UTORAK, 30.I.2018.

sv. Martina, djevica i mučenica

Blagdan III. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 118, 46-47, Ps 118, 1
(Ps 118, 46-47) Loquébar de testimóniis tuis in conspéctu regum, et non confundébar: et meditábar in mandátis tuis, quae diléxi nimis. (Ps 118, 1) Beáti immaculáti in via: qui ámbulant in lege Dómini.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 118, 46-47) Loquébar de testimóniis tuis in conspéctu regum, et non confundébar: et meditábar in mandátis tuis, quae diléxi nimis.
Ps 118, 46-47, Ps 118, 1
(Ps 118, 46-47) Govorio sam pred kraljevima o tvojim odredbama i nisam se smeo, i razmišljao sam o tvojim zapovijedima koje veoma ljubim. (Ps 118, 1) Blago onima koji idu neokaljanim putem, koji žive po zakonu Gospodnjemu.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 118, 46-47) Govorio sam pred kraljevima o tvojim odredbama i nisam se smeo, i razmišljao sam o tvojim zapovijedima koje veoma ljubim.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, qui inter cétera poténtiae tuae mirácula étiam in sexu fragile victóriam martýrii contulísti: concéde propítius; ut, qui beátae Martínae Vírginis et Mártyris tuae natalícia cólimus, per eius ad te exémpla gradiámur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bože, koje si između ostalih čudesa svoje moći dao i slabom spolu mučeničku pobjedu, dopusti blagostivo da mi koji slavimo rođendan za nebo blažene Martine tvoje djevice i mučenice, idemo k tebi po njezinu primjeru.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Eccli 51, 1-8 et 12
Léctio libri Sapiéntiae. Confitébor tibi, Dómine Rex, et collaudábo te Deum salvatórem meum. Confitébor nómini tuo: quóniam adiútor et protéctor factus es mihi, et liberásti corpus meum a perditióne, a láqueo linguae iníquae, et a lábiis operántium mendácium, et in conspéctu astántium factus es mihi adiútor. Et liberásti me secúndum multitúdinem misericórdiae nóminis tui a rugiéntibus, praeparátis ad escam, de mánibus quaeréntium ánimam meam, et de portis tribulatiónum, quae circumdedérunt me: a pressúra flammae, quae circúmdedit me, et in médio ignis non sum aestuátus: de altitúdine ventris ínferi, et a lingua coinquináta, et a verbo mendácii, a rege iníquo, et a lingua iniústa: laudábit usque ad mortem ánima mea Dóminum: quóniam éruis sustinéntes te, et líberas eos de mánibus géntium, Dómine Deus noster.
Sir 51, 1-8 i 12
Čitanje knjige Mudrosti. Slavim te, Gospodine Kralju, i hvalim te, Bože, Spasitelju moj. Slavim ime tvoje, jer si postao mojim pomoćnikom i zaštitnikom, spasio si me od propasti od zamke opaka jezika i od usta koja govore laži, i stao si uza me protiv mojih neprijatelja. Po svojem velikom milosrđu oslobodio si me od progonitelja, koji riču i spremni su da me prožderu. iz ruku onih koji vrebaju na me, iz muka koje me okružuju, od sile plamena koji me opkolio i nisam izgorio u ognju, iz dubine ponora, od opakog jezika i lažnih riječi, od pakosnoga poglavice i nepravednih usta. Hvalit ću te Gospodine, sve do smrti, jer ti spašavaš one koji se uzdaju u tebe, i oslobađaš ih iz bezbožničkih ruku, Gospodine naš.

Graduále + TractusGradual + Zavlaka
Ps 44, 8
Dilexísti iustítiam, et odísti iniquitátem. Proptérea unxit te Deus, Deus tuus, óleo laetítiae.
Ps 44, 8
Ljubiš pravdu a mrziš nepravdu. Zato te je pomazao Bog, Bog tvoj, uljem radosti.
Ps 44, 8 et 5
Veni, Sponsa Christi, áccipe corónam, quam tibi Dóminus praeparávit in aetérnum: pro cuius amóre sánguinem tuum fudísti. (Ps 44, 8 et 5) Dilexísti iustítiam, et odísti iniquitátem: proptérea unxit te Deus, Deus tuus, óleo laetítiae prae consórtibus tuis. Spécie tua et pulchritúdine tua inténde, próspere procéde, et regna.
Ps 44, 8 i 5
Dođi, zaručnice Kristova, primi krunu koju ti je zauvijek pripravio Gospodin, kome si za ljubav prolila krv svoju. (Ps 44, 8 i 5) Ljubiš pravdu a mrziš nepravdu. Zato te je pomazao Bog, Bog tvoj, uljem radosti više nego drugarice tvoje. U svojoj veličanstvenoj ljepoti sretno pođi, napreduj i kraljuj!

EvangéliumEvanđelje
Mt 25, 1-13
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis parábolam hanc: Símile erit regnum caelórum decem virgínibus: quae accipiéntes lámpades suas, exiérunt óbviam sponso et sponsae. Quinque autem ex eis erant fátuae, et quinque prudéntes: sed quinque fátuae, accéptis lampádibus, non sumpsérunt óleum secum: prudéntes vero accepérunt óleum in vasis suis cum lampádibus. Moram autem faciénte sponso, dormitavérunt omnes et dormiérunt. Média autem nocte clamor factus est: Ecce sponsus venit, exíte óbviam ei. Tunc surrexérunt omnes vírgines illae, et ornavérunt lámpades suas. Fátuae autem sapiéntibus dixérunt: Date nobis de óleo vestro: quia lámpades nostrae exstinguúntur. Respondérunt prudéntes, dicéntes: Ne forte non suffíciat nobis et vobis, ite pótius ad vendéntes, et émite vobis. Dum autem irent émere, venit sponsus: et quae parátae erant, intravérunt cum eo ad núptias, et clausa est iánua. Novíssime vero véniunt et réliquae vírgines, dicéntes: Dómine, Dómine, áperi nobis. At ille respóndens, ait: Amen dico vobis, néscio vos. Vigiláte ítaque, quia nescítis diem, neque horam.
Mt 25, 1-13
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Kraljevstvo je nebesko kao deset djevica, koje uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku i zaručnici. Pet ih je bilo ludih, a pet mudrih. Pet ludih uzeše svjetiljke, a ne uzeše sa sobom ulja, a mudre sa svjetiljkama uzeše ulja u svojim posudama. Ali jer se zaručnik zabavio, sve zadrijemaše i zaspaše. A o ponoći nasta vika: Evo, ide zaručnik, iziđite mu u susret! Tada ustaše sve djevice i zapališe svoje svjetiljke. Lude tada reknu mudrima: Dajte nam od svoga ulja, jer se gase naše svjetiljke. Mudre odgovore: Da ne bi ponestalo nama i vama, idite radije do prodavača i kupite. Dok su išle kupovati, dođe zaručnik, i koje su bile spremne, uđu s njim na svadbu i zatvore se vrata. Napokon dođu i ostale djevice i reknu: Gospodine, Gospodine, otvori nam! On im odgovori: Zaista vam kažem: Ne poznam vas. Bdijte dakle, jer ne znate ni dana ni časa.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 44, 15-16
Afferéntur Regi vírgines post eam: próximae eius afferéntur tibi in laetítia et exsultatióne: adducéntur in templum Regi Dómino.
Ps 44, 15-16
Za njom će poći pred Kralja djevice. Drugarice će njezine poći k tebi u radosti, poći će u hram Kralja Gospodina.

SecrétaPrikazna molitva
Súscipe, Dómine, múnera, quae in beátae Martínae Vírginis et Mártyris tuae solemnitáte deférimus, cuius nos confídimus patrocínio liberári.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Primi, Gospodine, darove što ti ih prinosimo na blagdan blažene Martine djevice i mučenice tvoje, po čijem se zagovoru nadamo osloboditi.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 118, 78 et 80
Confundántur supérbi, quia iniúste iniquitátem fecérunt in me: ego autem in mandátis tuis exercébor, in tuis iustificatiónibus, ut non confúndar.
Ps 118, 78 i 80
Neka se postide oholi, jer me zlostavljaju bez razloga. A ja ispunjam zapovijedi tvoje i naloge tvoje da ne moram nečasno propasti.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Auxiliéntur nobis, Dómine, sumpta mystéria: et, intercedénte beáta Martína Vírgine et Mártyre tua, sempitérna fáciant protectióne gaudére.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Tajne koje smo primili neka nas pomažu, Gospodine, i neka po zagovoru blažene Martine, tvoje djevice i mučenice, učine da se radujemo vječnoj zaštiti.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.