PETAK, 24.VI.2016.

Rođenje sv. Ivana Krstitelja

Blagdan I. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Isai 49, 1 et 2, Ps 91, 2
(Isai 49, 1 et 2) De ventre matris meae vocávit me Dóminus nómine meo: et pósuit os meum ut gládium acútum: sub teguménto manus suae protéxit me, et pósuit me quasi sagíttam eléctam. (Ps 91, 2) Bonum est confitéri Dómino: et psállere nómini tuo, Altíssime.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Isai 49, 1 et 2) De ventre matris meae vocávit me Dóminus nómine meo: et pósuit os meum ut gládium acútum: sub teguménto manus suae protéxit me, et pósuit me quasi sagíttam eléctam.
Iz 49, 1 i 2, Ps 91, 2
(Iz 49, 1 i 2) Iz utrobe moje majke pozvao me je Gospodin po imenu; učinio je moja usta kao oštar mač. Zaštitio me je okriljem svoje ruke i učinio me izabranom strijelom. (Ps 91, 2) Dobro je slaviti Gospodina, i pjevati imenu tvojemu, Svevišnji.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Iz 49, 1 i 2) Iz utrobe moje majke pozvao me je Gospodin po imenu; učinio je moja usta kao oštar mač. Zaštitio me je okriljem svoje ruke i učinio me izabranom strijelom.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, qui praeséntem diem honorábilem nobis in beáti Ioánnis nativitáte fecísti: da pópulis tuis spirituálium grátiam gaudiórum; et ómnium fidélium mentes dírige in viam salútis aetérnae.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bože, koji si nam današnji dan učinio časnim po rođenju blaženoga Ivana, daj svome puku milost duhovnih radosti, a duše svih vjernika upravljaj na put vječnoga spasenja.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Isai 49, 1-3, 5, 6 et 7
Léctio Isaíae Prophétae. Audíte, ínsulae, et atténdite, pópuli, de longe: Dóminus ab útero vocávit me, de ventre matris meae recordátus est nóminis mei. Et pósuit os meum quasi gládium acútum: in umbra manus suae protéxit me, et pósuit me sicut sagíttam eléctam: in pháretra sua abscóndit me. Et dixit mihi: Servus meus es tu, Israel, quia in te gloriábor. Et nunc dicit Dóminus, formans me ex útero servum sibi: Ecce dedi te in lucem géntium, ut sis salus mea usque ad extrémum terrae. Reges vidébunt, et consúrgent príncipes, et adorábunt propter Dóminum et sanctum Israel, qui elégit te.
Isai 49, 1-3, 5, 6 i 7
Čitanje Izaije proroka. Čujte, morem opkoljeni krajevi, poslušajte vi. daleki narodi: Iz utrobe moje majke pozvao me je Gospodin po imenu; učinio je moja usta kao oštar mač, štitio me je svojom rukom, izgladio me kao strelicu i sakrio me u svoj tobolac. I reče mi; Ti si, Izraele, sluga moj i po tebi ću se proslaviti. I Gospodin koji me iz krila majke uze. za svojega slugu, govori mi sada: Eto, postavio sam te za svjetlo narodima, da naviještaš moj spas do nakraj zemlje. Kraljevi će vidjeti, knezovi će ustati, da se poklone Gospodinu i Svecu Izraelovu koji te je izabrao.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ierem 1, 5 et 9
Priúsquam te formárem in útero, novi te: et ántequam exíres de ventre, sanctificávi te. Misit Dóminus manum suam, et tétigit os meum, et dixit mihi.
Jr 1, 5 i 9
Prije nego sam te oblikovao u majčinoj utrobi, poznao sam te, i prije nego si izašao iz: krila, posvetio sam te. Gospodin je pružio svoju ruku, dotakao se mojih usta i govorio je meni.
Luc 1, 76
Allelúia, allelúia.
Tu, puer, prophéta Altíssimi vocáberis: praeíbis ante Dóminum paráre vias eius. Allelúia.
Lk 1, 76
Aleluja, aleluja.
Ti, dijete, zvat ćeš se prorok Svevišnjega, ići ćeš pred Gospodinom da mu pripraviš putove. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Luc 1, 57-68
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. Elísabeth implétum est tempus pariéndi, et péperit fílium. Et audiérunt vicíni et cognáti eius, quia magnificávit Dóminus misericórdiam suam cum illa, et congratulabántur ei. Et factum est in die octávo, venérunt circumcídere púerum, et vocábant eum nómine patris sui Zacharíam. Et respóndens mater eius, dixit: Nequáquam, sed vocábitur Ioánnes. Et dixérunt ad illam: Quia nemo est in cognatióne tua, qui vocétur hoc nómine. Innuébant autem patri eius, quem vellet vocári eum. Et póstulans pugillárem, scripsit, dicens: Ioánnes est nomen eius. Et miráti sunt univérsi. Apértum est autem íllico os eius et lingua eius, et loquebátur benedícens Deum. Et factus est timor super omnes vicínos eórum: et super ómnia montána Iudaéae divulgabántur ómnia verba haec: et posuérunt omnes, qui audíerant in corde suo, dicéntes: Quis, putas, puer iste erit? Etenim manus Dómini erat cum illo. Et Zacharías pater eius replétus est Spíritu Sancto, et prophetávit, dicens: Benedíctus Dóminus, Deus Israel, quia visitávit, et fecit redemptiónem plebis suae.
Lk 1, 57-68
Slijedi sveto Evanđelje po Luki. Elizabeti se navrši vrijeme i rodi sina. Kad njezini susjedi i rodbina doznaše, da joj je Gospodin iskazao veliko milosrđe, radovahu se s njom. Osmoga dana dođu da obrežu dijete i htjeli su ga nazvati imenom njegova oca Zaharije. Ali njegova majka reče: Ne tako, nego zvat će se Ivan! Odvrate joj: Nitko se od tvojega roda ne zove tako. Znakovima upitaju njegova oca, kako bi on htio da se zove. On zatraži pločicu i napisa: Ivan mu je ime. Svi se začude tome, a njemu se istog časa otvore usta i razriješi jezik, te je govorio i hvalio Boga. Nato sve susjede spopadne strah, i ovo se razglasi po svim judejskim gorama. Svi koji su to čuli, pohranjivali su u svom srcu i govorili: Što misliš, što će biti ovo dijete? I ruka je Gospodnja bila s njime. A njegov otac Zaharija napuni se Duha Svetoga i prorokova: Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, jer pohodi i otkupi narod svoj!

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 91, 13
Iustus ut palma florébit: sicut cedrus, quae in Líbano est, multiplicábitur.
Ps 91, 13
Pravednik cvate poput palme, širi se kao cedar na Libanu.

SecrétaPrikazna molitva
Tua, Dómine, munéribus altária cumulámus: illíus nativitátem honóre débito celebrántes, qui Salvatórem mundi et cécinit adfutúrum, et adésse monstrávit, Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum:
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Tvoje žrtvenike, Gospodine, napunjamo žrtvenim darovima slaveći zasluženom čašću rođenje onoga koji je i predskazao i pokazao Spasitelja svijeta, Gospodina našega Isusa Krista, Sina tvoga:
koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Luc 1, 76
Tu, puer, prophéta Altíssimi vocáberis: praeíbis enim ante fáciem Dómini paráre vias eius.
Lk 1, 76
Ti, dijete, zvat ćeš se prorok Svevišnjega, ići ćeš pred Gospodinom da mu pripraviš putove.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Sumat Ecclésia tua, Deus, beáti Ioánnis Baptístae generatióne laetítiam: per quem suae regeneratiónis cognóvit auctórem, Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum:
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Pomolimo se.
Neka se tvoja Crkva, Gospodine, razveseli o rođenju blaženog Ivana Krstitelja, po kojem je upoznala začetnika svoga preporođenja, Gospodina našega Isusa Krista, Sina tvoga:
koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.