NEDJELJA, 1.IV.2018.

Uskrs (nedjelja uskrsnuća Gospodina našega Isusa Krista)

Blagdan I. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 138, 18 et 5-6, Ps 138, 1-2
(Ps 138, 18 et 5-6) Resurréxi, et adhuc tecum sum, allelúia:
posuísti super me manum tuam, allelúia:
mirábilis facta est sciéntia tua, allelúia, allelúia.
(Ps 138, 1-2) Dómine, probásti me, et cognovísti me: tu cognovísti sessiónem meam, et resurrectiónem meam.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 138, 18 et 5-6) Resurréxi, et adhuc tecum sum, allelúia:
posuísti super me manum tuam, allelúia:
mirábilis facta est sciéntia tua, allelúia, allelúia.
Ps 138, 18 i 5-6, Ps 138, 1-2
(Ps 138, 18 et 5-6) Uskrsnuh i stalno sam s tobom, aleluja.
Stavio si na me svoju ruku, aleluja.
Divno se pokazala tvoja mudrost, aleluja, aleluja.
(Ps 138, 1-2) Gospodine, ti si me kušao i spoznao, tebi je poznat moj počinak i moje uskrsnuće.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 138, 18 et 5-6) Uskrsnuh i stalno sam s tobom, aleluja.
Stavio si na me svoju ruku, aleluja.
Divno se pokazala tvoja mudrost, aleluja, aleluja.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, qui hodiérna die per Unigénitum tuum, aeternitátis nobis áditum devícta morte reserásti: vota nostra, quae praeveniéndo aspíras, étiam adiuvándo proséquere.
Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bože koji si na današnji dan po svojemu Jedinorođencu pobijedio smrt i ponovo nam otvorio vrata vječnosti, prati svojom pomoću želje koje nam prethodno nadahnjuješ.
Po istom Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
I Cor 5, 7-8
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios. Fratres: Expurgáte vetus ferméntum, ut sitis nova conspérsio, sicut estis ázymi. Etenim Pascha nostrum immolátus est Christus. Itaque epulémur: non in ferménto véteri, neque in ferménto malítiae, et nequítiae: sed in ázymis sinceritátis, et veritátis.
1 Kor 5, 7-8
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Korinćanima. Braćo: Očistite stari kvasac da, kad ste već beskvasni, postanete novo tijesto, jer je žrtvovan Krist, naše vazmeno janje. Zato svetkujmo blagdan, ali ne sa starim kvascem, s kvascem zlobe i grijeha, nego s beskvasnim kruhom iskrenosti i istine.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 117, 24 et 1
Haec dies, quam fecit Dóminus: exsultémus et laetémur in ea. Confitémini Dómino, quóniam bonus: quóniam in saéculum misericórdia eius.
Ps 117, 24 et 1
Ovo je dan što ga učini Gospodin! Kličimo i radujmo se danas! – Hvalite Gospodina, jer je dobar, jer je dovijeka njegovo milosrđe.
I Cor 5, 7
Allelúia, allelúia.
Pascha nostrum immolátus est Christus.
1 Kor 5, 7
Aleluja, aleluja.
Žrtvovan je Krist naše vazmeno janje.

SequéntiaPosljednica
Víctimae pascháli laudes ímmolent Christiáni.
Agnus redémit oves: Christus ínnocens Patri reconciliávit peccatóres.
Mors et vita duéllo conflixére mirándo: dux vitae mórtuus, regnat vivus.
Dic nobis, María, quid vidísti in via?
Sepúlcrum Christi vivéntis: et glóriam vidi resurgéntis.
Angélicos testes, sudárium et vestes.
Surréxit Christus spes mea: praecédet vos in Galilaéam.
Scimus Christum surrexísse a mórtuis vere: tu nobis, victor Rex, miserére.
amen, allelúia.
Svetoj Žrtvi uskrsnici dajte slavu krštenici!
Janje ovce oslobodi Krist nas grješne preporodi.
Sa životom smrt se sasta i čudesna borba nasta: Vođa živih pade tada i živ živcat opet vlada.
Marijo, o reci što je? Što ti oko vidjelo je?
Grob ja vidjeh Krista Boga, svijetlu slavu uskrsloga.
Anđele i platno bijelo u kom bješe sveto tijelo.
Ufanje mi uskrslo je Krist, moj Gospod i sve moje! Pred vama će tamo gdje je cvjetna strana Galileje.
Znamo da si doistine uskrsnuo Božji Sine! Pobjedniče, Kralju divan, budi nama milostivan!
amen, aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Mc 16, 1-7
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Marcum. In illo témpore: María Magdaléne, et María Iacóbi, et Salóme emérunt arómata, ut veniéntes úngerent Iesum. Et valde mane una sabbatórum, véniunt ad monuméntum, orto iam sole. Et dicébant ad ínvicem: Quis revólvet nobis lápidem ab óstio monuménti ? Et respiciéntes vidérunt revolútum lápidem. Erat quippe magnus valde. Et introëúntes in monuméntum vidérunt iúvenem sedéntem in dextris, coopértum stola cándida, et obstupuérunt. Qui dicit illis: Nolíte expavéscere: Iesum quaéritis Nazarénum, crucifíxum: surréxit, non est hic, ecce locus ubi posuérunt eum. Sed ite, dícite discípulis eius, et Petro, quia praecédit vos in Galilaéam: ibi eum vidébitis, sicut dixit vobis.
Mk 16, 1-7
Slijedi sveto Evanđelje po Marku. U ono vrijeme: Marija Magdalena i Marija Jakovljeva majka i Saloma kupe pomasti i pođu da pomažu Isusa. I prvoga dana po suboti, vrlo rano, kad je sunce izlazilo, dođu na grob. Među sobom su govorile: Tko će nam odvaliti kamen s ulaza groba? – Pogledaju i vide da je već odvaljen kamen koji je bio vrlo velik. Uđu u grob, opaze mladića obučena u bijelu haljinu gdje sjedi s desne strane i uplaše se. On im reče: Nemojte se bojati! Vi tražite Isusa Nazarećanina raspetoga. Uskrsnuo je! Nema ga ovdje. Evo mjesta gdje je bio položen. Nego idite, recite njegovim učenicima, posebno Petru, da odlazi pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti, kako vam je rekao.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 75, 9-10
Terra trémuit, et quiévit, dum resúrgeret in iudício Deus, allelúia.
Ps 75, 9-10
Zemlja se potrese i smiri kad ustade Bog da sudi, aleluja.

SecrétaPrikazna molitva
Súscipe, quaésumus Dómine, preces pópuli tui cum oblatiónibus hostiárum: ut paschálibus initiáta mystériis, ad aeternitátis nobis medélam, te operánte, profíciant.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Sa žrtvenim prinosima primi, molimo, Gospodine, i molitve svoga puka, da posvećene uskrsnim otajstvima, po tvojem djelovanju budu nama na pomoć za vječnost.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio paschálisPredslovlje uskrsno
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre: Te quidem, Dómine, omni témpore, sed in hac potíssimum die gloriósius praedicáre, cum Pascha nostrum immolátus est Christus. Ipse enim verus est Agnus, qui ábstulit peccáta mundi. Qui mortem nostram moriéndo destrúxit et vitam resurgéndo reparávit. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia caeléstis exércitus, hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito danas svečanije slavimo, kad je Krist žrtvovan, naše vazmeno Janje. On je naime pravo janje koje oduze grijehe svijeta. Svojom smrću on je uništio našu smrt i svojim uskrsnućem obnovio naš život. – I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 109, 3
Pascha nostrum immolátus est Christus, allelúia:
ítaque epulémur in ázymis sinceritátis et veritátis, allelúia, allelúia, allelúia.
Ps 109, 3
Žrtvovan je Krist, naše vazmeno janje, aleluja.
Zato svetkujmo blagdan s beskvasnim kruhom iskrenosti i istine, aleluja, aleluja, aleluja.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Spíritum nobis, Dómine, tuae caritátis infúnde: ut, quos sacraméntis paschálibus satiásti, tua fácias pietáte concórdes.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte eiúsdem Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Ulij nam, Gospodine, Duha ljubavi svoje i složi svojom blagošću one koje si nasitio uskrsnim tajnama.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu istog Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.