ČETVRTAK, 24.V.2018.

Duhovski četvrtak

Dan u osmini I. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Sap 1, 7, Ps 67, 2
(Sap 1, 7) Spíritus Dómini replévit orbem terrárum, allelúia:
et hoc quod cóntinet ómnia, sciéntiam habet vocis, allelúia, allelúia, allelúia.
(Ps 67, 2) Exsúrgat Deus, et dissipéntur inimíci eius: et fúgiant, qui odérunt eum, a fácie eius.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Sap 1, 7) Spíritus Dómini replévit orbem terrárum, allelúia:
et hoc quod cóntinet ómnia, sciéntiam habet vocis, allelúia, allelúia, allelúia.
Mudr 1, 7, Ps 67, 2
(Mudr 1, 7) Duh Gospodnji napuni svemir, aleluja!
On koji sve obuhvaća, poznaje svaki govor, aleluja, aleluja, aleluja.
(Ps 67, 2) Nek ustane Bog i neka se rasprše njegovi neprijatelji! I neka bježe od njegova lica svi koji ga mrze.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Mudr 1, 7) Duh Gospodnji napuni svemir, aleluja!
On koji sve obuhvaća, poznaje svaki govor, aleluja, aleluja, aleluja.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, qui hodiérna die corda fidélium Sancti Spíritus illustratióne docuísti: da nobis in eódem Spíritu recta sápere ; et de eius semper consolatióne gaudére.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte eiúsdem Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bože, koji si na današnji dan svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo spoznamo i njegovoj se utjehi vazda radujemo.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu istog Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Act 8, 5-8
Léctio Actuum Apostolórum. In diébus illis: Philíppus descéndens in civitátem Samaríae, praedicábat illis Christum. Intendébant autem turbae his quae a Philíppo dicebántur, unanímiter audiéntes, et vidéntes signa quae faciébat. Multi enim eórum, qui habébant spíritus immúndos, clamántes voce magna, exíbant. Multi autem paralýtici et claudi curáti sunt. Factum est ergo gáudium magnum in illa civitáte.
Dj 8, 5-8
Čitanje Djela apostolskih. U one dane Filip siđe u grad Samariju i stade im propovijedati Krista. Narod je pazio jednodušno na ono što je govorio Filip, slušajući i gledajući znakove što ih je činio; jer su nečisti duhovi izlazili s velikom vikom iz mnogih opsjednutih. I mnogi uzeti i hromi ozdraviše. I bila je velika radost u onome gradu.

AllelúiaAleluja
Ps 103, 30
Allelúia, allelúia.
Emítte Spíritum tuum, et creabúntur: et renovábis fáciem terrae. Allelúia.
[Hic genuflectitur] Veni, Sancte Spíritus, reple tuórum corda fidélium: et tui amóris in eis ignem accénde.
Ps 103, 30
Aleluja, aleluja.
Pošalji Duha svojega i postat će novi svijet i obnovit ćeš lice zemlje, aleluja.
[Ovdje se poklekne] Dođi, Duše Sveti, napuni srca svojih vjernika i zapali u njima oganj svoje ljubavi.

SequéntiaPosljednica
Veni, Sancte Spíritus,/Et emítte caélitus/Lucis tuae rádium.
Veni, pater páuperum,/Veni, dator múnerum,/Veni, lumen córdium.
Consolátor óptime,/Dulcis hospes ánimae,/Dulce refrigérium.
In labóre réquies,/In aestu tempéries,/In fletu solátium.
O lux beatíssima,/Reple cordis íntima/Tuórum fidélium.
Sine tuo númine,/Nihil est in hómine,/Nihil est innóxium.
Lava quod est sórdidum,/Riga quod est áridum,/Sana quod est sáucium.
Flecte quod est rígidum,/Fove quod est frígidum,/Rege quod est dévium.
Da tuis fidélibus,/In te confidéntibus,/Sacrum septenárium.
Da virtútis méritum,/ Da salútis éxitum,/Da perénne gáudium.
amen, allelúia.
Dođi, duše presveti, /Sa neba nas posjeti /Zrakom svoje milosti.
Dođi, Oče ubogih,/Djelitelju dara svih,/Dođi, srca svjetlosti.
Tješitelju tako blag, /Ti nebeski Goste drag, /Pun miline hlade tih.
Umornima odmore,/U vrućini lahore,/Razgovore žalosnih.
Sjaju svjetla blaženog,/Sjaj u srcu puka svog,/Napuni nam dušu svu.
Bez božanstva tvojega /Svi smo mi bez ičega,/Tonemo u crnom zlu.
Nečiste nas umivaj,/Suha srca zalivaj, /Vidaj rane ranjenim.
Mekšaj ćudi kamene,/ Zagrij grudi ledene,/Ne daj nama putem zlim.
Svim što vjeru imaju,/Što se u te ufaju, /Sedam svojih dara daj.
Daj nam krepost zaslužnu/I smrt lijepu, blaženu,/Daj vjekovit svima raj.
amen, aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Luc 9, 1-6
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. In illo témpore: Convocátis Iesus duódecim Apóstolis, dedit illis virtútem et potestátem super ómnia daemónia, et ut languóres curárent. Et misit illos praedicáre regnum Dei, et sanáre infírmos. Et ait ad illos: Nihil tuléritis in via, neque virgam, neque peram, neque panem, neque pecúniam, neque duas túnicas habeátis. Et in quamcúmque domum intravéritis, ibi manéte, et inde ne exeátis. Et quicúmque non recéperint vos: exeúntes de civitáte illa, étiam púlverem pedum vestrórum excútite in testimónium supra illos. Egréssi autem circuíbant per castélla, evangelizántes et curántes ubíque.
Lk 9, 1-6
Slijedi sveto Evanđelje po Luki. U ono vrijeme sazvavši Isus dvanaestoricu dade im silu i vlast nad svim đavlima i da liječe bolesti. I posla ih da propovijedaju kraljevstvo Božje i da iscjeljuju bolesnike. I reče im: Ništa ne uzimajte na put, ni štapa, ni torbe, ni kruha, ni novaca, niti imajte po dvije haljine. I u koju god kuću uđete, ondje ostanite i odanle ne izlazite. I gdje vas ne prime, izlazeći iz onoga grada, otresite prah sa svojih nogu za svjedočanstvo protiv njih. Izišli su i prolazili po selima propovijedajući Evanđelje i svuda liječili.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 67, 29-30
Confírma hoc, Deus, quod operátus es in nobis: a templo tuo, quod est in Ierúsalem, tibi ófferent reges múnera, allelúia.
Ps 67, 29-30
Utvrdi ovo, Bože, što si učinio u nama! U svetom hramu tvojem, koji je u Jeruzalemu, kraljevi će ti donositi darove, aleluja.

SecrétaPrikazna molitva
Múnera, quaésumus, Dómine, obláta sanctífica: et corda nostra Sancti Spíritus illustratióne emúnda.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte eiúsdem Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Posveti, molimo, Gospodine, prinesene darove a naša srca očisti svjetlošću Duha Svetoga.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu istog Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de Spíritu SanctoPredslovlje Duha Svetoga
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Qui ascéndens super omnes caelos, sedénsque ad déxteram tuam, promíssum Spíritum Sanctum hodiérna die in fílios adoptiónis effúdit. Quaprópter profúsis gáudiis totus in orbe terrárum mundus exsúltat. Sed et supérnae Virtútes, atque angélicae Potestátes, hymnum glóriae tuae cóncinunt, sine fine dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. On uziđe nad sva nebesa, sjede uz tvoju desnu, te obećanog Duha Svetoga na današnji dan izli na posinjenu djecu. – Stoga sav svijet na krugu zemaljskom kliče zanosnom radošću, a i višnje sile i s njima anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu tvoje slave govoreći bez prestanka:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Act 2, 2 et 4
Factus est repénte de caelo sonus, tamquam adveniéntis spíritus veheméntis, ubi erant sedéntes, allelúia:
et repléti sunt omnes Spíritu Sancto, loquéntes magnália Dei, allelúia, allelúia.
Dj 2, 2 i 4
Ujedanput ču se buka s neba, kao kad puše silan vjetar, gdje su bili, aleluja.
I svi se napune Duha Svetoga i stadoše veličati djela Božja, aleluja, aleluja.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Sancti Spíritus, Dómine, corda nostra mundet infúsio: et sui roris íntima aspersióne fecúndet.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte eiúsdem Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Srca naša, Gospodine, očistio dolazak Duha Svetoga i oplodio ih svojom nutarnjom rosom.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu istog Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.