Linkovi

Pregled važnijih web stranica i katoličkih blogova koji se na izravan ili neizravan način dotiču tematike vezane uz tradicionalnu liturgiju i duhovnost.

Liturgijski materijali

Sve najvažnije liturgijske knjige, te različiti priručnici i pomagala za tradicionalni rimski obred.

Preporučena literatura

Ovdje vam dajemo preporuku za nekoliko naslova koji mogu dobro poslužiti u upoznavanju sa svijetom tradicionalne katoličke liturgije i duhovnosti.

O nama

U godinama nakon povratka službeno i javno slavljene Mise po tradicionalnom rimskom obredu u Hrvatsku (na čemu se još jednom zahvaljujemo ocu nadbiskupu Josipu Bozaniću), unatoč velikom trudu i nesebičnom zalaganju vjernika privrženih drevnoj...

Crkveni dokumenti

Hrvatski prijevodi dokumenata crkvenog Učiteljstva koji se odnose na sakramentalni život, a napose na područje svete liturgije.