UTORAK, 31.VII.2018.

sv. Ignacije Lojolski, priznavalac

Blagdan III. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Philip 2, 10-11, Ps 5, 12-13
(Philip 2, 10-11) In nómine Iesu omne genu flectátur, caeléstium, terréstrium et infernórum: et omnis lingua confiteátur, quia Dóminus Iesus Christus in glória est Dei Patris. (Ps 5, 12-13) Gloriabúntur in te omnes, qui díligunt nomen tuum: quóniam tu benedíces iusto.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Philip 2, 10-11) In nómine Iesu omne genu flectátur, caeléstium, terréstrium et infernórum: et omnis lingua confiteátur, quia Dóminus Iesus Christus in glória est Dei Patris.
Fil 2, 10-11, Ps 5, 12-13
(Fil 2, 10-11) U ime Isusovo neka se pokloni svako koljeno na nebu, na zemlji i pod zemljom, i svaki jezik neka prizna da je Gospodin Isus Krist u slavi Boga Oca. (Ps 5, 12-13) Dičit će se tobom svi koji ljube tvoje ime jer ti blagoslivljaš pravednika.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Fil 2, 10-11) U ime Isusovo neka se pokloni svako koljeno na nebu, na zemlji i pod zemljom, i svaki jezik neka prizna da je Gospodin Isus Krist u slavi Boga Oca.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, qui ad maiórem tui nóminis glóriam propagándam, novo per beátum Ignátium subsídio militántem Ecclésiam roborásti: concéde; ut, eius auxílio et imitatióne certántes in terris, coronári cum ipso mereámur in cadis.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bože, koji si za širenje veće slave svoga imena po blaženom Ignaciju svoju Crkvu ojačao novom pomoću, daj da njegovim zagovorom i po njegovu primjeru boreći se ovdje na zemlji zaslužimo s njime biti ovjenčani na nebesima.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
II Tim 2, 8-10; 3, 10-12
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Timotheum. Caríssime: Memor esto, Dóminum Iesum Christum resurrexísse a mórtuis ex sémine David, secúndum Evangélium meum, in quo labóro usque ad víncula, quasi male óperans: sed verbum Dei non est alligátum. Ideo ómnia sustíneo propter eléctos, ut et ipsi salútem consequántur, quae est in Christo Iesu, cum glória caelésti. Tu autem assecútus es meam doctrínam, institutiónem, propósitum, fidem, longanimitátem, dilectiónem, patiéntiam, persecutiónes, passiónes: quália mihi facta sunt Antiochíae, Icónii et Lystris: quales persecutiónes sustínui, et ex ómnibus erípuit me Dóminus. Et omnes, qui pie volunt vívere in Christo Iesu, persecutiónem patiéntur.
2 Tim 2, 8-10; 3, 10-12
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Timoteju. Predragi! Sjeti se da je Gospodin Isus Krist, koji je od Davidova roda, uskrsnuo od mrtvih po momu Evanđelju za koje kao zločinac trpim sve do okova. Ali riječ Božja nije okovana. Zato sve podnosim radi izabranih da i oni s nebeskom slavom postignu spas u Isusu Kristu. A ti si primio moju nauku, način života, odluku, vjeru, ustrajnost, ljubav, strpljivost, progonstvo, trpljenja što su me zadesila u Antiohiji, Ikoniju i Listri. Kakve sam podnio progone i od svih me izbavio Gospodin. A bit će progonjeni svi koji hoće da pobožno žive u Isusu Kristu.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 91, 13-14, Ps 91, 3
(Ps 91, 13-14) Iustus ut palma florébit: sicut cedrus Líbani multiplicábitur in domo Dómini. (Ps 91, 3) Ad annuntiándum mane misericórdiam tuam, et veritátem tuam per noctem.
Ps 91, 13-14, Ps 91, 3
(Ps 91, 13-14) Kao palma cvjeta i kao libanski cedar raste pravednik u domu Gospodnjem. (Ps 91, 3) Jutrom naviješta milosrđe tvoje i noću tvoju vjernost.
Iac 1, 12
Allelúia, allelúia.
Beátus vir, qui suffert tentatiónem: quóniam, cum probátus fúerit, accípiet corónam vitae. Allelúia.
Jak 1, 12
Aleluja, aleluja.
Blago čovjeku koji nadvlada napast, jer kad bude prokušan, primit će krunu života. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Luc 10, 1-9
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. In illo témpore: Designávit Dóminus et álios septuagínta duos: et misit illos binos ante fáciem suam in omnem civitátem et locum, quo erat ipse ventúrus. Et dicébat illis: Messis quidem multa, operárii autem pauci. Rogáte ergo Dóminum messis, ut mittat operários in messem suam. Ite: ecce ego mitto vos sicut agnos inter lupos. Nolíte portáre sácculum, neque peram, neque calceaménta, et néminem per viam salutavéritis. In quamcúmque domum intravéritis, primum dícite: Pax huic dómui: et si ibi fúerit fílius pacis, requiéscet super illum pax vestra: sin autem, ad vos revertétur. In eádem autem domo manéte edéntes et bibéntes quae apud illos sunt: dignus est enim operárius mercéde sua. Nolíte transíre de domo in domum. Et in quamcúmque civitátem intravéritis, et suscéperint vos, manducáte quae apponúntur vobis: et curáte infírmos, qui in illa sunt, et dícite illis: Appropinquávit in vos regnum Dei.
Lk 10, 1-9
Slijedi sveto Evanđelje po Luki. U ono vrijeme odredi Gospodin i drugu sedamdeset i dvojicu i posla ih dva po dva pred sobom u svaki grad i mjesto kamo je sam kanio doći. I govorio im je: Žetva je velika, a radnika je malo. Zato molite gospodara žetve da pošalje radnike u svoju žetvu. Idite: Evo, ja vas šaljem kao janjce među vukove. Ne nosite ni kese ni torbe ni obuće i nikoga ne pozdravljajte na putu. U kojugod kuću uđete, kažite najprije: Mir ovoj kući! I ako tko ondje bude dostojan mira, ostat će na njemu vaš mir, ako ne bude, vratit će se k vama. Ostanite u onoj kući, jedite i pijte što imaju jer radnik zaslužuje svoju plaću. Ne prelazite iz kuće u kuću. I u kojigod grad uđete i prime vas, jedite, što postave pred vas. I liječite bolesne koji su u njemu, i kažite im: Približilo vam se kraljevstvo Božje!

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 88, 25
Véritas mea et misericórdia mea cum ipso: et in nómine meo exaltábitur cornu eius.
Ps 88, 25
Moja će vjernost i moje milosrđe biti s njime, i svojim ću imenom uzdići njegovu moć.

SecrétaPrikazna molitva
Adsint, Dómine Deus, oblatiónibus nostris sancti Ignátii benígna suffrágia: ut sacrosáncta mystéria, in quibus omnis sanctitátis fontem constituísti, nos quoque in veritáte sanctíficent.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pridružio se našim prinosima, Gospodine, dobrostivi zagovor svetog Ignacija, da presveta otajstva u koja si postavio izvor svake svetosti i nas uistinu posvete.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 109, 3
Ignem veni míttere in terram: et quid volo, nisi ut accendátur?
Ps 109, 3
Oganj dođoh donijeti na svijet, i što bih drugo htio nego da se zapali.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Laudis hóstia, Dómine, quam pro sancto Ignátio grátias agéntes obtúlimus: ad perpétuam nos maiestátis tuae laudatiónem, eius intercessióne, perdúcat.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Žrtva hvale, Gospodine, što je prinesosmo kao zahvalu o blagdanu svetog Ignacija, dovela nas po njegovu zagovoru onamo gdje ćemo vječno hvaliti tvoje veličanstvo.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.