NEDJELJA, 30.XII.2018.

Nedjelja u božićnoj osmini

Nedjelja II. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Sap 18, 14-15, Ps 92, 1
(Sap 18, 14-15) Dum médium siléntium tenérent ómnia, et nox in suo cursu médium iter habéret, omnípotens sermo tuus, Dómine, de caelis a regálibus sédibus venit. (Ps. 92, 1) Dóminus regnávit, decórem indútus est: indútus est Dóminus fortitúdinem, et praecínxit se.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen (Sap 18, 14-15) Dum médium siléntium tenérent ómnia, et nox in suo cursu médium iter habéret, omnípotens sermo tuus, Dómine, de caelis a regálibus sédibus venit.
Mudr 18, 14-15, Ps 92, 1
(Mudr 18, 14-15) Duboka šutnja obuzimaše sve i noć je bila u sredini svoga toka, kad je svemoguća tvoja Riječ, Gospodine, sišla s neba s kraljevskoga prijestolja. (Ps 92, 1) Gospodin kraljuje, ogrnuo se veličanstvom. Zaodio se Gospodin snagom i opasao se.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Mudr 18, 14-15) Duboka šutnja obuzimaše sve i noć je bila u sredini svoga toka, kad je svemoguća tvoja Riječ, Gospodine, sišla s neba s kraljevskoga prijestolja.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Omnípotens sempitérne Deus, dírige actus nostros in beneplácito tuo: ut in nómine dilécti Fílii tui mereámur bonis opéribus abundáre:
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Pomolimo se.
Svemogući vječni Bože, vodi naše čine da budu tebi mili, te zavrijedimo obilovati dobrim djelima u imenu ljubljenoga Sina tvoga:
koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Gal 4, 1-7
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Gálatas. Fratres: Quanto témpore heres párvulus est, nihil differt a servo, cum sit dóminus ómnium: sed sub tutóribus et actóribus est usque ad praefinítum tempus a patre: ita et nos cum essémus párvuli, sub eleméntis mundi erámus serviéntes. At ubi venit plenitúdo témporis, misit Deus Fílium suum, factum ex mulíere, factum sub lege, ut eos, qui sub lege erant, redímeret, ut adoptiónem filiórum reciperémus. Quóniam autem estis fílii, misit Deus Spíritum Fílii sui in corda vestra, clamántem: Abba, Pater. Itaque iam non est servus, sed filius: quod si filius, et heres per Deum.
Gal 4, 1-7
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Galaćanima. Braćo: Dok je baštinik dijete, ni u čem se ne razlikuje od sluge, iako je gospodar svega. Nad njim ima vlast skrbnik i upravitelj sve do vremena što ga je odredio otac. Tako i mi, kad smo bili maleni, robovali smo načelima svijeta. Ali kad se ispunilo vrijeme, Bog je poslao svoga Sina koji se rodio od žene i podložio zakonu, da otkupi one pod zakonom te budemo posinjeni. Budući da ste sinovi, Bog je u vaša srca poslao Duha svojega Sina koji zove: »Abba–Oče!« Tako dakle više nisi sluga nego sin. Pa ako si sin, i Božji si baštinik.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 44, 3 et 2
Speciósus forma prae fíliis hóminum: diffúsa est grátia in lábiis tuis. Eructávit cor meum verbum bonum, dico ego ópera mea regi: lingua mea calámus scribae, velóciter scribéntis.
Ps 44, 3 i 2
Najljepši si od sinova ljudskih, ljupkost ti je razlivena na usnama. Iz mog srca vinula se dobra riječ. Svoja djela posvećujem kralju. Jezik je moj poput pera pisara.
Ps 92, 1
Allelúia, allelúia.
Dóminus regnávit, decórem índuit: índúit Dóminus fortitúdinem, et praecínxit se virtúte. Allelúia.
Ps 92, 1
Aleluja, aleluja.
Gospodin kraljuje, ogrnuo se veličanstvom. Zaodio se Gospodin snagom i opasao se jakošću. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Luc 2, 33-40
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. In illo témpore: Erat Ioseph et María mater Iesu, mirántes super his quae dicebántur de illo. Et benedíxit illis Símeon, et dixit ad Maríam matrem eius: Ecce pósitus est hic in ruínam, et in resurrectiónem multórum in Israel: et in signum cui contradicétur: et tuam ipsíus ánimam pertransíbit gládius, ut reveléntur ex multis córdibus cogitatiónes. Et erat Anna prophetíssa, fília Phánuel, de tribu Aser: haec processérat in diébus multis, et víxerat cum viro suo annis septem a virginitáte sua. Et haec vídua usque ad annos octogínta quátuor: quae non discedébat de templo, ieiúniis et obsecratiónibus sérviens nocte ac die. Et haec, ipsa hora supervéniens, confitebátur Dómino, et loquebátur de illo ómnibus, qui exspectábant redemptiónem Israel. Et ut perfecérunt omnia secúndum legem Dómini, revérsi sunt in Galilaéam in civitátem suam Názareth. Puer autem crescébat, et confortabátur, plenus sapiéntia et grátia Dei erat in illo.
Lk 2, 33-40
Slijedi sveto Evanđelje po Luki. U ono vrijeme čudili su se Josip i Marija, Isusova Majka, onome što se govorilo za njega. Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, njegovoj Majci: »Evo, ovaj je postavljen na propast i na uskrsnuće mnogih u Izraelu i kao znak kome će se protiviti. A tebi će samoj mač probosti dušu, da se otkriju nakane mnogih srdaca.« – Bila je ondje i proročica, Fanuelova kći Ana, iz Aserova plemena, udovica u odmakloj dobi od osamdeset i četiri godine. U braku je od svog djevojaštva živjela sedam godina. Ona se nije udaljivala od hrama i služila je Bogu noć i dan postom i molitvom. Tada je i ona došla i slavila Gospodina te o njemu pripovijedala svima koji su očekivali Izraelovo otkupljenje. – I kad su izvršili sve propise Gospodnjega zakona, vrate se u Galileju u svoj grad Nazaret. Dijete je raslo i jačalo puno mudrosti te je na njemu bila Božja milost.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 92, 1-2
Deus firmávit orbem terrae, qui non commovébitur: paráta sedes tua, Deus, ex tunc, a saéculo tu es.
Ps 92, 1-2
Bog je učvrstio zemaljski krug koji se neće pokolebati. Od tada je pripravno prijestolje tvoje. Bože, ti si od vijeka.

SecrétaPrikazna molitva
Concéde, quaésumus, omnipotens Deus: ut óculis tuae maiestátis munus oblátum, et grátiam nobis piae devotiónis obtíneat, et efféctum beátae perennitátis acquírat.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Daj, molimo, svemogući Bože, da nam dar prinesen, pred oči tvoga veličanstva postigne milost prave pobožnosti i dobije nagradu blažene vječnosti.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de Nativitáte DóminiPredslovlje Rođenja Gospodnjeg (božićno)
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Quia per incarnáti Verbi mystérium nova mentis nostrae óculis lux tuae claritátis infúlsit: ut, dum visibíliter Deum cognóscimus, per hunc in invisibílium amórem rapiámur. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia caeléstis exércitus hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti Oče, svemogući i vječni Bože: jer je po tajni utjelovljene Riječi očima naše duše sinula nova svjetlost tvoga sjaja. Te dok tjelesnim očima spoznajemo Boga, on nas zanosi ljubavlju prema nevidljivim dobrima. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Mt 2, 20
Tolle púerum, et matrem eius, et vade in terram Israel: defúncti sunt enim, qui quaerébant ánimam púeri.
Mt 2, 20
Uzmi Dječaka i njegovu Majku i idi u izraelsku zemlju, jer su umrli koji su tražili Dječakov život.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Per huius, Dómine, operatiónem mystérii, et vítia nostra purgéntur, et iusta desidéria compleántur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Djelovanjem ovog otajstva, Gospodine, neka se očiste naše mane i ispune pravedne želje.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.