NEDJELJA, 28.X.2018.

Krist Kralj

Blagdan I. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Apoc 5, 12; 1, 6, Ps 71, 1
(Apoc 5, 12; 1, 6) Dignus est Agnus, qui occísus est, accípere virtútem, et divinitátem, et sapiéntiam, et fortitúdinem, et honórem. Ipsi glória et impérium in saécula saeculórum. (Ps 71, 1) Deus, iudícium tuum Regi da: et iustítiam tuam Fílio Regis.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Apoc 5, 12; 1, 6) Dignus est Agnus, qui occísus est, accípere virtútem, et divinitátem, et sapiéntiam, et fortitúdinem, et honórem. Ipsi glória et impérium in saécula saeculórum.
Otk 5, 12; 1, 6, Ps 71, 1
(Otk 5, 12; 1, 6) Dostojno je Janje, koje je zaklano, da primi moć i božanstvo i mudrost i snagu i čast. Njemu slava i kraljevstvo u vijeke vjekova. (Ps 71, 1) Bože, daj svoje suđenje kralju, i svoju pravdu sinu kraljevu.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Otk 5, 12; 1, 6) Dostojno je Janje, koje je zaklano, da primi moć i božanstvo i mudrost i snagu i čast. Njemu slava i kraljevstvo u vijeke vjekova.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Omnípotens sempitérne Deus, qui in dilécto Fílio tuo, universórum Rege, ómnia instauráre voluísti: concéde propítius ; ut cunctae famíliae géntium, peccáti vúlnere disgregátae, eius suavíssimo subdántur império:
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Pomolimo se.
Svemogući vjekovječni Bože, koji si po svojem ljubljenom Sinu, Kralju vasione, htio sve obnoviti, dopusti milostivo, da se sve obitelji naroda, razjedinjene ranom grijeha, podlože njegovoj preblagoj vlasti:
koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Col 1, 12-20
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Colossénses. Fratres: Grátias ágimus Deo Patri, qui dignos nos fecit in partem sortis sanctórum in lúmine: qui erípuit nos de potestáte tenebrárum, et tránstulit in regnum Fílii dilectiónis suae, in quo habémus redemptiónem per sánguinem eius, remissiónem peccatórum: qui est imágo Dei invisíbilis, primogénitus omnis creatúrae: quóniam in ipso cóndita sunt univérsa in caelis et in terra, visibília et invisibília, sive throni, sive dominatiónes, sive principátus, sive potestátes: ómnia per ipsum, et in ipso creáta sunt: et ipse est ante omnes, et ómnia in ipso constant. Et ipse est caput córporis Ecclésiae, qui est princípium, primogénitus ex mórtuis: ut sit in ómnibus ipse primátum tenens ; quia in ipso complácuit omnem plenitúdinem inhabitáre ; et per eum reconciliáre ómnia in ipsum, pacíficans per sánguinem crucis eius, sive quae in terris, sive quae in caelis sunt, in Christo Iesu Dómino nostro.
Kol 1, 12-20
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Kološanima. Braćo, zahvaljujemo Bogu Ocu, koji nas učini dostojnim subaštinicima svetaca u svjetlosti. On nas izbavi od vlasti tame i prenese u kraljevstvo svojega ljubljenog Sina, u kojem po njegovoj krvi imamo otkup i oprost grijeha. On je slika nevidljivog Boga, rođen prije svih stvorova, jer je u njemu stvoreno sve, što je na nebu i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, prijestolja, gospodstva, poglavarstva, vlasti. Sve je stvoreno po njemu i za njega. On je prije svega i sve postoji po njemu. On je glava tijela, Crkve; on je početak, prvenac uskrsnuća od mrtvih, da u svemu bude prvi. Svidjelo se (Bogu), da u njemu stanuje sva punina i da njegovim posredovanjem, uspostavivši mir krvlju njegova križa, pomiri sa sobom sve, što je na zemlji ili na nebu, u Kristu Isusu našem Gospodinu.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 71, 8 et 11
Dominábitur a mari usque ad mare, et a flúmine usque ad términos orbis terrárum. Et adorábunt eum omnes reges terrae: omnes gentes sérvient ei.
Ps 71, 8 i 11
Vladat će od mora do mora, i od rijeke do kraja zemlje. I njemu će se klanjati svi zemaljski kraljevi, svi će mu narodi služiti.
Dan 7, 14
Allelúia, allelúia.
Potéstas eius, potéstas aetérna, quae non auferétur: et regnum eius, quod non corrumpétur. Allelúia.
Dn 7, 14
Aleluja, aleluja.
Njegova je vlast vječna, i neće mu se oduzeti, i njegovo se kraljevstvo neće srušiti. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Io 18, 33-37
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem. In illo témpore: Dixit Pilátus ad Iesum: Tu es Rex Iudaeórum? Respóndit Iesus: A temetípso hoc dicis, an álii dixérunt tibi de me? Respóndit Pilátus: Numquid ego Iudaéus sum? Gens tua et pontífices tradidérunt te mihi: quid fecísti? Respóndit Iesus: Regnum meum non est de hoc mundo. Si ex hoc mundo esset regnum meum, minístri mei útique decertárent, ut non tráderer Iudaéis: nunc autem regnum meum non est hinc. Dixit ítaque ei Pilátus: Ergo Rex es tu? Respóndit Iesus: Tu dicis quia Rex sum ego. Ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, ut testimónium perhíbeam veritáti: omnis qui est ex veritáte, audit vocem meam.
Iv 18, 33-37
Slijedi sveto Evanđelje po Ivanu. U ono vrijeme: Upita Pilat Isusa: Jesi li ti kralj židovski? Isus odgovori: Govoriš li to sam od sebe ili su ti drugi to rekli za mene? Pilat odgovori: Zar sam ja Židov? Tvoj narod i svećenički poglavari predali su te meni. Što si učinio? Isus odgovori: Moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta. Kada bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moji bi se sluge borili, da ne budem predan Židovima. Ali moje kraljevstvo nije odavde. Tada mu reče Pilat: Dakle, ti si kralj? Isus odgovori: Pravo kažeš, ja sam Kralj. Ja sam se rodio i došao na svijet zato, da svjedočim za istinu. Svatko, tko je od istine, sluša moj glas.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 2, 8
Póstula a me, et dabo tibi gentes hereditátem tuam, et possessiónem tuam términos terrae.
Ps 2, 8
Traži od mene i dat ću ti narode u nasljedstvo i krajeve zemlje u posjed.

SecrétaPrikazna molitva
Hóstiam tibi, Dómine, humánae reconciliatiónis offérimus: praesta, quaésumus ; ut quem sacrifíciis praeséntibus immolámus, ipse cunctis géntibus unitátis et pacis dona concédat, Iesus Christus Fílius tuus Dóminus noster:
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Gospodine, prinosimo ti žrtvu pomirenja ljudskog roda moleći te, da onaj, kojega ti u ovoj žrtvi prikazujemo, podijeli svim narodima darove jedinstva i mira, Isus Krist Sin tvoj, Gospodin naš:
koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de Dómino nostro Iesu Christo RegePredslovlje Gospodina našega Isusa Krista Kralja
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui unigénitum Fílium tuum, Dóminum nostrum Iesum Christum, Sacerdótem aetérnum et universórum Regem, óleo exsultatiónis unxísti: ut, seípsum in ara Crucis hóstiam immaculátam et pacíficam ófferens, redemptiónis humánae sacraménta perágeret: et, suo subiéctis império ómnibus creatúris, aetérnum et universále regnum imménsae tuae tráderet maiestáti: regnum veritátis et vitae; regnum sánctitatis et grátiae; regnum iustátiae, amóris et pacis. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia caeléstis exércitus, hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože: – koji si svoga jedinorođenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, vječnog svećenika i kralja vasione, pomazao uljem radosti; da prikazavši samoga sebe na žrtveniku križa kao neokaljanu i pomirnu žrtvu, izvrši tajne ljudskog otkupljenja, i podloživši sva stvorenja svojoj vlasti preda tvojem neizmjernom veličanstvu vječno i sveopće kraljevstvo: kraljevstvo istine i života, kraljevstvo svetosti i milosti, kraljevstvo pravde, ljubavi i mira. – I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 28, 10 et 11
Sedébit Dóminus Rex in aetérnum: Dóminus benedícet pópulo suo in pace.
Ps 28, 10 i 11
Stolovat će Gospodin Kralj u vijeke; Gospodin će blagosloviti svoj puk u miru.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Immortalitátis alimóniam consecúti, quaésumus, Dómine: ut, qui sub Christi Regis vexíllis militáre gloriámur, cum ipso, in caelésti sede, iúgiter regnáre possímus:
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Pomolimo se.
Primivši hranu neumrlosti molimo, Gospodine, da mi, koji se ponosimo, što vojujemo pod barjakom Krista Kralja, u nebeskim dvorima uzmognemo neprestano kraljevati s njime:
koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.