NEDJELJA, 28.I.2018.

Sedamdesetnica (Septuagesima)

Nedjelja II. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 17, 5 i 6 i 7, Ps 17, 2-3
(Ps 17, 5 i 6 i 7) Circumdedérunt me gémitus mortis, dolóres inférni circumdedérunt me: et in tribulatióne mea invocávi Dóminum, et exaudívit de templo sancto suo vocem meam. (Ps 17, 2-3) Díligam te, Dómine, fortitúdo mea: Dóminus firmaméntum meum, et refúgium meum, et liberátor meus.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 17, 5 i 6 i 7) Circumdedérunt me gémitus mortis, dolóres inférni circumdedérunt me: et in tribulatióne mea invocávi Dóminum, et exaudívit de templo sancto suo vocem meam.
Ps 17, 5 i 6 i 7, Ps 17, 2-3
(Ps 17, 5 i 6 i 7) Obuzeše me vapaji smrtni, spopadoše me paklene Boli. U nevolji svojoj zazvah Gospodina i usliši moj glas iz svetog hrama svojega. (Ps 17, 2-3). Ljubit ću te, Gospodine, jakosti moja. Gospodin je moja tvrđava, moje utočište i moj osloboditelj.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
Obuzeše me vapaji smrtni, spopadoše me paklene Boli. U nevolji svojoj zazvah Gospodina i usliši moj glas iz svetog hrama svojega.

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Preces pópuli tui, quaésumus, Dómine, cleménter exáudi: ut, qui iuste pro peccátis nostris afflígimur, pro tui nóminis glória misericórditer liberémur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Molitve puka Svojega, molimo, Gospodine, milostivo usliši da mi koji s pravom trpimo zbog svojih grijeha, milosrdno budemo spašeni na slavu tvojeg imena.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
I Cor 9, 24-27 et 10, 1-5
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios. Fratres: Nescítis quod ii qui in stádio currunt, omnes quidem currunt, sed unus áccipit bravíum ? Sic cúrrite, ut comprehendátis. Omnis autem qui in agóne conténdit, ab ómnibus se ábstinet: et illi quidem ut corruptíbilem corónam accípiant, nos autem incorrúptam. Ego ígitur sic curro, non quasi in incértum: sic pugno, non quasi áërem vérberans: sed castígo corpus meum, et in servitútem rédigo: ne forte cum áliis praedicáverim, ipse réprobus effíciar. Nolo enim vos ignoráre, fratres, quóniam patres nostri omnes sub nube fuérunt, et omnes mare transiérunt, et omnes in Móyse baptizáti sunt in nube, et in mari: et omnes eámdem escam spiritálem manducavérunt, et omnes eúmdem potum spiritálem bibérunt: (bibébant autem de spiritáli, consequénte eos, petra: petra autem erat Christus) : sed non in plúribus eórum beneplácitum est Deo.
1 Kor 9, 24-27 i 10, 1-5
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Korinćanima. Braćo: zar ne znate da u trkalištu svi trkači trče, ali samo jedan dobiva nagradu. Trčite tako da je vi odnesete! Svi se natjecatelji uzdržavaju od svega: oni da dobiju raspadljivi vijenac, a mi neraspadljivi. Ja stoga tako trčim, ne kao da nemam cilja; tako dajem udarce, ne kao onaj koji mlati vjetar. Naprotiv, krotim svoje tijelo i činim ga podložnim da ne bih možda, dok drugima propovijedam, sam bio odbačen. – Htio bih da znate, braćo, da su svi naši oci bili pod oblakom; da su svi prešli preko mora; da su svi po Mojsiju kršteni u oblaku i u moru; da su svi jeli isto duhovno jelo i pili isto duhovno piće. Pili su naime od duhovne stijene što ih je pratila, a ta je stijena bio Krist. Ipak mnogi od njih nisu bili Bogu po volji.

Graduále + TractusGradual + Zavlaka
Ps 9, 10-11 et 19-20
Adiútor in opportunitátibus, in tribulatióne: sperent in te, qui novérunt te: quóniam non derelínquis quaeréntes te, Dómine. Quóniam non in finem oblívio erit páuperis: patiéntia páuperum non períbit in aetérnum: exsúrge, Dómine, non praeváleat homo.
Ps 9, 10-11 i 19-20
U pravo vrijeme ti si pomoćnik u nevolji. Koji te poznaju uzdaju se u te, jer ne zapuštaš onih koji te traže, Gospodine. Neće siromah biti zaboravljen, strpljivost ubogih neće propasti zauvijek. Ustani, Gospodine, da se ne osili čovjek.
Ps 129, 1-4
De profúndis clamávi ad te, Dómine: Dómine, exáudi vocem meam. Fiant aures tuae intendéntes in oratiónem servi tui. Si iniquitátes observáveris, Dómine: Dómine, quis sustinébit ? Quia apud te propitiátio est, et propter legem tuam sustínui te, Dómine.
Ps 129, 1-4
Iz dubine vapijem k tebi, Gospodine, Gospodine, usliši glas moj. Neka paze uši tvoje na glas molitve moje. Budeš li se grijeha spominjao, Gospodine, Gospodine, tko će opstati? Ali ti daješ pomilovanje, i zbog zakona tvojega čekam te, Gospodine.

EvangéliumEvanđelje
Mt 20, 1-16
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis parábolam hanc: Símile est regnum caelórum hómini patrifamílias, qui éxiit primo mane condúcere operários in víneam suam. Conventióne autem facta cum operáriis ex denário diúrno, misit eos in víneam suam. Et egréssus circa horam tértiam, vidit álios stantes in foro otiósos, et dixit illis: Ite et vos in víneam meam, et quod iustum fúerit, dabo vobis. Illi autem abiérunt. Iterum autem éxiit circa sextam et nonam horam: et fecit simíliter. Circa undécimam vero éxiit, et invénit álios stantes, et dicit illis: Quid hic statis tota die otiósi ? Dicunt ei: Quia nemo nos condúxit. Dicit illis: Ite et vos in víneam meam. Cum sero autem factum esset, dicit dóminus víneae procuratóri suo: Voca operários, et redde illis mercédem, incípiens a novíssimis usque ad primos. Cum veníssent ergo qui circa undécimam horam vénerant, accepérunt síngulos denários. Veniéntes autem et primi, arbitráti sunt quod plus essent acceptúri: accepérunt autem et ipsi síngulos denários. Et accipiéntes murmurábant advérsus patremfamílias, dicéntes: Hi novíssimi una hora fecérunt, et pares illos nobis fecísti, qui portávimus pondus diéi, et aestus. At ille respóndens uni eórum, dixit: Amíce, non fácio tibi iniúriam: nonne ex denário convenísti mecum ? Tolle quod tuum est, et vade: volo autem et huic novíssimo dare sicut et tibi. Aut non licet mihi, quod volo, fácere ? an óculus tuus nequam est, quia ego bonus sum ? Sic erunt novíssimi primi, et primi novíssimi. Multi enim sunt vocáti, pauci vero elécti.
Mt 20, 1-16
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme: reče Isus svojim učenicima ovu usporedbu: Nebesko je kraljevstvo slično domaćinu koji izađe rano ujutro da najmi radnike za svoj vinograd. Kad se s radnicima pogodio po dinar na dan, posla ih u svoj vinograd. Iziđe i oko trećeg sata i vidi druge gdje besposleni stoje na trgu i reče im: »Idite i vi u moj vinograd i dat ću vam što bude pravo.« Pođu i oni. Ponovo iziđe oko šestog i devetog sata i učini isto tako. Iziđe i oko jedanaestoga sata i nađe druge gdje stoje te ih upita: »Zašto stojite ovdje čitav dan bez posla?« Oni odgovore: »Nitko nas nije unajmio.« Reče i njima: »Pođite i vi u moj vinograd!« Navečer gospodar vinograda reče svome upravitelju: »Dozovi radnike i daj im plaću od posljednjih do prvih.« Tako pristupe oni od jedanaestog sata i prime po dinar. Kad su došli na red prvi, mislili su da će dobiti više, ali i oni dobiju po dinar. Kad su primili, počnu mrmljati protiv domaćina prigovarajući: »Ovi su posljednji radili samo jedan sat, a ti si ih izjednačio s nama koji smo podnijeli tegobu dana i žegu.« A on odgovori jednomu od njih: »Prijatelju, ne činim ti krivo. Zar se nisi pogodio sa mnom po dinar? Uzmi svoje i pođi, a ja hoću i ovom posljednjem dati kao i tebi. Zar mi nije slobodno s mojim činiti što hoću? Ili je tvoje oko zavidno, što sam ja dobar?« Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji; jer je mnogo zvanih, a malo odabranih.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 91, 2
Bonum est confitéri Dómino, et psállere nómini tuo, Altíssime.
Ps 91, 2
Dobro je slaviti Gospodina i pjevati tvojem imenu, Svevišnji.

SecrétaPrikazna molitva
Munéribus nostris, quaésumus, Dómine, precibúsque suscéptis: et caeléstibus nos munda mystériis, et cleménter exáudi.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Primi naše darove i molitve, molimo Gospodine, te nas nebeskim otajstvom očisti i milostivo usliši.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de sanctíssima TrinitátePredslovlje Presvetog Trojstva
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui cum unigénito Fílio tuo, et Spíritu Sancto, unus es Deus, unus es Dóminus: non in uníus singularitáte persónae, sed in uníus Trinitáte substántiae. Quod enim de tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto, sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne verse sempiternaéque Deitátis, et in persónis propríetas, et in esséntia únitas, et in maiestáte adorétur aequálitas. Quam laudant Angeli atque Archángeli, Chérubim quoque ac Séraphim: qui non cessant clamáre cotídie, una voce dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi. Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože. – Ti si s jedinorođenim Sinom tvojim i s Duhom Svetim jedan Bog, jedan Gospodin, ne u jedinstvu jedne osobe, već u Trojstvu jedine biti. Što naime po tvojoj objavi vjerujemo o tvojoj slavi, to isto bez razlike i razlučivanja vjerujemo i o tvome Sinu i o Duhu Svetome. Tako se u ispovijedanju istinitog i vjekovječnog božanstva klanjamo i vlastitosti osoba i jedinstvu biti i jednakosti veličanstva. – Koje hvale anđeli i arkanđeli, kerubini i serafini koji ne prestaju svaki dan klicati govoreći složnim glasom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 30, 17-18
Illúmina fáciem tuam super servum tuum, et salvum me fac in tua misericórdia: Dómine, non confúndar, quóniam invocávi te.
Ps 30, 17-18
Neka sine tvoje lice nad slugom tvojim i spasi me svojim milosrđem. Ne daj, Gospodine, da budem postiđen kad sam zazvao tebe.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Fidéles tui, Deus, per tua dona firméntur: ut éadem et percipiéndo requírant, et quaeréndo sine fine percípiant.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Vjernici tvoji, Bože, neka se tvojim darovima učvrste, da ih primajući traže i tražeći ih uvijek primaju.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.