UTORAK, 25.XII.2018.

Božić (Rođenje Gospodina našega Isusa Krista)

Blagdan I. razreda

zornica

spomen i na pjevanim i na tihim misama: sv. Anastazija, mučenica

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Isai 9, 2 et 6, Ps 92, 1
(Isai 9, 2 et 6) Lux fulgébit hodie super nos: quia natus est nobis Dóminus: et vocábitur Admirábilis, Deus, Princeps pacis, Pater futúri saéculi: cuius regni non erit finis. (Ps 92, 1) Dóminus regnávit, decórem indútus est: indútus est Dóminus fortitúdinem, et praecínxit se.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Isai 9, 2 et 6) Lux fulgébit hodie super nos: quia natus est nobis Dóminus: et vocábitur Admirábilis, Deus, Princeps pacis, Pater futúri saéculi: cuius regni non erit finis.
Iz 9, 2 i 6, Ps 92, 1
(Iz 9, 2 i 6) Danas zasja nad nama svjetlo, jer nam se rodio Gospodin. Ime mu je Divni, Bog, Knez mira, Otac budućega vijeka. Njegovu kraljevstvu neće biti kraja. (Ps 92, 1) Gospodin kraljuje, ogrnuo se veličanstvom, zaodio se Gospodin snagom i opasao se.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Iz 9, 2 i 6) Danas zasja nad nama svjetlo, jer nam se rodio Gospodin. Ime mu je Divni, Bog, Knez mira, Otac budućega vijeka. Njegovu kraljevstvu neće biti kraja.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Da nobis, quaésumus, omnípotens Deus: ut, qui nova incarnáti Verbi tui luce perfúndimur; hoc in nostro respléndeat ópere, quod per fidem fulget in mente.
Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Obasjani novom svjetlošću utjelovljene tvoje Riječi daj molimo, svemogući Bože, da u našim djelima odsijeva ona svjetlost koja nam po vjeri sja u duši.
Po istom Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: sv. Anastazija, mučenica
Orémus.
Da, quaésumus, omnípotens Deus: ut, qui beátae Anastásiae Mártyris tuae solámnia cólimus; eius apud te patrocínia sentiámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: sv. Anastazija, mučenica
Pomolimo se.
Daj, molimo, svemogući Bože, da mi koji slavimo svečanost blažene Anastazije, tvoje mučenice, osjetimo njezin zagovor kod tebe.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Tit 3, 4-7
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Titum. Caríssime: appáruit benígnitas et humánitas Salvatóris nostri Dei: non ex opéribus iustítiae, quae fécimus nos, sed secúndum suam misericórdiam salvos nos fecit per lavácrum regeneratiónis et renovatiónis Spíritus Sancti, quem effúdit in nos abúnde per Iesum Christum Salvatórem nostrum: ut iustificáti grátia ipsíus, herédes simus secúndum spem vitae aetérnae: in Christo Iesu Dómino nostro.
Tit 3, 4-7
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Titu. Predragi: objavila se dobrota i čovjekoljublje Boga našega Spasitelja. On nas je spasio, ali ne po našim pravednim djelima nego po svojem milosrđu, po kupelji preporoda i obnove Duha Svetoga. Njega je na nas obilno izlio po našem Spasitelju Isusu Kristu, da opravdani njegovom milošću budemo po ufanju baštinici vječnog života u našem Gospodinu Isusu Kristu.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 117, 26-27 et 23
Benedíctus qui venit in nómine Dómini: Deus Dóminus, et illúxit nobis. Dómino factum est istud: et est mirábile in óculis nostris.
Ps 117, 26-27 i 23
Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. Bog je Gospodin i on nas je obasjao. Gospodin je to učinio, divan prizor u očima našim!
Ps 92, 1
Allelúia, allelúia.
Dóminus regnávit, decórem índuit: índuit Dóminus fortitúdinem, et praecínxit se virtúte. Allelúia.
Ps 92, 1
Aleluja, aleluja.
Gospodin kraljuje, ogrnuo se veličanstvom, zaodio se Gospodin snagom i opasao se jakošću. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Luc 2, 15-20
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. In illo témpore: Pastóres loquebántur ad ínvicem: Transeámus usque Béthlehem, et videámus hoc verbum, quod factum est, quod Dóminus osténdit nobis. Et venérunt festinántes: et invenérunt Maríam, et Ioseph, et infántem pósitum in praesépio. Vidéntes autem cognovérunt de verbo, quod dictum erat illis de púero hoc. Et omnes, qui audiérunt, miráti sunt: et de his, quae dicta erant a pastóribus ad ipsos. María autem conservábat ómnia verba haec, cónferens in corde suo. Et revérsi sunt pastóres glorificántes, et laudántes Deum in ómnibus, quae audíerant et víderant, sicut dictum est ad illos.
Lk 2, 15-20
Slijedi sveto Evanđelje po Luki. U ono vrijeme: pozovu pastiri jedan drugoga: »Pođimo u Betlehem da vidimo što se dogodilo, kako nam je objavio Gospodin!« Pođu žurno i nađu Mariju i Josipa i Dijete položeno u jasle. Kad su vidjeli, shvatili su što im je rečeno o tom Djetetu. Svi koji su čuli, divili su se onome što su im kazivali pastiri. Sve je te riječi Marija pamtila razmišljajući u svom srcu. A pastiri se vrate slaveći Boga za sve što su čuli i vidjeli, kako im je bilo rečeno.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 92, 1-2
Deus firmávit orbem terrae, qui non commovébitur: párata sedes tua, Deus, ex tunc, a saéculo tu es.
Ps 92, 1-2
Bog je učvrstio zemaljski krug. koji se neće pokolebati. Otada je pripravno prijestolje tvoje. Bože, Ti si od vijeka.

SecrétaPrikazna molitva
Múnera nostra, quaésumus, Dómine, Nativitátis hodiérnae mystériis apta provéniant, et pacem nobis semper infúndant: ut, sicut homo génitus idem refúlsit et Deus, sic nobis haec terréna substántia cónferat, quod divínum est.
Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Naši darovi, molimo, Gospodine, neku, postanu prikladni današnjem božićnom otajstvu i neka nam vazda ulijevaju mir, kao što je isti čovjek koji je rođen zasjao i kao Bog, tako neka nam i ova zemaljska dobra pribave što je božansko.
Po istom Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: sv. Anastazija, mučenica
Accipe, quaésumus, Dómine, múnera dignánter obláta: et, beátae Anastásiae Mártyris tuae suffragántibus méritis, ad nostrae salútis auxílium proveníre concéde.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: sv. Anastazija, mučenica
Primi, molimo, Gospodine, darove tebi na čast prinesene i podaj da po zaslugama blažene Anastazije budu na pomoć našemu spasenju.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de Nativitáte DóminiPredslovlje Rođenja Gospodnjeg (božićno)
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Quia per incarnáti Verbi mystérium nova mentis nostrae óculis lux tuae claritátis infúlsit: ut, dum visibíliter Deum cognóscimus, per hunc in invisibílium amórem rapiámur. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia caeléstis exércitus hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti Oče, svemogući i vječni Bože: jer je po tajni utjelovljene Riječi očima naše duše sinula nova svjetlost tvoga sjaja. Te dok tjelesnim očima spoznajemo Boga, on nas zanosi ljubavlju prema nevidljivim dobrima. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Zach 9, 9
Exsúlta, fília Sion, lauda, fília Ierúsalem: ecce Rex tuus venit sanctus, et salvátor mundi.
Zah 9, 9
Kliči, narode sionski, pjevaj, Jeruzaleme, evo kralj ti dolazi, svet. Spasitelj svijeta.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Huius nos, Dómine, sacraménti semper nóvitas natális instáuret: cuius Natívitas singuláris humánam réppulit vetustátem.
Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Neka nas, Gospodine, uvijek obnavlja ovim otajstvom novi rođendan tvojega Sina, jer je njegovo jedinstveno rođenje potisnulo ono staro u ljudima.
Po istom Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: sv. Anastazija, mučenica
Orémus.
Satiásti, Dómine, famíliam tuam munéribus sacris: eius, quaésumus, semper interventióne nos réfove, cuius solémnia celebrámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: sv. Anastazija, mučenica
Pomolimo se.
Nasitio si, Gospodine, svoju obitelj svetim darovima, molimo da nas uvijek krijepiš na zagovor one čiju svečanost slavimo.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.