NEDJELJA, 15.V.2016.

Duhovi

Blagdan I. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Sap 1, 7, Ps 67, 2
(Sap 1, 7) Spíritus Dómini replévit orbem terrárum, allelúia:
et hoc quod cóntinet ómnia, sciéntiam habet vocis, allelúia, allelúia, allelúia.
(Ps 67, 2) Exsúrgat Deus, et dissipéntur inimíci eius: et fúgiant, qui odérunt eum, a fácie eius.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Sap 1, 7) Spíritus Dómini replévit orbem terrárum, allelúia:
et hoc quod cóntinet ómnia, sciéntiam habet vocis, allelúia, allelúia, allelúia.
Mudr 1, 7, Ps 67, 2
(Mudr 1, 7) Duh Gospodnji napuni svemir, aleluja!
On koji sve obuhvaća, poznaje svaki govor, aleluja, aleluja, aleluja.
(Ps 67, 2) Nek ustane Bog i neka se rasprše njegovi neprijatelji! I neka bježe od njegova lica svi koji ga mrze.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Mudr 1, 7) Duh Gospodnji napuni svemir, aleluja!
On koji sve obuhvaća, poznaje svaki govor, aleluja, aleluja, aleluja.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, qui hodiérna die corda fidélium Sancti Spíritus illustratióne docuísti: da nobis in eódem Spíritu recta sápere ; et de eius semper consolatióne gaudére.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte eiúsdem Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bože, koji si na današnji dan svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo spoznamo i njegovoj se utjehi vazda radujemo.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu istog Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Act 2, 1-11
Léctio Actuum Apostolórum. Cum compleréntur dies Pentecóstes, erant omnes discípuli páriter in eódem loco: et factus est repénte de caelo sonus, tamquam adveniéntis spíritus veheméntis: et replévit totam domum ubi erant sedéntes. Et apparuérunt illis dispertítae linguae tamquam ignis, sedítque supra síngulos eórum: et repléti sunt omnes Spíritu Sancto, et coepérunt loqui váriis linguis, prout Spíritus Sanctus dabat éloqui illis. Erant autem in Ierúsalem habitántes Iudaéi, viri religiósi ex omni natióne, quae sub caelo est. Facta autem hac voce, convénit multitúdo, et mente confúsa est, quóniam audiébat unusquísque lingua sua illos loquéntes. Stupébant autem omnes, et mirabántur, dicéntes: Nonne ecce omnes isti, qui loquúntur, Galilaéi sunt ? Et quómodo nos audívimus unusquísque linguam nostram, in qua nati sumus ? Parthi, et Medi, et AElamítae, et qui hábitant Mesopotámiam, Iudaéam et Cappadóciam, Pontum et Asiam, Phrýgiam et Pamphýliam, Aegýptum et partes Líbyae, quae est circa Cyrénen, et ádvenae Románi, Iudaéi quoque et Prosélyti, Cretes et Arabes: audívimus eos loquéntes nostris linguis magnália Dei.
Dj 2, 1-11
Čitanje Djela apostolskih. Kad se navršilo pedeset dana, svi su učenici bili zajedno na istome mjestu. I ujedanput ču se buka s neba, kao kad puše silan vjetar, te ispuni svu kuću gdje su bili. I ukažu im se odijeljeni ognjeni jezici i spusti se po jedan na svakoga od njih. Svi se napune Duha Svetoga i počnu govoriti različitim jezicima, kako im je Duh Sveti davao da govore. U Jeruzalemu je tada bilo pobožnih Židova iz svih naroda pod nebom. I kad se proču ta huka, skupi se mnogo ljudi i zapanje se jer ih je svaki pojedinac čuo gdje govore njegovim jezikom. Iznenađeni i začuđeni svi su pitali: Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako svaki od nas čuje svoj materinski jezik? Parti i Međani, Elamljani i stanovnici Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i libijskih krajeva oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i obraćenici, Krećani i Arapi, svi ih čujemo kako našim jezicima veličaju djela Božja.

AllelúiaAleluja
Ps 103, 30
Allelúia, allelúia.
Emítte Spíritum tuum, et creabúntur: et renovábis fáciem terrae. Allelúia.
[Hic genuflectitur] Veni, Sancte Spíritus, reple tuórum corda fidélium: et tui amóris in eis ignem accénde.
Ps 103, 30
Aleluja, aleluja.
Pošalji Duha svojega i postat će novi svijet i obnovit ćeš lice zemlje, aleluja.
[Ovdje se poklekne] Dođi, Duše Sveti, napuni srca svojih vjernika i zapali u njima oganj svoje ljubavi.

SequéntiaPosljednica
Veni, Sancte Spíritus,/Et emítte caélitus/Lucis tuae rádium.
Veni, pater páuperum,/Veni, dator múnerum,/Veni, lumen córdium.
Consolátor óptime,/Dulcis hospes ánimae,/Dulce refrigérium.
In labóre réquies,/In aestu tempéries,/In fletu solátium.
O lux beatíssima,/Reple cordis íntima/Tuórum fidélium.
Sine tuo númine,/Nihil est in hómine,/Nihil est innóxium.
Lava quod est sórdidum,/Riga quod est áridum,/Sana quod est sáucium.
Flecte quod est rígidum,/Fove quod est frígidum,/Rege quod est dévium.
Da tuis fidélibus,/In te confidéntibus,/Sacrum septenárium.
Da virtútis méritum,/ Da salútis éxitum,/Da perénne gáudium.
amen, allelúia.
Dođi, duše presveti, /Sa neba nas posjeti /Zrakom svoje milosti.
Dođi, Oče ubogih,/Djelitelju dara svih,/Dođi, srca svjetlosti.
Tješitelju tako blag, /Ti nebeski Goste drag, /Pun miline hlade tih.
Umornima odmore,/U vrućini lahore,/Razgovore žalosnih.
Sjaju svjetla blaženog,/Sjaj u srcu puka svog,/Napuni nam dušu svu.
Bez božanstva tvojega /Svi smo mi bez ičega,/Tonemo u crnom zlu.
Nečiste nas umivaj,/Suha srca zalivaj, /Vidaj rane ranjenim.
Mekšaj ćudi kamene,/ Zagrij grudi ledene,/Ne daj nama putem zlim.
Svim što vjeru imaju,/Što se u te ufaju, /Sedam svojih dara daj.
Daj nam krepost zaslužnu/I smrt lijepu, blaženu,/Daj vjekovit svima raj.
amen, aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Io 14, 23-31
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem. In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Si quis díligit me, sermónem meum servábit, et Pater meus diligent eum, et ad eum veniémus, et mansiónem apud eum faciémus: qui non díligit me, sermónes meos non servat. Et sermónem quem audístis, non est meus: sed eius, qui misit me, Patris. Haec locútus sum vobis, apud vos manens. Paráclitus autem Spíritus Sanctus, quem mittet Pater in nominee meo, ille vos docébit ómnia, et súggeret vobis ómnia, quaecúmque díxero vobis. Pacem relínquo vobis, pacem meam do vobis: non quómodo mundus dat, ego do vobis. Non turbétur cor vestrum, neque formídet. Audístis quia ego dixi vobis: Vado, et vénio ad vos. Si diligerétis me, gauderétis útique, quia vado ad Patrem: quia Pater maior me est. Et nunc dixi vobis priúsquam fiat: ut cum factum fúerit, credátis. Iam non multa loquar vobíscum. Venit enim princeps mundi huius, et in me non habet quidquam. Sed ut cognóscat mundus, quia díligo Patrem, et sicut mandátum dedit mihi Pater, sic fácio.
Iv 14, 23-31
Slijedi sveto Evanđelje po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Tko me ljubi, slijedit će moju riječ. I njega će moj Otac ljubiti i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, ne slijedi moje riječi. A riječ koju ste čuli nije moja nego Oca koji me je poslao. Ovo sam vam govorio dok sam bio s vama. A Tješitelj Duh Sveti, kojega će vam Otac poslati u moje ime, poučit će vas o svemu i napomenut će vam sve što sam vam govorio. Mir vam ostavljam, mir svoj vam dajem, ali ga ne dajem onako kako svijet daje. Neka se ne uznemiruje i ne boji vaše srce! Čuli ste da sam vam rekao: Idem, ali ću vam opet doći. Da me ljubite, vi biste se radovali što idem Ocu, jer je Otac veći od mene. Kazao sam vam prije nego se to dogodi, da vjerujete kad se dogodi. Neću više s vama mnogo govoriti, jer dolazi poglavica ovoga svijeta, ali sa mnom on nema ništa. Neka svijet spozna da ljubim Oca i da radim kako mi je zapovjedio Otac.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 67, 29-30
Confírma hoc, Deus, quod operátus es in nobis: a templo tuo, quod est in Ierúsalem, tibi ófferent reges múnera, allelúia.
Ps 67, 29-30
Utvrdi ovo, Bože, što si učinio u nama! U svetom hramu tvojem, koji je u Jeruzalemu, kraljevi će ti donositi darove, aleluja.

SecrétaPrikazna molitva
Múnera, quaésumus, Dómine, obláta sanctífica: et corda nostra Sancti Spíritus illustratióne emúnda.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte eiúsdem Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Posveti, molimo, Gospodine, prinesene darove a naša srca očisti svjetlošću Duha Svetoga.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu istog Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de Spíritu SanctoPredslovlje Duha Svetoga
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Qui ascéndens super omnes caelos, sedénsque ad déxteram tuam, promíssum Spíritum Sanctum hodiérna die in fílios adoptiónis effúdit. Quaprópter profúsis gáudiis totus in orbe terrárum mundus exsúltat. Sed et supérnae Virtútes, atque angélicae Potestátes, hymnum glóriae tuae cóncinunt, sine fine dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. On uziđe nad sva nebesa, sjede uz tvoju desnu, te obećanog Duha Svetoga na današnji dan izli na posinjenu djecu. – Stoga sav svijet na krugu zemaljskom kliče zanosnom radošću, a i višnje sile i s njima anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu tvoje slave govoreći bez prestanka:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Act 2, 2 et 4
Factus est repénte de caelo sonus, tamquam adveniéntis spíritus veheméntis, ubi erant sedéntes, allelúia:
et repléti sunt omnes Spíritu Sancto, loquéntes magnália Dei, allelúia, allelúia.
Dj 2, 2 i 4
Ujedanput ču se buka s neba, kao kad puše silan vjetar, gdje su bili, aleluja.
I svi se napune Duha Svetoga i stadoše veličati djela Božja, aleluja, aleluja.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Sancti Spíritus, Dómine, corda nostra mundet infúsio: et sui roris íntima aspersióne fecúndet.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte eiúsdem Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Srca naša, Gospodine, očistio dolazak Duha Svetoga i oplodio ih svojom nutarnjom rosom.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu istog Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.