ČETVRTAK, 29.III.2018.

Veliki četvrtak

Feria I. razreda

misa Gospodnje večere (između četiri i devet sati nakon podneva)

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Gal 6, 14, Ps 66, 2
(Gal 6, 14) Nos autem gloriári opórtet in Cruce Dómini nostri Iesu Christi: in quo est salus, vita et resurréctio nostra: per quem salváti et liberáti sumus. (Ps 66, 2) Deus misereátur nostri, et benedícat nobis: illúminet vultum suum super nos, et misereátur nostri. (Gal 6, 14) Nos autem gloriári opórtet in Cruce Dómini nostri Iesu Christi: in quo est salus, vita et resurréctio nostra: per quem salváti et liberáti sumus. [Tempore Passionis non dicitur Gloria Patri ad Antiphonam ad Introitum]
Gal 6, 14, Ps 66, 2
(Gal 6, 14) Mi treba da se dičimo križem Gospodina našega Isusa Krista. U njemu je naše spasenje, život i uskrsnuće. Po njemu smo spašeni i izbavljeni. (Ps 66, 2) Nek' nam se smiluje Bog i neka nas blagoslovi! Neka naš obasja svojim licem i nek' nam se smiluje! (Gal 6, 14) Mi treba da se dičimo križem Gospodina našega Isusa Krista. U njemu je naše spasenje, život i uskrsnuće. Po njemu smo spašeni i izbavljeni. [u vremenu Muke ne govori se Slava Ocu u sklopu Ulazne pjesme]

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, a quo et Iudas reátus sui poenam, et confessiónis suae latro prémium sumpsit, concéde nobis tuae propitiatiónis efféctum: ut, sicut in passion sua Iesus Christus, Dóminus noster, divérsa utrísque íntulit stipéndia meritórum; ita nobis, abláto vetustátis erróre, resurrectiónis suae grátiam largiátur:
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Pomolimo se.
Bože, od kojega je Juda dobio kaznu za svoj zločin i razbojnik nagradu za svoje priznanje, podaj nam plod svoga pomilovanja, kao što je Isus Krist, Gospodin naš, u svojoj muci obojici različito po zasluzi naplatio, tako nek' i nama uklonivši staru zabludu udijeli milost svoga uskrsnuća:
koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
I Cor 11, 20-32
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios. Fratres: Conveniéntibus vobis in unum, iam non est domínicam cenam manducáre. Unusquísque enim suam cenam praesúmit ad manducándum. Et álius quidem ésurit, álius autem ébrius est. Numquid domos non habétis ad manducándum et bibéndum? Aut ecclésiam Dei contémnitis, et confúnditis eos, qui non habent? Quid dicam vobis? Laudo vos? In hoc non laudo. Ego enim accépi a Dómino, quod et trádidi vobis, quóniam Dóminus Iesus, in qua nocte tradebátur, accépit panem, et grátias agens fregit, et dixit: Accípite, et manducáte: hoc est corpus meum, quod pro vobis tradétur: hoc fácite in meam commemoratiónem. Simíliter et cálicem, postquam cenávit, dicens: Hic calix novum testaméntum est in meo sánguine: hoc fácite, quotiescúmque bibétis, in meam commemoratiónem. Quotiescúmque enim manducábitis panem hunc, et cálicem bibétis: mortem Dómini annuntiábitis, donec véniat. Itaque quicúmque manducáverit panem hunc vel bíberit cálicem Dómini indígne, reus erit córporis et sánguinis Dómini. Probet autem seípsum homo: et sic de pane illo edat et de cálice bibat. Qui enim mandúcat et bibit indígne, iudícium sibi mandúcat et bibit, non diiúdicans corpus Dómini. Ideo inter vos multi infírmi et imbecílles, et dórmiunt multi. Quod si nosmetípsos diiudicarémus, non útique iudicarémur. Dum iudicámur autem, a Dómino corrípimur, ut non cum hoc mundo damnémur.
1 Kor 11, 20-32
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Korinćanima. Braćo: Kad se sastajete zajedno to nije više blagovanje Gospodinove večere. Svaki, naime, najprije jede svoju večeru, pa tako jedan gladuje, a drugi se opija. Zar nemate kuća da jedete i pijete? Ili prezirete crkvu Božju i posramljujete one koji nemaju? Što da vam kažem? Da vas pohvalim? U tome vas ne hvalim. Jer ja sam primio od Gospodina što sam vam i predao, da Gospodin Isus one noći u kojoj je bio izdan, uze kruh, zahvali, prelomi i reče: »Uzmite i jedite: ovo je tijelo moje koje će se za vas predati. Ovo činite na moju uspomenu.« A tako i čašu po večeri govoreći: »Ova je čaša novi zavjet u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete na moju uspomenu.« Kad god, naime, budete ovaj kruh jeli i čašu pili, navješćivat ćete smrt Gospodinovu dok on dođe. Stoga tko god bude nedostojno jeo ovaj kruh ili pio čašu Gospodinovu, bit će krivac tijelu i krvi Gospodinovoj. Neka dakle čovjek ispita sam sebe, pa onda neka od onoga kruha jede i od čaše pije. Jer tko jede i pije nedostojno, osudu sebi jede i pije ne razlikujući tijela Gospodinova. Zato su među vama mnogi slabi i bolesni, mnogi su pospani. Jer kad bismo sami sebe prosuđivali, sigurno ne bismo bili osuđeni. Ali, kad nam se sudi, Gospodin nas kažnjava, da ne budemo osuđeni s ovim svijetom.

GraduáleGradual
Phil 2, 8-9
Christus factus est pro nobis oboédiens usque ad mortem, mortem autem crucis. Propter quod et Deus exaltávit illum: et dedit illi nomen, quod est super omne nomen.
Fil 2, 8-9
Krist je postao za nas poslušan sve do smrti i to do smrti na križu. Zato Bog njega uzvisi i darova mu ime, koje je nad svakim imenom.

EvangéliumEvanđelje
Io 13, 1-15
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem. Ante diem festum Paschae, sciens Iesus quia venit hora eius, ut tránseat ex hoc mundo ad Patrem, cum dilexísset suos, qui erant in mundo, in finem diléxit eos. Et cena facta, cum diábolus iam misísset in cor, ut tráderet eum Iudas Simónis Iscariótae, sciens quia ómnia dedit ei Pater in manus, et quia a Deo exívit, et ad Deum vadit, surgit a cena, et ponit vestiménta sua, et cum accepísset línteum, praecínxit se. Deínde mittit aquam in pelvim, et coepit laváre pedes discipulórum, et extérgere línteo, quo erat praecínctus. Venit ergo ad Simónem Petrum. Et dicit ei Petrus: Dómine, tu mihi lavas pedes? Respóndit Iesus, et dixit ei: Quod ego fácio, tu nescis modo, scies autem póstea. Dicit ei Petrus: Non lavábis mihi pedes in aetérnum. Respóndit ei Iesus: Si non lávero te, non habébis partem mecum. Dicit ei Simon Petrus: Dómine, non tantum pedes meos, sed et manus et caput. Dicit ei Iesus: Qui lotus est, non índiget nisi ut pedes lavet, sed est mundus totus. Et vos mundi estis, sed non omnes. Sciébat enim quisnam esset qui tráderet eum; proptérea dixit: Non estis mundi omnes. Postquam ergo lavit pedes eórum, et accépit vestiménta sua, cum recubuísset íterum, dixit eis: Scitis quid fécerim vobis? Vos vocátis me Magíster et Dómine, et bene dícitis; sum étenim. Si ergo ego lavi pedes vestros, Dóminus et Mágister: et vos debétis alter altérius laváre pedes. Exémplum enim dedi vobis, ut, quemádmodum ego feci vobis, ita et vos faciátis.
Iv 13, 1-15
Slijedi sveto Evanđelje po Ivanu. Pred blagdan Vazma, znajući Isus da je došao njegov čas, da pođe s ovoga svijeta k Ocu, jer je ljubio svoje koji bijahu na svijetu, do kraja ih je ljubio. Pa poslije večere, kad je đavao već bio stavio u srce Jude sina Šimuna Iskariota da ga izda, znajući, da mu je Otac sve dao u ruke i da je od Boga izišao i da ide k Bogu, ustade od večere, skine svoju haljinu, pa uze prati noge učenicima i otirati ručnikom kojim je bio opasan. Kad je došao k Šimunu Petru, reče mu Petar: Gospodine, zar da mi ti pereš noge? Isus mu odgovori: Što ja činim ti ne znaš sada, ali ćeš znati poslije. Veli mu Petar: Nikad ti meni nećeš prati noge. Odgovori mu Isus: Ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom. Reče mu Šimun Petar: Gospodine, ne samo moje noge, nego i ruke i glavu. Veli mu Isus: Tko je opran, ne treba nego da samo opere noge, pa je sav čist. I vi ste čisti, ali ne svi. Jer je znao, tko će ga izdati, zato je rekao: Niste svi čisti. A pošto im je oprao noge i uzeo svoju haljinu, sjede ponovo za stol pa im reče: Znate li što sam vam učinio? Vi zovete mene Učiteljem i Gospodinom i dobro govorite, jer to jesam. Kad sam vam dakle ja, Gospodin i Učitelj, oprao noge i vi morate jedan drugome prati noge. Jer vam dadoh primjer da i vi tako činite, kao što ja učinili vama.

Nakon kratke propovijedi slijedi pranje nogu.

Pritom se pjevaju antifone od kojih se one pod brojevima 1-7 smiju izostaviti, a ona pod brojem 8 se obavezno otpjeva.

Po zavr#353;etku pranja nogu svećenik tiho moli Očena#353; do predzadnjeg stiha koji izgovori naglas. Nakon toga slijedi vi#353;e stihova s odgovorom i na kraju posebna zavr#353;na molitva.

Antíphona (1)Antifona (1)
Io 13, 34, Ps 118, 1
(Io 13, 34) Mandátum novum do vobis: ut diligátis ínvicem, sicut diléxi vos, dicit Dóminus.
(Ps 118, 1) Beáti immaculáti in via: qui ámbulant in lege Dómini.
(Io 13, 34) Mandátum novum do vobis: ut diligátis ínvicem, sicut diléxi vos, dicit Dóminus.
Iv 13, 34, Ps 118, 1
(Iv 13, 34) Novu zapovijed dajem vama, da ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas, govori Gospodin.
(Ps 118, 1) Blago onima koji su neporočna života, koji žive po zakonu Gospodinovu.
(Iv 13, 34) Novu zapovijed dajem vama, da ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas, govori Gospodin.
Antíphona (2)Antifona (2)
Io 13, 4 et 5 et 15, Ps 47, 2
(Io 13, 4 et 5 et 15) Postquam surréxit Dóminus a cena, misit aquam in pelvim, et coepit laváre pedes discipulórum: hoc exémplum relíquit eis.
(Ps 47, 2) Magnus Dóminus, et laudábilis nimis: in civitáte Dei nostri, in monte sancto eius.
(Io 13, 4 et 5 et 15) Postquam surréxit Dóminus a cena, misit aquam in pelvim, et coepit laváre pedes discipulórum: hoc exémplum relíquit eis.
Iv 13, 4 i 5 i 15, Ps 47, 2
(Iv 13, 4 i 5 i 15) Kad je Gospodin ustao od večere, ulio je vode u umivaonik i počeo prati noge učenicima. Ovaj im je primjer ostavio.
(Ps 47, 2) Velik je Gospodin i veoma dostojan hvale u gradu Boga našega, na svetoj gori njegovoj.
(Iv 13, 4 i 5 i 15) Kad je Gospodin ustao od večere, ulio je vode u umivaonik i počeo prati noge učenicima. Ovaj im je primjer ostavio.
Antíphona (3)Antifona (3)
Io 13, 12 et 13 et 15
(Io 13, 12 et 13 et 15) Dóminus Iesus, postquam cenávit cum discípulis suis, lavit pedes eórum, et ait illis: Scitis quid fécerim vobis ego, Dóminus et Magister? Exémplum dedi vobis, ut et vos ita faciátis.
(Ps 84, 2) Benedíxisti, Dómine, terram tuam: avertísti captivitátem Iacob.
(Io 13, 12 et 13 et 15) Dóminus Iesus, postquam cenávit cum discípulis suis, lavit pedes eórum, et ait illis: Scitis quid fécerim vobis ego, Dóminus et Magister? Exémplum dedi vobis, ut et vos ita faciátis.
Iv 13, 12 i 13 i 15
(Iv 13, 12 i 13 i 15) Kad je Gospodin Isus večerao sa svojim učenicima, oprao im je noge i rekao: Znate li što sam vam učinio ja, Gospodin i Učitelj? Dao sam vam primjer da i vi tako činite!
(Ps 84, 2) Blagoslovio si, Gospodine, zemlju svoju, odvratio si ropstvo od Jakova.
(Iv 13, 12 i 13 i 15) Kad je Gospodin Isus večerao sa svojim učenicima, oprao im je noge i rekao: Znate li što sam vam učinio ja, Gospodin i Učitelj? Dao sam vam primjer da i vi tako činite!
Antíphona (4)Antifona (4)
Io 13, 6-7 et 8
Dómine, tu mihi lavas pedes? Respóndit Iesus, et dixit ei: Si non lávero tibi pedes, non habébis partem mecum.
Venit ergo ad Simónem Petrum, et dixit ei Petrus.
Dómine, tu mihi lavas pedes? Respóndit Iesus, et dixit ei: Si non lávero tibi pedes, non habébis partem mecum.
Quod ego fácio, tu nescis modo: scies autem póstea.
Dómine, tu mihi lavas pedes? Respóndit Iesus, et dixit ei: Si non lávero tibi pedes, non habébis partem mecum.
Iv 13, 6-7 i 8
Gospodine, zar da mi ti pereš noge? Odgovori mu Isus: Ako ti ne operem nogu, nećeš imati dijela sa mnom.
Kad je dakle došao k Šimunu Petru, reče mu Petar.
Gospodine, zar da mi ti pereš noge? Odgovori mu Isus: Ako ti ne operem nogu, nećeš imati dijela sa mnom.
Što ja činim ti ne znaš sada, ali ćeš znati poslije.
Gospodine, zar da mi ti pereš noge? Odgovori mu Isus: Ako ti ne operem nogu, nećeš imati dijela sa mnom.
Antíphona (5)Antifona (5)
Ps 48, 2
Si ego, Dóminus et Magíster vester, lavi vobis pedes: quanto magis debétis alter altérius laváre pedes?
(Ps 48, 2) Audíte haec, omnes gentes: áuribus percípite, qui habitátis orbem.
Si ego, Dóminus et Magíster vester, lavi vobis pedes: quanto magis debétis alter altérius laváre pedes?
Ps 48, 2
Kad sam vam ja. Gospodin i Učitelj vaš, oprao noge, koliko više morate vi jedan drugome prati noge?
(Ps 48, 2) Čujte ovo, svi narodi, poslušajte svi koji stanujete na zemlji.
Kad sam vam ja. Gospodin i Učitelj vaš, oprao noge, koliko više morate vi jedan drugome prati noge?
Antíphona (6)Antifona (6)
Io 13, 35
(Io 13, 35) In hoc cognóscent omnes, quia discípuli mei estis, si dilectiónem habuéritis ad ínvicem.
Dixit Iesus discípulis suis.
(Io 13, 35) In hoc cognóscent omnes, quia discípuli mei estis, si dilectiónem habuéritis ad ínvicem.
Iv 13, 35
(Iv 13, 35) Po tome će svi poznati da ste moji učenici, ako budete ljubili jedan drugoga.
Reče Isus učenicima svojim:
(Iv 13, 35) Po tome će svi poznati da ste moji učenici, ako budete ljubili jedan drugoga.
Antíphona (7)Antifona (7)
I Cor 13, 13
Maneant in vobis fides, spes, cáritas, tria haec: maior autem horum est cáritas.
Nunc autem manent fides, spes, cáritas, tria haec: maior horum est cáritas.
Maneant in vobis fides, spes, cáritas, tria haec: maior autem horum est cáritas.
1 Kor 13, 13
Neka ostanu u vama vjera, ufanje, ljubav, ovo troje. Najveća je među njima ljubav.
Sada pak ostaju vjera, ufanje, ljubav, ovo troje. Najveća je među njima ljubav.
Neka ostanu u vama vjera, ufanje, ljubav, ovo troje. Najveća je među njima ljubav.
Antíphona (Sequens antiphona cum suis versibus numquam omittitur; incipitur autem, omissis, si opus sit, praecedentibus, lotione pedum ad finem vergente)Antifona (Ova se pjesma sa svojim retcima nikad ne izostavlja. A počinje se pjevati pod konac pranja nogu, Ako je potrebno, prethodne se izostave.)
Ubi cáritas et amor, Deus ibi est.
Congregávit nos in unum Christi amor.
Exsultémus et in ipso iucundémur.
Timeámus et amémus Deum vivum.
Et ex corde diligámus nos sincéro.

Ubi cáritas et amor, Deus ibi est.
Simul ergo cum in unum congregámur:
Ne nos mente dividámur, caveámus.
Cessent iúrgia malígna, cessent lites.
Et in médio nostri sit Christus Deus.

Ubi cáritas et amor, Deus ibi est.
Simul quoque cum beátis videámus
Gloriánter vultum tuum, Christe Deus:
Gáudium, quod est imménsum atque probum,
Saécula per infiníta saeculórum.
amen.
Gdje je ljubav, dobrotvornost, ondje je i Bog.
Nas je skupila u jedno ljubav Krista.
Kličimo mu, radujmo se svi u Njemu.
Ljubimo u svetom strahu živog Boga.
I nek' vjerna ljubav veže naša srca.

Gdje je ljubav, dobrotvornost, ondje je i Bog.
Zato kad se sakupismo svi u jedno
čuvajmo se, da se duhom ne dijelimo.
Nek' prestanu zlobne svađe, ružne kavge
i Gospodin nek' bude među nama.

Gdje je ljubav, dobrotvornost, ondje je i Bog.
Kriste Bože, daj nam gledat u Tvom nebu
Proslavljeno Tvoje lice, puno milja,
U radosti neizmjernoj, čistoj, svetoj
S blaženim bez prestanka u sve vijeke.
amen.
Pater noster (celebrans, versus populum, dicit Pater noster secreto)Očenaš (Poslije pranja nogu misnik se vrati u sredinu pred oltar, gdje tiho govori Oče naš)
S. Et ne nos indúcas in tentatiónem.
R. Sed líbera nos a malo.
S. Tu mandásti mandáta tua, Dómine.
R. Custodíri nimis.
S. Tu lavásti pedes discipulórum tuórum.
R. Opera mánuum tuárum ne despícias.
S. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véniat.
S. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Sveć. I ne uvedi nas u napast.
Odg. Nego izbavi nas od zla.
Sveć. Ti si, Gospodine, zapovjedio.
Odg. Da tvoje zapovijedi vjerno obdržavamo.
Sveć. Ti si oprao noge učenicima svojim.
Odg. Ne preziri djela ruku svojih.
Sveć. Gospodine, usliši molitvu moju.
Odg. I vapaj moj k tebi da dođe.
Sveć. Gospodin s vama.
Odg. I s duhom tvojim.
OrátioMolitva
Orémus.
Adésto, Dómine, quaésumus, offício servitútis nostrae: et, quia tu discípulis tuis pedes laváre dignátus es, ne despícias ópera mánuum tuárum, quae nobis retinénda mandásti: ut, sicut hic nobis et a nobis exterior abluúntur inquinaménta; sic a te ómnium nostrum interióra lavéntur peccáta. Quod ipse praestáre dignéris, qui vivis et regnas in saécula saeculórum.
Pomolimo se.
Budi uz nas, molimo te, Gospodine, pri našoj poniznoj službi pa jer si se ti udostojao oprati noge učenicima svojim nemoj prezreti djela ruku svojih koja si i nama zapovjedio da ih obdržavamo, pa kao što se ovdje nama i po nama peru vanjske nečistoće, tako da se po tebi svima nama operu nutarnji grijesi. To se udostoj udijeliti ti, koji živiš i kraljuješ Bog po sve vijeke vjekova.

Zatim se nastavlja kao nakon svake propovijedi

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 117, 16 et 17
Déxtera Dómini fecit virtútem, déxtera Domini exaltávit me: non móriar, sed vivam, et narrábo ópera Dómini.
Ps 117, 16 i 17
Desnica je Gospodnja izvela junačko djelo, desnica me Gospodnja podigla. Neću umrijeti, nego ću živjeti i naviještati djela Gospodnja.

SecrétaPrikazna molitva
Ipse tibi, quaésumus, Dómine, sancte Pater, omnípotens aeterne Deus, sacrifícium nostrum reddat accéptum, qui discípulis suis in sui commemoratiónem hoc fíeri hodiérna traditióne monstrávit, Iesus Christus, Fílius tuus, Dóminus noster:
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Našu žrtvu, molimo, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, neka učini tebi ugodnom sam onaj koji je na današnji dan ovo naredio i poučio svoje učenike da se to čini njemu na spomen, Isus Krist, Sin tvoj, Gospodin naš:
koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de Sancta CrucePredslovlje Svetog Križa
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui salútem humáni genéris in ligno Crucis constituísti: ut, unde mors oriebátur, inde vita resúrgeret: et, qui in ligno vincébat, in ligno quoque vincerétur: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože: – ti si odredio spasenje ljudskog roda po drvu Križa, da se opet rodi život ondje gdje je nikla smrt, i onaj koji je na drvu pobijedio, bude pobijeđen na drvu po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glas primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Io 13, 12 et 13 et 15
Dóminus Iesus, postquam cenávit cum discípulis suis, lavit pedes eórum, et ait illis: Scitis quid fécerim vobis ego, Dóminus et Magíster? Exémplum dedi vobis, ut et vos ita faciátis.
Iv 13, 12 i 13 i 15
Kad je Gospodin Isus večerao sa svojim učenicima, oprao im je noge i rekao: Znate li, što sam vam učinio ja, Gospodin i Učitelj? Dao sam vam primjer da i vi tako činite!

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Refécti vitálibus aliméntis, quaésumus, Dómine Deus noster: ut, quod témpore nostrae mortalitátis exséquimur, immortalitátis tuae múnere consequámur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Okrijepljeni životvornom hranom molimo, Gospodine Bože naš, da ono što svetkujemo za svoga smrtnog života postignemo darom tvoje besmrtnosti.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.