćete odgovarati, jer ću vam ja dati riječ i mudrost kojoj se neće moći oprijeti ni usprotiviti nitko od svih vaših protivnika. Bit ćete izdani od roditelja i braće i rođaka i prijatelja, a neke će od vas usmrtiti. Svi će vas mrziti radi mene, ali neće propasti ni vlas s vaše glave. Svojom strpljivošću spasit ćete svoj život.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 67, 36
Mirábilis Deus in Sanctis suis: Deus Israel, ipse dabit virtútem et fortitúdinem plebi suae: benedíctus Deus. Allelúia.
Ps 67, 36
Divan je Bog u svojim svetima. Bog Izraelov daje krepost i snagu puku svojemu. Blagoslovljen Bog. Aleluja.

SecrétaPrikazna molitva
Múnera tibi, Dómine, nostrae devotiónis offérimus: quae et pro tuórum tibi grata sint honóre iustórum, et nobis salutária, te miseránte, reddántur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Prikazujemo ti, Gospodine, darove svoje odanosti, da ti budu mili zbog časti tvojih pravednika, a nama postanu spasonosni po tvom milosrđu.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Sap 3, 4 et 5 et 6
Et si coram homínibus torménta passi sunt, Deus tentávit eos: tamquam aurum in fornáce probávit eos, et quasi holocáusta accépit. eos.
Mudr 3, 4 i 5 i 6
I ako su pred ljudima trpjeli muke, Bog ih je iskušao. Prokušao ih je kao zlato u peći i primio ih je kao žrtve paljenice.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Quaésumus, omnípotens Deus: ut, qui caeléstia aliménta percépimus, intercedéntibus beátis Martýribus tuis Vincéntio et Anastásio, per haec contra ómnia advérsa muniámur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Molimo, svemogući Bože, da nas nebeska hrana koju smo primili zagovorom blaženih tvojih mučenika Vinka i Anastazija zaštiti od svih protivnosti.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.