ČETVRTAK, 29.III.2018.

Veliki četvrtak

Feria I. razreda

dnevna misa posvete ulja (koju služi biskup u katedrali)

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Exodi 30, 25 et 31, Ps 88, 2
(Exodi 30, 25 et 31) Fácies unctiónis óleum, et fíliis Israel dices: Hoc óleum unctiónis sanctum erit mihi in generatiónes vestras. (Ps 88, 2) Grátias Dómini in aetérnum cantábo; per omnes generatiónes annuntiábo fidelitátem tuam. (Exodi 30, 25 et 31) Fácies unctiónis óleum, et fíliis Israel dices: Hoc óleum unctiónis sanctum erit mihi in generatiónes vestras. [Tempore Passionis non dicitur Gloria Patri ad Antiphonam ad Introitum]
Izl 30, 25 i 31, Ps 88, 2
(Izl 30, 25 i 31) Pripravi ulje za pomazanje i reci sinovima Izraelovim: Ovo ulje neka bude meni posvećeno u svim pokoljenjima vašim. (Ps 88, 2) O milostima Gospodnjim uvijek ću pjevati. Kroz sva pokoljenja naviještat ću vjernost tvoju. (Izl 30, 25 i 31) Pripravi ulje za pomazanje i reci sinovima Izraelovim: Ovo ulje neka bude meni posvećeno u svim pokoljenjima vašim. [u vremenu Muke ne govori se Slava Ocu u sklopu Ulazne pjesme]

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Dómine Deus, qui in regenerándis plébibus tuis ministério úteris sacerdótum: tríbue nobis perseverántem in tua voluntáte famulátum; ut dono grátiae tuae, in diébus nostris, et méritis et número sacrátus tibi pópulus augeátur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Gospodine Bože, koji po svećeničkoj službi preporađaš svoj puk, daj da ti u skladu s tvojom voljom ustrajno služimo, da se po daru tvoje milosti umnoži u naše dane i zaslugama i brojem tebi posvećeni narod.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Iac 5, 13-16
Léctio Epístolae beáti Iacóbi Apóstoli. Fratres: Tristátur áliquis vestrum? Oret. Aequo ánimo est? Psallat. Infirmátur quis in vobis ? Indúcat presbýteros ecclésiae, et orent super eum, ungéntes eum óleo in nómine Dómini; et orátio fidei salvábit infírmum, et alleviábit eum Dóminus; et si in peccátis sit, remitténtur ei. Confitémini ergo altérutrum peccáta vestra, et oráte pro ínvicem ut salvémini; multum enim valet deprecátio iusti assídua.
Jak 5, 13-16
Čitanje Poslanice bl. Jakova apostola. Braćo: Predragi, ako tko između vas trpi. neka moli; ako je raspoložen, neka pjeva; ako je pak bolestan, neka dozove svećenike Crkve, koji neka mole nad njim i pomažu ga uljem u ime Gospodnje. Molitva vjere izliječit će bolesnoga. Podignut će ga Gospodin. Ako je u grijesima, oprostit će mu se. Dakle, priznavajte jedan drugome svoje grijehe i molite jedan za drugoga, da se spasite, jer mnogo može ustrajna molitva pravednika!

GraduáleGradual
Ps 27, 7-8
In Deo confísum est cor meum, et adiútus sum; ídeo exsúltat cor meum, et cántico meo laudo eum. Dóminus robur est pópulo suo, et presídium salútis uncto suo.
Ps 27, 7-8
U Boga se pouzdalo srce moje i on mi je pomogao. Zato srce moje kliče od radosti i hvalim ga pjesmom svojom. Gospodin je snaga naroda svoga i zaštita spasenja pomazanika svoga.

EvangéliumEvanđelje
Mc 6, 7-13
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Marcum. In illo témpore: Vocávit Iesus duódecim, et coepit eos míttere binos, et dabat illis potestátem spírituum immundórum. Et praecépit eis, ne quid tóllerent in via, nisi virgam tantum; non peram, non panem, neque in zona aes, sed calceátos sandáliis, et ne indueréntur duábus túnicis. Et dicébat eis:Quocúmque introiéritis in domum, illic manéte, donec exeátis inde; et quicúmque non recéperint vos, nec audíerint vos, exeúntes inde, excútite púlverem de pédibus vestris, in testimónium illis. Et exeúntes praedicábant ut paeniténtiam ágerent; et daemónia multa eiciébant, et ungébant óleo multos aegros, et sanábant.
Mk 6, 7-13
Slijedi sveto Evanđelje po Marku. U ono vrijeme: Dozva Isus dvanaestoricu te ih poče slati dva po dva dajući im vlast nad nečistim dusima. I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim štapa: ni kruha, ni torbe, ni novaca o pojasu, nego da nose samo sandale i da ne oblače dviju haljina. I govoraše im: Kad uđete gdje u kuću, u njoj ostanite dok ne odete odande. Ako vas gdje ne prime te vas ne poslušaju, iziđite odande i otresite prah ispod svojih nogu njima za svjedočanstvo. Otišavši, propovijedali su obraćenje, izgonili mnoge zloduhe i mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 44, 8
Díligis iustítiam et odísti iniquitátem; proptérea unxit te Deus, Deus tuus, óleo laetítiae.
Ps 44, 8
Ti ljubiš pravdu a mrziš nepravdu. Radi toga te je pomazao Bog, Bog tvoj, uljem radosti.

SecrétaPrikazna molitva
Huius sacrifícii poténtia, Dómine, quaésumus, et vetustátem nostram cleménter abstérgat, et novitátem nobis áugeat et salútem.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Molimo, Gospodine, da moć ove žrtve blago odstrani ono što je ostarjelo u nama, poveća nam novi život i spasenje.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio ad Missam chrismátisPredslovlje na misi posvete ulja
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, cleméntiam tuam supplíciter obsecráre, ut spirituális lavácri baptísmo renovándis creatúram chrísmatis in sacraméntum perféctae salútis vitaéque confírmes, ut santificatióne unctiónis infúsa corruptióne primae nativitátis absórpta, sanctum unius cuiúsque Templum acceptábilis vitae innocéntiae odóre redoléscat. Ut secúndum constitutiénis tuae sacraméntum régio et sacerdotáli propheticóque honóre perfúsi, vestiménto incorrúpti múneris induántur: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasnosno smjerno moliti blagost tvoju da za one koji se imaju obnoviti u spasonosnoj kupelji krštenja potvrdiš stvorenje krizme za otajstvo savršenog spasenja i života; da po svetom mazanju nestane onoga što je pokvareno u prvom rođenju pa da posvećeni hram svakog pojedinca zamiriše mirisom nevina i tebi prijatnog života tako da budu uzdignuti u kraljevskoj, svećeničkoj i proročkoj časti, te da po tvojoj otajstvenoj odredbi obuku odjeću nepropadljive službe po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju ti se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Mc 6, 12-13
Praedicábant Apóstoli ut paeniténtiam ágerent, et ungébant óleo multos aegros, et sanábant.
Mk 6, 12-13
Apostoli su propovijedali obraćenje, mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Praesta, quaésumus, Dómine: ut, sicut de praetéritis ad nova transímus; ita, vetustáte depósita, sanctificátis méntibus innovémur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Daj, molimo, Gospodine, kao što od starog prelazimo na novo, da se tako odbacivši što je staro obnovimo posvećenim duhom.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.