ČETVRTAK, 31.V.2018.

Tijelovo

Blagdan I. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 80, 17, Ps 80, 2
(Ps 80, 17) Cibávit eos ex ádipe fruménti, allelúia:
et de petra, melle saturávit eos, allelúia, allelúia, allelúia.
(Ps 80, 2) Exsultáte Deo adiutóri nostro: iubiláte Deo Iacob.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 80, 17) Cibávit eos ex ádipe fruménti, allelúia:
et de petra, melle saturávit eos, allelúia, allelúia, allelúia.
Ps 80, 17, Ps 80, 2
(Ps 80, 17) Nahranio ih je najboljom pšenicom, aleluja,
i nasitio ih je medom iz pećine, aleluja, aleluja, aleluja.
(Ps 80, 2) Kličite Bogu, našem pomagaču, veličajte Boga Jakovljeva.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 80, 17) Nahranio ih je najboljom pšenicom, aleluja,
i nasitio ih je medom iz pećine, aleluja, aleluja, aleluja.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, qui nobis sub Sacraménto mirábili passiónis tuae memóriam reliquísti: tríbue, quaésumus, ita nos Córporis et Sánguinis tui sacra mystéria venerári ; ut redemptiónis tuae fructum in nobis iúgiter sentiámus:
qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Pomolimo se.
Bože, koji si nam u divnom sakramentu ostavio uspomenu svoje muke, podaj nam, molimo, tako častiti sveta otajstva tvoga tijela i krvi, da vazda osjećamo u sebi plod tvojeg otkupljenja:
koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
I Cor 11, 23-29
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios. Fratres: Ego enim accépi a Dómino quod et trádidi vobis, quóniam Dóminus Iesus, in qua nocte tradebátur, accépit panem, et grátias agens fregit, et dixit: Accípite, et manducáte: hoc est corpus meum, quod pro vobis tradétur: hoc fácite in meam commemórationem. Simíliter et cálicem, postquam cenávit, dicens: Hic calix novum testaméntum est in meo sánguine. Hoc fácite, quotiescúmque bibétis, in meam commemórationem. Quotiescúmque enim manducábitis panem hunc, et cálicem bibétis, mortem Dómini annuntiábitis, donec véniat. Itaque quicúmque manducáverit panem hunc, vel bíberit cálicem Dómini indígne, reus erit córporis et sánguinis Dómini. Probet autem seípsum homo: et sic de pane illo edat, et de cálice bibat. Qui enim mandúcat et bibit indígne, iudícium sibi mandúcat et bibit: non diiúdicans corpus Dómini.
1 Kor 11, 23-29
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Korinćanima. Braćo, ja sam od Gospodina primio što sam predao vama. Gospodin Isus one noći, kad je bio izdan, uze kruh, zahvali, prelomi i reče: Uzmite i jedite: Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Ovo činite na moju uspomenu! Tako isto poslije večere uze čašu i reče: Ova je čaša novi zavjet u mojoj krvi. Tako svaki put, kad jedete ovaj kruh i pijete iz ove čaše, navješćujte smrt Gospodnju, dok on ne dođe. Zato će svaki koji bude nedostojno jeo ovaj kruh ili pio iz Gospodnje čaše biti krivac tijela i krvi Gospodnje. Stoga neka svatko ispita samog sebe i onda istom neka jede od kruha i pije iz čaše. Tko nedostojno jede i pije, na svoju osudu jede i pije, što ne razlikuje tijela Gospodnjega.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 144, 15-16
Oculi ómnium in te sperant, Dómine: et tu das illis escam in témpore opportúno. Aperis tu manum tuam: et imples omne ánimal benedictióne.
Ps 144, 15-16
Oči sviju uzdaju se u tebe, Gospodine, i ti im daješ hranu u pravo vrijeme. Otvaraš svoju ruku i napunjaš blagoslovom sve što živi.
Io 6, 56-57
Allelúia, allelúia.
Caro mea vere est cibus, et sanguis meus vere est potus: qui mandúcat meam carnem, et bibit meum sánguinem, in me manet, et ego in eo.
Iv 6, 56-57
Aleluja, aleluja.
Moje je tijelo zaista jelo i moja je krv zaista piće. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, ostaje u meni i ja u njemu.

SequéntiaPosljednica
Lauda, Sion, Salvatórem,/Lauda ducem et pastórem/In hymnis et cánticis.
Quatum potes, tantum aude:/Quia maior omni laude,/Nec laudáre súfficis.
Laudis thema speciális,/Panis vivus et vitális/Hódie propónitur.
Quem in sacrae mensa cenae,/Turbae fratrum duodénae/Datum non ambígitur.
Sit laus plena, sit sonóra,/Sit iucúnda, sit decora/Mentis iubilátio.
Dies enim solémnis ágitur,/In qua mensae prima recólitur/Huius institútio.
In hac mensa novi Regis,/Novum Pascha novae legis,/Phase vetus términat.
Vetustátem nóvitas,/Umbram fugat véritas,/Noctem lux elíminat.
Quod in cena Christus gessit,/Faciéndum hoc expréssit/In sui memóriam.
Docti sacris institútis,/Panem , vinum in salútis/Consecrámus hóstiam.
Dogma datur Christiánis,/Quod in carnem transit panis,/Et vinum in sánguinem.
Quod non capis, quod non vides,/Animósa firmat fides,/Praeter rerum órdinem.
Sub divérsis speciébus,/Signis tantum, et non rebus,/Latent res exímiae.
Caro cibus, sanguis potus:/Manet tamen Christus totus,/Sub utráque spécie.
A suménte non concísus,/Non confráctus, non divísus:/Integer accípitur.
Sumit unus, sumunt mille/Quantum isti, tantum ille:/Nec sumptus consúmitur.
Sumunt boni, sumunt mali:/Sorte tamen inaequáli,/Vitae vel intéritus.
Mors est malis, vita bonis:/Vide paris sumptiónis/Quam sit dispar éxitus.
Fracto demum sacraménto,/Ne vacílles, sed meménto,/Tantum esse sub fragménto,/Quantum toto tégitur.
Nulla rei fit scissúra:/Signi tantum fit fractúra:/Qua nec status, nec statúra/Signáti minúitur.
Ecce panis Angelórum,/Factus cibus viatórum:/Vere panis filiórum,/Non mitténdus cánibus.
In figúris praesignátur,/Cum Isaac immolátur:/Agnus paschae deputátur:/Datur manna pátribus.
Bone pastor, panis vere,/Iesu, nostri miserére:/Tu nos pasce, nos tuére:/Tu nos bona fac vidére/In terra vivéntium.
Tu, qui cuncta scis et vales:/Qui nos pascis hic mortáles:/Tuos ibi commensáles,/Coherédes et sodáles/Fac sanctórum cívium.
amen, allelúia.
Hvali, Sion Spasitelja,/Vođu svog i učitelja/Pjesmama i popijevkom.
Uzdiži ga iznad svega,/Nećeš preveć hvalit njega/Niti kojom pohvalom.
Slava evo velika je:/Živi kruh što život daje/Častit nam je ovaj dan.
Kruh što bi kod svetog stola/Među dvanaest apostola/Podijeljen i blagovan.
Pojmo punom, jasnom riječi,/Neka milo klikće, ječi,/Srdaca nam skladan glas.
Blagdan slavni svetkujemo,/Ustanovu spominjemo/Gozbe što je dade Spas.
Novog Kralja stol je ovo, /Na njem evo Janje novo, /Starom Vazmu dođe kraj.
Nesta slika toga trena,/Ispred zbilje minu sjena,/Tminu progna sunčev sjaj.
Što sam stvori ono veče,/Krist to isto tvorit reče, /Dovijeka na spomen svoj.
Poučeni kako treba/Prinosimo dare neba/U žrtvi spasonosnoj.
Nauke nam svete glase: /Kruh u tijelo pretvara se, /Vino u krv Gospodnju.
Ne shvaćamo, ne gledamo,/Al' po jakoj vjeri znamo/Što van reda biva tu.
U dva lika tu se taje/Silne stvari kojima je/Tek vanjština razlikom.
Tijelo hrana, krv je piće, /Kristovo je ipak biće /Sve pod svakom prilikom.
Kad ga primaš, nije dio, /Nije kriška nego cio /Ljudima se predaje.
Jeo jedan, jelo trista, /Svaki prima svega Krista, /Nit' ga jelom nestaje.
Dobar, opak, blaguju ga. /Kob je ipak svakom druga:/Život ili smrtni mrak.
Smrt je zlima, dobrim žiće, /Gledaj: isti kruh i piće, /Plod toliko nejednak.
Kad je tajna razlomljena,/Znaj da čest joj odijeljena /Ko cjelina vrijedi njena,/Jer u svakoj sav je dar.
Nit se mijenja što pri tome /Stas ili stanje sakritome: /Prilike se samo lome/Ne trga se sama stvar.
Anđeoske eto hrane, /Putnici se njome hrane. /To je kruh za odabrane, /Ne daje se svijetu zlom.
Davno mu je spominjanje; /Izakovo žrtvovanje, /Izraelskog Vazma janje, /Mana, hrana pustinjom.
Dobar pastir, pravo jelo, /Smiluj nam se, Janje bijelo, /Daj nam hranu, svoje tijelo! /Brani, vodi stado cijelo /K strani žića blaženog.
Silni Bože, što nam jesti/Na zemaljskoj daješ cesti/Daj nam ondje s tobom sjesti,/Među svece ti nas smjesti/U nebu kod stola svog.
amen, allelúia.

EvangéliumEvanđelje
Io 6, 56-59
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem. In illo témpore: Dixit Iesus turbis Iudaeórum: Caro mea vere est cibus, et sanguis meus vere est potus. Qui mandúcat meam carnem, et bibit meum sánguinem, in me manet, et ego in illo. Sicut misit me vivens Pater, et ego vivo propter Patrem: et qui mandúcat me, et ipse vivet propter me. Hic est panis, qui de caelo descéndit. Non sicut manducavérunt patres vestri manna, et mórtui sunt. Qui mandúcat hunc panem, vivet in aetérnum.
Iv 6, 56-59
Slijedi sveto Evanđelje po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu Židova: Moje je tijelo zaista jelo i moja je krv zaista piće. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, ostaje u meni i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac te ja živim od Oca, tako i tko jede mene,živjet će od mene. Ovo je kruh koji je sišao s neba. Nije on kao mana koju su jeli vaši oci, pa su isto umrli. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijek.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Lev 21, 6
Sacerdótes Dómini incénsum et panes ófferunt Deo: et ídeo sancti erunt Deo suo, et non pólluent nomen eius, allelúia.
Lev 21, 6
Svećenici Gospodnji prinose Bogu tamjan i kruh. I zato će biti sveti Bogu svojemu i neće oskvrnuti njegovo ime, aleluja.

SecrétaPrikazna molitva
Ecclésiae tuae, quaésumus, Dómine, unitátis et pacis propítius dona concéde: quae sub oblátis munéribus mýstice designántur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Molimo, Gospodine, umilostivljen podaj svojoj Crkvi darove jedinstva i mira koje prikazani prinosi otajstveno označuju.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
I Cor 11, 26-27
Quotiescúmque manducábitis panem hunc, et cálicem bibétis, mortem Dómini annuntiábitis, donec véniat: ítaque quicúmque manducáverit panem, vel bíberit cálicem Dómini indígne, reus erit córporis et sánguinis Dómini, allelúia.
1 Kor 11, 26-27
Svaki put, kad jedete ovaj kruh i pijete iz ove čaše, navješćujete smrt Gospodnju, dok on ne dođe. Zato će svaki koji bude nedostojno jeo ovaj kruh ili pio iz Gospodnje čaše, biti krivac tijela i krvi Gospodnje, aleluja.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Fac nos, quaésumus, Dómine, divinitátis tuae sempitérna fruitióne repléri: quam pretiósi Córporis et Sánguinis tui temporális percéptio praefigúrat:
qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Pomolimo se.
Daj molimo, Gospodine, da nas vječno zasiti uživanje tvojega božanstva, koje nam se predočuje vremenitim primanjem tvoga dragocjenog tijela i krvi:
koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.