NEDJELJA, 17.VII.2016.

9. nedjelja po Duhovima

Nedjelja II. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 53, 6-7, Ps 53, 3
(Ps 53, 6-7) Ecce Deus ádiuvat me, et Dóminus suscéptor est ánimae meae: avérte mala inimícis meis, et in veritáte tua dispérde illos, protéctor meus, Dómine. (Ps 53, 3) Deus, in nómine tuo salvum me fac: et in virtúte tua líbera me.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 53, 6-7) Ecce Deus ádiuvat me, et Dóminus suscéptor est ánimae meae: avérte mala inimícis meis, et in veritáte tua dispérde illos, protéctor meus, Dómine.
Ps 53, 6-7, Ps 53, 3
(Ps 53, 6-7) Evo Bog mi pomaže, Gospodin uzdržava moj život. Okreni zlo na moje protivnike i radi svoje vjernosti uništi ih, zaštitniče moj, Gospodine. (Ps 53, 3) Bože, po svojem imenu spasi me, i svojom me moću izbavi.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 53, 6-7) Evo Bog mi pomaže, Gospodin uzdržava moj život. Okreni zlo na moje protivnike i radi svoje vjernosti uništi ih, zaštitniče moj, Gospodine.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Páteant aures misericórdiae tuae, Dómine, précibus supplicántium: et, ut peténtibus desideráta concédas ; fac eos, quae tibi sunt plácita, postuláre.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Uši milosrđa tvoga, Gospodine, neka budu otvorene molbama onih koji ti se mole, i daj da od tebe ištu ono što je tebi ugodno da bi im željama udovoljio.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
I Cor 10, 6-13
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios. Fratres: Non simus concupiscéntes malórum, sicut et illi concupiérunt. Neque idolólatrae efficiámini, sicut quidam ex ipsis: quemádmodum scriptum est: Sedit pópulus manducáre et bíbere, et surrexérunt lúdere. Neque fornicémur, sicut quidam ex ipsis fornicáti sunt, et cecidérunt una die vigínti tria míllia. Neque tentémus Christum, sicut quidam eórum tentavérunt, et a serpéntibus periérunt. Neque murmuravéritis, sicut quidam eórum murmuravérunt, et periérunt ab exterminatóre. Haec autem ómnia in figúra contingébant illis: scripta sunt autem ad correptiónem nostram, in quos fines saeculórum devenérunt. Itaque qui se exístimat stare, vídeat ne cadat. Tentátio vos non apprehéndat, nisi humána: fidélis autem Deus est, qui non patiétur vos tentári supra id quod potéstis, sed fáciet étiam cum tentatióne provéntum, ut possítis sustinére.
1 Kor 10, 6-13
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Korinćanima. Braćo, ne želimo zla kao što su oni željeli. Ne budite idolopoklonici kao neki od njih, kao što je pisano: Narod sjede da jede i pije, pa ustaše da igraju. Ne griješimo bludno kao što su griješili neki od njih, i pade ih u jedan dan dvadeset i tri tisuće. Ne iskušavajmo Krista kao što su ga iskušavali neki od njih, te su izginuli od zmija. Ne mrmljajte kao što su mrmljali neki od njih, te su poginuli od zatirača. Ovo se sve dogodilo njima kao slika, a napisano je za opomenu nama, koji smo doživjeli posljednja vremena. Tko misli da stoji, neka pazi da ne padne. Zahvatila nas je samo ljudska kušnja, jer Bog je vjeran i ne dopušta da budete kušani više nego što možete podnijeti. A da biste mogli podnijeti, učinit će kušnji kraj.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 8, 2
Dómine Dóminus noster, quam admirábile est nomen tuum in univérsa terra! Quóniam eleváta est magnificéntia tua super caelos.
Ps 8, 2
Gospodine, Gospodine naš, kako je divno ime tvoje po svoj zemlji. Veličanstvo je tvoje uzdignuto nad nebesa.
Ps 58, 2
Allelúia, allelúia.
Eripe me de inimícis meis, Deus meus: et ab insurgéntibus in me líbera me. Allelúia.
Ps 58, 2
Aleluja, aleluja.
Izbavi me od neprijatelja mojih, Bože moj, i od onih koji ustaju na me oslobodi me. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Luc 19, 41-47
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. In illo témpore: Cum appropinquáret Iesus Ierúsalem, videns civitátem, flevit super illam, dicens: Quia si cognovísses et tu, et quidem in hac die tua, quae ad pacem tibi, nunc autem abscóndita sunt ab óculis tuis. Quia vénient dies in te: et circumdábunt te inimíci tui vallo, et circumdábunt te: et coangustábunt te úndique: et ad terram prostérnent te, et fílios tuos, qui in te sunt, et non relínquent in te lápidem super lápidem: eo quod non cognóveris tempus visitatiónis tuae. Et ingréssus in templum, coepit eiícere vendéntes in illo, et eméntes, dicens illis: Scriptum est: Quia domus mea domus oratiónis est. Vos autem fecístis illam spelúncam latrónum. Et erat docens quotídie in templo.
Lk 19, 41-47
Slijedi sveto Evanđelje po Luki. U ono vrijeme kad se Isus približio Jeruzalemu, ugleda grad i zaplaka nad njim govoreći: O kad bi i ti znao, i to u ovaj dan što ti donosi mir! Ali je sada sakriveno tvojim očima. Doći će dani, kada će te tvoji neprijatelji okružiti opkopom, opkolit će te i pritisnuti sa svih strana. Satrt će tebe i tvoju djecu u tebi i neće u tebi ostaviti ni kamena na kamenu, jer nisi spoznao vremena svojega pohoda! A kad uđe u hram, stade izgoniti iz hrama prodavače i kupce, i reče im: Pisano je: Moj dom, dom je molitve, a vi ste ga pretvorili u razbojničku spilju. I svaki je dan naučavao u hramu.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 18, 9 et 10 et 11 et 12
Iustítiae Dómini rectae, laetificántes corda, et iudícia eius dulcióra super mel et favum: nam et servus tuus custódit ea.
Ps 18, 9 i 10 i 11 i 12
Naredbe su Gospodnje ispravne, one razveseljuju srca. I sudovi su njegovi slađi od meda i saća, pa sluga tvoj pazi na njih.

SecrétaPrikazna molitva
Concéde nobis, quaésumus, Dómine, haec digne frequentáre mystéria: quia, quóties huius hóstiae commemorátio celebrátur, opus nostrae redemptiónis exercétur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Podaj nam, molimo, Gospodine, da dostojno pribivamo ovim otajstvima, jer se vrši djelo našeg otkupljenja kad god se slavi spomen ove žrtve.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de sanctíssima TrinitátePredslovlje Presvetog Trojstva
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui cum unigénito Fílio tuo, et Spíritu Sancto, unus es Deus, unus es Dóminus: non in uníus singularitáte persónae, sed in uníus Trinitáte substántiae. Quod enim de tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto, sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne verse sempiternaéque Deitátis, et in persónis propríetas, et in esséntia únitas, et in maiestáte adorétur aequálitas. Quam laudant Angeli atque Archángeli, Chérubim quoque ac Séraphim: qui non cessant clamáre cotídie, una voce dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi. Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože. – Ti si s jedinorođenim Sinom tvojim i s Duhom Svetim jedan Bog, jedan Gospodin, ne u jedinstvu jedne osobe, već u Trojstvu jedine biti. Što naime po tvojoj objavi vjerujemo o tvojoj slavi, to isto bez razlike i razlučivanja vjerujemo i o tvome Sinu i o Duhu Svetome. Tako se u ispovijedanju istinitog i vjekovječnog božanstva klanjamo i vlastitosti osoba i jedinstvu biti i jednakosti veličanstva. – Koje hvale anđeli i arkanđeli, kerubini i serafini koji ne prestaju svaki dan klicati govoreći složnim glasom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Io 6, 57
Qui mandúcat meam carnem, et bibit meum sánguinem, in me manet, et ego in eo, dicit Dóminus.
Iv 6, 57
Tko jede moje tijelo i pije moju krv ostaje u meni i ja u njemu, kaže Gospodin.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Tui nobis, quaésumus, Dómine, commúnio sacraménti, et purificatiónem cónferat, et tríbuat unitátem.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Sjedinjenje u tvojem otajstvu, molimo, Gospodine, da nas očisti i poda nam jedinstvo.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.