PETAK, 24.VIII.2018.

sv. Bartol, apostol

Blagdan II. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 138, 17, Ps 138, 1-2
(Ps 138, 17) Mihi autem nimis honoráti sunt amíci tui, Deus: nimis confortátus est principátus eórum. (Ps 138, 1-2) Dómine, probásti me, et cognovísti me: tu cognovísti sessiónem meam, et resurrectiónem meam.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 138, 17) Mihi autem nimis honoráti sunt amíci tui, Deus: nimis confortátus est principátus eórum.
Ps 138, 17, Ps 138, 1-2
(Ps 138, 17) Nadasve častim tvoje prijatelje, Bože, jer je velika uloga vlasti njihove. (Ps 138, 1-2) Gospodine, ti si me kušao i spoznao, tebi je poznat moj počinak i moje uskrsnuće.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 138, 17) Nadasve častim tvoje prijatelje, Bože, jer je velika uloga vlasti njihove.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Omnípotens sempitérne Deus, qui huius diéi venerándam sanctámque laetitíam in beáti Apostóli tui Bartholomaéi festivitáte (commemoratióne) tribuísti: da Ecclésiae tuae, quaésumus; et amáre quod crédidit, et praedicáre quod dócuit.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Svemogući, vječni Bože, koji si dao časno i sveto veselje ovoga dana u svetkovini (spomenu) tvoga blaženoga apostola Bartolomeja udijeli svojoj Crkvi, molimo te, da ljubi što je on vjerovao i propovijeda što je učio.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
I Cor 12, 27-31
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios. Fratres: Vos estis corpus Christi, et membra de membro. Et quosdam quidem pósuit Deus in Ecclésia primum apóstolos, secúndo prophétas, tértio doctóres, deínde virtútes, exínde grátias curatiónum, opitulatiónes, gubernatiónes, génera linguárum, interpretations sermónum. Numquid omnes apóstoli? Numquid omnes prophétae? Numquid omnes doctóres? Numquid omnes virtútes? Numquid omnes grátiam habent curatiónum? Numquid omnes linguis loquúntur? Numquid omnes interpretántur? Aemulámini autem charismáta meliora.
1 Kor 12, 27-31
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Korinćanima. Braćo: Vi ste Kristovo tijelo i među sobom združeni udovi. Tako je Bog u Crkvi postavio prvo apostole, drugo proroke, treće učitelje, zatim moći, onda one koji liječe, koji pomažu, koji upravljaju, koji govore različite jezike i tumače nauke. Zar su svi apostoli? Svi proroci? Svi učitelji? Svi moći? Zar imaju svi dar liječenja? Govore li svi jezike? Zar svi tumače? Težite da postignete uzvišeni je duhovne darove!

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 44, 17-18
Constítues eos príncipes super omnem terram: mémores erunt nóminis tui, Dómine. Pro pátribus tuis nati sunt tibi fílii: proptérea pópuli confitebúntur tibi.
Ps 44, 17-18
Postavit ćeš ih za knezove nad svom zemljom, spominjat će tvoje ime, Gospodine. Mjesto tvojih otaca rodit će ti se sinovi, zato će te narodi slaviti.
Allelúia, allelúia.
Te gloriósus Apostolórum chorus laudat, Dómine. Allelúia.
Aleluja, aleluja.
Tebe, Gospodine, hvali slavni apostola zbor. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Luc 6, 12–19
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. In illo témpore: Exiit Iesus in montem oráre, et erat pernóctans in oratióne Dei. Et cum dies factus esset, vocávit discípulos suos, et elégit duódecim ex ipsis (quos et Apóstolos nominávit): Simónem, quem cognominávit Petrum, et Andréam fratrem eius, Iacóbum et Ioánnem, Philíppum et Bartholomaéum, Matthaéum et Thomam, Iacóbum Alphaéi et Simónem, qui vocátur Zelótes, et Iudam Iacóbi, et Iudam Iscariótem, qui fuit próditor. Et descéndens cum illis, stetit in loco campéstri, et turba discipulórum eius, et multitúdo copiósa plebis ab omni Iudaéa, et Ierúsalem, et marítima, et Tyri, et Sidónis, qui vénerant, ut audírent eum, et sanaréntur a languóribus suis. Et qui vexabántur a spirítibus immúndis, curabántur. Et omnis turba quaerébat eum tángere, quia virtus de illo exíbat, et sanábat omnes.
Lk 6, 12–19
Slijedi sveto Evanđelje po Luki. U ono vrijeme uzađe Isus na goru da moli i prenoćio je u molitvi. A kad se razdani, pozva svoje učenike, te između njih izabra dvanaestoricu koje prozove apostolima: Simuna, kojega je nazvao Petar i njegova brata Andriju, Jakova i Ivana, Filipa i Bartolomeja, Mateja i Tomu, Jakova Alfejeva i Simuna Revnitelja i Judu Jakovljeva i Judu Iškariota koji je bio izdajica. I siđe s njima i ustavi se u dolini i s njim mnoštvo njegovih učenika i vrlo mnogo naroda iz sve Judeje i Jeruzalema i primorja tirskoga i sidonskoga, koji su došli do ga čuju i da se izliječe od svojih bolesti. I ozdravljali su svi koje su mučili nečisti duhovi. I sav je narod nastojao da ga se dotakne jer je iz njega izlazila moć i liječio je sve.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 138, 17
Mihi autem nimis honoráti sunt amíci tui, Deus: nimis confortátus est principátus eórum.
Ps 138, 17
Nada sve častim tvoje prijatelje, Bože, jer je velika uloga vlasti njihove.

SecrétaPrikazna molitva
Beáti Apóstoli tui Bartholomaéi solémnia (memóriam) recenséntes, quaésumus, Dómine: ut eius auxílio tua benefícia capiámus, pro quo tibi laudis hóstias immolámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Slaveći blagdan (spomen) tvoga blaženoga apostola Bartolomeja, dok ti prinosimo žrtvu hvale molimo te, Gospodine, da s njegovom pomoću primimo tvoja dobročinstva.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de ApóstolisPredslovlje apostola
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre. Te, Dómine, supplíciter exoráre, ut gregem tuum, Pastor aetérne, non déseras: sed per beátos Apóstolos tuos contínua protection custódias: Ut iísdem rectóribus gubernétur, quos óperis tui vicários eídem contulísti praeésse pastóres. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia caeléstis exércitus, hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes: Uistinu je dostojno, i pravedno, pravo i spasonosno tebe, Gospodine, vječni Pastiru, smjerno moliti da stado svoje ne ostaviš, nego da ga po svojim blaženim apostolima neprestano štitiš i čuvaš, da njime ravnaju isti poglavari, koje si mu postavio na čelo kao pastire i namjesnike svoga djela. – I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Mt 19, 28
Vos, qui secúti estis me, sedébitis super sedes, iudicántes duódecim tribus Israel, dicit Dóminus.
Mt 19, 28
Vi koji ste pošli za mnom sjedit ćete na prijestoljima i suditi dvanaest plemena Izraelovih, govori Gospodin.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Sumptum, Dómine, pignus redemptiónis aetérnae: sit nobis, quaésumus; interveniénte beáto Bartholomaéo Apóstolo tuo, vitae praeséntis auxílium páriter et futúrae.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Primljeni zalog vječnog otkupljenja bio nam, Gospodine, po zagovoru tvoga blaženog apostola Bartolomeja pomoć za sadašnji i za budući život.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.