UTORAK, 30.X.2018.

Feria (u tjednu 23. nedjelje po Duhovima)

Feria IV. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ierem 29, 11-12.14, Ps 84, 2
(Ierem 29, 11-12.14) Dicit Dóminus: Ego cógito cogitatiónes pacis, et non afflictiónis: invocábitis me, et ego exáudiam vos: et redúcam captivitátem vestram de cunctis locis. (Ps 84, 2). Benedixísti, Dómine, terram tuam: avertísti captivitátem Iacob.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ierem 29, 11-12.14) Dicit Dóminus: Ego cógito cogitatiónes pacis, et non afflictiónis: invocábitis me, et ego exáudiam vos: et redúcam captivitátem vestram de cunctis locis.
Jer 29, 11-12.14, Ps 84, 2
(Jer 29, 11-12.14) Govori Gospodin: Ja mislim misli mira a ne ugnjetavanja. Zazvat ćete me i ja ću vas uslišiti i izbavit ću vas robove iz svih krajeva. (Ps 84, 2) Blagoslovio si, Gospodine, svoju zemlju, na dobro si okrenuo Jakovljevu sudbinu.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Jer 29, 11-12.14) Govori Gospodin: Ja mislim misli mira a ne ugnjetavanja. Zazvat ćete me i ja ću vas uslišiti i izbavit ću vas robove iz svih krajeva.

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Absólve, quaésumus, Dómine, tuórum delícta populórum: ut a peccatórum néxibus, quae pro nostra fragilitáte contráximus, tua benignitáte liberémur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Oprosti, molimo, Gospodine, zla djela svojim ljudima, da se od veza grijeha, u koje smo upali po svojoj slabosti, oslobodimo tvojom blagošću.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Philipp 3, 17-21; 4, 1-3
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Philippénses. Fratres: Imitatóres mei estóte, et observáte eos qui ita ámbulant, sicut habétis formam nostram. Multi enim ámbulant, quos saepe dicébam vobis (nunc autem et flens dico) inimícos crucis Christi: quorum finis intéritus: quorum Deus venter est: et glória in confusióne ipsórum, qui terréna sápiunt. Nostra autem conversátio in caelis est: unde étiam Salvatórem exspectámus Dóminum nostrum Iesum Christum, qui reformábit corpus humilitátis nostrae, configurátum córpori claritátis suae, secúndum operatiónem, qua étiam possit subícere sibi ómnia. Itaque, fratres mei caríssimi, et desideratíssimi, gáudium meum, et coróna mea: sic state in Dómino, caríssimi. Evódiam rogo, et Sýntychen déprecor idípsum sápere in Dómino. Etiam rogo et te, germáne compar, ádiuva illas, quae mecum laboravérunt in Evangélio cum Cleménte, et céteris adiutóribus meis, quorum nómina sunt in libro vitae.
Fil 3, 17-21; 4, 1-3
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Filipljanima. Braćo: Ugledajte se u mene i vladajte se prema onima koji žive po primjeru koji vam mi dajemo. Mnogi, o kojima sam vam često govorio, a sada plačući ponavljam, žive kao neprijatelji Kristova križa. Njihov će svršetak biti propast, jer im je bog trbuh i ponose se svojom sramotom. Oni teže samo za zemaljskim stvarima. Naša je, međutim, domovina na nebu, odakle i očekujemo Spasitelja, Gospodina Isusa Krista, koji će silom, kojom može sve podložiti sebi, preobraziti naše bijedno tijelo i učiniti ga jednakim svome slavnom tijelu. –: Zato, moja draga i željena braćo, radosti moja i kruno moja, ustrajte, predragi, u Gospodinu! Žarko molim Evodiju i Sintihu, da isto misle u Gospodinu. A molim i tebe, vjerni druže, da im pomogneš, jer su mi one pomogale u širenju Evanđelja zajedno s Klementom i s drugim mojim suradnicima, kojih su imena upisana u knjizi života.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 43, 8-9
Liberásti nos, Dómine, ex affligéntibus nos: et eos, qui nos odérunt, confudísti. In Deo laudábimur tota die, et in nómine tuo confitébimur in saécula.
Ps 43, 8-9
Spasio si nas, Gospodine, od naših protivnika i smeo si naše mrzitelje. U Bogu je naša slava u svako doba, i uvijek hvalimo ime tvoje.
Ps 129, 1-2
Allelúia, allelúia.
De profúndis clamávi ad te, Dómine: Dómine, exáudi oratiónem meam. Allelúia.
Ps 129, 1-2
Aleluja, aleluja.
Iz dubine vapijem k tebi, Gospodine. Gospodine, usliši moj glas. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Mt 9, 18-26
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. In illo témpore: Loquénte Iesu ad turbas, ecce princeps unus accéssit, et adorábat eum, dicens: Dómine, fília mea modo defúncta est: sed veni, impóne manum tuam super eam, et vivet. Et surgens Iesus sequebátur eum, et discípuli eius. Et ecce múlier, quae sánguinis fluxum patiebátur duódecim annis, accéssit retro, et tétigit fímbriam vestiménti eius. Dicébat enim intra se: Si tetígero tantum vestiméntum eius, salva ero. At Iesus convérsus et videns eam, dixit: Confíde, fília, fides tua te salvam fecit. Et salva facta est múlier ex ilia hora. Et cum venísset Iesus in domum príncipis, et vidísset tibícines et turbam tumultuántem, dicébat: Recédite: non est enim mórtua puélla, sed dormit. Et deridébant eum. Et cum eiécta esset turba, intrávit, et ténuit manum eius. Et surréxit puélla. Et éxiit fama haec in univérsam terram illam.
Mt 9, 18-26
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme: Dok je Isus govorio narodu, pristupi neki poglavar, padne pred njega ničice i reče: »Gospodine, kći je moja malo prije umrla. Dođi, položi svoju ruku na nju, i ona će oživjeti.« Isus ustade i pođe za njim, a s Isusom pođu i njegovi učenici. – Ali, gle. neka žena koja je dvanaest godina bolovala od krvarenja približi se straga i dotakne se njegove haljine. Ona je vjerovala u sebi: Ako se samo' dataknem njegove haljine, ozdravit ću! Isus se okrene, pogleda je te joj reče: »Uzdaj se, kćeri, vjera te je tvoja ozdravila!« I žena ozdravi toga časa. – Kad je Isus stigao u kuću poglavara, vidi svirače i uzbuđeni narod pa reče: »Odmaknite se, jer djevojka nije umrla, nego spava.« A ljudi se rugahu njegovoj tvrdnji. Ali Isus udalji narod, uđe u sobu, primi za ruku djevojku i ona ustade. I glas se o tome raširi po svom onom kraju.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 129, 1-2
De profúndis clamávi ad te, Dómine: Dómine, exáudi oratiónem meam: de profúndis clamávi ad te, Dómine.
Ps 129, 1-2
Iz dubine vapijem k tebi, Gospodine. Gospodine, usliši moj glas. Iz dubine vapijem k tebi, Gospodine.

SecrétaPrikazna molitva
Pro nostrae servitútis augménto sacrifícium tibi, Dómine, laudis offérimus: ut, quod imméritis contulísti, propítius exsequáris.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Prinosimo ti, Gospodine, žrtvu hvale za uspjeh naše službe, da ti milostivo dovršiš ono što si povjerio nama nevrijednima da činimo.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Mc 11, 24
Amen dico vobis, quidquid orántes pétitis, crédite quia accipiétis, et fiet vobis.
Mk 11, 24
Zaista vam kažem: Što god moleći zaištete, vjerujte da ćete dobiti, i bit će vam.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Quaésumus, omnípotens Deus: ut, quos dívina tríbuis participatióne gaudére, humánis non sinas subiacére perículis.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Molimo, svemogući Bože, ne dopusti da nas svladaju zemaljske pogibli, kad si nam dao radost da budemo dionici božanskih ostajstava.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.