SUBOTA, 23.VI.2018.

bdijenje uoči rođendana sv. Ivana Krstitelja

Bdijenje II. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Luc 1, 13, 15 et 14, Ps 20, 2
(Luc 1, 13, 15 et 14) Ne tímeas, Zacharía, exaudíta est orátio tua: et Elísabeth uxor tua páriet tibi fílium, et vocábis nomen eius Ioánnem: et erit magnus coram Domino: et Spíritu Sancto replébitur adhuc ex útero matris suae: et multi in nativitáte eius gaudébunt. (Ps 20, 2) Dómine, in virtúte tua laetábitur rex: et super salutáre tuum exsultábit veheménter.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Luc 1, 13, 15 et 14) Ne tímeas, Zacharía, exaudíta est orátio tua: et Elísabeth uxor tua páriet tibi fílium, et vocábis nomen eius Ioánnem: et erit magnus coram Domino: et Spíritu Sancto replébitur adhuc ex útero matris suae: et multi in nativitáte eius gaudébunt.
Lk 1, 13, 15 i 14, Ps 20, 2
(Lk 1, 13, 15 i 14) Ne boj se, Zakarija, uslišana je tvoja molitva, tvoja će ti žena Elizabeta roditi sina. Nazovi ga imenom Ivan. On će biti velik pred Gospodinom, napunit će se Duha Svetoga još u majčinu krilu. Mnogi će se obradovati njegovu rođenju. (Ps 20, 2) Gospodine, kralj se veseli radi tvoje zaštite i radosno kliče radi tvoje pomoći.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Lk 1, 13, 15 i 14) Ne boj se, Zakarija, uslišana je tvoja molitva, tvoja će ti žena Elizabeta roditi sina. Nazovi ga imenom Ivan. On će biti velik pred Gospodinom, napunit će se Duha Svetoga još u majčinu krilu. Mnogi će se obradovati njegovu rođenju.

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Praesta, quaésumus, omnípotens Deus: ut família tua per viam salútis incédat; et, beáti Ioánnis Praecursóris hortaménta sectándo, ad eum, quem praedíxit, secúra pervéniat, Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum:
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Pomolimo se.
Podaj, molimo, svemogući Bože, da tvoja obitelj ide putem spasenja, i slijedeći opomene blaženog Ivana Preteče sigurno stigne k onome koga je prorekao, Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome:
koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Ierem 1, 4-10
Léctio Ieremíae Prophétae. In diébus illis: Factum est verbum Dómini ad me, dicens: Priúsquam te formárem in útero, novi te: et ántequam exíres de vulva, sanctificávi te, et prophétam in géntibus dedi te. Et dixi: A a a, Dómine Deus: ecce néscio loqui, quia puer ego sum. Et dixit Dóminus ad me: Noli dícere: Puer sum: quóniam ad ómnia, quae mittam te, ibis: et univérsa, quaecúmque mandávero tibi, loquéris. Ne tímeas a fácie eórum: quia tecum ego sum, ut éruam te, dicit Dóminus. Et misit Dóminus manum suam, et tétigit os meum: et dixit Dóminus ad me: Ecce dedi verba mea in ore tuo: ecce constítui te hódie super gentes et super regna, ut evéllas, et déstruas, et dispérdas, et díssipes, et aedífices, et plantes: dicit Dóminus omnípotens.
Jr 1, 4-10
Čitanje Jeremije proroka. U one dane dođe mi riječ Gospodnja: Poznavao sam te prije nego što sam te sazdao u utrobi, posvetio sam te prije nego što si došao na svijet i postavio sam te za proroka narodima. A ja rekoh: A, a, a, Gospodine Bože! Evo ne znam govoriti jer sam dijete. I reče mi Gospodin: Nemoj govoriti: Dijete sam, jer ćeš ići kuda god te pošaljem i govorit ćeš sve što ti ja naredim. Ne boj se lica njihova, jer sam ja s tobom da te izbavim, govori Gospodin. I pružio je Gospodin svoju ruku i dotakao se mojih usta i rekao mi je: Evo sam stavio svoje riječi na tvoja usta. Evo sam te danas postavio nad narodima i nad kraljevstvima, da trijebiš d obaraš, satireš i raspršavaš, gradiš i sadiš, govori Gospodin svemogući.

GraduáleGradual
Io 1, 6-7
Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Ioánnes. Hic venit ut testimónium perhibéret de lúmine, paráre Dómino plebem perféctam.
Iv 1, 6-7
Bio je čovjek poslan od Boga komu je bilo ime Ivan. On je došao da svjedoči za svjetlo i da pripravi Gospodinu narod savršen.

EvangéliumEvanđelje
Luc 1, 5-17
Inítium sancti Evangélii secúndum Lucam. Fuit in diébus Heródis, regis Iudaéae, sacérdos quidam nómine Zacharías, de vice Abía, et uxor illíus de filiábus Aaron, et nomen eius Elísabeth. Erant autem iusti ambo ante Deum, incedéntes in ómnibus mandátis et iustificatiónibus Dómini sine queréla, et non erat illis fílius, eo quod esset Elísabeth stérilis, et ambo processíssent in diébus suis. Factum est autem, cum sacerdótio fungerétur in órdine vicis suae ante Deum, secúndum consuetúdinem sacerdótii, sorte éxiit ut incénsum póneret, ingréssus in templum Dómini: et omnis multitúdo pópuli erat orans foris hora incénsi. Appáruit autem illi Angelus Dómini, stans a dextris altáris incénsi. Et Zacharías turbátus est videns, et timor írruit super eum. Ait autem ad illum Angelus: Ne tímeas, Zacharía, quóniam exaudíta est deprecátio tua: et uxor tua Elísabeth páriet tibi fílium, et vocábis nomen eius Ioánnem: et erit gáudium tibi, et exsultátio, et multi in nativitáte eius gaudébunt: erit enim magnus coram Dómino: et vinum et síceram non bibet, et Spíritu Sancto replébitur adhuc ex útero matris suae: et multos filiórum Israel convértet ad Dóminum Deum ipsórum: et ipse praecédet ante illum in spíritu et virtúte Elíae: ut convértat corda patrum in fílios, et incrédulos ad prudéntiam iustórum, paráre Dómino plebem perféctam.
Lk 1, 5-17
Početak svetog Evanđelja po Luki. U vrijeme Heroda kralja judejskoga živio, je neki svećenik koji se zvao Zakarija i žena njegova od roda Aronova a zvala se Elizabeta. Oboje su bili pravedni pred Bogom i živjeli su u svemu po zapovijedima i uredbama Gospodnjim bez mane. Nisu imali djece jer je Elizabeta bila nerotkinja a oboje su bili odmakli u godinama. I dogodi se dok je po redu vršio službu pred Bogom, dopade ga kockom prema svećeničkom običaju da uđe u hram i prinese kad. A sve je mnoštvo naroda bilo vani i molilo za vrijeme kađenja. I prikaza mu se Gospodnji anđeo koji je stao s desne strane kaclionog žrtvenika. Kad ga je Zakarija vidio, smeo se i preplašio. A anđeo mu reče: Ne boj se Zakarija! Tvoja je molitva uslišana i tvoja će žena Elizabeta roditi sina i nadjeni mu ime Ivan. Bit će ti radost i veselje, i mnogi će se obradovati njegovu rođenju. On će biti velik pred Gospodinom. Neće piti vina ni opojna pića i napunit će se Duha Svetoga još u utrobi svoje majke i mnoge će sinove Izraelove obratiti Gospodinu Bogu njihovu. On će ići pred njim u duhu i sili Ilijinoj, da obrati srca otaca k djeci a nevjernike k mudrosti pravednika, da pripravi Gospodinu narod savršen.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 8, 6-7
Glória et honóre coronásti eum: et constituísti eum super ópera mánuum tuárum, Dómine.
Ps 8, 6-7
Okrunio si ga slavom i čašću, postavio si ga nad djelima ruku svojih, Gospodine.

SecrétaPrikazna molitva
Múnera, Dómine, obláta sanctífica: et, intercedénte beáto Ioánne Baptísta, nos per haec a peccatórum nostrórum máculis emúnda.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Posveti, Gospodine, prikazne darove i po zagovoru blaženog Ivana Krstitelja očisti nas po njima od ljage naših grijeha.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 20, 6
Magna est glória eius in salutári tuo: glóriam et magnum decórem impónes super eum, Dómine.
Ps 20, 6
Velika je njegova slava u tvojemu spasenju, slavom i velikom ljepotom ukrasio si ga, Gospodine.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Beáti Ioánnis Baptístae nos, Dómine, praeclára comitétur orátio: et, quem ventúrum esse praedíxit, poscat nobis fore placátum, Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum:
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Pomolimo se.
Pratila nas. Gospodine, preslavna molitva blaženog Ivana Krstitelja, i neka moli da nam bude milostiv onaj koga je prorekao da će doći. Gospodin naš Isus Krist, Sin tvoj:
koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.