PETAK, 12.II.2016.

Petak po Pepelnici

Feria III. razreda

spomen na tihim misama: sedam osnivača Reda slugu BDM (Ordo Servorum Beatae Mariae Virginis), priznavaoci

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 29, 11, Ps 29, 2
(Ps 29, 11) Audívit Dóminus, et misértus est mihi: Dóminus factus est adiútor meus. (Ps 29, 2) Exaltábo te, Dómine, quóniam suscepísti me: nec delectásti inimícos meos super me.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 29, 11) Audívit Dóminus, et misértus est mihi: Dóminus factus est adiútor meus.
Ps 29, 11, Ps 29, 2
(Ps 29, 11) Gospodin me je čuo i smilovao se meni. Gospodin je postao moj pomoćnik. (Ps 29, 2) Veličat ću te, Gospodine, jer si me odabrao, nisi dao da se moji neprijatelji raduju nada mnom.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 29, 11) Gospodin me je čuo i smilovao se meni. Gospodin je postao moj pomoćnik.

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Inchoáta ieiúnia, quaésumus, Dómine, benígno favóre proséquere: ut observántiam, quam corporáliter exhibémus, méntibus étiam sincéris exercére valeámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Započete postove, molimo, Gospodine prati dobrostivom blagonaklonošću, da odricanje što ga tjelesno obavljamo možemo izvršavati iskrenim duhom.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sedam osnivača Reda slugu BDM (Ordo Servorum Beatae Mariae Virginis), priznavaoci
Orémus.
Dómine Iesu Christe, qui, ad recoléndam memóriam dolórum sanctíssimae Genetrícis tuae, per septem beátos Patres nova Servórum eius família Ecclésiam tuam fecundásti: concéde propítius; ita nos eórum consociári flétibus, ut perfruámur et gáudiis:
qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
spomen na tihim misama: sedam osnivača Reda slugu BDM (Ordo Servorum Beatae Mariae Virginis), priznavaoci
Pomolimo se.
Gospodine Isuse Kriste, koji si posredstvom sedam svetih otaca za štovanje uspomene na boli presvete Majke svoje obogatio Crkvu novom obitelju njezinih Slugu, daj milostivo da se tako združimo s njihovim plačem te uživamo i u njihovim radostima:
koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Isai 58, 1-9
Léctio Isaíae Prophétae. Haec dicit Dóminus Deus: Clama, ne cesses: quasi tuba exálta vocem tuam: et annúntia pópulo meo scélera eórum, et dómui Iacob peccáta eórum. Me étenim de die in diem quaerunt, et scire vias meas volunt: quasi gens, quae iustítiam fécerit, et iudícium Dei sui non derelíquerit: rogant me iudícia iustítiae: appropinquáre Deo volunt. Quare ieiunávimus, et non aspexísti: humiliávimus ánimas nostras, et nescísti? Ecce in die ieiúnii vestri invenítur volúntas vestra, et omnes debitóres vestros repétitis. Ecce ad lites et contentiónes ieiunátis, et percútitis pugno ímpie. Nolíte ieiunáre sicut usque ad hanc diem, ut audiátur in excélso clamor vester. Numquid tale est ieiúnium, quod elégi, per diem afflígere hóminem ánimam suam? Numquid contorquére quasi círculum caput suum, et saccum et cínerem stérnere? Numquid istud vocábis ieiúnium, et diem acceptábilem Dómino? Nonne hoc est magis ieiúnium quod elégi? Dissólve colligatiónes impietátis, solve fascículos depriméntes: dimítte eos, qui confrácti sunt, líberos, et omne onus dirúmpe. Frange esuriénti panem tuum, et egénos, vagósque induc in domum tuam: cum víderis nudum, óperi eum, et carnem tuam ne despéxeris. Tunc erúmpet quasi mane lumen tuum, et sánitas tua cítius oriétur, et anteíbit fáciem tuam iustítia tua, et glória Dómini cólliget te. Tunc invocábis, et Dóminus exáudiet: clamábis, et dicet: Ecce, adsum. Quia miséricors sum, Dóminus Deus tuus.
Iz 58, 1-9
Čitanje Izaije proroka. Ovo govori Gospodin Bog: Viči bez prestanka, podigni svoj glas kao trublju i objavi mome narodu njegova bezakonja, a Jakovljevu domu njegove grijehe. Traže me neprestano, žele znati moje namjere. Žele se približiti Bogu kao narod, koji živi po pravdi i ne ostavlja sud svoga Boga, prose od mene pravednu osudu. Zašto smo postili, a ti se na to nisi ni obazreo, i ponizili se, a ti nam toga ne priznaješ? Evo, kada postite, ispunjavate svoju volju i tjerate svoje dužnike. Postite da se prepirete i svađate i teško se tučete pesnicama. Ne postite više tako da se vaš glas čuje do neba. Zar sam ja odabrao takav post da se čovjek muči čitav dan? Ili da savija svoju glavu kao kotač ili da leži u kostrijeti i u pepelu? Je li to pravi post i Gospodinu ugodan dan? Post je što sam ga ja odabrao ovaj: raskini veze bezbožnosti, odriješi uze što pritišću, potlačenima daj slobodu i skini svaki jaram. Lomi gladnome svoj kruh, siromasima i putnicima daj konak pod svojim krovom, zaodjeni gola, ne prezri svoga brata. Tada će tvoje svjetlo sinuti kao zora, brzo će ti se povratiti zdravlje. Tvoja će pravda ići pred tobom i obujmit će te Gospodnja slava. Zazivat ćeš, i Gospodin će uslišati, vapit ćeš, i odgovorit će: Evo me, ja sam milosrdni Gospodin Bog tvoj!

Graduále + TractusGradual + Zavlaka
Ps 26, 4
Unam pétii a Dómino, hanc requíram, ut inhábitem in domo Dómini. Ut vídeam voluptátem Dómini, et prótegar a templo sancto eius.
Ps 26, 4
Jedno samo molim od Gospodina, samo ovo tražim: da stanujem u domu Gospodnjem, da gledam ljupkost Gospodnju da se sklonim u sveti hram njegov.
Ps 102, 10, Ps 78, 8-9
(Ps 102, 10) Dómine, non secúndum peccáta nostra, quae fécimus nos: neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis. (Ps 78, 8-9) Dómine, ne memíneris iniquitátum nostrárum antiquárum: cito antícipent nos misericórdiae tuae, quia páuperes facti sumus nimis. [Hic genuflectitur] Adiuva nos, Deus salutáris noster: et propter glóriam nóminis tui, Dómine, líbera nos: et propítius esto peccátis nostris, propter nomen tuum.
Ps 102, 10, Ps 78, 8-9
(Ps 102, 10) Gospodine, ne uzvrati nam prema našim grijesima koje smo učinili, niti prema našim krivicama. (Ps 78, 8-9) Gospodine, ne sjećaj se naših starih zloća, brzo neka nam dođe ususret tvoje milosrđe, jer postadosmo vrlo bijedni. [Ovdje se poklekne] Pomozi nam, Bože Spasitelju naš, i radi slave svojeg imena izbavi nas, Gospodine. Imaj samilosti s našim grijesima radi imena svojega.

EvangéliumEvanđelje
Mt 5, 43-48 et 6, 1-4
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Audístis quia dictum est: Díliges próximum tuum, et ódio habébis inimícum tuum. Ego autem dico vobis: Dilígite inimícos vestros, benefácite his, qui odérunt vos: et oráte pro persequéntibus et calumniántibus vos: ut sitis fílii Patris vestri, qui in caelis est: qui solem suum oríri facit super bonos et malos: et pluit super iustos et iniústos. Si enim dilígitis eos, qui vos díligunt, quam mercédem habébitis? Nonne et publicáni hoc fáciunt? Et si salutavéritis fratres vestros tantum, quid ámplius fácitis? Nonne et éthnici hoc fáciunt? Estóte ergo vos perfécti, sicut et Pater vester caeléstis perféctus est. Atténdite ne iustítiam vestram faciátis coram homínibus, ut videámini ab eis: alióquin mercédem non habébitis apud Patrem vestrum, qui in caelis est. Cum ergo facis eleemósynam, noli tuba cánere ante te, sicut hypócritae fáciunt in synagógis et in vicis, ut honorificéntur ab homínibus. Amen dico vobis, recepérunt mercédem suam. Te autem faciénte eleemósynam, nésciat sinístra tua, quid faciat déxtera tua, ut sit eleemósyna tua in abscóndito, et Pater tuus, qui videt in abscóndito, reddet tibi.
Mt 5, 43-48 et 6, 1-4
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme Isus reče svojim učenicima: Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a ne ljubi svoga neprijatelja. A ja vam kažem: Ljubite svoje neprijatelje, činite dobro onima koji vas mrze i molite se za one koji vas progone i kleveću, da budete prava djeca svoga nebeskog Oca koji daje da njegovo sunce izlazi nad zlima i dobrima i pada kiša pravednima i nepravednima. Ako ljubite one koji vas ljube, kakvu ćete imati plaću? Zar to ne čine tako i carinici? Ako pozdravljate samo svoju braću, što posebno činite? Ne rade li to i nevjernici? Budite, dakle, savršeni kao što je savršen vaš nebeski Otac. Pazite da svojih dobrih djela ne činite pred ljudima, da vas oni vide, jer nećete imati plaće kod svoga nebeskog Oca. Tako i kad dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom kao što to čine licemjeri po zbornicama i na ulicama, da ih ljudi časte. Zaista vam kažem, oni su već primili svoju plaću. A kad ti dijeliš milostinju, neka ti ne zna ljevica, što ti radi desnica, tako da tvoja milostinja bude tajna, a uzvratit će ti tvoj Otac koji vidi u tajnosti.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 118, 154 et 125
Dómine, vivífica me secúndum elóquiumvtuum: ut sciam testimónia tua.
Ps 118, 154 i 125
Oživi me, Gospodine, po riječi tvojoj, utisni mi u srce naredbe svoje.

SecrétaPrikazna molitva
Sacrifícium, Dómine, observántiae quadragesimális, quod offérimus, praesta, quaésumus: ut tibi et mentes nostras reddat accéptas, et continéntiae promptióris nobis tríbuat facultátem.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Podaj, molimo, Gospodine, da žrtva korizmenog posta koju prikazujemo učini i naše duše tebi milima i udijeli nam sposobnost spremnijeg odricanja.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sedam osnivača Reda slugu BDM (Ordo Servorum Beatae Mariae Virginis), priznavaoci
Accipe, quaésumus, Dómine, hóstias quas tibi offérimus: et praesta; ut, intercedéntibus Sanctis tuis, líbera tibi mente serviámus, et perdoléntis Vírginis Genetrícis Fílii tui amóre inflammémur.
Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sedam osnivača Reda slugu BDM (Ordo Servorum Beatae Mariae Virginis), priznavaoci
Primi, Gospodine, darove koje ti prikazujemo i daj da ti po zagovoru tvojih svetih služimo slobodnim duhom i da se raspalimo ljubavlju prema prežalosnoj Djevici Majci Sina tvoga.
Po istom Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de QuadragésimaPredslovlje korizmeno
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui corporáli ieiúnio vítia cómprimis, mentem élevas, virtútem lárgiris et praémia: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože: – ti tjelesnim postom suzbijaš opačine, uzdižeš dušu, daješ krepost i nagrade po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 2, 11-12
Servíte Dómino in timóre, et exsultáte ei cum tremóre: apprehéndite disciplínam, ne pereátis de via iusta.
Ps 2, 11-12
Služite Gospodinu u strahopoštovanju, kličite mu u predanju duše, prihvatite njegovu nauku da ne skrenete s pravog puta.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Spíritum nobis, Dómine, tuae caritátis infúnde: ut, quos uno pane caelésti satiásti, tua faciás pietáte concórdes.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Ulij nam, Gospodine, Duh ljubavi svoje, da nas koje si nahranio jednim nebeskim kruhom učiniš jednodušnima po svojoj očinskoj dobroti.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sedam osnivača Reda slugu BDM (Ordo Servorum Beatae Mariae Virginis), priznavaoci
Orémus.
Caeléstibus refécti mystériis te, Dómine, deprecámur: ut, quorum festa percólimus imitántes exémpla; iuxta Crucem Iesu cum María Matre eius fidéliter adstémus, et eiúsdem redemptiónis fructum percípere mereámur.
Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sedam osnivača Reda slugu BDM (Ordo Servorum Beatae Mariae Virginis), priznavaoci
Pomolimo se.
Nebeskim tajnama okrijepljeni molimo te, Gospodine, daj da nasljedujući primjere svetih kojih blagdan slavimo vjerno stojimo uz križ Isusov s Marijom Majkom njegovom i zavrijedimo primiti plod njegova otkupljenja.
Po istom Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Na misama ferija u vremenu korizme i muke molitva nad narodom:

Orátio super pópulumMolitva nad narodom
Orémus.
Humiliáte cápita vestra Deo.
Tuére, Dómine, pópulum tuum, et ab ómnibus peccátis cleménter emúnda: quia nulla ei nocébit advérsitas, si nulla ei dominétur iníquitas.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Prignite pred Bogom svoje glave.
Brani, Gospodine, svoj narod i milostivo ga očisti od svih grijeha, jer mu neće naškoditi nikakva protivština ako njim ne vlada nikakva opačina.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.