SUBOTA, 25.VIII.2018.

sv. Ljudevit IX. Francuski, kralj, priznavalac

Blagdan III. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 36, 30-31, Ps 36, 1
(Ps 36, 30-31) Os iusti meditábitur sapiéntiam, et lingua eius loquétur iudícium: lex Dei eius in corde ipsíus. (Ps 36, 1) Noli aemulári in malignántibus: neque zeláveris faciéntes iniquitátem.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 36, 30-31) Os iusti meditábitur sapiéntiam, et lingua eius loquétur iudícium: lex Dei eius in corde ipsíus.
Ps 36, 30-31, Ps 36, 1
(Ps 36, 30-31) Pravednikova usta govore mudrost i jezik njegov kazuje pravdu. Zakon je Božji u srcu njegovu. (Ps 36, 1) Ne zaviđaj sreći grešnika i ne žesti se radi zlotvora.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 36, 30-31) Pravednikova usta govore mudrost i jezik njegov kazuje pravdu. Zakon je Božji u srcu njegovu.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, qui beátum Ludovícum Confessórem tuum de terréno regno ad caeléstis regni glóriam transtulísti: eius, quaésumus, méritis et intercessióne; Regis regum Iesu Christi Fílii tui fácias nos esse consórtes:
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Pomolimo se.
Bože, koji si blaženog Ljudevita priznavaoca svoga prenio iz zemaljskog kraljevstva u slavu vječnoga, učini nas, molimo, po njegovim zaslugama i zagovoru službenicima Kralja kraljeva Isusa Krista Sina svoga:
koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Sap 10, 10-14
Léctio libri Sapiéntiae. Iustum dedúxit Dóminus per vias rectas, et osténdit illi regnum Dei, et dedit illi sciéntiam sanctórum: honestávit illum in labóribus, et complévit labóres illius. In fraude circumveniéntium illum áffuit illi, et honéstum fecit illum. Custodívit illum ab inimícis, et a seductóribus tutávit illum, et certámen forte dedit illi, ut vínceret, et sciret, quóniam ómnium poténtior est sapiéntia. Haec vénditum iustum non derelíquit, sed a peccatóribus liberávit eum: descendítque cum illo in fóveam, et in vínculis non derelíquit illum, donec afférret illi sceptrum regni, et poténtiam advérsus eos, qui eum deprimébant: et mendáces osténdit, qui maculavérunt illum, et dedit illi claritátem aetérnam, Dóminus Deus noster.
Mudr 10, 10-14
Čitanje knjige Mudrosti. Gospodin je pravim putem vodio pravednika, pokazao mu Božje kraljevstvo, udijelio mu znanje svetih, obogatio ga u naporima i oplodio mu rad. Očuvao ga od varalica i obogatio ga. Zaštitio ga od neprijatelja, čuvao od zasjeda, dao mu da pobjedi u teškoj borbi i spoznao je da je mudrost jača od svega. Ona nije napustila pravednika, kada je bio prodan, nego ga je oslobodila iz ruku grješnika. I sašla je s njim u jamu i nije ga ostavila u lancima, dok mu nije pribavila vladarsko žezlo i vlast nad tlačiteljima. One koji su ga crnili otkrila je kao lašce, a njemu je Bog naš Gospodin udijelio vječnu slavu.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 91, 13-14, Ps 91, 3
(Ps 91, 13-14) Iustus ut palma florébit: sicut cedrus Líbani multiplicábitur in domo Dómini. (Ps 91, 3) Ad annuntiándum mane misericórdiam tuam, et veritátem tuam per noctem.
Ps 91, 13-14, Ps 91, 3
(Ps 91, 13-14) Kao palma cvjeta i kao libanski cedar raste pravednik u domu Gospodnjem. (Ps 91, 3) Jutrom naviješta milosrđe tvoje i noću tvoju vjernost.
Iac 1, 12
Allelúia, allelúia.
Beátus vir, qui suffert tentatiónem: quóniam, cum probátus fúerit, accípiet corónam vitae. Allelúia.
Jak 1, 12
Aleluja, aleluja.
Blago čovjeku koji nadvlada napast, jer kad bude prokušan, primit će krunu života. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Luc 19, 12-26
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis parábolam hanc: Homo quidam nóbilis ábiit in regiónem longínquam accípere sibi regnum, et revérti. Vocátis autem decem servis suis, dedit eis decem mnas, et ait ad illos: Negotiámini, dum vénio. Cives autem eius óderant eum: et misérunt legatiónem post illum, dicéntes: Nólumus hunc regnáre super nos. Et factum est ut redíret, accépto regno: et iussit vocári servos, quibus dedit pecúniam, ut sciret quantum quisque negotiátus esset. Venit autem primus, dicens: Dómine, mna tua decem mnas acquisívit. Et ait illi: Euge, bone serve, quia in módico fuísti fidélis, eris potestátem habens super decem civitátes. Et alter venit, dicens: Dómine, mna tua fecit quinque mnas. Et huic ait: Et tu esto super quinque civitátes. Et alter venit, dicens: Dómine, ecce mna tua, quam hábui repósitam in sudário: tímui enim te, quia homo austérus es: tollis quod non posuísti, et metis quod non seminásti. Dicit ei: De ore tuo te iúdico, serve nequam. Sciébas quod ego homo austérus sum, tollens quod non pósui, et metens quod non seminávi: et quare non dedísti pecúniam meam ad mensam, ut ego véniens, cum usúris útique exegíssem illam? Et astántibus dixit: Auférte ab illo mnam, et date illi qui decem mnas habet. Et dixérunt ei: Dómine, habet decem mnas. Dico autem vobis: Quia omni habénti dábitur, et abundábit: ab eo autem qui non habet, et quod habet auferétur ab eo.
Lk 19, 12-26
Slijedi sveto Evanđelje po Luki. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu usporedbu: Neki čovjek ugledna roda pođe u daleku zemlju da primi kraljevstvo i da se povrati poslije toga. Pozove svojih deset slugu, dade im deset mina i reče im: Trgujte dok se ja ne vratim. Njegovi su ga građani mrzili, pa su za njim poslali vjesnike da mu kažu: Nećemo da ovaj vlada nad nama! Kada je preuzeo kraljevstvo, vrati se, dozove sluge kojima je predao novac, da zna koliko je koji stekao. Dođe prvi i reče: Gospodaru, tvoja mina donijela je deset mina. On mu odgovori: Dobro, slugo, dobri, jer si u malom bio vjeran, ti ćeš vladati nad deset gradova. A dođe i drugi i reče: Gospodaru, tvoja je mina donijela pet mina. I ovom reče: I ti budi nad pet gradova. A dođe i treći, koji reče: Gospodaru, evo tvoje mine, koju sam čuvao u rupcu. Ja sam se tebe bojao, jer si oštar čovjek i uzimaš što nisi ostavio i žanješ što nisi sijao. Odgovori mu: Zli slugo, sudim te po tvojim riječima. Znao si da sam oštar čovjek, da uzimam što nisam ostavio i žanjem što nisam sijao. Zašto nisi moj novac dao u promet, da kada dođem, primim ga s kamatama. I naredi prisutnima: Oduzmite mu minu i dajte onome koji ih ima deset. Oni mu kažu: Gospodaru, on ima deset mina. A ja vam kažem da će se dati onome koji već ima, i on će uživati obilno, a od onoga, koji nema, oduzet će se i ono, što ima.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 88, 25
Véritas mea et misericórdia mea cum ipso: et in nómine meo exaltábitur cornu eius.
Ps 88, 25
Moja će vjernost i moje milosrđe biti s njime, i svojim ću imenom uzdići njegovu moć.

SecrétaPrikazna molitva
Praesta, quaésumus, omnípotens Deus: ut, sicut beátus Ludovícus Conféssor tuus, spretis mundi oblectaméntis, soli Regi Christo placére stúduit; ita eius orátio nos tibi reddat accéptos.
Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Podaj molimo, svemogući Bože, da nas molitva blaženoga Ljudevita priznavaoca tvoga tako učini tebi milima kao što je on nastojao prezrevši naslade svijeta ugoditi jedinomu Kralju Kristu.
Po istom Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Mt 24, 46-47
Beátus servus, quem, cum vénerit dóminus, invénerit vigilántem: amen dico vobis, super ómnia bona sua constítuet eum.
Mt 24, 46-47
Blago slugi koga gospodar nađe budna, kad dođe. Zaista vam kažem: Postavit će ga nad svim imanjem svojim.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Deus, qui beátum Confessórem tuum Ludovícum mirificásti in terris, et gloriósum in caelis fecísti: eúndem, quaésumus, Ecclésiae tuae constítue defensórem.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bože, koji si blaženog priznavaoca svoga Ljudevita proslavio na zemlji i učinio slavnim na na nebu: postavi ga, molimo, za branitelja svoje Crkve.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.