UTORAK, 22.V.2018.

Duhovski utorak

Dan u osmini I. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
IV Esdr 2, 36 et 37, Ps 77, 1
(IV Esdr 2, 36 et 37) Accípite iucunditátem glóriae vestrae, allelúia:
grátias agents Deo, allelúia:
qui vos ad caeléstia regna vocávit, allelúia, allelúia, allelúia.
(Ps 77, 1) Atténdite, pópule meus, legem meam: inclináte aurem vestram in verba oris mei.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(IV Esdr 2, 36 et 37) Accípite iucunditátem glóriae vestrae, allelúia:
grátias agents Deo, allelúia:
qui vos ad caeléstia regna vocávit, allelúia, allelúia, allelúia.
4 Ezr 2, 36 i 37, Ps 77, 1
(4 Ezr 2, 36 i 37) Primite radost svoje slave, aleluja,
zahvaljujući Bogu, aleluja,
koji vas je pozvao u nebesko kraljevstvo, aleluja, aleluja, aleluja.
(Ps 77, 1) Pazi, puče moj, na zakon moj i prikloni svoje uho riječima usta mojih.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(4 Ezr 2, 36 i 37) Primite radost svoje slave, aleluja,
zahvaljujući Bogu, aleluja,
koji vas je pozvao u nebesko kraljevstvo, aleluja, aleluja, aleluja.
[NAPOMENA: 4 Ezr je apokrifna knjiga koja je sastavni dio Jeronimove Vulgate (ne i Septuaginte), a preuzeta je iz starijih latinskih verzija tzv. Vetus Latina. Knjige 1 Ezr i 2 Ezr su kanonske, te se alternativno imenuju i kao Ezr i Neh (Ezra i Nehemija). Misal iz 1962 napravljen je po posttridentskoj inačici Vulgate, tzv. Klementini (po papi Klementu VIII, 1592-1605) u kojoj se 3 Ezr i 4 Ezr te druge apokrifne knjige nalaze na kraju u dodatku. U novoj verziji, tzv. Vulgata Nova (1979, 1986) apokrifne su knjige izostavljene.]

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Adsit nobis, quaésumus, Dómine, virtus Spíritus Sancti: quae et corda nostra cleménter expúrget, et ab ómnibus tueátur advérsis.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte eiúsdem Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Molimo, Gospodine, da nam pomogne krepost Duha Svetoga dobrostivo čisteći naša srca i braneći nas od svih protivština.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu istog Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Act 8, 14-17
Léctio Actuum Apostolórum. In diébus illis: Cum audíssent Apóstoli, qui erant Ierosólymis, quod recepísset Samaría verbum Dei, misérunt ad eos Petrum et Ioánnem. Qui cum veníssent, oravérunt pro ipsis ut accíperent Spíritum Sanctum: nondum enim in quemquam illórum vénerat, sed baptizáti tantum erant in nómine Dómini Iesu. Tunc imponébant manus super illos, et accipiébant Spíritum Sanctum.
Dj 8, 14-17
Čitanje Djela apostolskih. U one dane kad su čuli apostoli koji su bili u Jeruzalemu kako je Samarija primila Božju riječ, poslali su k njima Petra i Ivana. I kad su oni došli, molili su za njih da bi primili Duha Svetoga jer na njih još nije bio došao, nego su samo bili kršteni u ime Gospodina Isusa. Tada su na njih polagali ruke i primali su Duha Svetoga.

AllelúiaAleluja
Io 14, 26
Allelúia, allelúia.
Spíritus Sanctus docébit vos quaecúmque díxero vobis. Allelúia.
[Hic genuflectitur] Veni, Sancte Spíritus, reple tuórum corda fidélium: et tui amóris in eis ignem accénde.
Io 14, 26
Aleluja, aleluja.
Duh će vas Sveti poučiti o svemu što vam kažem, aleluja.
[Ovdje se poklekne] Dođi, Duše Sveti, napuni srca svojih vjernih i zapali u njima oganj svoje ljubavi.

SequéntiaPosljednica
Veni, Sancte Spíritus,/Et emítte caélitus/Lucis tuae rádium.
Veni, pater páuperum,/Veni, dator múnerum,/Veni, lumen córdium.
Consolátor óptime,/Dulcis hospes ánimae,/Dulce refrigérium.
In labóre réquies,/In aestu tempéries,/In fletu solátium.
O lux beatíssima,/Reple cordis íntima/Tuórum fidélium.
Sine tuo númine,/Nihil est in hómine,/Nihil est innóxium.
Lava quod est sórdidum,/Riga quod est áridum,/Sana quod est sáucium.
Flecte quod est rígidum,/Fove quod est frígidum,/Rege quod est dévium.
Da tuis fidélibus,/In te confidéntibus,/Sacrum septenárium.
Da virtútis méritum,/ Da salútis éxitum,/Da perénne gáudium.
amen, allelúia.
Dođi, duše presveti, /Sa neba nas posjeti /Zrakom svoje milosti.
Dođi, Oče ubogih,/Djelitelju dara svih,/Dođi, srca svjetlosti.
Tješitelju tako blag, /Ti nebeski Goste drag, /Pun miline hlade tih.
Umornima odmore,/U vrućini lahore,/Razgovore žalosnih.
Sjaju svjetla blaženog,/Sjaj u srcu puka svog,/Napuni nam dušu svu.
Bez božanstva tvojega /Svi smo mi bez ičega,/Tonemo u crnom zlu.
Nečiste nas umivaj,/Suha srca zalivaj, /Vidaj rane ranjenim.
Mekšaj ćudi kamene,/ Zagrij grudi ledene,/Ne daj nama putem zlim.
Svim što vjeru imaju,/Što se u te ufaju, /Sedam svojih dara daj.
Daj nam krepost zaslužnu/I smrt lijepu, blaženu,/Daj vjekovit svima raj.
amen, aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Io 10, 1-10
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem. In illo témpore: Dixit Iesus pharisaéis: Amen, amen dico vobis: qui non intrat per óstium in ovíle óvium, sed ascéndit aliúnde, ille fur est et latro. Qui autem intrat per óstium, pastor est óvium. Huic ostiárius áperit, et oves vocem eius áudiunt, et próprias oves vocat nominátim, et edúcit eas. Et cum próprias oves emíserit, ante eas vadit: et oves illum sequúntur, quia sciunt vocem eius. Aliénum autem non sequúntur, sed fúgiunt ab eo; quia non novérunt vocem alienórum. Hoc provérbium dixit eis Iesus. Illi autem non cognovérunt quid loquerétur eis. Dixit ergo eis íterum Iesus: Amen, amen dico vobis, quia ego sum óstium óvium. Omnes quotquot venérunt, fures sunt et latrónes, et non audiérunt eos oves. Ego sum óstium. Per me si quis introíerit, salvábitur: et ingrediétur, et egrediétur, et páscua invéniet. Fur non venit nisi ut furétur, et mactet, et perdat. Ego veni ut vitam hábeant, et abundántius hábeant.
Iv 10, 1-10
Slijedi sveto Evanđelje po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus farizejima: Zaista, zaista vam kažem: Tko ne ulazi u ovčinjak na vrata, nego drugda, taj je tat i razbojnik. A tko ulazi na vrata, pastir je ovaca. Njemu vratar otvara i ovce slušaju njegov glas. On zove svoje ovce po imenu i izvodi ih. Kad izvede svoje ovce, ide pred njima, a ovce za njim jer poznaju njegov glas. Za tuđincem ne idu, nego od njega bježe jer ne poznaju tuđinčeva glasa. Isus im je rekao ovu prispodobu, ali oni nisu razumjeli što im je govorio. Zato im Isus reče: Zaista, zaista vam kažem: Ja sam vrata za ovce. Svi koji god su došli bili su tatovi i razbojnici i ovce ih nisu slušale. Ja sam vrata. Tko bude po meni ulazio, spasit će se: taj će ulaziti i izlaziti i nalaziti pašu. Tat ne dolazi, nego da krade i ubija i razgoni. Ja sam došao da imaju život i da ga uživaju obilno.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 77, 23-25
Portas caeli apéruit Dóminus: et pluit illis manna, ut éderent: panem caeli dedit eis, panem Angelórum manducávit homo, allelúia.
Ps 77, 23-25
Gospodin je otvorio nebeska vrata i dao je da pada mana poput kiše da jedu! Dao im je kruh s nebesa, čovjek je blagovao anđeoski kruh, aleluja.

SecrétaPrikazna molitva
Puríficet nos, quaésumus, Dómine, múneris praeséntis oblatio: et dignos sacra participatióne effíciat.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Molimo, Gospodine, da nas prikazanje ovoga dara očisti i učini dostojnima svetog zajedništva.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de Spíritu SanctoPredslovlje Duha Svetoga
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Qui ascéndens super omnes caelos, sedénsque ad déxteram tuam, promíssum Spíritum Sanctum hodiérna die in fílios adoptiónis effúdit. Quaprópter profúsis gáudiis totus in orbe terrárum mundus exsúltat. Sed et supérnae Virtútes, atque angélicae Potestátes, hymnum glóriae tuae cóncinunt, sine fine dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. On uziđe nad sva nebesa, sjede uz tvoju desnu, te obećanog Duha Svetoga na današnji dan izli na posinjenu djecu. – Stoga sav svijet na krugu zemaljskom kliče zanosnom radošću, a i višnje sile i s njima anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu tvoje slave govoreći bez prestanka:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Io 15, 26, Io 16, 14
Spíritus qui a Patre procédit, allelúia:
ille me clarificábit, allelúia, allelúia.
Iv 15, 26, Iv 16, 14
Duh koji proizlazi od Oca, aleluja,
proslavit će me, aleluja, aleluja.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Mentes nostras, quaésumus, Dómine, Spíritus Sanctus divínis réparet sacraméntis: quia ipse est remíssio ómnium peccatórum.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte eiúsdem Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Molimo, Gospodine, da Duh Sveti obnovi naše duše božanskim tajnama jer je on oproštenje grijeha.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu istog Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.