NEDJELJA, 21.II.2016.

2. korizmena nedjelja

Nedjelja I. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 24, 6, 3 et 22, Ps 24, 1-2
(Ps 24, 6, 3 et 22) Reminiscere miseratiónum tuárum, Dómine, et misericórdiae tuae, quae a saéculo sunt: ne umquam dominéntur nobis inimíci nostri: líbera nos, Deus Israël, ex ómnibus angústiis nostris. (Ps 24, 1-2) Ad te, Dómine, levávi ánimam meam: Deus meus, in te confído, non erubéscam.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 24, 6, 3 et 22) Reminiscere miseratiónum tuárum, Dómine, et misericórdiae tuae, quae a saéculo sunt: ne umquam dominéntur nobis inimíci nostri: líbera nos, Deus Israël, ex ómnibus angústiis nostris.
Ps 24, 6, 3 i 22, Ps 24, 1-2
(Ps 24, 6, 3 i 22) Spomeni se, Gospodine, svojih smilovanja i svoga milosrđa koje je odvijeka, da nikad ne zavladaju nad nama naši neprijatelji. Bože Izraelov, izbavi svoj narod od svih njegovih nevolja. (Ps 24, 1-2) K tebi, Gospodine, uzdižem svoju dušu, u tebe se uzdam. Ne daj da se postidim.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 24, 6, 3 i 22) Spomeni se, Gospodine, svojih smilovanja i svoga milosrđa koje je odvijeka, da nikad ne zavladaju nad nama naši neprijatelji. Bože Izraelov, izbavi svoj narod od svih njegovih nevolja.

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, qui cónspicis omni nos virtúte destítui: intérius exteriúsque custódi ; ut ab ómnibus adversitátibus muniámur in córpore, et a pravis cogitatiónibus mundémur in mente.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bože, koji vidiš da nas izdaju sve sile, štiti nas iznutra i izvana, da se očuvamo od svake tjelesne nezgode i od zlih misli očistimo.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
I Thess 4, 1-7
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Thessalonicénses. Fratres: Rogámus vos, et obsecrámus in Dómino Iesu: ut, quemádmodum accepístis a nobis, quómodo opórteat vos ambuláre et placére Deo, sic et ambulétis, ut abundétis magis. Scitis enim quae praecépta déderim vobis per Dóminum Iesum. Haec est enim volúntas Dei, sanctificátio vestra: ut abstineátis vos a fornicatióne, ut sciat unusquísque vestrum vas suum possidére in sanctificatióne, et honóre ; non in passióne desidérii, sicut et gentes, quae ignórant Deum: et ne quis supergrediátur, neque circumvéniat in negótio fratrem suum: quóniam vindex est Dóminus de his ómnibus, sicut praedíximus vobis, et testificáti sumus. Non enim vocávit nos Deus in immundítiam, sed in sanctificatiónem: in Christo Iesu Dómino nostro.
1 Sol 4, 1-7
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Solunjanima. Braćo: Molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu Isusu, da živite kao što ste naučili od nas kako treba živjeti i ugađati Bogu, da biste bolje napredovali. Vi dobro znate koje sam vam zapovijedi dao u Gospodinu Isusu. – Božja je volja vaše posvećenje: naime, da se čuvate nečistoće, da se svatko od vas zna služiti svojim tijelom u svetosti i časti, a ne da se prepušta pužudama kao što čine pogani koji ne poznaju Boga. Da nitko u tome ne vrijeđa i ne vara svojega brata, jer je osvetnik za sve ovo Gospodin, kao što smo vam već naglasili i posvjedočili. Bog nas nije pozvao na nečistoću, nego na svetost u našem Gospodinu Isusu Kristu.

Graduále + TractusGradual + Zavlaka
Ps 24, 17-18
Tribulatiónes cordis mei dilatátae sunt: de necessitátibus meis éripe me, Dómine. Vide humilitátem meam, et labórem meum: et dimítte ómnia peccáta mea.
Ps 24, 17-18
Umnožile su se nevolje mog srca. Iz mojih me tjeskoba izbavi, Gospodine. Pogledaj moju bijedu i moju muku i oprosti sve moje prestupke.
Ps 105, 1-4
Confitémini Dómino quóniam bonus: quóniam in saéculum misericórdia eius. Quis loquétur poténtias Dómini: audítas fáciet omnes laudes eius ? Beáti qui custódiunt iudícium, et fáciunt iustítiam in omni témpore. Meménto nostri, Dómine, in beneplácito pópuli tui: vísita nos in salutári tuo.
Ps 105, 1-4
Hvalite Gospodina jer je dobar, jer je vječno milosrđe njegovo. Tko može iskazati moć Gospodnju, razglasiti svu hvalu njegovu? Blago onima koji žive pravo, koji u svako vrijeme čine što je pravedno. Sjeti se nas, Gospodine, u blagostanju naroda tvojega, pohodi nas spasenjem svojim.

EvangéliumEvanđelje
Mt 17, 1-9
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. In illo témpore: Assúmpsit Iesus Petrum, et Iacóbum, et Ioánnem fratrem eius, et duxit illos in montem excélsum seórsum: et transfigurátus est ante eos. Et resplénduit fácies eius sicut sol: vestiménta autem eius facta sunt alba sicut nix. Et ecce apparuérunt illis Móyses et Elías cum eo loquéntes. Respóndens autem Petrus, dixit ad Iesum: Dómine, bonum est nos hic esse: si vis, faciámus hic tria tabernácula, tibi unum, et Móysi unum, et Elíae unum. Adhuc eo loquénte, ecce nubes lúcida obumbrávit eos. Et ecce vox de nube, dicens: Hic est Fílius meus diléctus, in quo mihi bene complácui: ipsum audíte. Et audiéntes discípuli, cecidérunt in fáciem suam, et timuérunt valde. Et accéssit Iesus, et tétigit eos, dixítque eis: Súrgite, et nolíte timére. Levántes autem óculos suos, néminem vidérunt, nisi solum Iesum. Et descendéntibus illis de monte, praecépit eis Iesus, dicens: Némini dixéritis visiónem, donec Fílius hóminis a mórtuis resúrgat.
Mt 17, 1-9
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme: uze Isus sa sobom Petra, Jakova i njegova brata Ivana, i povede ih nasamo na visoku goru te se preobrazi pred njima. Njegovo lice zasja kao sunce, a haljine mu pobijeliše kao snijeg. I gle, ukažu im se Mojsije i Ilija razgovarajući s njim. Tada Petar reče Isusu: Gospodine, dobro nam je ovdje. Ako hoćeš, ovdje ćemo podići tri sjenice: jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji. Dok je on još govorio, prekrije ih svijetao oblak. I gle, iz oblaka se čuo glas: Ovo je moj ljubljeni Sin koji mi je po volji, njega slušajte! – Kad su to učenici čuli, padnu ničice silno prestrašeni. Isus im pristupi, dotače ih se i reče: Ustanite i ne bojte se! Oni podignu oči i ne vidješe nikoga, osim Isusa. I dok su silazili s gore, Isus im naloži: Ne govorite nikome o viđenju, dok Sin Čovječji ne uskrsne od mrtvih.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 118, 47-48
Meditábor in mandátis tuis, quae diléxi valde: et levábo manus meas ad mandáta tua, quae diléxi.
Ps 118, 47-48
Razmišljat ću o tvojim zapovijedima koje veoma ljubim. I svoje ću ruke uzdići k tvojim zapovijedima koje volim.

SecrétaPrikazna molitva
Sacrificiis praeséntibus, Dómine, quaésumus, inténde placátus: ut et devotióni nostrae profíciant, et salúti.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pogledaj milostivo, molimo, Gospodine, na ovu žrtvu, da bude na korist i našoj vjernosti i našem spasenju.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de QuadragésimaPredslovlje korizmeno
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui corporáli ieiúnio vítia cómprimis, mentem élevas, virtútem lárgiris et praémia: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože: – ti tjelesnim postom suzbijaš opačine, uzdižeš dušu, daješ krepost i nagrade po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 5, 2-4
Intéllige clamórem meum: inténde voci oratiónis meae, Rex meus, et Deus meus: quóniam ad te orábo, Dómine.
Ps 5, 2-4
Čuj moj vapaj, pripazi na glas moje molitve, Kralju moj i Bože moj, jer se tebi molim, Gospodine.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Supplices te rogámus, omnípotens Deus: ut, quos tuis réficis sacraméntis, tibi étiam plácitis móribus dignánter deservíre concédas.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Smjerno te molimo, svemogući Bože, podaj da ti svetim životom služe oni koje krijepiš svojim otajstvima.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.