ČETVRTAK, 28.XII.2017.

Nevina dječica

Blagdan II. razreda

spomen i na pjevanim i na tihim misama: IV. dan božićne osmine

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 8, 3, Ps 8, 2
(Ps 8, 3) Ex ore infántium, Deus, et lacténtium perfecísti laudem propter inimícos tuos. (Ps 8, 2) Dómine, Dóminus noster: quam admirábile est nomen tuum in univérsa terra!
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 8, 3) Ex ore infántium, Deus, et lacténtium perfecísti laudem propter inimícos tuos.
Ps 8, 3, Ps 8, 2
(Ps 8, 3) Iz usta djece i dojenčadi izvodiš, Bože sebi hvalu usprkos svojih neprijatelja. (Ps 8, 2) Gospodine, Gospodine naš, kako li je divno ime tvoje po svoj zemlji!
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 8, 3) Iz usta djece i dojenčadi izvodiš, Bože sebi hvalu usprkos svojih neprijatelja.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, cuius hodiérna die praecónium Innocéntes Mártyres non loquéndo, sed moriéndo conféssi sunt: ómnia in nobis vitiórum mala mortífica; ut fidem tuam, quam lingua nostra lóquitur, étiam móribus vita fateátur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bože, kojemu na današnji dan nevini mučenici priznaše hvalu ne riječima nego smrću, umrtvi u nama zla svih mana da vjeru u tebe, koju ustima priznajemo, i život naš vladanjem potvrdi.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: IV. dan božićne osmine
Orémus.
Concéde, quaésumus, omnípotens Deus: ut nos Unigéniti tui nova per carnem Natívitas líberet; quos sub peccáti iugo vetústa sérvitus tenet.
Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: IV. dan božićne osmine
Pomolimo se.
Podaj, molimo, svemogući Bože, da novo tjelesno rođenje tvoga jedinorođenog Sina oslobodi nas, koje staro sužanjstvo tišti jarmom grijeha.
Po istom Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Apoc 14, 1-5
Léctio libri Apocalýpsis beáti Ioánnis Apóstoli. In diébus illis: Vidi supra montem Sion Agnum stantem, et cum eo centum quadragínta quátuor mília, habéntes nomen eius, et nomen Patris eius scriptum in fróntibus suis. Et audívi vocem de caelo, tamquam vocem aquárum multárum, et tamquam vocem tonítrui magni: et vocem, quam audívi, sicut citharcedórum citharizántium in cítharis suis. Et cantábant quasi cánticum novum ante sedem, et ante quátuor animália, et senióres: et nemo póterat dícere cánticum, nisi illa centum quadragínta quátuor mília, qui empti sunt de terra. Hi sunt, qui cum muliéribus non sunt coinquináti: vírgines enim sunt. Hi sequúntur Agnum, quocúmque íerit. Hi empti sunt ex homínibus primítiae Deo, et Agno: et in ore eórum non est invéntum mendácium: sine mácula enim sunt ante thronum Dei.
Otk 14, 1-5
Čitanje knjige Otkrivenja blaženog Ivana Apostola. U one dane: Vidio sam Janje; gdje stoji na gori Sionu i s njim sto četrdeset i četiri tisuće koji su imali na svojim čelima napisano njegovo ime i ime njegova Oca. I čuo sam glas s neba kao buku mnogih voda i kao silnu grmljavinu. A glas koji sam čuo bio je kao glas svirača koji sviraju u svoje citare. I pjevali su novu pjesmu pred prijestoljem i pred četirima životinjama i pred starješinama. I nitko nije mogao pjevati one pjesme, osim onih sto četrdeset i četiri tisuće koji su otkupljeni sa zemlje. Ovo su oni koji se nisu okaljali sa ženama jer su djevci. Ovi idu za Janjetom kamo god pođe. Ovi su otkupljeni između ljudi, prvenci Bogu i Janjetu. Iz njihovih usta nije izašla laž jer su bez mane pred prijestoljem Božjim.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 123, 7-8
Anima nostra, sicut passer, erépta est de láqueo venántium. Láqueus contrítus est, et nos liberáti sumus: adiutórium nostrum in nómine Dómini, qui fecit caelum et terram.
Ps 123, 7-8
Duša se naša kao ptica izbavila iz lovačke zamke. Zamka se raskide i mi se izbavismo. Pomoć je naša u imenu Gospodina koji je stvorio nebo i zemlju.
Ps 112, 1
Allelúia, allelúia.
Laudáte, púeri, Dóminum, laudáte nomen Dómini. Allelúia.
Ps 112, 1
Aleluja, aleluja.
Hvalite, djeco, Gospodina! Hvalite ime Gospodnje! Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Mt 2, 13-18
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. In illo témpore: Angelus Dómini appáruit in somnis Ioseph, dicens: Surge et áccipe púerum, et matrem eius, et fuge in Aegýptum, et esto ibi usque dum dicam tibi. Futúrum est enim, ut Heródes quaerat púerum ad perdéndum eum. Qui consúrgens accépit púerum, et matrem eius nocte, et secéssit in Aegýptum: et erat ibi usque ad óbitum Heródis: ut adimplerétur quod dictum est a Dómino per Prophétam dicéntem: Ex Aegýpto vocávi Fílium meum. Tunc Heródes videns quóniam illúsus esset a Magis, irátus est valde, et mittens occídit omnes púeros, qui erant in Béthlehem, et in ómnibus fínibus eius, a bimátu et infra, secúndum tempus quod exquisíerat a Magis. Tunc adimplétum est, quod dictum est per Ieremíam prophétam dicéntem: Vox in Rama audíta est, plorátus, et ululátus multus: Rachel plorans fílios suos, et nóluit consolári, quia non sunt.
Mt 2, 13-18
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme: Anđeo se Gospodnji javi Josipu u snu i zapovjedi mu; Ustani, uzmi Dijete i njegovu Majku i bježi u Egipat i budi ondje dok ti ne kažem, jer Herod traži da pogubi dijete. On ustade, uze noću dijete i njegovu majku i ode u Egipat. I bio je ondje do Herodove smrti, da se ispuni što je Bog rekao po proroku: Dozvah svoga Sina iz Egipta. Herod videći da su ga mudraci prevarili, silno se rasrdi i naredi da se u Betlehemu i svoj njegovoj okolici po-gube svi dječaci od dvije godine i niže prema vremenu, koje je točno ispitao od mudraca. Tada se ispuni što je rekao prorok Jeremija: Ču se u Rami glas, plač i veliki jauk: Rahela plače za svojim sinovima i ne može se utješiti jer ih nema!

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 123, 7
Anima nostra, sicut passer, erépta est deláqueo venántium: láqueus contrítus est, et nos liberáti sumus.
Ps 123, 7
Duša se naša kao ptica izbavila iz lovačke zamke. Zamka se raskide i mi se izbavismo.

SecrétaPrikazna molitva
Sanctórum tuórum, Dómine, nobis pia non desit orátio: quae et múnera nostra concíliet, et tuam nobis indulgéntiam semper obtíneat.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Ne liši nas, Gospodine, milosne molitve tvojih svetaca, koja neka ti i naše darove učini ugodnima i vazda nam zadobiva tvoje oproštenje.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: IV. dan božićne osmine
Obláta Dómine, múnera, nova Unigéniti tui Nativitéte sanctífica: nosque a peccatórum nostrórum máculis emúnda.
Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: IV. dan božićne osmine
Prinesene darove, Gospodine, posveti novim rođenjem svoga Jedinorođenca, a nas od ljaga naših grijeha očisti.
Po istom Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de Nativitáte DóminiPredslovlje Rođenja Gospodnjeg (božićno)
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Quia per incarnáti Verbi mystérium nova mentis nostrae óculis lux tuae claritátis infúlsit: ut, dum visibíliter Deum cognóscimus, per hunc in invisibílium amórem rapiámur. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia caeléstis exércitus hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti Oče, svemogući i vječni Bože: jer je po tajni utjelovljene Riječi očima naše duše sinula nova svjetlost tvoga sjaja. Te dok tjelesnim očima spoznajemo Boga, on nas zanosi ljubavlju prema nevidljivim dobrima. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Mt 2, 18
Vox in Rama audíta est, plorátus, et ululátus: Rachel plorans fílios suos, et nóluit consolári, quia non sunt.
Mt 2, 18
Ču se u Rami glas, plač i veliki jauk. Rahela plače za svojim sinovima i ne može se utješiti jer ih nema.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Votíva, Dómine, dona percépimus: quae Sanctórum nobis précibus, et praeséntis, quaésumus, vitae páriter et aetérnae tríbue conférre subsídium.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Pošto smo primili, Gospodine, zavjetne darove, daj, molimo, da nam po molitvama svetih pribave pomoć i za sadašnji i za vječni život.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: IV. dan božićne osmine
Orémus.
Praesta, quaésumus, omnípotens Deus: ut natus hódie Salvátor mundi, sicut divínae nobis generatiónis est auctor; ita et immortalitátis sit ipse largítor:
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: IV. dan božićne osmine
Pomolimo se.
Podaj, molimo, svemogući Bože, kao što je danas rođeni Spasitelj svijeta začetnik našega božanskoga rođenja, tako da bude i darovatelj besmrtnosti.
Koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.