SRIJEDA, 28.II.2018.

Srijeda u 2. tjednu korizme

Feria III. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 37, 22-23; Ps 37, 2
(Ps 37, 22-23) Ne derelínquas me, Dómine Deus meus, ne discédas a me: inténde in adiutórium meum, Dómine, virtus salútis meae. (Ps 37, 2) Dómine, ne in furóre tuo árguas me: neque in ira tua corrípias me.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 37, 22-23) Ne derelínquas me, Dómine Deus meus, ne discédas a me: inténde in adiutórium meum, Dómine, virtus salútis meae.
Ps 37, 22-23; Ps 37, 2
(Ps 37, 22-23) Nemoj me ostaviti, Gospodine, Bože moj, nemoj se udaljiti od mene. Priteci mi u pomoć, Bože, koji si oslon spasenja mojega. (Ps 37, 2) Gospodine, nemoj me kazniti u gnjevu svojemu, niti me pokarati u srdžbi svojoj.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 37, 22-23) Nemoj me ostaviti, Gospodine, Bože moj, nemoj se udaljiti od mene. Priteci mi u pomoć, Bože, koji si oslon spasenja mojega.

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Pópulum tuum, quaésumus, Dómine, propítius réspice: et, quos ab escis carnálibus praécipis abstinére, a nóxiis quoque vítiis cessáre concéde.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Milostivo pogledaj, Gospodine, svoj narod, i daj da se oni kojima zapovijedaš da se odriču tjelesnih jela odreknu i štetnih mana.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Esth 13, 8-11 et 15-17
Léctio libri Esther. In diébus illis: Orávit Mardochaéus ad Dóminum, dicens: Dómine, Dómine, Rex omnípotens, in dicióne enim tua cuncta sunt pósita, et non est qui posit tuae resístere voluntáti, si decréveris salváre Israel. Tu fecísti caelum et terram, et quidquid caeli ámbitu continétur. Dóminus ómnium es, nec est qui resístat maiestáti tuae. Et nunc, Dómine Rex, Deus Abraham, miserére pópuli tui, quia volunt nos inimíci nostri pérdere, et hereditátem tuam delére. Ne despícias partem tuam, quam redemísti tibi de Aegýpto. Exáudi deprecatiónem meam, et propítius esto sorti et funículo tuo, et convérte luctum nostrum in gáudium, ut vivéntes laudémus nomen tuum, Dómine, et ne claudas ora te canéntium, Dómine Deus noster.
Est 13, 8-11 i 15-17
Čitanje knjige Esterine. U one dane molio je Mardohej Gospodina: Gospodine, Gospodaru, svemogući Vladaru! Sve je u tvojoj vlasti i nema toga koji bi se mogao oprijeti tvojoj volji, ako odlučiš spasiti Izraela. Stvorio si nebo i zemlju i sve što je pod nebeskim svodom. Gospodar si svemu i nema tko bi se odupro tvojem veličanstvu. A sada, Gospodine, Vladaru, Bože Abrahamov, smiluj se svojem narodu, jer bi nas naši neprijatelji htjeli satrti i tvoju baštinu uništiti. Ne preziri svoga dijela što si ga otkupio za sebe iz Egipta. Usliši moju molitvu i budu milostiv svojem nasljedstvu, obrati našu žalost u radost, da živi slavimo tvoje ime, Gospodine, i ne zatvaraj usta onima koji ti pjevaju, Gospodine, Bože naš.

Graduále + TractusGradual + Zavlaka
Ps 27, 9 et 1
Salvum fac pópulum tuum, Dómine, et bénedic hereditáti tuae. Ad te, Dómine, clamávi: Deus meus, ne síleas a me, et ero símilis descendéntibus in lacum.
Ps 27, 9 i 1
Spasi puk svoj, Gospodine, i blagoslovi svoju baštinu. K tebi, Gospodine, vapijem, ne ogluši se na me, da ne postanem sličan onima koji silaze u grob.
Ps 102, 10, Ps 78, 8-9
(Ps 102, 10) Dómine, non secúndum peccáta nostra, quae fécimus nos: neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis. (Ps 78, 8-9) Dómine, ne memíneris iniquitátum nostrárum antiquárum: cito antícipent nos misericórdiae tuae, quia páuperes facti sumus nimis. [Hic genuflectitur] Adiuva nos, Deus salutáris noster: et propter glóriam nóminis tui, Dómine, líbera nos: et propítius esto peccátis nostris, propter nomen tuum.
Ps 102, 10, Ps 78, 8-9
(Ps 102, 10) Gospodine, ne uzvrati nam prema našim grijesima koje smo učinili, niti prema našim krivicama. (Ps 78, 8-9) Gospodine, ne sjećaj se naših starih zloća, brzo neka nam dođe ususret tvoje milosrđe, jer postadosmo vrlo bijedni. [Ovdje se poklekne] Pomozi nam, Bože Spasitelju naš, i radi slave svojeg imena izbavi nas, Gospodine. Imaj samilosti s našim grijesima radi imena svojega.

EvangéliumEvanđelje
Mt 20, 17-28
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. In illo témpore: Ascéndens Iesus Ierosólymam, assúmpsit duódecim discípulos secréto, et ait illis: Ecce ascéndimus Ierosólymam, et Fílius hóminis tradétur princípibus sacerdótum, et scribis, et condemnábunt eum morte, et tradent eum géntibus ad illudéndum, et flagellándum, et crucifigéndum, et tértia die resúrget. Tunc accéssit ad eum mater filiórum Zebedaéi cum fíliis suis, adórans et petens áliquid ab. eo. Qui dixit ei: Quid vis? Ait illi: Die ut sédeant hi duo fílii mei, unus ad déxteram tuam, et unus ad sinístram in regno tuo. Respóndens autem Iesus, dixit: Nescítis quid petátis. Potéstis bíbere cálicem, quem ego bibitúrus sum? Dicunt ei: Póssumus. Ait illis: Cálicem quidem meum bibétis: sedére autem ad déxteram meam vel sinístram, non est meum dare vobis, sed quibus parátum est a Patre meo. Et audiéntes decem, indignáti sunt de duóbus frátribus. Iesus autem vocávit eos ad se, et ait: Scitis quia príncipes géntium dominántur eórum: et qui maióres sunt, potestátem exércent in eos. Non ita erit inter vos: sed quicúmque volúerit inter vos maior fíeri, sit vester miníster: et qui volúerit inter vos primus esse, erit vester servus. Sicut Fílius hóminis non venit ministrári, sed ministráre, et dare ánimam suam, redemptiónem pro multis.
Mt 20, 17-28
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme polazeći Isus u Jeruzalem uze nasamo dvanaest učenika i reče im: Evo, idemo u Jeruzalem i Sina čovječjega će predati svećeničkim poglavarima i književnicima, koji će ga osuditi na smrt i predati nevjernicima, da ga izrugaju, bičuju i razapnu, ali će on treći dan uskrsnuti. Tada pristupi k njemu majka Zebedejevih sinova sa svojim sinovima, pokloni mu se i htjede ga nešto zamoliti. On je upita: Što želiš? Odgovori mu: Odredi da ova moja dva sina sjede jedan s tvoje desne, a drugi s lijeve u tvojem kraljevstvu! A Isus reče: Ne znate što tražite. Možete li piti čašu što ću je ja piti? Odgovore: Možemo! Isus reče: Moju čašu ćete zaista piti. Ali ja ne mogu dati da sjedite meni s desne ili s lijeve vi, nego oni kojima je odredio moj Otac. Kada su to čula ostala desetorica, rasrde se na dva brata. Isus ih dozva k sebi i reče im: Znadete da zemaljski vladari okrutno postupaju s narodom i da velikaši pokazuju moć nad njim. Kod vas neka ne bude tako, nego koji bi među vama htio biti veći, neka vam bude poslužnik. I tko od vas želi biti prvi neka bude vaš sluga. Tako ni Sin čovječji nije došao da mu služe, nego da služi i svoj život dade za otkup mnogih.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 24, 1-3
Ad te, Dómine, levávi ánimam meam: Deus meus, in te confído, non erubéscam: neque irrídeant me inimíci mei: étenim univérsi, qui te exspéctant, non confundéntur.
Ps 24, 1-3
K tebi, Gospodine Bože moj, uzdižem svoju dušu, u tebe se uzdam. Ne daj da se postidim. Neka mi se ne rugaju neprijatelji, jer se neće smesti nitko od onih koji tebe čekaju.

SecrétaPrikazna molitva
Hóstias, Dómine, quas tibi offérimus, propítius réspice: et per haec sancta commércia, víncula peccatórum nostrórum absólve.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Milostivo pogledaj, Gospodine, darove koje ti prikazujemo i po ovoj svetoj izmjeni odriješi veze naših grijeha.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de QuadragésimaPredslovlje korizmeno
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui corporáli ieiúnio vítia cómprimis, mentem élevas, virtútem lárgiris et praémia: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože: – ti tjelesnim postom suzbijaš opačine, uzdižeš dušu, daješ krepost i nagrade po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 10, 8
Iustus Dóminus, et iustítiam diléxit: aequitátem vidit vultus eius.
Ps 10, 8
Pravedan je Gospodin i ljubi pravdu, njegove oči vide što je pravo.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Sumptis, Dómine, sacraméntis: ad redemptiónis aetérnae, quaésumus, proficiámus augméntum.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Primivši, Gospodine, sveta otajstva molimo da napredujemo u osiguranju vječnog otkupljenja.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Na misama ferija u vremenu korizme i muke molitva nad narodom:

Orátio super pópulumMolitva nad narodom
Orémus.
Humiliáte cápita vestra Deo.
Deus, innocéntiae restitútor et amátor, dírige ad te tuórum corda servórum: ut, spíritus tui fervóre concépto, et in fide inveniántur stábiles, et in ópere efficáces.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Prignite pred Bogom svoje glave.
Bože, koji obnavljaš i ljubiš nevinost, upravljaj k sebi srca svojih slugu da prožeti žarom tvoga duha budu i stalni u vjeri i uspješni u djelovanju.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.