PONEDJELJAK, 23.IV.2018.

Feria (u tjednu 3. nedjelje po Uskrsu)

Feria IV. razreda

spomen na tihim misama: sv. Juraj, mučenik

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 65, 1-2, Ps 65, 3
(Ps 65, 1-2) Iubiláte Deo, omnis terra, allelúia:
psalmum dícite nómini eius, allelúia:
date glóriam laudi eius, allelúia, allelúia, allelúia.
(Ps 65, 3) Dícite Deo, quam terribília sunt ópera tua, Dómine ! in multitúdine virtútis tuae mentiéntur tibi inimíci tui.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 65, 1-2) Iubiláte Deo, omnis terra, allelúia:
psalmum dícite nómini eius, allelúia:
date glóriam laudi eius, allelúia, allelúia, allelúia.
Ps 65, 1-2, Ps 65, 3
(Ps 65, 1-2) Kličite Bogu, sve zemlje, aleluja!
Pjevajte pjesmu imenu njegovu, aleluja!
Proglasite njegovu slavu, aleluja, aleluja, aleluja.
(Ps 65, 3) Recite Bogu: Kako su silna tvoja djela, Gospodine! Zbog mnoštva tvoje snage laskaju ti neprijatelji tvoji.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 65, 1-2) Kličite Bogu, sve zemlje, aleluja!
Pjevajte pjesmu imenu njegovu, aleluja!
Proglasite njegovu slavu, aleluja, aleluja, aleluja.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, qui errántibus, ut in viam possint redíre iustítiae, veritátis tuae lumen osténdis: da cunctis qui christiána professióne censéntur, et illa respúere, quae huic inimíca sunt nómini ; et ea quae sunt apta, sectári.
Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Pomolimo se.
Bože, koji zalutalima pokazuješ svjetlo svoje istine da se mogu vratiti na put pravednosti, daj svima koji ispovijedaju kršćansku vjeru, da odbace ono što se protivi ovome imenu, a da teže za onim što mu dolikuje.
Koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Juraj, mučenik
Orémus.
Deus, qui nos beáti Geórgii Mártyris tui méritis et intercessióne laetíficas: concéde propítius; ut, qui tua per eum beneficia póscimus, dono tuae grátiae consequámur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Juraj, mučenik
Pomolimo se.
Bože, koji nas razveseljuješ zaslugama i zagovorom blaženog Jurja, svoga mučenika, dopusti milostivo, da tvoja dobročinstva, što ih po njemu molimo, darom tvoje milosti postignemo.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
I Petri 2, 11-19
Léctio Epístolae beáti Petri Apóstoli. Caríssimi: Obsecro vos tamquam ádvenas et peregrínos abstinére vos a carnálibus desidériis, quae mílitant advérsus ánimam, conversatiónem vestram inter gentes habéntes bonam: ut in eo, quod detréctant de vobis tamquam de malefactóribus, ex bonis opéribus vos considerántes, gloríficent Deum in die visitatiónis. Subiécti ígitur estóte omni humánae creatúrae propter Deum: sive regi, quasi praecellénti: sive dúcibus, tamquam ab eo missis ad vindíctam malefactórum, laudem vero bonórum: quia sic est volúntas Dei, ut benefaciéntes obmutéscere faciátis imprudéntium hóminum ignorántiam: quasi líberi, et non quasi velámen habéntes malítiae libertátem, sed sicut servi Dei. Omnes honoráte: fraternitátem dilígite: Deum timéte: regem honorificáte. Servi, súbditi estóte in omni timóre dóminis, non tantum bonis et modéstis, sed étiam dýscolis. Haec est enim grátia: in Christo Iesu Dómino nostro.
1 Pt 2, 11-19
Čitanje Poslanice bl. Petra apostola. Predragi: Molim vas da se kao stranci i putnici uzdržavate od tjelesnih požuda koje vojuju protiv duše. Vaše vladanje među nevjernicima neka bude dolično, da bi po onome zbog čega vas kleveću kao zločince, motreći vaša dobra djela, slavili Boga u dan pohođenja. – Stoga, pokoravajte se radi Boga svakoj ljudskoj uredbi: bilo vladaru kao najodličnijemu, bilo upraviteljima koje on šalje, da kazni zle, a zaštiti dobre. To je naime volja Božja, da neznanje bezumnika ušutkate dobrim djelima. Vladajte se kao slobodni, ali ne kao oni koji slobodom prikrivaju zloću, nego kao sluge Božje! – Poštujte svakoga, ljubite braću, Boga se bojte, poštujte vladara! Sluge, s dužnim poštovanjem pokoravajte se ne samo dobrim i blagim gospodarima, nego i zločestima. Ovo je naime milost u Gospodinu našem Isusu Kristu.

AllelúiaAleluja
Ps 110, 9, Luc 24, 46
Allelúia, allelúia.
(Ps 110, 9) Redemptiónem misit Dóminus pópulo suo. Allelúia.
(Lk 24, 46) Oportébat pati Christum, et resúrgere a mórtuis: et ita intráre in glóriam suam. Allelúia.
Ps 110, 9, Lk 24, 46
Aleluja, aleluja.
(Ps 110, 9) Otkupljenje posla Gospodin narodu svome, aleluja.
(Lk 24, 46) Trebalo je da Krist i trpi i uskrsne od mrtvih i da tako uđe u svoju slavu, aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Io 16, 16-22
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem. In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Módicum, et iam non vidébitis me: et íterum módicum, et vidébitis me: quia vado ad Patrem. Dixérunt ergo ex discípulis eius ad ínvicem: Quid est hoc, quod dicit nobis: Módicum, et non vidébitis me: et íterum módicum, et vidébitis me, et quia vado ad Patrem ? Dicébant ergo: Quid est hoc, quod dicit: Módicum ? nescímus, quid lóquitur. Cognóvit autem Iesus, quia volébant eum interrogáre, et dixit eis: De hoc quaéritis inter vos, quia dixi: Módicum, et non vidébitis me: et íterum módicum, et vidébitis me. Amen, amen dico vobis: quia plorábitis, et flébitis vos, mundus autem gaudébit: vos autem contristabímini, sed tristítia vestra vertétur in gáudium. Múlier cum parit, tristítiam habet, quia venit hora eius: cum autem pepérerit púerum, iam non méminit pressúrae propter gáudium, quia natus est homo in mundum. Et vos ígitur nunc quidem tristítiam habétis, íterum autem vidébo vos, et gaudébit cor vestrum: et gáudium vestrum nemo tollet a vobis.
Iv 16, 16-22
Slijedi sveto Evanđelje po Ivanu. U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: Još malo i više me nećete vidjeti, i opet malo, pa ćete me vidjeti, jer idem Ocu. A neki od učenika rekoše među sobom: Što je to što nam kaže: Još malo i i više me nećete vidjeti i opet malo, pa ćete me vidjeti, jer idem Ocu? Pitali su: Što znači to što kaže: Još malo? Ne znamo što time hoće da kaže. Isus je znao da su ga htjeli pitati, pa im reče: Pitate se među sobom za ono što sam rekao: Još malo i nećete me vidjeti, i opet malo, pa ćete me vidjeti. Zaista vam kažem, da ćete vi plakati i tugovati, a svijet će se radovati. Vi ćete se žalostiti, ali će se vaša žalost pretvoriti u radost. Žena kad rađa, žalosna je, jer joj je došao čas, ali kad rodi dijete, više se ne sjeća muke od radosti, što se čovjek rodio na svijet. Tako ste i vi sada žalosni, ali ću vas opet vidjeti, pa će se radovati vaše srce i vaše radosti nitko vam neće oduzeti.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 145, 2
Lauda, ánima mea, Dóminum: laudábo Dóminum in vita mea: psallam Deo meo, quámdiu ero, allelúia.
Ps 145, 2
Hvali, dušo moja, Gospodina! Hvalit ću Gospodina za života svojega! Pjevat ću Bogu svojemu dok me bude, aleluja.

SecrétaPrikazna molitva
His nobis, Dómine, mystériis conferátur, quo, terréna desidéria mitigántes, discámus amáre caeléstia.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Po ovim nam otajstvima, Gospodine, daj da krotimo zemaljske želje i naučimo ljubiti nebesko.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Juraj, mučenik
Múnera, Dómine, obláta sanctífica: et, intercedénte beáto Geórgio Mártyre tuo, nos per haec a peccatórum nostrórum máculis emúnda.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Juraj, mučenik
Posveti, Gospodine, darove, što ti ih prinosimo i zagovorom blaženoga Jurja, tvoga mučenika, po njima nas očisti od ljaga naših grijeha.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio paschálisPredslovlje uskrsno
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre: Te quidem, Dómine, omni témpore, sed in hoc potíssimum gloriósius praedicáre, cum Pascha nostrum immolátus est Christus. Ipse enim verus est Agnus, qui ábstulit peccáta mundi. Qui mortem nostram moriéndo destrúxit et vitam resurgéndo reparávit. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia caeléstis exércitus, hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito u ovo svečanije slavimo, kad je Krist žrtvovan, naše vazmeno Janje. On je naime pravo janje koje oduze grijehe svijeta. Svojom smrću on je uništio našu smrt i svojim uskrsnućem obnovio naš život. – I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Io 16, 16
Módicum, et non vidébitis me, allelúia: íterum módicum, et vidébitis me, quia vado ad Patrem, allelúia, allelúia.
Iv 16, 16
Još malo i više me nećete vidjeti i opet malo pa ćete me vidjeti, jer idem Ocu, aleluja, aleluja.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Sacraménta quae súmpsimus, quaésumus, Dómine: et spirituálibus nos instáurent aliméntis, et corporálibus tueántur auxíliis.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Otajstva koja primismo, molimo, Gospodine, okrijepila nas duhovnom hranom i bila nam na tjelesnu pomoć.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Juraj, mučenik
Orémus.
Súpplices te rogámus, omnípotens Deus: ut, quos tuis réficis sacraméntis, intercedénte beáto Georgio Mártyre tuo, tibi étiam plácitis móribus dignánter tríbuas deservíre.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Juraj, mučenik
Pomolimo se.
Ponizno te molimo, svemogući Bože, da onima koje krijepiš svojim tajnama zagovorom blaženoga Jurja, tvoga mučenika, podaš milost da ti služe doličnim vladanjem.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.