NEDJELJA, 10.VII.2016.

8. nedjelja po Duhovima

Nedjelja II. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 47, 10-11, Ps 47, 2
(Ps 47, 10-11) Suscépimus, Deus, misericórdiam tuam in médio templi tui: secúndum nomen tuum, Deus, ita et laus tua in fines terrae: iustítia plena est déxtera tua. (Ps 47, 2) Magnus Dóminus, et laudábilis nimis: in civitáte Dei nostri, in monte sancto eius.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 47, 10-11) Suscépimus, Deus, misericórdiam tuam in médio templi tui: secúndum nomen tuum, Deus, ita et laus tua in fines terrae: iustítia plena est déxtera tua.
Ps 47, 10-11, Ps 47, 2
(Ps 47, 10-11) Primili smo, Bože tvoju milost usred tvojeg hrama. Kao što je tvoje ime, Bože, tako neka bude i tvoja hvala do kraja zemlje. Pravde je puna tvoja desnica. (Ps 47, 2) Velik je Gospodin i veoma dostojan hvale u gradu Boga našega, na svetoj gori njegovoj.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 47, 10-11) Primili smo, Bože tvoju milost usred tvojeg hrama. Kao što je tvoje ime, Bože, tako neka bude i tvoja hvala do kraja zemlje. Pravde je puna tvoja desnica.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Largíre nobis, quaésumus, Dómine, semper spíritum cogitándi quae recta sunt, propítius et agéndi: ut, qui sine te esse non póssumus, secúndum te vívere valeámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Obdari nas milostivo, molimo, Gospodine, duhom da uvijek nastojimo i radimo što je pravedno, da tako mi, koji bez tebe ne možemo opstojati, možemo živjeti po tvojoj volji.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Rom 8, 12-17
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Romános. Fratres: Debitóres sumus non carni, ut secúndum carnem vivámus. Si enim secúndum carnem vixéritis, moriémini: si autem spíritu facta carnis mortificavéritis, vivétis. Quicúmque enim spíritu Dei agúntur, ii sunt fílii Dei. Non enim accepístis spíritum servitútis íterum in timóre, sed accepístis spíritum adoptiónis filiórum, in quo clamámus: Abba (Pater) . Ipse enim Spíritus testimónium reddit spirítui nostro, quod sumus fílii Dei. Si autem fílii, et herédes: herédes quidem Dei, coherédes autem Christi.
Rim 8, 12-17
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Rimljanima. Braćo, nismo dužnici tijelu, da bismo živjeli po tijelu. Ako budete živjeti po tijelu, doista ćete umrijeti, ako pak budete mrtvili tjelesna djela, živjet ćete. Božja su djeca oni koje vodi Božji Duh. A vi niste primili duha ropstva da se i nadalje bojite, nego ste primili duh posinaštva po kojem zazivamo: Abba, Oče! Taj Duh svjedoči našem duhu da smo Božja djeca. Ako smo djeca, onda smo i baštinici, baštinici Božji i subaštinici Kristovi.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 30, 3, Ps 70, 1
(Ps 30, 3) Esto mihi in Deum protectórem, et in locum refúgii, ut salvum me fácias. (Ps 70, 1) Deus, in te sperávi: Dómine, non confúndar in aetérnum.
Ps 30, 3, Ps 70, 1
(Ps 30, 3) Budi mi Bog, branitelj i mjesto utočišta da me izbaviš. (Ps 70, 1) Bože, u tebe se uzdam, neću se smesti do vijeka.
Ps 47, 2
Allelúia, allelúia.
Magnus Dóminus, et laudábilis valde: in civitáte Dei nostri, in monte sancto eius. Allelúia.
Ps 47, 2
Aleluja, aleluja.
Velik je Gospodin i veoma dostojan hvale u gradu Boga našega, na svetoj gori njegovoj. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Luc 16, 1-9
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis parábolam hanc: Homo quidam erat dives, qui habébat víllicum: et hic diffamátus est apud illum, quasi dissipásset bona ipsíus. Et vocávit illum, et ait illi: Quid hoc áudio de te? Redde ratiónem villicatiónis tuae: iam enim non póteris villicáre. Ait autem víllicus intra se: Quid fáciam, quia dóminus meus aufert a me villicatiónem ? fódere non váleo, mendicáre erubésco. Scio quid fáciam, ut, cum amótus fúero a villicatióne, recípiant me in domos suas. Convocátis ítaque síngulis debitóribus dómini sui, dicébat primo: Quantum debes dómino meo? At ille dixit: Centum cados ólei. Dixítque illi: Accipe cautiónem tuam: et sede cito, scribe quinquagínta. Deínde álii dixit: Tu vero quantum debes ? Qui ait: Centum coros trítici. Ait illi: Accipe lítteras tuas, et scribe octogínta. Et laudávit dóminus víllicum iniquitátis, quia prudénter fecísset: quia fílii huius saéculi prudentióres fíliis lucis in generatióne sua sunt. Et ego vobis dico: fácite vobis amícos de mammóna iniquitátis: ut, cum defecéritis, recípiant vos in aetérna tabernácula.
Lk 16, 1-9
Slijedi sveto Evanđelje po Luki. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu usporedbu: Neki je bogataš imao upravitelja kojega su optužili da rasipa dobra njegova. On ga dozva i reče mu: Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju, jer više ne možeš biti upraviteljem. Tada je upravitelj smišljao u sebi: Što da učinim, jer mi gospodar oduzima upravu. Kopati ne mogu, prosjačiti se stidim. Ali znam što ću učiniti, da me netko primi k sebi kad me uklone s uprave. I pozove k sebi dužnike svoga gospodara, pa upita prvoga: Koliko ti duguješ mojem gospodaru? On odgovori: Sto bačava ulja. Reče mu: Uzmi svoju obveznicu, odmah sjedi i napiši: pedeset. Onda upita drugoga: A ti koliko duguješ? Ovaj odgovori: Sto mjera pšenice. Reče mu: Uzmi svoju obveznicu i napiši: osamdeset. I gospodar istakne, da je nevjerni upravitelj mudro postupio. Doista, djeca su ovoga svijeta dovitljivija od djece svjetlosti. I ja vama kažem: Stičite sebi prijetelje prolaznim bogatstvom, da vas, kad umrete, prime u svoje vječne stanove.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 17, 28 et 32
Pópulum húmilem salvum fácies, Dómine, et óculos superbórum humiliábis: quóniam quis Deus praeter te, Dómine?
Ps 17, 28 i 32
Ti spašavaš ponizan puk, Gospodine, a ponizuješ oči oholih, jer tko je Bog osim tebe, Gospodine?

SecrétaPrikazna molitva
Súscipe, quaésumus, Dómine, múnera, quae tibi de tua largitáte deférimus: ut haec sacrosáncta mystéria, grátiae tuae operánte virtúte, et praeséntis vitae nos conversatióne sanctíficent, et ad gáudia sempitérna perdúcant.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Primi, molimo, Gospodine, darove što ti ih prinosimo od tvoje darežljivosti, da nas ova sveta otajstva snagom svoje milosti posvećuju u sadašnjem životu i privedu u vječne radosti.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de sanctíssima TrinitátePredslovlje Presvetog Trojstva
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui cum unigénito Fílio tuo, et Spíritu Sancto, unus es Deus, unus es Dóminus: non in uníus singularitáte persónae, sed in uníus Trinitáte substántiae. Quod enim de tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto, sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne verse sempiternaéque Deitátis, et in persónis propríetas, et in esséntia únitas, et in maiestáte adorétur aequálitas. Quam laudant Angeli atque Archángeli, Chérubim quoque ac Séraphim: qui non cessant clamáre cotídie, una voce dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi. Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože. – Ti si s jedinorođenim Sinom tvojim i s Duhom Svetim jedan Bog, jedan Gospodin, ne u jedinstvu jedne osobe, već u Trojstvu jedine biti. Što naime po tvojoj objavi vjerujemo o tvojoj slavi, to isto bez razlike i razlučivanja vjerujemo i o tvome Sinu i o Duhu Svetome. Tako se u ispovijedanju istinitog i vjekovječnog božanstva klanjamo i vlastitosti osoba i jedinstvu biti i jednakosti veličanstva. – Koje hvale anđeli i arkanđeli, kerubini i serafini koji ne prestaju svaki dan klicati govoreći složnim glasom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 33, 9
Gustáte et vidéte, quóniam suávis est Dóminus: beátus vir, qui sperat in eo.
Ps 33, 9
Kušajte i vidite kako je ugodan Gospodin. Blago čovjeku koji se uzda u njega.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Sit nobis, Dómine, reparátio mentis et córporis caeléste mystérium: ut, cuius exséquimur cultum, sentiámus efféctum.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bilo nam nebesko otajstvo, Gospodine, na obnovu duše i tijela da osjetimo učinak onoga što štujemo.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.