ČETVRTAK, 28.VI.2018.

bdijenje uoči dana sv. Petra i sv. Pavla, apostola

Bdijenje II. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Io 21, 18-19, Ps 18, 1
(Io 21, 18-19) Dicit Dóminus Petro: Cum esses iúnior, cingébas te, et ambulábas ubi volébas: cum autem senúeris, exténdes manus tuas, et álius te cinget, et ducet quo tu non vis: hoc autem dixit, signíficans qua morte clarificatúrus esset Deum. (Ps 18, 1) Caeli enárrant glóriam Dei: et ópera mánuum eius annúntiat firmaméntum.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Io 21, 18-19) Dicit Dóminus Petro: Cum esses iúnior, cingébas te, et ambulábas ubi volébas: cum autem senúeris, exténdes manus tuas, et álius te cinget, et ducet quo tu non vis: hoc autem dixit, signíficans qua morte clarificatúrus esset Deum.
Iv 21, 18-19, Ps 18, 1
(Iv 21, 18-19) Gospodin reče Petru: Dok si bio mladi, opasivao si se sam i hodao kuda si htio, a kad ostariš raširit ćeš svoje ruke i drugi će te opasivati i odvesti kuda ti nećeš. Ovim je riječima htio označiti kakvom će smrću proslaviti Boga. (Ps 18, 1). Nebesa pripovijedaju slavu Božju i nebeski svod naviješćuje djelo njegovih ruku.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Iv 21, 18-19) Gospodin reče Petru: Dok si bio mladi, opasivao si se sam i hodao kuda si htio, a kad ostariš raširit ćeš svoje ruke i drugi će te opasivati i odvesti kuda ti nećeš. Ovim je riječima htio označiti kakvom će smrću proslaviti Boga.

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Praesta, quaésumus, omnípotens Deus: ut nullis nos permíttas perturbatiónibus cóncuti; quos in apostólicae confessiónis petra solidásti.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Ne dopusti, molimo, svemogući Bože, da nas ikakvi neredi straše, kad si nas utvrdio na stijeni apostolskog priznavanja.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Act 3, 1-10
Léctio Actuum Apostolórum. In diébus illis: Petrus et Ioánnes ascendébant in templum ad horam oratiónis nonam. Et quidam vir, qui erat claudus ex útero matris suae, baiulabátur: quem ponébant cotídie ad portam templi, quae dícitur Speciósa, ut péteret eleemósynam ab introëúntibus in templum. Is cum vidísset Petrum et Ioánnem incipiéntes introíre in templum, rogábat, ut eleemósynam accíperet. Intuens autem in eum Petrus cum Ioánne, dixit: Réspice in nos. At ille intendébat in eos, sperans se áliquid acceptúrum ab eis. Petrus autem dixit: Argéntum et aurum non est mihi: quod autem hábeo, hoc tibi do: In nómine Iesu Christi Nazaréni surge, et ámbula. Et apprehénsa manu eius déxtera, allevávit eum, et prótinus consolidátae sunt bases eius et plantae. Et exsíliens stetit, et ambulábat: et intrávit cum illis in templum, ámbulans et exsíliens, et laudans Deum. Et vidit omnis pópulus eum ambulántem, et laudántem Deum. Cognoscébant autem illum, quod ipse erat qui ad eleemósynam sedébat ad Speciósam portam templi: et impléti sunt stupóre et éxtasi in eo quod contígerat illi.
Dj 3, 1-10
Čitanje Djela apostolskih. U one dane Petar i Ivan išli su u hram u deveti čas molitve. I bio je jedan čovjek hrom od rođenja koga su nosili i svaki dan stavljali pred hramska vrata koja se zovu Krasna, da prosi milostinju od onih koji ulaze u hram. Kad je on vidio Petra i Ivana gdje hoće da uđu u hram, zamoli milostinju. A Petar zajedno s Ivanom pogleda na nj i reče: Pogledaj na nas! On pogleda na njih nadajući se da će što od njih dobiti. A Petar reče: Nemam srebra ni zlata, ali što imam evo ti dajem: U ime Isusa Krista Nazarećanina ustani i hodi! I uze ga za desnu ruku i podiže ga. Odmah se utvrdiše njegova stopala i gležnji. I skoči te je mogao stajati i hodati. I ude s njima u hram idući i skačući i hvaleći Boga. Sav je narod vidio gdje ide i hvali Boga. I prepoznali su ga da je on onaj koji je bio sjedio radi milostinje kod Krasnih vrata hrama. I napuniše se čuđenja i udivljenja za ovo što mu se dogodilo.

GraduáleGradual
Ps 18, 5 et 2
In omnem terram exívit sonus eórum: et in fines orbis terrae verba eórum. Caeli enárrant glóriam Dei: et ópera mánuum eius annúntiat firmaméntum.
Ps 18, 5 i 2
Po svoj zemlji iziđe njihov glas. i do na kraj svijeta njihova nauka. Nebesa propovijedaju slavu Božju i nebeski svod navješćuje djelo njegovih ruku.

EvangéliumEvanđelje
Io 21, 15-19
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem. In illo témpore: Dixit Iesus Simóni Petro: Simon Ioánnis, díligis me plus his? Dicit ei: Etiam, Dómine, tu scis quia amo te. Dicit ei: Pasce agnos meos. Dicit ei íterum: Simon Ioánnis, díligis me? Ait illi: Etiam, Dómine, tu scis quia amo te. Dicit ei: Pasce agnos meos. Dicit ei tértio: Simon Ioánnis, amas me? Contristátus est Petrus, quia dixit ei tértio, Amas me? Et dixit ei: Dómine, tu ómnia nosti: tu scis quia amo te. Dixit ei: Pasce oves meas. Amen, amen dico tibi: cum esses iúnior, cingébas te, et ambulábas ubi volébas: cum autem senúeris, exténdes manus tuas, et álius te cinget, et ducet quo tu non vis. Hoc autem dixit, signíficans qua morte clarificatúrus esset Deum.
Iv 21, 15-19
Slijedi sveto Evanđelje po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus Šimunu Petru: Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi? Reče mu: Da, Gospodine, ti znaš da te ljubim. Reče mu: Pasi jaganjče moje! Reče mu opet drugi put: Šimune Ivanov, ljubiš li me? Odgovori mu: Da, Gospodine, ti znaš da te ljubim. Reče mu: Pasi jaganjče moje! Reče mu treći put: Šimune Ivanov, ljubiš li me? Ožalosti se Petar što ga po treći put pita: Ljubiš li me? I odgovori mu: Gospodine, ti sve znaš, ti znaš da te ljubim. Reče mu Isus: Pasi ovce moje! Zaista, zaista ti kažem: Dok si bio mlađi, opasivao si se sam i hodao si kuda si htio; a kad ostariš raširit ćeš svoje ruke i drugi će te opasivati i odvesti kuda ti nećeš. A ovim je riječima htio označiti kakvom će smrću proslaviti Boga.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 138, 17
Mihi autem nimis honoráti sunt amíci tui, Deus: nimis confortátus est principátus eórum.
Ps 138, 17
Nada sve častim tvoje prijatelje, Bože, jer je velika uloga vlasti njihove.

SecrétaPrikazna molitva
Munus pópuli tui, quaésumus, Dómine, apostólica intercessióne sanctífica: nosque a peccatórum nostrórum máculis emúnda.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Posveti, Gospodine, po apostolskom zagovoru dar svoga naroda i očisti nas od ljaga naših grijeha.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Io 21, 15 et 17
Simon Ioánnis, díligis me plus his? Dómine, tu ómnia nosti: tu scis, Dómine, quia amo te.
Iv 21, 15 i 17
Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi? Gospodine, ti sve znaš, ti znaš da te ljubim.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Quos caelésti, Dómine, aliménto satiásti: apostólicis intercessiónibus ab omni adversitáte custódi.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Gospodine, po apostolskom zagovoru čuvaj od svake protivštine nas koje si nasitio nebeskom hranom.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.