SUBOTA, 24.III.2018.

Subota u 1. tjednu Muke

Feria III. razreda

spomen na tihim misama: sv. Gabrijel, arkanđeo

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 30, 10 et 16 et 18; Ps 30, 2
(Ps 30, 10 et 16 et 18) Miserére mihi, Dómine, quóniam tríbulor: líbera me, et éripe me de mánibus inimicórum meórum, et a persequéntibus me: Dómine, non confúndar, quóniam invocávi te. (Ps 30, 2) In te, Dómine, sperávi, non confúndar in aetérnum: in iustítia tua líbera me. (Ps 30, 10 et 16 et 18) Miserére mihi, Dómine, quóniam tríbulor: líbera me, et éripe me de mánibus inimicórum meórum, et a persequéntibus me: Dómine, non confúndar, quóniam invocávi te. [Tempore Passionis non dicitur Gloria Patri ad Antiphonam ad Introitum]
Ps 30, 10 i 16 i 18; Ps 30, 2
(Ps 30, 10 i 16 i 18) Smiluj mi se, Gospodine, jer sam u tjeskobi. Izbavi me od onih koji me mrze i progone. Gospodine, ne daj da se smetem, jer tebe zazivljem. (Ps 30, 2) U tebe se, Gospodine, uzdam, ne daj da se razočaram ikada. U svojoj pravednosti izbavi me i spasi me. (Ps 30, 10 i 16 i 18) Smiluj mi se, Gospodine, jer sam u tjeskobi. Izbavi me od onih koji me mrze i progone. Gospodine, ne daj da se smetem, jer tebe zazivljem. [u vremenu Muke ne govori se Slava Ocu u sklopu Ulazne pjesme]

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Profíciat, quaésumus, Dómine, plebs tibi dicáta piae devotiónis afféctu: ut, sacris actiónibus erudíta, quanto maiestáti tuae fit grátior, tanto donis potióribus augeátur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Napredovao, molimo, Gospodine, narod tebi posvećen u osjećaju pobožne odanosti da, poučen svetim bogoslužjem, bude obogaćen to vrednijim darovima što miliji postaje tvome veličanstvu.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Gabrijel, arkanđeo
Orémus.
Deus, qui inter céteros Angelos, ad annuntiándum incarnatiónis tuae mystérium, Gabriélem Archángelum elegísti: concéde propítius; ut, qui festum [commemoratiónem] eius celebrámus in terris, ipsíus patrocínium sentiámus in caelis:
qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
spomen na tihim misama: sv. Gabrijel, arkanđeo
Pomolimo se.
Bože, koji si za navještenje otajstva svoga utjelovljenja među ostalim anđelima izabrao Gabrijela Arkanđela, podaj milostivo, da slaveći njegov blagdan [spomen] na zemlji osjetimo njegov zagovor u nebu:
koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
[preveo M.B.; po uredbi iz 1967. nisu u korizmi dozvoljeni spomeni, pa su molitve za ovaj dan ispuštene iz Radićevog prijevoda Misala.]

EpístolaPoslanica
Ier 18, 18-23
Léctio Ieremíae Prophétae. In diébus illis: Dixérunt ímpii Iudaéi ad ínvicem: Veníte, et cogitémus contra iustum cogitatiónes: non enim períbit lex a sacerdóte, neque consílium a sapiénte, nec sermo a prophéta: veníte, et percutiámus eum lingua, et non attendámus ad univérsos sermónes eius. Atténde, Dómine, ad me, et audi vocem adversariórum meórum. Numquid rédditur pro bono malum, quia fodérunt fóveam ánimae meae? Recordáre, quod stéterim in conspéctu tuo, ut lóquerer pro eis bonum, et avérterem indignatiónem tuam ab eis. Proptérea da fílios eórum in famem, et deduc eos in manus gládii: fiant uxóres eórum absque líberis, et víduae: et viri eárum interficiántur morte: iúvenes eórum confodiántur gládio in praélio. Audiátur clamor de dómibus eórum: addúces enim super eos latrónem repénte: quia fodérunt fóveam, ut cáperent me, et láqueos abscondérunt pédibus meis. Tu autem, Dómine, scis omne consílium eórum advérsum me in mortem: ne propitiéris iniquitáti eórum, et peccátum eórum a fácie tua non deleátur. Fiant corruéntes in conspéctu tuo, in témpore furóris tui abútere eis, Dómine Deus noster.
Jr 18, 18-23
Čitanje Jeremije proroka. U one dane dogovarali su se bezbožni Židovi među sobom: Dođite, da se dogovorimo protiv pravednika, jer neće nestati zakona u svećenika, ni savjeta u mudraca ni riječi u proroka. Dođite, udarimo ga jezikom i ne pazimo na sve njegove prijetnje. Čuvaj me. Gospodine, i čuj što govore moji neprijatelji. Vraća li se za dobro zlo? Ta eto mi kopaju jamu. Sjeti se da sam ih branio pred tobom, da bih tvoj gnjev odvratio od njh. Zato pusti da njihova djeca gladuju i izginu od mača; neka njihove žene budu nerotkinje i udovice; neka njihovi muževi poginu; neka njihovi mladići budu probodeni mačem u ratu. Neka se čuje vika iz njihovih kuća kada ih iznenadiš dolaskom krvavih razbojnika, jer su iskopali jamu da me uhvate i postavili zamke mojim nogama. A tebi je, Gospodine, poznat njihov naum da me ubiju. Nemoj oprostiti njihove krivnje, ne briši njihovih grijeha pred licem svojim. Neka propadnu pred tobom, u dan tvoje srdžbe ustani protiv njih, Gospodine Bože naš!

GraduáleGradual
Ps 30, 20 et 22
Pacífice loquebántur mihi inimíci mei: et in ira molésti erant mihi. Vidísti, Dómine, ne síleas: ne discédas a me.
Ps 30, 20 i 22
Miroljubivo su mi govorili neprijatelji moji, a mržnjom su mi svojom dodijavali. Vidi, Gospodine, nemoj šutjeti, nemoj se udaljiti od mene.

EvangéliumEvanđelje
Io 12, 10-36
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem. In illo témpore: Cogitavérunt príncipes sacerdótum ut et Lázarum interfícerent: quia multi propter illum abíbant ex Iudaéis, et credébant in Iesum. In crástinum autem turba multa, quae vénerat ad diem festum, cum audíssent quia venit Iesus Ierosólymam, accepérunt ramos palmárum, et processérunt óbviam ei, et clamábant: Hosánna, benedíctus qui venit in nómine Dómini, Rex Israel. Et invénit Iesus aséllum, et sedit super eum, sicut scriptum est: Noli timére, fília Sion: ecce Rex tuus venit sedens super pullum ásinae. Haec non cognovérunt discípuli eius primum: sed quando glorificátus est Iesus, tune recordáti sunt quia haec erant scripta de eo: et haec fecérunt ei. Testimónium ergo perhibébat turba, quae erat cum eo, quando Lázarum vocávit de monuménto, et suscitávit eum a mórtuis. Proptérea et óbviam venit ei turba: quia audiérunt eum fecísse hoc signum. Pharisaéi ergo dixérunt ad semetípsos: Vidétis quia nihil profícimus ? Ecce mundus totus post eum ábiit. Erant autem quidam gentíles ex his, qui ascénderant ut adorárent in die festo. Hi ergo accessérunt ad Philíppum, qui erat a Bethsáida Galilaéae: et rogábant eum, dicéntes: Dómine, vólumus Iesum vidére. Venit Philíppus, et dicit Andréae: Andréas rursum et Philíppus dixérunt Iesu. Iesus autem respóndit eis, dicens: Venit hora, ut clarificétur Fílius hóminis. Amen, amen dico vobis, nisi granum fruménti cadens in terram, mórtuum fúerit, ipsum solum manet: si autem mórtuum fúerit, multum fructum affert. Qui amat ánimam suam, perdet eam: et qui odit ánimam suam in hoc mundo, in vitam aetérnam custódit eam. Si quis mihi minístrat, me sequátur: et ubi sum ego, illic et miníster meus erit. Si quis mihi ministráverit, honorificábit eum Pater meus. Nunc ánima mea turbáta est. Et quid dicam? Pater, salvífica me ex hac hora. Sed proptérea veni in horam hanc. Pater, clarífica nomen tuum. Venit ergo vox de caelo: Et clarificávi, et íterum clarificábo. Turba ergo, quae stabat et audíerat, dicébat tonítruum esse factum. Alii dicébant: Angelus ei locútus est. Respóndit Iesus, et dixit: Non propter me haec vox venit, sed propter vos. Nunc iudícium est mundi: nunc princeps huius mundi eiciétur foras. Et ego si exaltátus fúero a terra, ómnia traham ad meípsum. (Hoc autem dicébat, signíficans qua morte esset moritúrus.) Respóndit ei turba: Nos audívimus ex lege, quia Christus manet in aetérnum: et quómodo tu dicis: Opórtet exaltári Fílium hóminis? Quis est iste Fílius hóminis? Dixit ergo eis Iesus: Adhuc módicum lumen in vobis est. Ambuláte dum lucem habétis, ut non vos ténebrae comprehéndant: et qui ámbulat in ténebris, nescit quo vadat. Dum lucem habétis, crédite in lucem, ut fílii lucis sitis. Haec locútus est Iesus: et ábiit, et abscóndit se ab eis.
Iv 12, 10-36
Slijedi sveto Evanđelje po Ivanu. U ono vrijeme svećenički poglavari odluče ubiti i Lazara, jer su mnogi Židovi dolazili i vjerovali u Isusa. Sutradan mnoštvo ljudi, koji su došli na blagdan, čuju da dolazi Isus u Jeruzalem, uzmu palmine grane, izađu mu ususret kličući: Hosana! Blagoslovljen, koji dolazi u ime Gospodnje! Izraelov kralju! Isus nađe mlado magare, sjede na njega, kao što je pisano: Nemoj se bojati, Sionska kćeri! Evo, dolazi tvoj kralj sjedeći na mladom magaretu. Ovo nisu razumjeli njegovi učenici, nego istom kad se Isus proslavio, sjete se da je ovo bilo pisano o njemu i da je sve to učinjeno zbog njega. Narod, koji je bio blizu kada je Lazara pozvao iz groba i uskrisio ga od mrtvih, svjedočio je za njega. Zato mu je izašlo ususret toliko mnoštvo, jer su čuli da je učinio ovo čudo. Farizeji su pak među sobom govorili: Vidite da ne pomaže ništa. Sav narod ide za njim! Na blagdan su došli i mnogi stranci. Oni pristupe Filipu, koji je bio iz Betsaide u Galileji i zamole ga: Gospodine, mi bismo htjeli vidjeti Isusa! Filip kaže Andriji, a Andrija i Filip rekoše Isusu, koji im reče: Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji. Zaista, zaista vam kažem, ako zrno pšenice, kada padne u zemlju, ne umre, ostaje samo. Ako umre, donosi plod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga, a tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za vječni život. Tko meni služi, neka pođe za mnom, i gdje sam ja, ondje će biti i moj sluga. Tko meni služi, poštivat će ga moj Otac. Sada mi se potresla sva duša. I što da kažem: Izbavi me, Oče, od ovoga časa!? Ali ja sam došao baš radi ovoga časa. Oče, proslavi svoje ime! I ču se s neba glas: Proslavio sam i ponovno ću proslaviti. Narod, koji je tu bio i čuo, govorio je da je zagrmjelo. Drugi su govorili da mu je anđeo govorio. Isus im reče: Ovaj glas je došao ne zbog mene, nego zbog vas. Sada je suđenje ovome svijetu i knez ovoga svijeta bit će sada izbačen. A kad ja budem podignut od zemlje, sve ću privući k sebi. (Ovim riječima htio je kazati, kako će umrijeti.) Odgovore mu neki od mnoštva: Mi smo iz zakona čuli da Krist ostaje zauvijek. Kako ti možeš kazati da se Sin čovječji treba podignuti? Tko je taj Sin Čovječji? Isus im reče: Još je malo vremena među vama svjetlo. Hodite dok imate svjetla da vas ne zahvati tama. Tko ide po tami, ne zna kamo ide. Dok imate svjetlo, vjerujte u svjetlo, da budete sinovi svjetla. Kada to Isus reče izađe i sakrije se od njih.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 118, 12 et 121 et 42
Benedíctus es, Dómine, doce me iustificatiónes tuas: et non tradas calumniántibus me supérbis: et respondébo exprobrántibus mihi verbum.
Ps 118, 12 i 121 i 42
Blagoslovljen si, Gospodine! Uči me naredbama svojim i ne predaj me oholim klevetnicima mojim, pa ću moći odgovoriti onima koji me ruže.

SecrétaPrikazna molitva
A cunctis nos, quaésumus, Dómine, reátibus et perículis propitiátus absólve: quos tanti mystérii tríbuis esse consórtes.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Nas koje činiš dionicima tolike tajne izbavi, molimo, Gospodine, od svake krivnje i pogibli.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Gabrijel, arkanđeo
Accéptum fiat in conspéctu tuo, Dómine, nostrae servitútis munus, et beáti Archángeli Gabriélis orátio: ut, qui a nobis venerátur in terris, sit apud te pro nobis advocátus in caelis.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Gabrijel, arkanđeo
Neka ti se, Gospodine, svidi dar naše službe i molitva blaženoga Arkanđela Gabrijela, da po nama štovan na zemlji bude naš zagovornik kod tebe na nebesima.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
[preveo M.B.; po uredbi iz 1967. nisu u korizmi dozvoljeni spomeni, pa su molitve za ovaj dan ispuštene iz Radićevog prijevoda Misala.]

Praefátio de Sancta CrucePredslovlje Svetog Križa
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui salútem humáni genéris in ligno Crucis constituísti: ut, unde mors oriebátur, inde vita resúrgeret: et, qui in ligno vincébat, in ligno quoque vincerétur: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože: – ti si odredio spasenje ljudskog roda po drvu Križa, da se opet rodi život ondje gdje je nikla smrt, i onaj koji je na drvu pobijedio, bude pobijeđen na drvu po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glas primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 26, 12
Ne tradíderis me, Dómine, in ánimas persequéntium me: quóniam insurrexérunt in me testes iníqui, et mentíta est iníquitas sibi.
Ps 26, 12
Ne daj me, Gospodine, na volju onima koji me progone, jer ustadoše na mene lažni svjedoci, ali je bezakonje slagalo samo sebi.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Divíni múneris largitáte satiáti, quaésumus, Dómine Deus noster: ut huius semper participatióne vivámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Nasićeni obiljem božanskog dara, molimo, Gospodine, Bože naš, da uvijek živimo od ovog sudjelovanja.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Gabrijel, arkanđeo
Orémus.
Córporis tui et Sánguinis sumptis mystériis, tuam, Dómine Deus noster, deprecámur cleméntiam: ut, sicut, Gabriéle nuntiánte, incarnatiónem tuam cognóvimus; ita, ipso adiuvánte, incarnatiónis eiúsdem benefícia consequámur:
qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
spomen na tihim misama: sv. Gabrijel, arkanđeo
Pomolimo se.
Primivši otajstva Tijela i krvi, milost tvoju molimo, Gospodine Bože naš, da kao što smo po navještenju Gabrijela spoznali tvoje utjelovljenje, dobročinstva istog utjelovljenja primimo po njegovom zagovoru:
koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
[preveo M.B.; po uredbi iz 1967. nisu u korizmi dozvoljeni spomeni, pa su molitve za ovaj dan ispuštene iz Radićevog prijevoda Misala.]

Na misama ferija u vremenu korizme i muke molitva nad narodom:

Orátio super pópulumMolitva nad narodom
Orémus.
Humiliáte cápita vestra Deo.
Tueátur, quaésumus, Dómine, déxtera tua pópulum deprecántem: et purificátum dignánter erúdiat; ut, consolatióne praesénti, ad futúra bona profíciat.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Prignite pred Bogom svoje glave.
Neka štiti tvoja desnica, molimo, Gospodine, narod koji te zaziva i neka ga očisti i blagonaklono pouči da sadašnjom utjehom ide k budućim dobrima.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.