PONEDJELJAK, 26.II.2018.

Ponedjeljak u 2. tjednu korizme

Feria III. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 25, 11-12, Ps 25, 1
(Ps 25, 11-12) Rédime me, Dómine, et miserére mei: pes enim meus stetit in via recta: in ecclésiis benedícam Dóminum. (Ps 25, 1) Iúdica me, Dómine, quóniam ego in innocéntia mea ingréssus sum: et in Dómino sperans, non infirmábor.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 25, 11-12) Rédime me, Dómine, et miserére mei: pes enim meus stetit in via recta: in ecclésiis benedícam Dóminum.
Ps 25, 11-12, Ps 25, 1
(Ps 25, 11-12) Spasi me, Gospodine, i smiluj mi se. Noge moje idu pravim putem. Pred mnoštvom naroda blagoslivljat ću Gospodina. (Ps 25, 1) Pogledaj, Gospodine, da li doista živim nevino. U Gospodina se uzdam, neću se pokolebati.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 25, 11-12) Spasi me, Gospodine, i smiluj mi se. Noge moje idu pravim putem. Pred mnoštvom naroda blagoslivljat ću Gospodina.

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Praesta, quaésumus, omnípotens Deus: ut família tua, quae se, affligéndo carnem, ab aliméntis ábstinet; sectándo iustítiam, a culpa ieiúnet.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Podaj, molimo, svemogući Bože, da se tvoja obitelj, koja se tjelesnom pokorom uzdržava od hrane, slijedeći pravednost uzdržava od grijeha.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Dan 9, 15-19
Léctio Daniélis Prophétae. In diébus illis: Orávit Dániel Dóminum, dicens: Dómine Deus noster, qui eduxísti pópulum tuum de terra Aegýpti in manu forti, et fecísti tibi nomen secúndum diem hanc: peccávimus, iniquitátem fécimus, Dómine, in omnem iustítiam tuam: avertátur, óbsecro, ira tua, et furor tuus a civitáte tua Ierúsalem, et monte sancto tuo. Propter peccáta enim nostra, et iniquitátes patrum nostrórum, Ierúsalem et pópulus tuus in oppróbrium sunt ómnibus per circúitum nostrum. Nunc ergo exáudi, Deus noster, oratiónem servi tui et preces eius: et osténde fáciem tuam super sanctuárium tuum, quod desértum est, propter temetípsum. Inclína, Deus meus, aurem tuam, et audi: áperi óculos tuos, et vide desolatiónem nostram, et civitátem, super quam invocátum est nomen tuum: neque enim in iustificatiónibus nostris prostérnimus preces ante fáciem tuam, sed in miseratiónibus tuis multis. Exáudi, Dómine, placáre, Dómine: atténde et fac: ne moréris propter temetípsum, Deus meus: quia nomen tuum invocátum est super civitátem, et super pópulum tuum, Dómine Deus noster.
Dn 9, 15-19
Čitanje Daniela proroka. U one se dane pomoli Danijel: Gospodine Bože naš, koji si svoj narod snažnom rukom izveo iz egipatske zemlje i zaslužio ime koje imaš, sagriješili smo i učinili zlo protiv tvoje pravde. Odvrati, Gospodine, svoj gnjev i srdžbu od svoga grada Jeruzalema i svoje svete gore. Zbog naših grijeha i bezakonja naših otaca postao je Jeruzalem i tvoj narod ruglo svima našim susjedima. Usliši, Bože naš, molitve svojega sluge, čuj njegove prošnje, zbog samoga sebe pokaži se nad opustjelom svojom svetinjom. Prikloni svoje uho, Bože moj, i čuj. Otvori svoje oči i vidi naše rasulo i grad nad kojim je prizvano tvoje ime. K tebi upravljamo svoje molitve, ne pouzdavajući se u svoja pravedna djela, nego u tvoje veliko milosrđe. Usliši, Gospodine, ublaži se, Gospodine, pogledaj i ispuni obećanje. Bože moj, ne oklijevaj radi samog sebe, jer je tvoje ime prizvano nad tvojim gradom i tvojim narodom, Gospodine Bože naš!

Graduále + TractusGradual + Zavlaka
Ps 69, 6 et 3
Adiútor meus, et liberátor meus esto: Dómine, ne tardáveris. Confundántur, et revereántur inimíci mei, qui quaerunt ánimam meam.
Ps 69, 6 i 3
Budi mi pomoćnik i osloboditelj. Gospodine, ne kasni. Neka se smetu i zastide neprijatelji moji koji mi rade o glavi.
Ps 102, 10, Ps 78, 8-9
(Ps 102, 10) Dómine, non secúndum peccáta nostra, quae fécimus nos: neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis. (Ps 78, 8-9) Dómine, ne memíneris iniquitátum nostrárum antiquárum: cito antícipent nos misericórdiae tuae, quia páuperes facti sumus nimis. [Hic genuflectitur] Adiuva nos, Deus salutáris noster: et propter glóriam nóminis tui, Dómine, líbera nos: et propítius esto peccátis nostris, propter nomen tuum.
Ps 102, 10, Ps 78, 8-9
(Ps 102, 10) Gospodine, ne uzvrati nam prema našim grijesima koje smo učinili, niti prema našim krivicama. (Ps 78, 8-9) Gospodine, ne sjećaj se naših starih zloća, brzo neka nam dođe ususret tvoje milosrđe, jer postadosmo vrlo bijedni. [Ovdje se poklekne] Pomozi nam, Bože Spasitelju naš, i radi slave svojeg imena izbavi nas, Gospodine. Imaj samilosti s našim grijesima radi imena svojega.

EvangéliumEvanđelje
Io 8, 21-29
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem. In illo témpore: Dixit Iesus turbis Iudaeórum: Ego vado, et quaerétis me, et in peccáto vestro moriémini. Quo ego vado, vos non potéstis veníre. Dicébant ergo Iudaéi: Numquid interfíciet semetípsum, quia dixit: Quo ego vado, vos non potéstis venire? Et dicébat eis: Vos de deórsum estis, ego de supérnis sum. Vos de mundo hoc estis, ego non sum de hoc mundo. Dixi ergo vobis, quia moriémini in peccátis vestris: si enim non credidéritis quia ego sum, moriémini in peccáto vestro. Dicébant ergo ei: Tu quis es? Dixit eis Iesus: Princípium, qui et loquor vobis. Multa hábeo de vobis loqui et iudicáre. Sed qui me misit, verax est: et ego quae audívi ab eo, haec loquor in mundo. Et non cognovérunt, quia Patrem eius dicébat Deum. Dixit ergo eis Iesus: Cum exaltavéritis Fílium hóminis, tunc cognoscétis quia ego sum, et a meípso fácio nihil: sed sicut dócuit me Pater, haec loquor: et qui me misit, mecum est, et non relíquit me solum: quia ego, quae plácita sunt ei, fácio semper.
Iv 8, 21-29
Slijedi sveto Evanđelje po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus židovskom narodu: Ja idem, vi ćete me tražiti i umrijet ćete u svojem grijehu. Kamo ja idem, vi ne možete doći. Židovi se stanu pitati: Zar će sam sebe ubiti, kad kaže: Kamo ja idem, vi ne možete doći? I nastavi Isus: Vi ste sa zemlje, a ja sam s neba. Vi ste s ovog svijeta, a ja nisam s ovog svijeta. Rekao sam vam da ćete umrijeti u svojim grijesima. Ako ne budete vjerovali, da ja jesam, umrijet ćete u svojim grijesima. Tko si ti? upitaju ga. Isus odgovori: Početak, koji vam i govorim. Imao bih mnogo govoriti o vama i suditi. Istinit je onaj koji me poslao. Govorim svijetu što sam čuo od njega. Nisu razumjeli, da govori o Bogu svojem Ocu. Tada im reče Isus: Kada podignete Sina Čovječjega, onda ćete se uvjeriti da ne činim ništa od sebe, nego da govorim što me naučio Otac. Sa mnom je onaj koji me posla i ne ostavlja me samoga, jer ja uvijek činim što je njemu drago.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 15, 7 et 8
Benedícam Dóminum, qui tríbuit mihi intelléctum: providébam Deum in conspéctu meo semper: quóniam a dextris est mihi, ne commóvear.
Ps 15, 7 i 8
Blagoslivljam Gospodina što mi je dao razum. Uvijek imam Boga pred očima. On mi je s desne strane, neću se pokolebati.

SecrétaPrikazna molitva
Haec hóstia, Dómine, placatiónis et laudis tua nos protectióne dignos effíciat.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Neka nas, Gospodine, ovaj prinos pomirenja i hvale učini dostojnima tvoje zaštite.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de QuadragésimaPredslovlje korizmeno
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui corporáli ieiúnio vítia cómprimis, mentem élevas, virtútem lárgiris et praémia: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože: – ti tjelesnim postom suzbijaš opačine, uzdižeš dušu, daješ krepost i nagrade po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 8, 2
Dómine Dóminus noster, quam admirábile est nomen tuum in univérsa terra!
Ps 8, 2
Gospodine, Gospodine naš, kako je divno ime tvoje po svoj zemlji.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Haec nos commúnio, Dómine, purget a crímine: et caeléstis remédii fáciat esse consórtes.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Očistila nas, Gospodine, ova pričest od opačina i učinila nas dionicima nebeske okrepe.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Na misama ferija u vremenu korizme i muke molitva nad narodom:

Orátio super pópulumMolitva nad narodom
Orémus.
Humiliáte cápita vestra Deo.
Adésto supplicatiónibus nostris, omnípotens Deus: et, quibus fidúciam sperándae pietátis indúlges; consuétae misericórdiae tríbue benígnus efféctum.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Prignite pred Bogom svoje glave.
Milostiv budi, svemogući Bože, našim vapajima i dobrostivo udijeli učinak običajnog milosrđa nama kojima daješ pouzdanje u očinsku dobrotu kojoj se nadamo.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.