SUBOTA, 22.XII.2018.

Subota adventskih kvatri

Feria II. razreda

dulji oblik mise

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 79, 4 et 2, Ps 79, 2
(Ps 79, 4 et 2) Veni, et osténde nobis fáciem tuam, Dómine, qui sedes super Chérubim: et salvi érimus. (Ps 79, 2) Qui regis Israel, inténde: qui dedúcis, velut ovem, Ioseph.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 79, 4 et 2) Veni, et osténde nobis fáciem tuam, Dómine, qui sedes super Chérubim: et salvi érimus.
Ps 79, 4 et 2, Ps 79, 2
(Ps 79, 4 i 2) Dođi i pokaži nam lice svoje, Gospodine koji vladaš nad kerubinima, i spasit ćemo se. (Ps 79, 2) Čuj, vladaru Izraelov, koji vodiš Josipovo pleme kao stado.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 79, 4 i 2) Dođi i pokaži nam lice svoje, Gospodine koji vladaš nad kerubinima, i spasit ćemo se.

OrátioMolitva
Orémus.
Flectámus génua. - Leváte.
Deus, qui cónspicis, quia ex nostra pravitáte afflígimur: concéde propítius; ut ex tua visitatióne consolémur:
qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Pomolimo se.
Prignimo koljena. - Ustanite.
Bože, koji vidiš da se žalostimo radi naše zloće, dopusti milostivo da se razveselimo radi tvoga dolaska.
Koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

LéctioČitanje
Isai 19, 20-22
Léctio Isaíae Prophétae. In diébus illis: Clamábunt ad Dominum a fácie tribulántis, et mittet eis salvatórem, et propugnatórem, qui líberet eos. Et cognoscétur Dóminus ab Aegýpto, et cognóscent Aegýptii Dóminum in die illa: et colent eum in hóstiis et in munéribus: et vota vovébunt Dómino, et solvent. Et percútiet Dóminus Aegýptum plaga, et sanábit eam: et reverténtur ad Dóminum, et placábitur eis, et sanábit eos Dóminus Deus noster.
Iz 19, 20-22
Čitanje Izaije proroka. U one će dane zazivati Gospodina zbog mučitelja, a Gospodin će poslati Spasitelja i branitelja da ih oslobodi. Gospodin će se objaviti u Egiptu i Egipćani će ga spoznati onoga dana i njemu će u čast prinijeti žrtve i darove, zavjetovat će se Gospodinu i ispunit će obećanje. Gospodin će najprije udariti Egipat, a onda će ga ozdraviti. Egipćani će se obratiti Gospodinu, koji će im se smilovati i spasit će ih Gospodin naš Bog.

GraduáleGradual
Ps 18, 7 et 2
A summo caelo egréssio eius: et occúrsus eius usque ad summum eius. Caeli enárrant glóriam Dei: et opera mánuum eius annúntiat firmaméntum.
Ps 18, 7 i 2
Izlazi na jednom kraju neba i put ga vodi drugome kraju. Nebesa pripovijedaju slavu Božju i nebeski svod naviješćuje djelo njegovih ruku.

OrátioMolitva
Orémus.
Flectámus génua. - Leváte.
Concéde, quaésumus, omnípotens Deus: ut, qui sub peccáti iugo ex vetústa servitúte deprímimur; exspectáta unigéniti Fílii tui nova nativitáte liberémur:
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Pomolimo se.
Prignimo koljena. - Ustanite.
Dopusti, molimo, svemogući Bože, da očekivanje novog rođenja tvoga Jedinorođenca oslobodi nas, koje staro sužanjstvo tišti jarmom grijeha.
Koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

LéctioČitanje
Isai 35, 1-7
Léctio Isaíae Prophétae. Haec dicit Dóminus: Laetábitur desérta et ínvia, et exsultábit solitúdo, et florébit quasi lílium. Gérminans germinábit, et exsultábit laetabúnda et laudans: glória Líbani data est ei: décor Carméli et Saron, ipsi vidébunt glóriam Dómini, et decórem Dei nostri. Confortáte manus dissolútas, et génua debília roboráte. Dícite pusillánimis: Confortámini, et nolíte timére: ecce Deus vester ultiónem addúcet retributiónis: Deus ipse véniet, et salvábit vos. Tunc aperiéntur óculi caecórum, et aures surdórum patébunt.Tunc sáliet sicut cervus claudus, et apérta erit lingua mutórum: quia scissae sunt in desérto aquae, et torréntes in solitúdine. Et quae erat árida, erit in stagnum, et sítiens in fontes aquárum: ait Dóminus omnípotens.
Iz 35, 1-7
Čitanje Izaije proroka. Ovo govori Gospodin: Bezvodna će se i besputna pustinja radovati, samoća će se veseliti i procvast će kao ljiljan. Rascvast će se, zazelenjeti i klicati od veselja. Bit će krasna kao Liban, ljupka kao Karmel i Saron. Okrijepite klonule ruke, ojačajte klecava koljena i recite malodušnima: Evo, sam Bog vam je osvetnik, Bog će doći i spasit će vas. Otvorit će slijepima oči, gluhima uši, hromi će skakati kao jelen, a nijemima će se razvezati jezik. Vode će izvirati u pustinji i potoci u pustari. Suha će se zemlja natopiti, a žedno će tlo postati vrelom. Tako govori svemogući Gospodin.

GraduáleGradual
Ps 18, 6 et 7
In sole pósuit tabernáculum suum: et ipse tamquam sponsus procédens de thálamo suo. A summo caelo egréssio eius: et occúrsus eius usque ad summum eius.
Ps 18, 6 i 7
Na suncu je postavio svoj šator i kao zaručnik izlazi iz svoje ložnice. Izlazi na jednom kraju neba i put ga vodi drugome kraju.

OrátioMolitva
Orémus.
Flectámus génua. - Leváte.
Indígnos nos, quaésumus, Dómine, fámulos tuos, quos actiónis própriae culpa contrístat, unigéniti Fílii tui advéntu laetífica:
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Pomolimo se.
Prignimo koljena. - Ustanite.
Obraduj, molimo, Gospodine dolaskom tvoga Jedinorođenca nas nedostojne sluge tvoje, koje žalosti krivica vlastitog djelovanja:
koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

LéctioČitanje
Isai 40, 9-11
Léctio Isaíae Prophétae. Haec dicit Dóminus: Super montem excélsum ascénde tu, qui evangelízas Sion: exálta in fortitúdine vocem tuam, qui evangelízas Ierúsalem: exálta, noli timére. Dic civitátibus Iuda: Ecce Deus vester: ecce Dóminus Deus in fortitúdine véniet, et brácchium eius dominábitur: ecce merces eius cum eo, et opus illíus coram illo. Sicut pastor gregem suum pascet: in brácchio suo congregábit agnos, et in sinu suo levábit, Dóminus Deus noster.
Iz 40, 9-11
Čitanje Izaije proroka. Ovo govori Gospodin: Uspni se visoko koji Sionu naviještaš radost, pojačaj svoj glas koji najavljuješ veselje Jeruzalemu, viči i nemoj se bojati. Kaži judejskim gradovima: Evo, ovdje je vaš Bog! Gospodin Bog dolazi u snazi, vladat će njegova desnica, plaća dolazi s njime, a pred njim njegovo djelo. On će pasti svoje stado kao pastir, ovce će uzeti u svoj naručaj i podići ih u svoje krilo Gospodin Bog naš.

GraduáleGradual
Ps 79, 20 et 3
Dómine Deus virtútum, convérte nos: et osténde fáciem tuam, et salvi érimus. Excita, Dómine, poténtiam tuam, et veni, ut salvos fácias nos.
Ps 79, 20 i 3
Gospodine, Bože vojska, obrati nas i pokaži nam lice svoje i spasit ćemo se. Gospodine, probudi svoju moć i dođi da nas spasiš.

OrátioMolitva
Orémus.
Flectámus génua. - Leváte.
Praesta, quaésumus, omnípotens Deus: ut Fílii tui ventúra solémnitas, et praeséntis nobis vitae remédia cónferat, et praémia aetérna concédat.
Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Prignimo koljena. - Ustanite.
Podaj, molimo, svemogući Bože, da nam skori blagdan tvoga Sina donese pomoć u sadašnjem životu i udijeli vječnu nagradu.
Po istom Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

LéctioČitanje
Isai 45, 1-8
Léctio Isaíae Prophétae. Haec dicit Dóminus christo meo Cyro, cuius apprehéndi déxteram, ut subíciam ante fáciem eius gentes, et dorsa regum vertam, et apériam coram eo iánuas, et portae non claudéntur. Ego ante te ibo: et gloriósos terrae humiliábo: portas aereas cónteram, et vectes férreos confríngam. Et dabo tibi thesáuros abscónditos, et arcána secretórum: ut scias quia ego Dóminus, qui voco nomen tuum, Deus Israel. Propter servum meum Iacob, et Israel eléctum meum, et vocávi te nómine tuo: assimilávi te, et non cognovísti me. Ego Dóminus, et non est ámplius: extra me non est Deus: accínxi te, et non cognovísti me: ut sciant hi, qui ab ortu solis, et qui ab occidénte, quóniam absque me non est. Ego Dóminus, et non est alter, formans lucem, et creans ténebras, fáciens pacem, et creans malum: ego Dóminus fáciens ómnia haec. Roráte, caeli, désuper, et nubes pluant iustum: aperiátur terra, et gérminet Salvatórem: et iustítia oriátur simul: ego Dóminus creávi eum.
Iz 45, 1-8
Čitanje Izaije proroka. Ovo govori Gospodin svome pomazaniku Ciru: Prihvatio sam njegovu desnicu da mu podložim narode i protjeram vladare, da mu otvorim vrata koja se neće moći zatvoriti. Ići ću pred tobom i ponizit ću silnike zemlje, satrt ću mjedena vrata i razbiti željezne prijevornice, a tebi ću dati nepoznato blago i skrivene dragulje da znaš da sam ja Gospodin Bog Izraelov, koji te zovem tvojim imenom. Zbog moga sluge Jakova i mog izabranika Izraela pozvao sam te tvojim imenom, dao sam ti časni naziv, dok me ti nisi poznavao. I neka svi od istoka do zapada, znaju da nema Boga osim mene. Ja sam Gospodin i nema drugoga. Ja stvaram svjetlo, dovodim tamu, a donosim mir i pripuštam nevolje. Ja sam koji čini sve to. Rosite, nebesa, odozgo, i, oblaci, daždite Pravednika! Neka se otvori zemlja i porodi Spasitelja! Neka se s njime pojavi pravda! Ja Gospodin ću to učiniti!

GraduáleGradual
Ps 79, 3, 2 et 3
Excita, Dómine, poténtiam tuam, et veni, at salvos fácias nos. Qui regis Israel, inténde: qui dedúcis, velut ovem, Ioseph: qui sedes super Chérubim, appáre coram Ephraim, Béniamin, et Manásse.
Ps 79, 3, 2 et 3
Gospodine, probudi svoju moć i dođi da nas spasiš. Čuj, vladaru Izraelov, koji vodiš Josipovo pleme kao stado, koji vladaš nad kerubinima, javi se pred Efraimom, Benjaminom i Manasijem!

OrátioMolitva
Orémus.
Flectámus génua. - Leváte.
Preces pópuli tui, quaésumus, Dómine, cleménter exáudi: ut, qui iuste pro peccátis nostris afflígimur, pietátis tuae visitatióne consolémur:
qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Pomolimo se.
Prignimo koljena. - Ustanite.
Molitve puka svojega, molimo, Gospodine, milostivo usliši da nas koji s pravom trpimo radi svojih grijeha utješi pohod tvoje blagosti.
Koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

LéctioČitanje
Dan 3, 47-51
Léctio Daniélis Prophétae. In diébus illis: Angelus Dómini descéndit cum Azaría et sóciis eius in fornácem: et excússit flammam ignis de fornáce, et fecit médium fornácis quasi ventum roris flantem. Flamma autem efrundebátur super fornácem cúbitis quadragínta novem: et erúpit, et incéndit quos réperit iuxta fornácem de Chaldaéis minístros regis, qui eam incendébant. Et non tétigit eos omníno ignis, neque contristávit, nec quidquam moléstiae íntulit. Tunc hi tres quasi ex uno ore laudábant, et glorificábant, et benedicébant Deum in fornáce dicéntes: [Hic non respondetur Deo gratias]
Dn 3, 47-51
Čitanje Danijela proroka. U one dane siđe anđeo Gospodnji s Azarijom i njegovim drugovima u užarenu peć. Istjerao je plamen iz peći te je usred peći bilo hladno kao da puše vjetar. A plamen se nad peć dizao četrdesetdevet lakata, izbijao je iz peći i sažegao koga je god zahvatio od Kaldejaca, kraljevih službenika. A njih se oganj nije dotakao niti ih je opario, niti ih je najmanje ozlijedio. Tada su u užarenoj peći jednoglasno zapjevali pjesmu slave i veličali Boga govoreći [Ovdje se ne odgovori Deo gratias]:

GraduáleGradual
Dan 3, 52-56
Benedíctus es, Dómine Deus patrum nostrórum. Et laudábilis, et gloriósus in saécula.
Et benedíctum nomen glóriae tuae, quod est sanctum. Et laudábile, et gloriósum in saécula.
Benedíctus es in templo sancto glóriae tuae. Et laudábilis, et gloriósus in saécula.
Benedíctus es super thronum sanctum regni tui. Et laudábilis, et gloriósus in saécula.
Benedíctus es super sceptrum divinitátis tuae. Et laudábilis, et gloriósus in saécula.
Benedíctus es, qui sedes super Chérubim, íntuens abýssos. Et laudábilis, et gloriósus in saécula.
Benedíctus es, qui ámbulas super pennas ventórum, et super undas maris. Et laudábilis, et gloriósus in saécula.
Benedícant te omnes Angeli, et Sancti tui. Et laudent te, et gloríficent in saécula.
Benedícant te caeli, terra, mare, et ómnia quae in eis sunt. Et laudent te, et gloríficent in saécula.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Et laudábili, et glorióso in saécula.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper: et in saécula saeculórum. Amen. Et laudábili, et glorióso in saécula.
Benedíctus es, Dómine Deus patrum nostrórum. Et laudábilis, et gloriósus in saécula.
Dn 3, 52-56
Blagoslovljen si, Gospodine, Bože otaca naših. I dostojan hvale i slavan u vijeke.
I blagoslovljeno sveto ime slave tvoje. I dostojno hvale i slavno u vijeke.
Blagoslovljen si u svetom hramu slave svoje. I dostojan hvale i slavan u vijeke.
Blagoslovljen si na svetom prijestolju kraljevstva svoga. I dostojan hvale i slavan u vijeke.
Blagoslovljen si sa žezlom božanstva svoga. I dostojan hvale i slavan u vijeke.
Blagoslovljen si ti koji vladaš nad kerubinima i promatraš bezdane. I dostojan hvale i slavan u vijeke.
Blagoslovljen si ti koji ideš na krilima vjetrova i po valovima mora. I dostojan hvale i slavan u vijeke.
Neka te blagoslivaju svi anđeli i sveti tvoji. I neka te hvale i slave u vijeke.
Neka te blagoslivaju nebesa, zemlja, more i sve što je na njima. I neka te hvale i slave u vijeke.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Dostojnom hvale i slavnom u vijeke.
Kako bijaše u početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Dostojnom hvale i slavnom u vijeke.
Blagoslovljen si, Gospodine, Bože otaca naših. I dostojan hvale i slavan u vijeke.

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, qui tribus púeris mitigásti flammas ígnium: concéde propítius; ut nos fámulos tuos non exúrat flamma vitiórum.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bože, koji si trojici mladića ublažio žestinu vatre, dopusti milostivo da nas sluge tvoje ne sažeže plamen opačina.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
II Thess 2, 1-8
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Thessalonicénses. Fratres: Rogámus vos per advéntum Dómini nostri Iesu Christi, et nostrae congregatiónis in ipsum: ut non cito moveámini a vestro sensu, neque terreámini, neque per spíritum, neque per sermónem, neque per epístolam tamquam per nos missam, quasi instet dies Dómini. Ne quis vos sedúcat ullo modo: quóniam nisi vénerit discéssio primum, et revelátus fúerit homo peccáti, fílius perditiónis, qui adversátur, et extóllitur supra omne quod dícitur Deus, aut quod cólitur, ita ut in templo Dei sédeat osténdens se tamquam sit Deus. Non retinétis, quod cum adhuc essem apud vos, haec dicébam vobis? Et nunc quid detíneat scitis, ut revelétur in suo témpore. Nam mystérium iam operátur iniquitátis: tantum ut qui tenet nunc, téneat, donec de médio fiat. Et tunc revelábitur ille iníquus, quem Dóminus Iesus interfíciet spíritu oris sui, et déstruet illustratióne advéntus sui.
2 Sol 2, 1-8
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Solunjanima. Braćo, zbog dolaska našega Gospodina Isusa Krista i našega sjedinjenja s njime molimo vas da se ne date brzo odvratiti od svoga uvjerenja, niti zastrašiti duhom, riječju ili tobože od nas poslanim pismom, kao da je dan Gospodnji pred nama. Da vas ne bi tko zaveo na bilo koji način. Najprije treba da dođe otpad i da se pojavi propali čovjek grijeha koji se protivi Bogu i podiže protiv svega što se zove Bog ili što se štuje kao Bog i da sam sjedne u Božjem hramu pokazujući se kao Bog. Ne sjećate li se da sam vam ovo govorio dok sam još bio s vama? I sada znate što ga zadržava da se pojavi u svoje vrijeme. Već djeluje tajna bezakonja, samo da nestane onoga koji ga zadržava dosad i pojavit će se bezbožnik, kojega će Gospodin Isus ubiti dahom svojih usta i uništiti sjajem svoga dolaska.

TractusZavlaka
Ps 79, 2-3
Qui regis Israel, inténde: qui dedúcis, velut ovem, Ioseph. Qui sedes super Chérubim, appáre coram Ephraim, Béniamin, et Manásse. Excita, Dómine, poténtiam tuam, et veni: ut salvos fácias nos.
Ps 79, 2-3
Čuj, vladaru Izraelov, koji vodiš Josipovo pleme kao stado, koji vladaš nad kerubinima, javi se pred Efraimom, Benjaminom i Manasijem! Gospodine, probudi svoju moć i dođi da nas spasiš.

EvangéliumEvanđelje
Luc 3, 1-6
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. Anno quintodécimo impérii Tibérii Caésaris, procuránte Póntio Piláto Judaéam, tetrárcha autem Galilaéae Heróde, Philíppo autem fratre ejus tetrárcha Ituraéae et Trachonítidis regiónis, et Lysánia Abilínae tetrárcha, sub princípibus sacerdótum Anna et Cáipha: factum est verbum Dómini super Joánnem, Zacharíae fílium, in desérto. Et venit in omnem regiónem Jordánis, praédicans baptísmum poeniténtiae in remissiónem peccatórum, sicut scriptum est in libro sermónum Isaíae prophétae: Vox clamántis in desérto: Paráte viam Dómini: rectas fácite sémitas ejus: omnis vallis implébitur: et omnis mons, et collis humiliábitur: et erunt prava in dirécta, et áspera in vias planas: et vidébit omnis caro salutáre Dei.
Lk 3, 1-6
Slijedi sveto Evanđelje po Luki. Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, kad je Poncije Pilat bio upravitelj Judeje, Herod četverovlasnik Galileje, njegov brat Filip četverovlasnik Itureje i Trahonitide, a Lizanija četverovlasnik Abilene, za velikih svećenika Ane i Kaife, dođe riječ Gospodnja Ivanu, sinu Zakarijinu, u pustinji. I on obiđe sav kraj oko Jordana propovijedajući krštenje pokore na oproštenje grijeha. Kao što je pisano u knjizi proroka Izaije: Glas onoga koji viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite staze njegove. Neka se svaka dolina ispuni, a svaka gora i brijeg neka se slegne. Neka krivudavi putovi postanu pravi, a neravni neka postanu ravni. I svi će ljudi vidjeti spasenje Božje.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Zach 9, 9
Exsúlta satis, fília Sion, praédica, fília Ierúsalem: ecce Rex tuus venit tibi sanctus, et salvátor.
Zah 9, 9
Kliči, kćeri Sionska! Raduj se kćeri Jeruzalemska! Evo ti dolazi tvoj sveti Kralj i Spasitelj!

SecrétaPrikazna molitva
Sacrifíciis praeséntibus, quaésumus, Dómine, placátus inténde: ut et devotióni nostrae profíciant, et salúti.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Milostivo pogledaj, molimo, Gospodine, na ove žrtvene darove, da budu na korist našoj pobožnosti i spasenju.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 18, 6-7
Exsultávit ut gigas ad curréndam viam: a summo caelo egréssio eius, et occúrsus eius usque ad summum eius.
Ps 18, 6-7
Klikće poput diva dok trči i prolazi putem. Izlazi na jednom kraju neba i put ga vodi drugome kraju.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Quaésumus, Dómine Deus noster: ut sacrosáncta mystéria, quae pro reparatiónis nostrae munímine contulísti; et praesens nobis remédium esse fácias, et futúrum.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Molimo, Gospodine Bože naš, daj da nam sveta otajstva, koja si ustanovio za naše spasenje, budu lijek i sada i ubuduće.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.