Temeljem odredbi članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), na redovnoj Skupštini Društva za promicanje tradicionalne Mise „Benedictus“, održanoj u Zagrebu dana 23. svibnja 2015. godine donesen je

STATUT

DRUŠTVA ZA PROMICANJE TRADICIONALNE MISE

„BENEDICTUS“

Opće odredbe

 

Članak 1.

Statutom Društva za promicanje tradicionalne mise „Benedictus“ (u daljnjem tekstu: Statut)  reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za Društvo za promicanje tradicionalne Mise „Benedictus“ (u daljnjem tekstu: Društvo).

 

Članak 2.

Društvo je dragovoljna, nevladina, nestranačka i neprofitna udruga građana registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

Puni naziv Društva je: Društvo za promicanje tradicionalne Mise „Benedictus“. Uz svoj puni naziv Društvo rabi i skraćeni naziv: Benedictus. Naziv Društva na engleskom jeziku glasi: The Society for the Promotion of Traditional Mass „Benedictus“. Naziv Društva na latinskom jeziku glasi: Societas pro Missae Traditionalis promotione „Benedictus“.

Sjedište Društva je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Izvršni odbor.

 

Članak 3.

Društvo ima svoj znak u obliku glagoljičnog slova B.

Društvo ima pečat okruglog oblika, promjera 40 mm, s upisanim tekstom Društvo za promicanje tradicionalne Mise i znakom križa uz rub, te znakom Društva i skraćenim nazivom Društva u sredini. Pečat čuva i ovlašten je koristiti Predsjednik Društva i drugi članovi koje on ovlasti.

 

Članak 4.

Osobe ovlaštene za zastupanje Društva su Predsjednik Društva i Zamjenik predsjednika Društva. Predsjednik Društva i Zamjenik predsjednika Društva zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno.

  

Članak 5.

Djelovanje Društva je javno. Javnost djelovanja Društva ostvaruje se na sljedeće načine:

–       pravodobnim izvještavanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima, pisanim izvještajima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,

–       putem medija.

  

Ciljevi, područje djelovanja sukladno ciljevima i djelatnosti

 

Članak 6.

Ciljevi Društva jesu:

–       promicanje važnosti i vrijednosti organiziranja liturgijskih slavlja prema tradicionalnom obredu Katoličke Crkve,

–       upoznavanje vjernika i ostalih građana sa značenjem tradicionalnog obreda služenja svete Mise, i općenito poviješću i naukom Katoličke Crkve,

–       promicanje i očuvanje tradicionalne vjerske glazbene baštine poput gregorijanskog i glagoljaškog pjevanja,

–       promicanje i očuvanje vjerskih i kulturnih običaja.

 Društvo sukladno svojim ciljevima djeluje na području kulture.

 

Članak 7.

U ostvarivanju ciljeva iz prethodnog članka Statuta, Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

–       organiziranje predavanja, seminara, radionica, savjetovanja, tribina, okruglih stolova i sličnih skupova,

–       organiziranje molitvenih i duhovnih skupova i susreta,

–       organiziranje koncerata i kulturnih nastupa,

–       izdavačku djelatnost,

–       populariziranje rezultata rada putem medija: novina, radija, televizije, interneta i drugih oblika oglašavanja,

–       suradnju sa srodnim domaćim i međunarodnim udrugama i institucijama,

–       i druge aktivnosti kojima se pridonosi ostvarivanju ciljeva.

 

Tijela Društva

 

Članak 8.

Tijela Društva su

–       Skupština

–       Izvršni odbor

–       Sud časti

Društvo ima Predsjednika, Zamjenika predsjednika i Tajnika.

Mandat svih tijela Društva traje četiri godine, a započinje danom izbora.

  

Članak 9.

Najviše tijelo Društva je Skupština.

Skupština se sastoji se od svih redovnih članova Društva.

Skupština donosi odluke na sjednicama. Sjednice Skupštine održavaju se u prvoj polovici svake neparne godine, a prema potrebi i češće. Sjednice Skupštine su javne.

 Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na njoj nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine. Ako u određeno vrijeme početka Skupštine nije nazočna natpolovična većina svih članova, početak Skupštine se odgađa za 15 minuta, a zatim počinje s radom i pravovaljano odlučuje ako je nazočno barem 10% članova. Odluke Skupštine donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Skupština može donositi odluke i pisanim putem ili putem elektroničke pošte. U tom slučaju Predsjednik društva šalje članovima Skupštine prijedlog odluke, a smatra se da je odluka donesena kada je za nju glasovao natpolovičan broj svih članova Skupštine.

Na svojoj redovitoj sjednici svake četvrte godine počevši od godine osnivanja, Skupština iz reda redovnih članova Društva bira Predsjednika, Zamjenika predsjednika, Tajnika, Izvršni odbor i Sud časti.

Skupština društva nadležna je i obavlja sljedeće poslove:

–       prihvaća plan rada za naredne dvije godine,

–       prihvaća financijski plan za naredne dvije godine,

–       prihvaća izvještaj o radu u prethodne dvije godine,

–       prihvaća financijski izvještaj za prethodne dvije godine,

–       odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta,

–       odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Društva

–       bira i razrješava članove Izvršnog odbora i određuje im broj,

–       bira i razrješava članove Suda časti,

–       odlučuje o članstvu Društva u savezima udruga i međunarodnim asocijacijama,

–       odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama te prestanku rada Društva i raspodjeli preostale imovine,

–       obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

 

Članak 10.

Izvršni odbor je izvršno tijelo Skupštine.

Izvršni odbor broji najmanje 5, a najviše 7 članova. Predsjednik, Zamjenik predsjednika i Tajnik Društva su članovi Izvršnog odbora. Ostali članovi Izvršnog odbora biraju se iz reda redovnih članova Društva.

Izvršni odbor nadležan je i obavlja sljedeće poslove:

–       izvršava odluke Skupštine,

–       izrađuje plan rada koji se podnosi Skupštini na prihvaćanje,

–       izrađuje financijski plan koji se podnosi Skupštini na prihvaćanje,

–       izrađuje izvještaj o radu koji se podnosi Skupštini na prihvaćanje,

–       izrađuje financijski izvještaj koji se podnosi Skupštini na prihvaćanje,

–       odlučuje o svim drugim pitanjima koja se pojave tokom rada, a koja nisu u nadležnosti Skupštine,

–       prati odvijanje tekućih aktivnosti,

–       organizira predavanja, seminare, radionice, savjetovanja, tribine, okrugle stolove i slične skupove,

–       suradnju Društva s drugim udrugama kao i suradnju s članovima Društva s trajnim ili privremenim boravkom u inozemstvu,

–       izdavačku djelatnost, kao i druge važnije poslove po potrebi.

Izvršni odbor može pravovaljano donositi odluke ako u odlučivanju sudjeluje natpolovična većina svih članova Izvršnog odbora. Odluke se donose natpolovičnom većinom danih glasova.

Jedan član Izvršnog odbora nadležan je za financije. Imenuje ga Izvršni odbor.

 

Članak 11.

Predsjednik Društva ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora. Predsjednik saziva sjednice Skupštine i sjednice Izvršnog odbora i rukovodi njihovim radom. Sjednica Skupštine mora biti sazvana najmanje 8 dana prije predviđenog datuma njezina održavanja.

U slučaju dulje spriječenosti, dulje odsutnosti ili bolesti Predsjednika, Zamjenik predsjednika  preuzima sve ovlasti i dužnosti Predsjednika.

U slučaju isteka mandata Predsjednika, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba ovlaštena za zastupanje Društva upisana u Registar udruga.

 

Članak 12.

Član Izvršnog odbora nadležan za financije redovito izvještava Izvršni odbor o financijskom poslovanju Društva. Isti član također nadzire izradu financijskog izvještaja.

Tajnik Društva vodi zapisnike na sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora, vodi popis članova i obavlja poslove oko registracije članstva.

Ako član Izvršnog odbora nadležan za financije ili Tajnik budu spriječeni obnašati svoju funkciju, Izvršni odbor će iz svojih redova odabrati vršitelje dužnosti navedenih funkcija.

 

Članak 13.

Sud časti se sastoji od tri člana i bira svog predsjednika na konstituirajućoj sjednici. Konstituirajuću sjednicu Suda časti saziva Predsjednik Društva, dok ostale sjednice saziva predsjednik Suda časti.

Sud časti rješava sporove i sukobe interesa unutar Društva.

Sud časti zasjeda u punom sastavu, a odluke donosi većinom glasova. Vijećanja i glasovanja Suda časti su tajna.

Na temelju prijedloga Izvršnog odbora Sud časti odlučuje o isključenju članova iz Društva.

Najkasnije 15 dana nakon odluke Suda časti, član Društva može podnijeti Skupštini žalbu na tu odluku. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 14.

Članstvo u tijelima Društva prestaje smrću, pisanom ostavkom člana, istekom mandata te opozivom.

Pisana ostavka podnosi se Izvršnom odboru koji o tome obavještava Skupštinu.

Član u tijelu Društva može biti opozvan sa svoje funkcije ako neizvršavanjem svojih obveza ili neopravdanim izostancima sa sastanaka dovodi u pitanje djelovanje tijela čiji je član. Odluku o opozivu donosi Skupština.

Članstvo

 

Članak 15.

Društvo ima redovne članove i članove podmlatka.

Redovnim članom može postati svaka punoljetna poslovno sposobna osoba koja je vjernik katolik te prihvaća ciljeve i Statut Društva.

Katolici koji nisu navršili 18 godina života, a koji su bliski ciljevima Društva, te su voljni promicati iste, mogu biti primljeni u Društvo od strane Izvršnog odbora u svojstvu članova podmlatka Društva, bez prava odlučivanja u tijelima Društva. Stjecanjem punoljetnosti članu podmlatka prestaje članstvo u Društvu, te se isti može prijaviti za redovnog člana Društva.

Članak 16.

Članstvo u Društvu je dobrovoljno. Članom Društva postaje se na vlastitu želju, koja se očituje ispunjavanjem pristupnice.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Izvršni odbor.

Odluku o iznosu članarine donosi Izvršni odbor.

Prestankom članstva, članovi gube sva prava vezana uz članstvo u Društvu, a uplaćeni se iznosi članarine i prilozi ne vraćaju.

Članak 17.

Članom Društva se postaje upisom u popis članova koji vodi Tajnik Društva.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o imenu i prezimenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u Društvu.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

Članak 18.

Pravo i obveza redovnih članova društva je da biraju i budu birani u tijela Društva.

Prava, obveze i odgovornosti svih članova su:

–       pridonositi ostvarivanju ciljeva Društva te aktivno sudjelovati u izvršavanju njegovih djelatnosti,

–       biti redovito izvješćivan o radu Društva i njegovih tijela te o financijskom poslovanju Društva,

–       davati prijedloge, mišljenja i primjedbe u vezi rada Društva i njegovih tijela,

–       čuvati i promicati ugled Društva,

–       pridržavati se odredaba Statuta i drugih općih akata Društva,

–       redovito plaćati članarinu. 

 

Članak 19.

Članstvo prestaje smrću, pisanom izjavom člana o istupanju iz članstva, brisanjem iz popisa članova te isključenjem.

Član Društva može u svako doba svojevoljno istupiti iz Društva, ako o tome pisanim putem obavijesti Izvršni odbor.

Član se briše iz popisa članova ako ne plati propisanu članarinu dvije uzastopne godine. Odluku o tome donosi Izvršni odbor. Takav član se može ponovo upisati u Društvo.

Član Društva može biti isključen iz Društva ako na bilo koji način grubo naruši ugled Društva. Odluka o isključenju donosi se u skladu s odredbom članka 13. stavka 4. Statuta.

Ostalo

 

Članak 20.

Društvo može sklapati ugovore o raznim oblicima suradnje i udruživanja sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu. O ovim pitanjima odlučuje Skupština na prijedlog Izvršnog odbora. Skupština će također po potrebi odrediti predstavnike Društva u međunarodnim udrugama.

Članak 21.

Imovinu Društva čine:

–       novčana sredstva koja je Društvo steklo uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima

–       novčana sredstva koja Društvo stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova ili iz inozemnih izvora,

–       nekretnine i pokretne stvari Društva,

–       druga imovinska prava.

Društvo može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 22.

Za rad u Društvu i njegovim tijelima članovi ne primaju novčanu naknadu. Naknadu članovi Društva mogu dobiti samo za pokriće efektivnih troškova učinjenih u dogovoru s Izvršnim odborom. Za obavljanje financijskih, administrativnih, izdavačkih, organizacijskih i drugih poslova Društva, Društvo može angažirati  suradnike.

Izvršni odbor odlučuje o eventualnoj nagradi suradnicima u izdavanju publikacija i knjiga.

Izvršni odbor odlučuje o honorarima za predavače na savjetovanjima i seminarima koje Društvo organizira, te za suradnike u provođenju radionica i seminara.

Završne odredbe

 

Članak 23.

Društvo prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Društva sva njegova imovina predaje se Caritasu u Zagrebu.

Članak 24.

Likvidatora Društva imenuje i opoziva Skupština.

Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz registra udruga.

 

Članak 25.

Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

U Zagrebu, 23. svibnja 2015.

 

Predsjednik Društva za promicanje tradicionalne Mise „Benedictus“