PONEDJELJAK, 26.III.2018.

Veliki ponedjeljak

Feria I. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 34, 1-2, Ps 34, 3
(Ps 34, 1-2) Iúdica, Dómine, nocéntes me, expúgna impugnántes me: apprehénde arma et scutum, et exsúrge in adiutórium meum, Dómine, virtus salútis meae. (Ps 34, 3) Effúnde frámeam, et conclúde advérsus eos, qui persequúntur me: dic ánimae meae: Salus tuaego sum. (Ps 34, 1-2) Iúdica, Dómine, nocéntes me, expúgna impugnántes me: apprehénde arma et scutum, et exsúrge in adiutórium meum, Dómine, virtus salútis meae. [Tempore Passionis non dicitur Gloria Patri ad Antiphonam ad Introitum]
Ps 34, 1-2, Ps 34, 3
(Ps 34, 1-2) Sudi, Gospodine, one koji mi škode, udari one koji udaraju na me. Uzmi oružje i štit i ustani meni u pomoć, Gospodine, snago spasenja mojega. (Ps 34, 3) Potegni koplje i presjeci put onima koji me progone. Reci mojoj duši: Ja sam tvoje spasenje. (Ps 34, 1-2) Sudi, Gospodine, one koji mi škode, udari one koji udaraju na me. Uzmi oružje i štit i ustani meni u pomoć, Gospodine, snago spasenja mojega. [u vremenu Muke ne govori se Slava Ocu u sklopu Ulazne pjesme]

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Da, quaésumus, omnípotens Deus: ut, qui in tot advérsis ex nostra infirmitáte defícimus; intercedénte unigéniti Fílii tui passióne respirémus:
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Pomolimo se.
Daj, molimo, svemogući Bože, da mi koji zbog svoje slabosti u tolikim suprotivštinama iznemažemo, odahnemo posredovanjem muke Jedinorođenoga tvoga Sina:
koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Isai 50, 5-10
Léctio Isaíae Prophétae. In diébus illis: Dixit Isaías: Dóminus Deus apéruit mihi aurem, ego autem non contradíco: retrórsum non ábii. Corpus meum dedi percutiéntibus, et genas meas velléntibus: fáciem meam non avérti ab increpántibus, et conspuéntibus in me. Dóminus Deus auxiliátor meus, ídeo non sum confúsus: ídeo pósui fáciem meam ut petram duríssimam, et scio, quóniam non confúndar. Iuxta est, qui iustíficat me, quis contradícet mihi? Stemus simul, quis est adversárius meus? Accédat ad me. Ecce Dóminus Deus auxiliátor meus: quis est qui condémnet me? Ecce omnes quasi vestiméntum conteréntur, tínea cómedet eos. Quis ex vobis timens Dóminum, áudiens vocem servi sui? Qui ambulávit in ténebris, et non est lumen ei, speret in nómine Dómini, et innitátur super Deum suum.
Iz 50, 5-10
Čitanje Izaije Proroka. U one dane reče Izaija: Gospodin Bog otvori mi uho a ja se ne protivih niti odstupih natrag. Tijelo svoje predadoh onima koji biju i obraze svoje onima koji tuku, ne odvratih svojega lica od onih koji me ruže i pljuvaju na me. Gospodin je Bog pomoćnik moj, zato se nisam smeo. I zato stavih svoje lice kao pretvrdi kamen i znam da se neću smesti. Blizu je onaj koji me opravdava. Tko će mi se protiviti? Neka pristupi k meni. Gle! Gospodin je Bog pomoćnik moj. Tko će me osuditi? Gle, svi će se kao odjeća poderati, moljac će ih izgristi. Tko se među vama boji Gospodina i sluša glas njegova sluge? Tko ide po mraku i nema svjetla neka se uzda u ime Gospodnje i neka se oslanja na Boga svojega.

Graduále + TractusGradual + Zavlaka
Ps 34, 23 et 3
Exsúrge, Dómine, et inténde iudício meo, Deus meus et Dóminus meus, in causam meam. Effúnde frámeam, et conclúde advérsus eos, qui me persequúntur.
Ps 34, 23 i 3
Ustani, Gospodine, i pripazi na moj sud, Bože moj i Gospodine moj, na moju parnicu. Potegni koplje i presjeci put onima koji me progone.
Ps 102, 10, Ps 78, 8-9
(Ps 102, 10) Dómine, non secúndum peccáta nostra, quae fécimus nos: neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis. (Ps 78, 8-9) Dómine, ne memíneris iniquitátum nostrárum antiquárum: cito antícipent nos misericórdiae tuae, quia páuperes facti sumus nimis. [Hic genuflectitur] Adiuva nos, Deus salutáris noster: et propter glóriam nóminis tui, Dómine, líbera nos: et propítius esto peccátis nostris, propter nomen tuum.
Ps 102, 10, Ps 78, 8-9
(Ps 102, 10) Gospodine, ne uzvrati nam prema našim grijesima koje smo učinili, niti prema našim krivicama. (Ps 78, 8-9) Gospodine, ne sjećaj se naših starih zloća, brzo neka nam dođe ususret tvoje milosrđe, jer postadosmo vrlo bijedni. [Ovdje se poklekne] Pomozi nam, Bože Spasitelju naš, i radi slave svojeg imena izbavi nas, Gospodine. Imaj samilosti s našim grijesima radi imena svojega.

EvangéliumEvanđelje
Io 12, 1-9
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioannem. Ante sex dies Paschae venit Iesus Bethániam, ubi Lázarus fúerat mórtuus, quem suscitávit Iesus. Fecérunt autem ei cenam ibi: et Martha ministrábat, Lázarus vero unus erat ex discumbéntibus cum eo. María ergo accépit libram unguénti nardi pístici pretiósi, et unxit pedes Iesu, et extérsit pedes eius capíllis suis: et domus impléta est ex odóre unguénti. Dixit ergo unus ex discípulis eius, Iudas Iscariótes, qui erat eum traditúrus: Quare hoc unguéntum non véniit trecéntis denáriis, et datum est egénis? Dixit autem hoc, non quia de egénis pertinébat ad eum, sed quia fur erat, et lóculos habens, ea, quae mittebántur, portábat. Dixit ergo Iesus: Sínite illam, ut in diem sepultúrae meae servet illud. Páuperes enim semper habétis vobíscum: me autem non semper habétis. Cognóvit ergo turba multa ex Iudaéis, quia illic est: et venérunt, non propter Iesum tantum, sed ut Lázarum vidérent, quem suscitávit a mórtuis.
Iv 12, 1-9
Slijedi sveto Evanđelje po Ivanu. Šest dana prije Pashe dođe Isus u Betaniju, gdje je bio Lazar što je umro, i koga je Isus oživio od mrtvih. A ondje mu zgotoviše večeru i Marta je služila, a Lazar je bio jedan od onih što su sjedili s njime za stolom. Tada Marija uze litru prave nardove dragocjene pomasti i pomaza Isusove noge i otare svojom kosom njegove noge. A kuća se napunila mirisa od pomasti. Tada kaže jedan od učenika njegovih Juda Iskariotski koji ga je imao izdati: Zašto se ova pomast nije prodala za trista dinara i zašto se nije dala siromasima? A ovo ne reče što bi se brinuo za siromahe, nego što je bio tat i što je imao kesu i nosio što se u nju metalo. Ali Isus reče: Ostavi je da to čini za dan moga ukopa! Jer siromaha imate svagda sa sobom, a mene nemate svagda. Dozna pak vrlo mnogo židovskoga svijeta da je ondje i dođoše ne samo poradi Isusa nego da vide i Lazara koga je uskrisio od mrtvih.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 95, 11 et 13
Eripe me de inimícis meis, Dómine: ad te confúgi, doce me fácere voluntátem tuam: quia Deus meus es tu.
Ps 95, 11 i 13
Izbavi me, Gospodine, od mojih neprijatelja. K tebi se utječem, nauči me vršiti tvoju volju, jer si ti Bog moj.

SecrétaPrikazna molitva
Haec sacrifícia nos, omnípotens Deus, poténti virtúte mundátos,ad suum fáciant purióres veníre princípium.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Ove žrtve, svemogući Bože, neka učine da moćnom krepošću očišćeni čistiji dođemo k njihovu početniku.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de Sancta CrucePredslovlje Svetog Križa
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui salútem humáni genéris in ligno Crucis constituísti: ut, unde mors oriebátur, inde vita resúrgeret: et, qui in ligno vincébat, in ligno quoque vincerétur: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože: – ti si odredio spasenje ljudskog roda po drvu Križa, da se opet rodi život ondje gdje je nikla smrt, i onaj koji je na drvu pobijedio, bude pobijeđen na drvu po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glas primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 34, 26
Erubéscant et revereántur simul, qui gratulántur malis meis: induántur pudóre et reveréntia, qui malígna loquúntur advérsus me.
Ps 34, 26
Neka se zastide i zasrame zajedno koji se raduju radi moje nesreće. Neka pokrije stid i sram one koji zlo govore o meni.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Praébeant nobis, Dómine, divínum tua sancta fervórem: quo eórum páriter et actu delectémur et fructu.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Napunila nas, Gospodine, tvoja sveta otajstva božanskim žarom, da uzmognemo uživati u njihovu vršenju i učinku.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Na misama ferija u vremenu korizme i muke molitva nad narodom:

Orátio super pópulumMolitva nad narodom
Orémus.
Humiliáte cápita vestra Deo.
Adiuva nos, Deus salutáris noster: et ad benefícia recolénda, quibus nos instauráre dignátus es, tríbue veníre gaudéntes.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Prignite pred Bogom svoje glave.
Pomozi nam, Bože, spasitelju naš, i podaj da se radosno spominjemo tvojih dobročinstava kojima si nas se udostojio preporoditi.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.