PONEDJELJAK, 25.XII.2017.

Božić (Rođenje Gospodina našega Isusa Krista)

Blagdan I. razreda

dnevna misa

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Isai 9, 6, Ps 97, 1
(Isai 9, 6) Puer natus est nobis, et datus est nobis: cuius impérium super húmerum eius: et vocábitur nomen eius, magni consílii Angelus. (Ps 97,1) Cantáte Dómino cánticum novum, quia mirabília fecit.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Isai 9, 6) Puer natus est nobis, et datus est nobis: cuius impérium super húmerum eius: et vocábitur nomen eius, magni consílii Angelus.
Iz 9, 6, Ps 97, 1
(Iz 9, 6) Dijete nam se rodilo i Sin nam je darovan. Znak mu je vlasti na ramenu, a ime mu je Anđeo velikoga savjeta. (Ps 97, 1) Pjevajte Gospodinu novu pjesmu, jer učini divna djela.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Iz 9, 6) Dijete nam se rodilo i Sin nam je darovan. Znak mu je vlasti na ramenu, a ime mu je Anđeo velikoga savjeta.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Concéde, quaésumus, omnípotens Deus: ut nos Unigéniti tui nova per carnem Natívitas líberet; quos sub peccáti iugo vetústa sérvitus tenet.
Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Podaj, molimo, svemogući Bože, da novo tjelesno rođenje tvoga jedinorođenog Sina oslobodi nas, koje staro sužanjstvo tišti jarmom grijeha.
Po istom Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Hebr 1, 1-12
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Hebraéos. Multifáriam, multísque modis olim Deus loquens pátribus in prophétis: novíssime diébus istis locútus est nobis in Fílio, quem constítuit herédem universórum, per quem fecit et saécula: qui cum sit splendor glóriae, et figúra substántiae eius, portánsque ómnia verbo virtútis suae, purgatiónem peccatórum fáciens, sedet ad déxteram maiestátis in excélsis: tanto mélior Angelis efféctus, quanto differéntius prae illis nomen hereditávit. Cui enim dixit aliquándo Angelórum: Fílius meus es tu, ego hódie génui te ? Et rursum: Ego ero illi in patrem, et ipse erit mihi in fílium? Et cum íterum introdúcit primogénitum in orbem terrae, dicit: Et adórent eum omnes Angeli Dei. Et ad Angelos quidem dicit: Qui facit Angelos suos spíritus, et minístros suos flammam ignis. Ad Fílium autem: Thronus tuus, Deus, in saéculum saéculi: virga aequitátis, virga regni tui. Dilexísti iustítiam, et odísti iniquitátem: proptérea unxit te Deus, Deus tuus, óleo exsultatiónis prae particípibus tuis. Et: Tu in princípio, Dómine, terram fundásti: et ópera mánuum tuárum sunt caeli. Ipsi períbunt, tu autem permanébis; et omnes ut vestiméntum veteráscent: et velut amíctum mutábis eos, et mutabúntur: tu autem idem ipse es, et anni tui non defícient.
Heb 1, 1-12
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Hebrejima. Mnogo je puta i na razne načine nekoć govorio Bog ocima preko proroka, a ovih nam je dana napokon progovorio po Sinu, kojega je postavio za baštinika svega i po kojemu je stvorio svijet. On sjedi s desne strane Svevišnjega, jer je odsjev njegove slave i slika njegova bitka, te sve drži svojom snažnom riječi i čisti nas od grijeha. Toliko je on uzvišeniji od anđela koliko je baštinio slavnije ime od njihova. – Zar je ikada rekao kojemu anđelu: »Ti si mi Sin. ja te danas rodih?« Ili pak: »Ja ću njemu biti Otac, a on meni Sin?« I kad ponovo uvodi svoga Prvorođenca na svijet, kaže: »Neka mu se poklone svi Božji anđeli.« A za anđele veli: »Vjetrove proglašuje svojim glasnicima i munje svojim slugama.« Sinu naprotiv: »Tvoje prijestolje, Bože, ostaje u vijeke vjekova. Žezlo tvojega kraljevstva pravedno je žezlo. Ljubiš pravdu a mrziš bezakonje, zato je tebe nad tvojim drugovima Bog, tvoj Bog, pomazao uljem radosti.« I opet: Ti si, Gospodine, u početku udario temelje zemlji i nebo je djelo tvojih ruku. Ono će proći, a ti ćeš ostati. Sve će ostarjeti kao haljina i promijenit ćeš ih kao plašt. I oni će se promijeniti. Samo ti ostaješ isti i tvojih godina neće nestati.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 97, 3-4 i 2
Vidérunt omnes fines terrae salutáre Dei nostri: iubiláte Deo, omnis terra. Notum fecit Dóminus salutáre suum: ante conspéctum géntium revelávit iustítiam suam.
Ps 97, 3-4 i 2
Svi krajevi zemlje vidješe spasenje Boga našega. Kličite Bogu, sve zemlje. Gospodin je objavio svoje spasenje, otkrio svoju pravdu pred licem naroda.
Allelúia, allelúia.
Dies sanctificátus illúxit nobis: veníte, gentes, et adoráte Dóminum: quia hódie descéndit lux magna super terram. Allelúia.
Aleluja, aleluja.
Zasjao nam je posvećeni dan. Dođite, narodi, i poklonite se Gospodinu, jer je danas velika svjetlost sašla na zemlju. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Io 1, 1-14
Inítium sancti Evangélii secúndum Ioánnem. In princípio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in princípio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt: et sine ipso factum est nihil, quod factum est: in ipso vita erat, et vita erat lux hóminum: et lux in ténebris lucet, et ténebrae eam non comprehendérunt. Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Ioánnes. Hic venit in testimónium, ut testimónium perhibéret de lumine, ut omnes créderent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimónium perhibéret de lúmine. Erat lux vera, quae illúminat omnem hóminem veniéntem in hunc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognóvit. In própria venit, et sui eum non recepérunt. Quotquot autem recepérunt eum, dedit eis potestátem fílios Dei fieri, his, qui credunt in nómine eius: qui non ex sanguínibus, neque ex voluntáte carnis, neque ex voluntáte viri, sed ex Deo nati sunt. [HIC GENUFLECTITUR] Et Verbum caro factum est, et habitaávit in nobis: et vídimus glóriam eius, glóriam quasi Unigéniti a Patre, plenum grátiae et veritátis.
Iv 1, 1-14
Početak svetog Evanđelja po Ivanu. U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ova u početku bijaše u Boga. Sve je postalo po njoj i bez nje nije postalo ništa od svega što je postalo. U njoj je bio život i život je bio svjetlo ljudima. Svjetlo u tami svijetli, a tama ga ne obuze. – Bog posla čovjeka imenom Ivana, koji dođe da svjedoči o svjetlu, da svi vjeruju po njemu. On nije bio svjetlo, nego je imao svjedočiti za svjetlo. – Bijaše pravo svjetlo, što obasjava svakog čovjeka koji dolazi na ovaj svijet. Bijaše na svijetu i svijet je po njemu postao, ali ga nije upoznao. Došao je k svojima, ali ga njegovi ne primiše. A svima koji su ga primili dade moć da postanu Božja djeca, onima koji vjeruju u njegovo ime. Oni nisu rođeni ni od krvi, ni od tjelesne požude, ni od ljudske volje, nego od Boga. [OVDJE SE POKLEKNE] I Riječ je tijelom postala i prebivala među nama. Vidjeli smo njegovu slavu, slavu Očeva Jedinorođenoga puna milosti i istine.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 88, 12 et 15
Tui sunt caeli, et tua est terra: orbem terrárum, et plenitúdinem eius tu fundásti: iustítia et iudícium praepáratio sedis tuae.
Ps 88, 12 i 15
Tvoja su nebesa, tvoja je zemlja, ti si stvorio zemaljski krug i sve što je na njemu. Pravda i pravo temelji su prijestolja tvoga.

SecrétaPrikazna molitva
Obláta Dómine, múnera, nova Unigéniti tui Nativitéte sanctífica: nosque a peccatórum nostrórum máculis emúnda.
Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Prinesene darove, Gospodine, posveti novim rođenjem svoga Jedinorođenca, a nas od ljaga naših grijeha očisti.
Po istom Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de Nativitáte DóminiPredslovlje Rođenja Gospodnjeg (božićno)
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Quia per incarnáti Verbi mystérium nova mentis nostrae óculis lux tuae claritátis infúlsit: ut, dum visibíliter Deum cognóscimus, per hunc in invisibílium amórem rapiámur. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia caeléstis exércitus hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti Oče, svemogući i vječni Bože: jer je po tajni utjelovljene Riječi očima naše duše sinula nova svjetlost tvoga sjaja. Te dok tjelesnim očima spoznajemo Boga, on nas zanosi ljubavlju prema nevidljivim dobrima. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 97, 3
Vidérunt omnes fines terrae salutáre Dei nostri.
Ps 97, 3
Svi krajevi zemlje vidješe spasenje Boga našega.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Praesta, quaésumus, omnípotens Deus: ut natus hódie Salvátor mundi, sicut divínae nobis generatiónis est auctor; ita et immortalitátis sit ipse largítor:
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Pomolimo se.
Podaj, molimo, svemogući Bože, kao što je danas rođeni Spasitelj svijeta začetnik našega božanskoga rođenja, tako da bude i darovatelj besmrtnosti.
Koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.