NEDJELJA, 19.VI.2016.

5. nedjelja po Duhovima

Nedjelja II. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 26, 7 et 9, Ps 26, 1
(Ps 26, 7 et 9) Exáudi, Dómine, vocem meam, qua clamávi ad te: adiútor meus esto, ne derelínquas me, neque despícias me, Deus salutáris meus. (Ps 26, 1) Dóminus illuminátio mea, et salus mea, quem timébo?
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 26, 7 et 9) Exáudi, Dómine, vocem meam, qua clamávi ad te: adiútor meus esto, ne derelínquas me, neque despícias me, Deus salutáris meus.
Ps 26, 7 i 9, Ps 26, 1
(Ps 26, 7 i 9) Čuj, Gospodine, moj glas kojim vapijem k tebi! Budi moj pomoćnik ne zapusti me i ne prezri me, Bože spasenja mojega. (Ps 26, 1) Gospodin je prosvjetljenje moje i spasenje moje, koga da se bojim?
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 26, 7 i 9) Čuj, Gospodine, moj glas kojim vapijem k tebi! Budi moj pomoćnik ne zapusti me i ne prezri me, Bože spasenja mojega.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, qui diligéntibus te bona invisibília praeparásti: infúnde córdibus nostris tui amóris afféctum ; ut te in ómnibus et super ómnia diligéntes, promissiónes tuas, quae omne desidérium súperant, consequámur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bože, koji si pripravio nevidljiva dobra onima koji te ljube, ulij u naše srce duh svoje ljubavi da ljubeći tebe u svemu i nada sve, postignemo tvoja obećanja što nadilaze svaku želju.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
I Petri 3, 8-15
Léctio Epístolae beáti Petri Apóstoli. Caríssimi: Omnes unánimes in oratióne estóte, compatiéntes, fraternitátis amatóres, misericórdes, modésti, húmiles: non reddéntes malum pro malo, nec maledíctum pro maledícto, sed e contrário benedicéntes: quia in hoc vocáti estis, ut benedictiónem hereditáte possideátis. Qui enim vult vitam dilígere, et dies vidére bonos, coérceat linguam suam a malo, et lábia eius ne loquántur dolum. Declínet a malo, et fáciat bonum: inquírat pacem, et sequátur eam. Quia óculi Dómini super iustos, et aures eius in preces eórum: vultus autem Dómini super faciéntes mala. Et quis est qui vobis nóceat, si boni aemulatóres fuéritis? Sed et si quid patímini propter iustítiam, beáti. Timórem autem eórum ne timuéritis: et non conturbémini. Dóminum autem Christum sanctificáte in córdibus vestris.
1 Pt 3, 8-15
Čitanje Poslanice bl. Petra apostola. Predragi, budite jednodušni u molitvi, milostivi, puni bratske ljubavi, milosrdni, čedni i ponizni. Ne vraćajte zla za zlo ni uvrede za uvredu, nego naprotiv blagoslivljajte. Pozvani ste naime na ovo: da baštinite blagoslov. Tko rado živi i želi doživjeti dobre dane, neka obuzda svoj jezik od zla, njegova usta da ne izgovaraju prevare, neka se kloni zla, a čini dobro, neka traži mir i ide za njim, jer Gospodin milo gleda pravednike i sluša njihove molitve, a svoje lice odvraća od onih koji čine zlo. I tko da vam naškodi, ako se natječete oko dobra? Blago vama, ako što i pretrpite zbog pravde. Nemojte se bojati njihova zastrašivanja i ne plašite se, nego u svojim srcima slavite Gospodina Krista.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 83, 10 et 9
Protéctor noster áspice, Deus, et réspice super servos tuos. Dómine Deus virtútum, exáudi preces servórum tuórum.
Ps 83, 10 i 9
Branitelju naš, pogledaj, Bože, i vidi sluge svoje. Gospodine Bože vojska, čuj molitve slugu svojih.
Ps 20, 1
Allelúia, allelúia.
Dómine, in virtúte tua laetábitur rex: et super salutáre tuum exsultábit veheménter. Allelúia.
Ps 20, 1
Aleluja, aleluja.
Gospodine, s tvoje se jakosti raduje kralj i živo kliče zbog spasenja od tebe. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Mt 5, 20-24
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Nisi abundáverit iustítia vestra plus quam scribárum et pharisaeórum, non intrábitis in regnum caelórum. Audístis, quia dictum est antíquis: Non occídes: qui autem occíderit, reus erit iudício. Ego autem dico vobis: quia omnis, qui iráscitur fratri suo, reus erit iudício. Qui autem díxerit fratri suo, raca: reus erit concílio. Qui autem díxerit, fátue: reus erit gehénnae ignis. Si ergo offers munus tuum ad altáre, et ibi recordátus fúeris, quia frater tuus habet áliquid advérsum te: relínque ibi munus tuum ante altáre, et vade prius reconciliári fratri tuo: et tunc véniens ófferes munus tuum.
Mt 5, 20-24
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima: Ako ne budete pravedniji od književnika i farizeja, nećete ući u nebesko kraljevstvo. Čuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! Jer, tko ubije bit će osuđen kao krivac. A ja vam kažem: Bit će osuđen kao krivac svatko tko se srdi na svoga brata. A tko reče svome bratu glupane, osudit će ga Veliko vijeće. A tko ga nazove luđakom, bit će osuđen na oganj u paklu. Ako dakle doneseš svoj dar na žrtvenik i sjetiš se da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi ondje pred žrtvenikom svoj dar, pođi, najprije se izmiri sa svojim bratom te se onda vrati i prinesi svoj dar.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 15, 7 et 8
Benedícam Dóminum, qui tríbuit mihi intelléctum: providébam Deum in conspéctu meo semper: quóniam a dextris est mihi, ne commóvear.
Ps 15, 7 i 8
Blagoslivljam Gospodina što mi je dao razum. Uvijek imam Boga pred očima. On mi je s desne strane, neću se pokolebati.

SecrétaPrikazna molitva
Propitiáre Dómine, supplicatiónibus nostris: et has oblatiónes famulórum famularúmque tuárum benígnus assúme ; ut, quod sínguli obtulérunt ad honórem nóminis tui, cunctis profíciat ad salútem.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Budi milostiv, Gospodine, na naše molbe i ove žrtvene darove svojih slugu i službenica milostivo primi, da ono što na čast tvojeg imena prinesoše pojedini koristi na spasenje svima.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de sanctíssima TrinitátePredslovlje Presvetog Trojstva
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui cum unigénito Fílio tuo, et Spíritu Sancto, unus es Deus, unus es Dóminus: non in uníus singularitáte persónae, sed in uníus Trinitáte substántiae. Quod enim de tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto, sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne verse sempiternaéque Deitátis, et in persónis propríetas, et in esséntia únitas, et in maiestáte adorétur aequálitas. Quam laudant Angeli atque Archángeli, Chérubim quoque ac Séraphim: qui non cessant clamáre cotídie, una voce dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi. Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože. – Ti si s jedinorođenim Sinom tvojim i s Duhom Svetim jedan Bog, jedan Gospodin, ne u jedinstvu jedne osobe, već u Trojstvu jedine biti. Što naime po tvojoj objavi vjerujemo o tvojoj slavi, to isto bez razlike i razlučivanja vjerujemo i o tvome Sinu i o Duhu Svetome. Tako se u ispovijedanju istinitog i vjekovječnog božanstva klanjamo i vlastitosti osoba i jedinstvu biti i jednakosti veličanstva. – Koje hvale anđeli i arkanđeli, kerubini i serafini koji ne prestaju svaki dan klicati govoreći složnim glasom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 26, 4
Unam pétii a Dómino, hanc requíram: ut inhábitem in domo Dómini ómnibus diébus vitae meae.
Ps 26, 4
Jedno molim u Gospodina, ovo tražim: da stanujem u domu Gospodnjem sve dane života svoga.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Quos caelésti, Dómine, dono satiásti: praesta, quaésumus ; ut a nostris mundémur occúltis, et ab hóstium liberémur insídiis.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Pošto si nas, Gospodine, nasitio nebeskim darovima, molimo te, podaj da se od svojih tajnih grijeha očistimo i od zasjeda neprijatelja oslobodimo.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.