UTORAK, 27.XI.2018.

Feria (u tjednu Posljednje nedjelje po Duhovima)

Feria IV. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ierem 29, 11-12.14, Ps 84, 2
(Ierem 29, 11-12.14) Dicit Dóminus: Ego cógito cogitatiónes pacis, et non afflictiónis: invocábitis me, et ego exáudiam vos: et redúcam captivitátem vestram de cunctis locis. (Ps 84, 2). Benedixísti, Dómine, terram tuam: avertísti captivitátem Iacob.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ierem 29, 11-12.14) Dicit Dóminus: Ego cógito cogitatiónes pacis, et non afflictiónis: invocábitis me, et ego exáudiam vos: et redúcam captivitátem vestram de cunctis locis.
Jer 29, 11-12.14, Ps 84, 2
(Jer 29, 11-12.14) Govori Gospodin: Ja mislim misli mira a ne ugnjetavanja. Zazvat ćete me i ja ću vas uslišiti i izbavit ću vas robove iz svih krajeva. (Ps 84, 2) Blagoslovio si, Gospodine, svoju zemlju, na dobro si okrenuo Jakovljevu sudbinu.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Jer 29, 11-12.14) Govori Gospodin: Ja mislim misli mira a ne ugnjetavanja. Zazvat ćete me i ja ću vas uslišiti i izbavit ću vas robove iz svih krajeva.

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Excita, quaésumus, Dómine, tuórum fidélium voluntátes: ut divíni óperis frúctum propénsius exsequéntes; pietátis tuae remédia maióra percípiant.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Potakni, molimo, Gospodine, volju svojih vjernika, da oni, koji plod božanskoga djela revnije traže, veću pomoć tvoje dobrote prime.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Col 1, 9-14
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Colossénses. Fratres: Non cessámus pro vobis orántes, et postulántes ut impleámini agnitióne voluntátis Dei, in omni sapiéntia et intelléctu spiritáli: ut ambulétis digne Deo per ómnia placéntes: in omni ópere bono fructificántes, et crescéntes in sciéntia Dei: in omni virtúte confortáti secúndum poténtiam claritátis eius in omni patiéntia et longanimitáte cum gáudio, grátias agéntes Deo Patri, qui dignos nos fecit in partem sortis sanctórum in lúmine: qui erípuit nos de potestáte tenebrárum, et tránstulit in regnum Fílii dilectiónis suae, in quo habémus redemptiónem per sánguinem eius, remissiónem peccatórum.
Kol 1, 9-14
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Kološanima. Braćo: Ne prestajemo za vas moliti i prositi, da potpuno spoznate Božju volju sa svom mudrošću i duhovnim razumijevanjem; da živite dostojno Gospodina Boga ugađajući mu u svemu; da budete plodni svakim dobrim djelom i da napredujete u spoznaji Boga; da ojačani u svakoj kreposti njegovom slavom i moći podnosite sve potpuno strpljivo, velikodušno i radosno, da zahvaljujete Bogu Ocu koji nas učini dostojnima da budemo subaštinici svetaca u svjetlosti. On nas izbavi od vlasti tame i prenese u kraljevstvo svojega ljubljenog Sina, u kojem po njegovoj krvi imamo otkup i oprost grijeha.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 43, 8-9
Liberásti nos, Dómine, ex affligéntibus nos: et eos, qui nos odérunt, confudísti. In Deo laudábimur tota die, et in nómine tuo confitébimur in saécula.
Ps 43, 8-9
Spasio si nas, Gospodine, od naših protivnika i smeo si naše mrzitelje. U Bogu je naša slava u svako doba, i uvijek hvalimo ime tvoje.
Ps 129, 1-2
Allelúia, allelúia.
De profúndis clamávi ad te, Dómine: Dómine, exáudi oratiónem meam. Allelúia.
Ps 129, 1-2
Aleluja, aleluja.
Iz dubine vapijem k tebi, Gospodine. Gospodine, usliši moj glas. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Mt 24, 15-35
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. In illo témpore: D ixit Iesus discípulis suis: Cum vidéritis abominatiónem desolatiónis, quae dicta est a Daniéle prophéta, stantem in loco sancto: qui legit, intélligat: tunc qui in Iudaéa sunt, fúgiant ad montes: et qui in tecto, non descéndat tóllere áliquid de domo sua: et qui in agro, non revertátur tóllere túnicam suam. Vae autem praegnántibus, et nutriéntibus in illis diébus. Oráte autem, ut non fiat fuga vestra in híeme, vel sábbato. Erit enim tunc tribulátio magna, qualis non fuit ab inítio mundi usque modo, neque fiet. Et nisi breviáti fuíssent dies illi, non fíeret salva omnis caro: sed propter eléctos breviabúntur dies illi. Tunc si quis vobis díxerit: Ecce hic est Christus, aut illic: nolíte crédere. Surgent enim pseudochrísti, et pseudoprophétae: et dabunt signa magna et prodígia, ita ut in errórem inducántur (si fíeri potest) étiam elécti. Ecce praedíxi vobis. Si ergo díxerint vobis: Ecce in desérto est, nolíte exíre: ecce in penetrálibus, nolíte crédere. Sicut enim fulgur exit ab Oriénte, et paret usque in Occidéntem: ita erit et advéntus Fílii hóminis. Ubicúmque fúerit corpus, illic congregabúntur et áquilae. Statim autem post tribulatiónem diérum illórum sol obscurábitur, et luna non dabit lumen suum, et stellae cadent de caelo, et virtútes caelórum commovebúntur: et tunc parébit signum Fílii hóminis in caelo: et tunc plangent omnes tribus terrae: et vidébunt Fílium hóminis veniéntem in núbibus caeli cum virtúte multa et maiestáte. Et mittet Angelos suos cum tuba, et voce magna: et congregábunt eléctos eius a quátuor ventis, a summis caelórum usque ad términos eórum. Ab árbore autem fici díscite parábolam: cum iam ramus eius tener fúerit, et fólia nata, scitis quia prope est aestas: ita et vos cum vidéritis haec ómnia, scitóte quia prope est in iánuis. Amen dico vobis, quia non praeteríbit generátio haec, donec ómnia haec fiant. Caelum et terra transíbunt, verba autem mea non praeteríbunt.
Mt 24, 15-35
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: Kad vidite na svetome mjestu groznu pustoš o kojoj govori prorok Danijel (koji čita neka razumije), tada oni koji su u Judeji neka bježe u gore, oni koji su na krovu neka ne silaze da što uzmu iz svoje kuće, oni koji su na polju neka se ne vraćaju da uzmu svoje haljine. A teško trudnicama i dojiljama u one dane! Molite da vaš bijeg ne bude zimi ili u subotu, jer će tada biti velika nevolja kakve nije bilo od postanka svijeta sve dosada niti će je biti. I kad se ne bi skratili oni dani, nitko se ne bi spasio. Ali radi izabranih skratit će se oni dani.« – Ako vam tko reče: »Evo, Krist je ovdje«, ili: »Krist je ondje«, nemojte vjerovati. Jer ustat će lažni kristi i lažni proroci, koji će činiti velike znakove i čudesa, da bi, ako je moguće, zaveli i izabrane. Eto, kazao sam vam unaprijed! Ako vam dakle reknu: »Eno ga u pustinji!« nemojte izlaziti; »Eno ga u tajnim odajama!«, nemojte vjerovati. Kao što munja izlazi od istoka i vidi se sve do zapada, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Gdje god bude strvina, tamo će se i orlovi skupljati. Odmah poslije nevolje onih dana sunce će pomrčati, mjesec neće dati svoje svjetlosti, zvijezde će pasti s neba i pokrenut će se nebeske sile. I tada će se na nebu pokazati znak Sina Čovječjega. Na zemlji će proplakati sva plemena, kad ugledaju Sina Čovječjega gdje dolazi s neba na oblacima u veličanstvu i velikoj moći. I poslat će svoje anđele, koji će jakim glasom trublje skupiti sve njegove izabranike sa četiri strane svijeta, od jednoga do drugoga kraja neba. – Poukom neka vam bude primjer smokve: Kad se njezine grane pomlade i prolistaju, znate da je blizu ljeto. Tako i vi, kad sve to vidite, znajte da je blizu, pred vratima. Zaista vam kažem: Ovaj naraštaj neće proći dok se sve ovo ne ispuni. Nebo će i zemlja proći, ali riječi moje neće proći.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 129, 1-2
De profúndis clamávi ad te, Dómine: Dómine, exáudi oratiónem meam: de profúndis clamávi ad te, Dómine.
Ps 129, 1-2
Iz dubine vapijem k tebi, Gospodine. Gospodine, usliši moj glas. Iz dubine vapijem k tebi, Gospodine.

SecrétaPrikazna molitva
Propítius esto, Dómine, supplicatiónibus nostris: et pópuli tui oblatiónibus, precibúsque suscéptis, ómnium nostrum ad te corda convérte: ut a terrénis cupiditátibus liberáti, ad caeléstia desidéria transeámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Milostiv budi, Gospodine, našim molbama, primi darove i molitve svoga puka i srca svih nas obrati k sebi, da oslobođeni od zemaljskih požuda prijeđemo na nebeske želje.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Mc 11, 24
Amen dico vobis, quidquid orántes pétitis, crédite quia accipiétis, et fiet vobis.
Mk 11, 24
Zaista vam kažem: Što god moleći zaištete, vjerujte da ćete dobiti, i bit će vam.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Concéde nobis , quaésumus, Dómine: ut per haec sacraménta quae súmpsimus, quidquid in nostra mente vitiósum est, ipsórum medicatiónis dono curétur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Podaj nam, molimo, Gospodine, da ova otajstva što ih primismo svojim spasonosnim darom iscijele što je god nevaljalo u našoj duši.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.