SRIJEDA, 23.V.2018.

Duhovska kvatrena srijeda

Dan u osmini I. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 67, 8 et 9; Ps 67, 2
(Ps 67, 8 et 9) Deus, dum egrederéris coram pópulo tuo, iter fáciens eis, hábitans in illis, allelúia:
terra mota est, caeli distillavérunt, allelúia, allelúia.
(Ps 67, 2) Exsúrgat Deus, et dissipéntur inimíci eius: et fúgiant, qui odérunt eum, a fácie eius.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 67, 8 et 9) Deus, dum egrederéris coram pópulo tuo, iter fáciens eis, hábitans in illis, allelúia:
terra mota est, caeli distillavérunt, allelúia, allelúia.
Ps 67, 8 i 9; Ps 67, 2
(Ps 67, 8 i 9) Bože, kad si išao pred svojim narodom, pokazujući mu put, stanujući s njime, aleluja,
zemlja se tresla i nebo se rastapalo, aleluja, aleluja.
(Ps 67, 2) Nek' ustane Bog i nek' se rasprše neprijatelji njegovi i neka pobjegnu od njegova lica koji mrze na nj.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 67, 8 i 9) Bože, kad si išao pred svojim narodom, pokazujući mu put, stanujući s njime, aleluja,
zemlja se tresla i nebo se rastapalo, aleluja, aleluja.

OrátioMolitva
Orémus.
Mentes nostras, quaésumus, Dómine, Paráclitus, qui a te procédit, illúminet: et indúcat in omnem, sicut tuus promísit Fílius, veritátem:
qui tecum vivit et regnat in unitáte eiúsdem Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Pomolimo se.
Molimo, Gospodine, da Utješitelj koji od tebe izlazi prosvijetli naše duše i uvede nas u svaku istinu kako je to obećao tvoj Sin.
Koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu istog Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

LéctioČitanje
Act 2, 14-21
Léctio Actuum Apostolórum. In diébus illis: Stans Petrus cum úndecim, levávit vocem suam, et locútus est eis: Viri Iudaéi, et qui habitátis Ierúsalem univérsi, hoc vobis notum sit, et áuribus percípite verba mea. Non enim, sicut vos aestimátis, hi ébrii sunt, cum sit hora diéi tértia: sed hoc est, quod dictum est per prophétam Ioël: Et erit in novíssimis diébus (dicit Dóminus) effúndam de Spíritu meo super omnem carnem, et prophetábunt fílii vestri et fíliae vestrae, et iúvenes vestry visiónes vidébunt, et senióres vestri sómnia somniábunt. Et quidem super servos meos et super ancíllas meas, in diébus illis, effúndam de Spíritu meo, et prophetábunt: et dabo prodígia in caelo sursum, et signa in terra deórsum, sánguinem, et ignem, et vapórem fumi. Sol convertétur in ténebras, et luna in sánguinem, ántequam véniat dies Dómini magnus et maniféstus. Et erit: omnis quicúmque invocáverit nomen Dómini, salvus erit.
Dj 2, 14-21
Čitanje Djela apostolskih. U one dane stade Petar s jedanaestoricom i podiže glas svoj i reče: Židovi i vi svi koji stanujete u Jeruzalemu! Ovo neka vam bude na znanje i poslušajte pozorno riječi moje! Nisu ovi pijani, kako vi mislite, jer je istom treća ura dana, nego je ovo što je kazao prorok Joel: I bit će u posljednje dane, govori Gospodin: Izlit ću od Duha svoga na svako tijelo i prorokovat će sinovi vaši i kćeri vaše i mladići će vaši vidjeti viđenje i starci će vaši sanjati sne. Pače: na sluge ću svoje i na službenice svoje u one dane izliti Duha svoga i prorokovat će. I dat ću čudesa gore na nebu i znakove dolje na zemlji: krv i oganj i oblake dima. Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv prije nego dođe dan Gospodnji veliki i slavni. I svaki će se spasiti koji prizove ime Gospodnje.

AllelúiaAleluja
Ps 32, 6
Allelúia.
Verbo Dómini caeli firmáti sunt, et Spíritu oris eius omnis virtus eórum.
Ps 32, 6
Aleluja.
Aleluja. Riječju su Gospodnjom utvrđena nebesa i Duhom usta njegovih sav ukras njihov.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Praesta, quaésumus, omnípotens et miséricors Deus: ut Spíritus Sanctus advéniens, templum nos glóriae suae dignánter inhabitándo perfíciat.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte eiúsdem Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Podaj, molimo, svemogući milosrdni Bože, da dođe Duh Sveti k nama i udostoji se od nas po svojem stanovanju učiniti hram slave svoje.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu istog Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

LéctioČitanje
Act 5, 12-16
Léctio Actuum Apostolórum. In diébus illis: Per manus autem Apostolórum fiébant signa et prodígia multa in plebe. Et erant unanímiter omnes in pórticu Salomónis. Ceterórum autem nemo audébat se coniúngere illis: sed magnificábat eos pópulus. Magis autem augebátur credéntium in Dómino multitúdo virórum ac mulíerum, ita ut in platéas eícerent infírmos, et pónerent in léctulis ac grabátis, ut, veniénte Petro, saltem umbra illíus obumbráret quemquam illórum, et liberaréntur ab infirmitátibus suis. Concurrébat autem et multitúdo vicinárum civitátum Ierúsalem, afferents aegros, et vexátos a spirítibus immúndis: qui curabántur omnes.
Dj 5, 12-16
Čitanje Djela apostolskih. U one su dane apostoli činili mnoge znakove i čudesa među narodom. I bijahu jednodušno svi u trijemu Salamonovu. A od ostalih se nije nitko usudio pridružiti k njima, samo ih je narod veličao. I sve se više umnožavao broj muževa i žena koji su vjerovali u Gospodina, tako te su na ulice iznosili bolesnike i stavljali ih na postelje i nosila da bi, kad Petar dođe, barem sjena njegova osjenila koga od njih. A skupljalo se mnoštvo iz okolnih gradova u Jeruzalem donoseći bolesnike i opsjednute od nečistih duhova i svi su ozdravljati.

AllelúiaAleluja
Allelúia, allelúia.
[Hic genuflectitur] Veni, Sancte Spíritus, reple tuórum corda fidélium: et tui amóris in eis ignem accénde.
Aleluja, aleluja.
[Ovdje se poklekne] Dođi, Duše Sveti, i napuni srca svojih vjernih i zapali u njima oganj svoje ljubavi.

SequéntiaPosljednica
Veni, Sancte Spíritus,/Et emítte caélitus/Lucis tuae rádium.
Veni, pater páuperum,/Veni, dator múnerum,/Veni, lumen córdium.
Consolátor óptime,/Dulcis hospes ánimae,/Dulce refrigérium.
In labóre réquies,/In aestu tempéries,/In fletu solátium.
O lux beatíssima,/Reple cordis íntima/Tuórum fidélium.
Sine tuo númine,/Nihil est in hómine,/Nihil est innóxium.
Lava quod est sórdidum,/Riga quod est áridum,/Sana quod est sáucium.
Flecte quod est rígidum,/Fove quod est frígidum,/Rege quod est dévium.
Da tuis fidélibus,/In te confidéntibus,/Sacrum septenárium.
Da virtútis méritum,/ Da salútis éxitum,/Da perénne gáudium.
amen, allelúia.
Dođi, duše presveti, /Sa neba nas posjeti /Zrakom svoje milosti.
Dođi, Oče ubogih,/Djelitelju dara svih,/Dođi, srca svjetlosti.
Tješitelju tako blag, /Ti nebeski Goste drag, /Pun miline hlade tih.
Umornima odmore,/U vrućini lahore,/Razgovore žalosnih.
Sjaju svjetla blaženog,/Sjaj u srcu puka svog,/Napuni nam dušu svu.
Bez božanstva tvojega /Svi smo mi bez ičega,/Tonemo u crnom zlu.
Nečiste nas umivaj,/Suha srca zalivaj, /Vidaj rane ranjenim.
Mekšaj ćudi kamene,/ Zagrij grudi ledene,/Ne daj nama putem zlim.
Svim što vjeru imaju,/Što se u te ufaju, /Sedam svojih dara daj.
Daj nam krepost zaslužnu/I smrt lijepu, blaženu,/Daj vjekovit svima raj.
amen, aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Io 6, 44-52
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem. In illo témpore: Dixit Iesus turbis Iudaeórum: Nemo potest veníre ad me, nisi Pater, qui misit me, tráxerit eum: et ego resuscitábo eum in novíssimo die. Est scriptum in prophétis: Et erunt omnes docíbiles Dei. Omnis, qui audívit a Patre et dídicit, venit ad me. Non quia Patrem vidit quisquam, nisi is, qui est a Deo, hic vidit Patrem. Amen, amen dico vobis: qui credit in me, habet vitam aetérnam. Ego sum panis vitae. Patres vestri manducavérunt manna in desérto, et mórtui sunt. Hic est panis de caelo descéndens: ut si quis ex ipso manducáverit, non moriátur. Ego sum panis vivus, qui de caelo descéndi. Si quis manducáverit ex hoc pane, vivet in aetérnum: et panis, quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita.
Iv 6, 44-52
Slijedi sveto Evanđelje po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu židovskomu: Nitko ne može doći k meni, ako ga Otac, koji me je poslao, ne povuče. A ja ću ga uskrsnuti na sudnji dan. U prorocima stoji pisano: I bit će svi poučeni od Boga. Svaki koji je čuo Oca i naučio, dolazi k meni. Nitko nije vidio Oca, osim onoga koji je kod Boga, on je vidio Oca. Zaista, zaista vam kažem: Tko vjeruje u mene, ima život vječni. Ja sam kruh života. Oci su vaši jeli manu u pustinji i pomrli su. Ovo je kruh koji s neba silazi da tko od njega jede ne umre. Ja sam kruh živi koji sam s neba sišao. Ako tko jede od ovoga kruha, živjet će dovijeka. I kruh koji ću ja dati tijelo je moje za život svijeta.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 118, 47-48
Meditábor in mandátis tuis, quae diléxi valde: et levábo manus meas ad mandáta tua, quae diléxi, allelúia.
Ps 118, 47-48
Razmišljam o tvojim zapovijedima koje veoma ljubim i uzdižem ruke svoje k tvojim zapovijedima koje ljubim, aleluja.

SecrétaPrikazna molitva
Accipe, quaésumus, Dómine, munus oblátum: et dignánter operáre; ut, quod mystériis ágimus, piis efféctibus celebrémus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Primi, molimo, Gospodine, prikazani dar i dopusti da pobožnim osjećajima slavimo što u otajstvu vršimo.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de Spíritu SanctoPredslovlje Duha Svetoga
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Qui ascéndens super omnes caelos, sedénsque ad déxteram tuam, promíssum Spíritum Sanctum hodiérna die in fílios adoptiónis effúdit. Quaprópter profúsis gáudiis totus in orbe terrárum mundus exsúltat. Sed et supérnae Virtútes, atque angélicae Potestátes, hymnum glóriae tuae cóncinunt, sine fine dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. On uziđe nad sva nebesa, sjede uz tvoju desnu, te obećanog Duha Svetoga na današnji dan izli na posinjenu djecu. – Stoga sav svijet na krugu zemaljskom kliče zanosnom radošću, a i višnje sile i s njima anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu tvoje slave govoreći bez prestanka:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Io 14, 27
Pacem relínquo vobis, allelúia:
pacem meam do vobis, allelúia, allelúia.
Iv 14, 27
Mir vam ostavljam, aleluja,
mir svoj dajem vama, aleluja, aleluja.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Suméntes, Dómine, caeléstia sacraménta, quaésumus cleméntiam tuam: ut, quod temporáliter gérimus, aetérnis gáudiis consequámur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Primivši, Gospodine, nebeske tajne, molimo tvoju dobrotu da vječnom radošću dostignemo ono što u vremenu činimo.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.