SUBOTA, 22.IX.2018.

Subota rujanskih kvatri

Feria II. razreda

kraći oblik mise

spomen na tihim misama: sv. Toma iz Villanove, biskup, priznavalac

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 94, 6-7, Ps 94, 1
(Ps 94, 6-7) Veníte, adorémus Deum, et procidámus ante Dóminum, plorémus ante eum, qui fecit nos: quia ipse est Dóminus Deus noster. (Ps 94, 1) Veníte, exsultémus Dómino: iubilémus Deo salutári nostro.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 94, 6-7) Veníte, adorémus Deum, et procidámus ante Dóminum, plorémus ante eum, qui fecit nos: quia ipse est Dóminus Deus noster.
Ps 94, 6-7, Ps 94, 1
(Ps 94, 6-7) Dođite, poklonimo se Bogu, padnimo ničice pred Gospodinom, plačimo pred njim koji nas je stvorio, jer je on Gospodin Bog naš. (Ps 94, 1) Dođite, zapjevajmo Gospodinu, radosno kličimo Bogu Spasitelju našemu.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 94, 6-7) Dođite, poklonimo se Bogu, padnimo ničice pred Gospodinom, plačimo pred njim koji nas je stvorio, jer je on Gospodin Bog naš.

OrátioMolitva
Orémus.
Flectámus génua. - Leváte.
Omnípotens sempitérne Deus, qui per continéntiam salutárem corpóribus medéris et méntibus: maiestátem tuam súpplices exorámus; ut, pia ieiunántium deprecatióne placátus, et praeséntia nobis subsídia tríbuas, et futúra.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Prignimo koljena. - Ustanite.
Svemogući vječni Bože, koji spasonosnim uzdržavanjem liječiš tijelo i dušu, ponizno molimo tvoje veličanstvo da nam ublažen pobožnim molitvama onih koji poste udijeliš i sadašnju i buduću pomoć.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

LéctioČitanje
Lev 23, 26-32
Léctio libri Levítici. In diébus illis: Locútus est Dóminus ad Móysen, dicens: Décimo die mensis huius séptimi, dies expiatiónum erit celebérrimus, et vocábitur sanctus: affligetísque ánimas vestras in eo, et offerétis holocáustum Dómino. Omne opus servíle non faciétis in témpore diéi huius: quia dies propitiatiónis est, ut propitiétur vobis Dóminus Deus vester. Omnis ánima, quae afflícta non fúerit die hac, períbit de pópulis suis: et quae óperis quídpiam fécerit, delébo eam de pópulo suo. Nihil ergo óperis faciétis in eo: legítimum sempitérnum erit vobis in cunctis generatiónibus et habitatiónibus vestris. Sábbatum requietiónis est, et affligétis ánimas vestras die nono mensis: a véspera usque ad vésperam celebrábitis sábbata vestra: dicit Dóminus omnípotens.
Lev 23, 26-32
Čitanje Knjige levitske. U one dane reče Gospodin Mojsiju: Desetoga dana ovoga sedmog mjeseca je svečani dan pomirenja. Neka taj dan bude svet. Postit ćete i prinijeti Gospodinu žrtvu paljenicu. Toga dana nećete obavljati nikakva teška posla, jer je to dan zadovoljštine, i donijet će vam pomirenje pred Gospodinom Bogom vašim. Zato će poginuti svaki koji se toga dana ne pokori, i istrijebit ću svakoga koji bi obavljao kakav drugi posao. Da ne biste bilo što radili! Ova zapovijed obavezuje vječno sve naraštaje u svim vašim prebivalištima. To je dan potpunog počinka. Postit ćete deveti dan mjeseca. Dane vašega počinka morate obdržavati od večeri do večeri, naređuje Gospodin svemogući.

GraduáleGradual
Ps 78, 9 et 10
Propítius esto, Dómine, peccátis nostris: ne quando dicant gentes: Ubi est Deus eórum? Adiuva nos, Deus salutáris noster: et propter honórem nóminis tui, Dómine, líbera nos.
Ps 78, 9 i 10
Budi milostiv, Gospodine, grijesima našim. Zašto da govore narodi: Gdje je Bog njihov? Pomozi nam, Bože spasitelju naš, i radi slave imena svoga izbavi nas, Gospodine.

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Da nobis, quaésumus, omnípotens Deus: ut ieiunándo tua grátia satiémur; et abstinéndo, cunctis efficiámur hóstibus fortióres.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Daj nam, molimo, svemogući Bože, da se dok postimo nasitimo tvoje milosti i dok se trapimo postanemo jači od svih neprijatelja.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Toma iz Villanove, biskup, priznavalac
Orémus.
Deus, qui beátum Thomam Pontíficem insígnis in páuperes misericórdiae virtúte decorásti: quaésumus; ut, eius intercessióne, in omnes qui te deprecántur, divítias misericórdiae tuae benígnus effúndas.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Toma iz Villanove, biskup, priznavalac
Pomolimo se.
Bože, koji si blaženoga Tomu biskupa ukrasio krepošću osobitog milosrđa prema siromasima, molimo, da po njegovu zagovoru dobrostivo izliješ bogatstvo svoga milosrđa na sve koji te mole.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Hebr 9, 2-12
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Hebraéos. Fratres: Tabernáculum factum est primum, in quo erant candelábra, et mensa, et proposítio panum, quae dícitur Sancta. Post velaméntum autem secúndum, tabernáculum, quod dícitur Sancta sanctórum: áureum habens thuríbulum, et arcam testaménti circumtéctam ex omni parte auro, in qua urna áurea habens manna, et virga Aaron, quae frondúerat, et tábulae testaménti, supérque eam erant Chérubim glóriae obumbrántia propitiatórium: de quibus non est modo dicéndum per síngula. His vero ita compósitis; in prióri quidem tabernáculo semper introíbant sacerdótes, sacrificiórum offícia consummántes: in secúndo autem semel in anno solus póntifex, non sine sánguine, quem óffert pro sua et pópuli ignorántia: hoc significánte Spíritu Sancto, nondum propálatam esse sanctórum viam, adhuc prióre tabernáculo habénte statum. Quae parábola est témporis instántis: iuxta quam múnera et hóstiae offerúntur, quae non possunt iuxta consciéntiam perféctum fácere serviéntem, solúmmodo in cibis et in pótibus, et váriis baptismátibus, et iustítiis carnis usque ad tempus correctiónis impósitis. Christus autem assístens póntifex futurórum bónorum, per ámplius et perféctius tabernáculum non manufáctum, id est, non huius creatiónis; neque per sánguinem hircórum aut vitulórum, sed per próprium sánguinem introívit semel in Sancta, aetérna redemptióne invénta.
Heb 9, 2-12
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Hebrejima. Braćo, bio je šator, i u njegovom prvom dijelu, zvanom Svetište, nalazio se svijećnjak i stol i postavljeni hljebovi. Iza drugoga zastora bio je drugi dio šatora, zvan Svetište nad svetištima, gdje se nalazio zlatni kadioni žrtvenik i zavjetni kovčeg sa svih strana zlatom optočen u kojemu se čuvala zlatna posuda s manom i Aronov štap što je nekoć procvijetao i zavjetne ploče. Nad njime su bili kerubini slave, koji su nadkriljivali pomirište. O tome sada posebno ne treba govoriti. Kada je to tako bilo raspoređeno, uvijek su u prvi dio šatora ulazili svećenici, koji su prinosili žrtve. A u drugi dio ulazio je sam veliki svećenik jedanput godišnje, ali ne bez krvi, koju je prinosio za grijehe svoje i naroda. Duh Sveti time kaže, da još nije otvoren put svetih, dok još postoji prvi šator. Ova slika ocrtava tadašnje vrijeme, da prineseni darovi i žrtve ne mogu usavršiti u savjesti onoga koji vrši bogoslužje, jer se radi samo o jelima, piću i različitom pranju za izvanjsko opravdanje tijela, a vrijedi do vremena prave obnove. A Krist, veliki svećenik budućih dobara, dođe po većem i savršenijem šatoru, što nije djelo stvorova, niti je krvlju jaraca ili junaca ušao jednom u svetište, nego je vlastitom krvlju stekao vječni otkup.

TractusZavlaka
Ps 116, 1-2
Laudáte Dóminum, omnes gentes: et collaudáte eum, omnes pópuli. Quóniam confirmáta est super nos misericórdia eius: et véritas Dómini manet in aetérnum.
Ps 116, 1-2
Hvalite Gospodina, sva plemena, hvalite ga, svi narodi. Jer je silno nad nama milosrđe njegovo, i istina Gospodnja ostaje dovijeka.

EvangéliumEvanđelje
Luc 13, 6-17
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. In illo témpore: Dicébat Iesus turbis hanc similitúdinem: Arborem fici habébat quidam plantátam in vínea sua, et venit quaerens fructum in illa, et non invénit. Dixit autem ad cultórem víneae: Ecce anni tres sunt ex quo vénio quaerens fructum in ficúlnea hac, et non invénio: succíde ergo illam: ut quid étiam terram óccupat? At ille respóndens, dicit illi: Dómine, dímitte illam et hoc anno, usque dum fódiam circa illam, et mittam stércora: et si quidem fécerit fructum: sin autem, in futúrum succídes eam. Erat autem docens in synagóga eórum sábbatis. Et ecce múlier, quae habébat spíritum infirmitátis annis decem et octo: et erat inclináta, nec omníno póterat sursum respícere. Quam cum vidéret Iesus, vocávit eam ad se, et ait illi: Múlier, dimíssa es ab infirmitáte tua. Et impósuit illi manus, et conféstim erécta est, et glorificábat Deum. Respóndens autem archisynagógus, indígnans quia sábbato curásset Iesus, dicébat turbae: Sex dies sunt, in quibus opórtet operári: in his ergo veníte, et curámini, et non in die sábbati. Respóndens autem ad illum Dóminus, dixit: Hypócritae, unusquísque vestrum sábbato non solvit bovem suum aut ásinum a praesépio, et ducit adaquáre? Hanc autem fíliam Abrahae, quam alligávit sátanas, ecce decem et octo annis, non opórtuit solvi a vínculo isto die sábbati? Et cum haec díceret, erubescébant omnes adversárii eius: et omnis populous gaudébat in univérsis quae glorióse fiébant ab eo.
Lk 13, 6-17
Slijedi sveto Evanđelje po Luki. U ono vrijeme Isus je narodu kazao ovu prispodobu: Neki je čovjek imao u svome vinogradu posađenu smokvu. Dođe, potraži na njoj ploda, ali ga ne nađe, pa reče vinogradaru: Evo, već tri godine dolazim i tražim ploda na ovoj smokvi, ali ga ne nalazim. Posijeci je! Zašto da iscrpljuje zemlju? On mu odgovori: Ostavi je, gospodaru, još ovu godinu. Okopat ću je i pognojiti. Možda će donijeti ploda ubuduće. Ako ne, posjeći ćeš je kasnije. Isus je u subotu poučavao u zbornici. Tu je bila žena, koja je od duha opsjednuta, bolovala već osamnaest godina. Bila je zgrčena i nije se mogla uspraviti. Kada je primijeti Isus, dozva je i reče joj: Ženo, izliječena si od svoje bolesti! Stavi na nju ruke, i odmah se uspravi i zahvaljivala je Bogu. Predstojnik zbornice srdit što je Isus liječio u subotu reče ljudima: Šest je dana kada treba raditi. Dolazite tih dana i liječte, a ne u subotu! Gospodin mu odgovori: Licemjeri, ne odvezuje li svaki od vas svoga vola ili magarca od jasala i vodi ga da ga napoji? A ovu Abrahamovu kćer koju je vezao sotona evo već osamnaest godina nije li trebalo osloboditi od ove veze u subotu? Kada je on to rekao, postide se svi njegovi protivnici, a sav se narod radovao svim slavnim djelima što ih je on činio.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 87, 2-3
Dómine Deus salútis meae, in die clamávi, et nocte coram te: intret orátio mea in conspéctu tuo, Dómine.
Ps 87, 2-3
Gospodine, Bože spasenja mojega, danju i noću vapijem k tebi. Neka uziđe molitva moja pred lice tvoje, Gospodine.

SecrétaPrikazna molitva
Concéde , quaésumus, omnípotens Deus: ut óculis tuae maiestátis munus oblátum, et grátiam nobis devotiónis obtíneat, et efféctum beátae perennitátis acquírat.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Daj, molimo, svemogući Bože, da nam dar prinesen očima tvoga veličanstva donese milost odanosti i pribavi učinak blažene vječnosti.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Toma iz Villanove, biskup, priznavalac
Sancti Thomae Confessóris tui atque Pontíficis, quaésumus, Dómine, ánnua solémnitas pietáti tuae nos reddat accéptos: ut, per haec piae placatiónis offícia, et illum beáta retribútio comitétur, et nobis grátiae tuae dona concíliet.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Toma iz Villanove, biskup, priznavalac
Neka nas godišnja svetkovina svetoga Tome, tvoga priznavaoca i biskupa učini, molimo, Gospodine, dragima tvojoj očinskoj dobroti da po ovoj pobožnoj pomirbenoj službi njega prati blažena nagrada i nama udijeli tvoje milosne darove.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Lev 23, 41 et 43
Mense séptimo festa celebrábitis, cum in tabernáculis habitáre fécerim fílios Israel, cum edúcerem eos de terra Aegýpti, ego Dóminus Deus vester.
Lev 23, 41 i 43
U sedmom mjesecu slavit ćete blagdane, kad sam odredio da sinovi Izraelovi stanuju pod šatorima, poslije nego što sam ih izveo iz zemlje Egipta, ja Gospodin Bog vaš.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Perfíciant in nobis, Dómine, quaésumus, tua sacraménta quod cóntinent: ut, quae nunc spécie gérimus, rerum veritáte capiámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Proizvela u nama, molimo, Gospodine, tvoja otajstva ono što sadrže, da u pravoj stvarnosti postignemo što sada u slici obavljamo.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Toma iz Villanove, biskup, priznavalac
Orémus.
Deus, fidélium remunerátor animárum: praesta; ut beáti Thomae Confessóris tui atque Pontíficis, cuius venerándam celebrámus festivitátem, précibus indulgéntiam consequámur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Toma iz Villanove, biskup, priznavalac
Pomolimo se.
Bože, koji nagrađuješ duše vjernih daj da postignemo oproštenje po molitvama blaženog Tome, tvoga priznavaoca i biskupa kojega časnu svetkovinu slavimo.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.