1. Uvod i priprema za Misu

m_01_01   Ministrant ovako drži sklopljene ruke za vrijeme cijele Mise, dok stoji, kleči ili hoda; osim ako nešto drži u ruci.
m_01_02     Kad se sjedi, ruke se drže ispružene na koljenima
m_01_03 Kad treba pokleknuti, uvijek se poklekne na desno koljeno, ispred najniže stepenice oltara. Glava i gornji dio tijela su uspravni, a ruke sklopljene.
m_01_04 Priprema kaleža: Na kalež se stavi purifikatorij (kaležnjak), a zatim patena i na nju velika hostija.
m_01_05 Na patenu se stavi pala, zatim se kalež pokrije velom.
m_01_06 Na veo se stavi burza u kojoj se nalazi presavijeni korporal (tjelesnik). Otvor burze gleda prema svećeniku.
m_01_07 Priprema kredence (stolića pokraj oltara): s lijeva na desno: voda za pranje ruku i ubrus; posudice s vinom i vodom; pričesna patena.
m_01_07a Priprema oltara: na oltar se stave kanonske pločice: s lijeva na desno: Initium sancti Evangelii secundum Joannem (na strani Evanđelja); Gloria in excelsis Deo (u sredini); Deus, qui humanae substantiae… (na strani Poslanice). Na oltaru se nalazi šest svijeća; za tihu Misu dovoljno je upaliti dvije svijeće.
m_01_07b Zatvoreni misal stavlja se na stalak na strani Poslanice. Otvor je okrenut prema sredini oltara. Svećenik će otvoriti Misal na početku Mise. Također, stavlja se zvono uz desni rub prve stepenice. Za vrijeme cijele Mise ključ stoji u ključanici svetohraništa.
m_01_08 Priprema svećenikovog odijela u sakristiji: na stol se stavi najprije kazula (misnica), na nju štola, zatim manipul i na vrh cingulum (pojas).
m_01_09 Preko toga se stavi alba, a na nju se položi humeral (oplećnjak).
m_01_10 Svećenik najprije oblači humeral.
m_01_11 Ministrant stavlja albu na svećenika.
m_01_12 Dok svećenik oblači albu, ministrant mu pomaže, podižući najprije desni rukav, a zatim lijevi.
m_01_13 Svećenik prima odostraga cingulum u ruke. Ministrant mu pruža preklopljeni cingulum, tako da su oba kraja cinguluma okrenuta na desnu stranu.
m_01_14 Ministrant uzima manipul i poljubi križ na jednome kraju.
m_01_15 Zatim ministrant pruža svećeniku manipul, da poljubi križ u sredini.
m_01_16 Ministrant priveže manipul oko svećenikove lijeve ruke.
m_01_17 Ministrant jednako tako uzima štolu i poljubi križ na jednome kraju, pa je pruži svećeniku da poljubi križ u sredini; tada svećenik uzima štolu.
m_01_18 Ministranti stavljaju misnicu na svećenika, te je pridržavaju sa strane dok svećenik povezuje vrpcu.
m_01_19 Jedan ministrant stoji sa svećenikove desne strane, a drugi s lijeve [ako je samo jedan ministrant, stoji svećeniku s lijeve strane]. Prije polaska u crkvu zajedno sa svećenikom naklone glavu pred križem u sakristiji. Zatim odlaze u crkvu: najprije lijevi ministrant, iza njega desni ministrant, a na kraju svećenik.

2. Od početka Mise do prinosa darova

m_02_01   Prilikom ulaska u crkvu, prvi ministrant (lijevi) uzima desnom rukom blagoslovljenu vodu i prekriži se. Drugi ministrant (desni) također uzima desnom rukom blagoslovljenu vodu, zatim je pruži svećeniku, te se prekriži istovremeno sa svećenikom. Za vrijeme križanja lijeva se ruka drži na prsima.
m_02_02     U procesiji do oltara ide najprije lijevi ministrant, iza njega desni ministrant i na kraju svećenik.
m_02_03 Ministrant s desne strane uzima od svećenika biret, tako da najprije poljubi svećenikovu ruku, a zatim biret. Nakon toga ministrant odnese biret na stolić (kredencu) na desnoj strani.
m_02_04 Ministranti pokleknu zajedno sa svećenikom na desno koljeno. [Ako je samo jedan ministrant, on se sada nalazi sa svećenikove lijeve strane]. Ako se na oltaru ne nalazi svetohranište s Presvetim Sakramentom, svećenik načini samo duboki naklon, ali ministranti uvijek pokleknu. Ministranti uvijek trebaju pokleknuti kad prolaze pred sredinom oltara, i onda kada na njemu nema Presvetoga Sakramenta.
m_02_05 Uvijek kad se svećenik penje k oltaru, ministranti mu pomažu, svaki sa svoje strane, malo podižući krajeve svećenikove albe. To se ne čini kada svećenik silazi od oltara, nego samo kada se uspinje k oltaru.
m_02_06 Ministranti sada kleče, svaki na svojoj strani, ispred najniže stepenice oltara. Nakon završetka pristupnih molitava klečat će na toj stepenici. [Ako je samo jedan ministrant, on se sada nalazi sa svećenikove lijeve strane, to jest, uvijek na suprotnoj strani od one gdje se nalazi misal].
m_02_07 Početak pristupnih molitava: nakon što se ministranti prekriže zajedno sa svećenikom, svećenik kaže: Introibo ad altare Dei, a ministranti daju prvi odgovor u Misi: Ad Deum, qui laetificat juventutem meam. Ostali prisutni vjernici ne trebaju davati odgovore.
m_02_08 Kad svećenik izmoli Confiteor, ministranti se malo okrenu prema njemu i kažu: Misereatur tui omnipotens Deus et, dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam.
m_02_09 Nakon toga ministranti mole Confiteor duboko naklonjeni. Na riječi …et tibi Pater… i …et te Pater… malo se okrenu prema svećeniku. Ostanu naklonjeni sve dok svećenik ne kaže do kraja: Misereatur vestri omnipotens Deus et, dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam.
m_02_10 Uz riječi Indulgentiam, absolutionem… ministranti se prekriže zajedno sa svećenikom.
m_02_11 Od molitve Deus, tu conversus vivificabis nos do Oremus svećenik i ministranti su lagano naklonjeni.
m_02_12 Kad se svećenik prekriži na početku Mise, ministranti se prekriže zajedno s njime. Sada ministranti kleče na najnižoj stepenici, a ne ispred nje.
m_02_13 Naklon kod Gloria Patri (i kasnije kod Oremus). Kad god svećenik glasno moli i pritom nakloni glavu, i ministranti također naklone glavu prema oltaru. Ako svećenik nakloni glavu dok tiho moli, ministranti ne čine naklon glave.
m_02_14 Za vrijeme molitava Kyrie eleison i Gloria.
m_02_15 Kad pročita čitanje, svećenik rukom daje znak ministrantima da je čitanje završeno. Tada ministranti odgovaraju: Deo gratias.
m_02_16 Prije Evanđelja svećenik odlazi od knjige prema sredini oltara. U tom trenutku lijevi ministrant ustane, poklekne pred sredinom oltara i odlazi na desnu stranu odakle se uspinje prema knjizi.
m_02_17 Dok svećenik moli naklonjen pred sredinom oltara, lijevi ministrant uzima knjigu zajedno sa stalkom.
m_02_18 Zatim se okrene lijevo, kosim putem dođe pred sredinu oltara, poklekne pred oltarom (na slici), te ponovno kosim putem dođe na stranu Evanđelja i tu stavlja knjigu.
m_02_19 Knjiga se stavlja na oltar pod kutom, tako da je desni kraj okrenut malo prema sredini oltara (vidi sliku). Ministrant stane malo iza knjige, okrenut je prema svećeniku, te na početku Evanđelja istovremeno sa svećenikom čini palcem desne ruke znak križa na čelu, usnama i srcu (lijeva ruka je za to vrijeme na prsima).
m_02_20 Kada svećenik prvi puta spomene ime Jesus, ministrant nakloni glavu zajedno sa svećenikom i ode na svoje mjesto (lijevo). Ako se u prvoj rečenici Evanđelja ne spominje ime Jesus, ministrant nakon nekoliko trenutaka nakloni glavu i odlazi na mjesto. Za vrijeme čitanja Evanđelja desni je ministrant također okrenut prema svećeniku (vidi sliku). [Ako je samo jedan ministrant, on nakon što nakloni glavu, odlazi na mjesto desnoga ministranta, to jest, nasuprot knjige].
m_02_21 Na završetku Evanđelja svećenik ljubi knjigu, a ministranti odgovaraju: Laus tibi, Christe.
m_02_22 Ako se moli Credo (Vjerovanje), ministranti stoje na svojim mjestima…
m_02_23 …i pokleknu zajedno sa svećenikom na riječi Et incarnatus est… et homo factus est.
m_02_24 Nakon Vjerovanja, ili kad se ne moli Vjerovanje, odmah nakon Evanđelja, ministranti kleče na svojim mjestima dok svećenik govori: Dominus vobiscum.
m_02_25 Kad svećenik kaže Oremus i pročita redak Darovne pjesme, ministranti ustanu, dođu pred sredinu oltara, tu istovremeno pokleknu (na slici), ustanu, okrenu se nadesno i odlaze do stolića s vinom i vodom na desnoj strani.

3. Od prinosa darova do pričesti

m_03_01   Desni ministrant pristupi svećeniku, nakloni glavu, uzme od svećenika veo (vidi sliku), ponovno nakloni glavu, okrene se nadesno, odnese veo na kredencu i tamo ga preklopi.
m_03_02     Desni ministrant uzima vrčić s vinom, a lijevi vrčić s vodom. [Ako je samo jedan ministrant, on drži u desnoj ruci vrčić s vinom a u lijevoj vrčić s vodom]. Vrčić se uvijek dodaje svećeniku desnom rukom (tako da je držak okrenut prema svećeniku), a kad ga svećenik vrati, prima se lijevom rukom. Vrčić se poljubi prije davanja (vidi sliku) i nakon primanja (ministrant ne ljubi svećenikovu ruku).
m_03_03 Ministrant dodaje vrčić s vinom.
m_03_04 Ministrant ljubi vrčić s vinom nakon što ju je od svećenika primio lijevom rukom.
m_03_05 Dodavanje vrčića s vodom.
m_03_06 Svećenik blagoslovi vodu znakom križa, prije nego uzme vrčić.
m_03_07 Pružanje vode svećeniku.
m_03_08 Pranje ruku: lijevi ministrant desnom rukom drži posudicu s vodom za pranje ruku (to nije ona voda koja se ulijevala u kalež!), a lijevom rukom drži tanjurić ispod svećenikovih ruku, te polijeva svećenikove prste.
m_03_09 Zatim desni ministrant pruža ubrus svećeniku, kako bi obrisao prste. Ministranti uvijek duboko naklone glavu pred svećenikom, kad dolaze k njemu i kad odlaze od njega. Naklon čine uvijek pred svećenikovim licem, nikada iza svećenikovih leđa.
m_03_10 Nakon pranja ruku ministranti ponovno zajednički pokleknu pred sredinom oltara te kleknu na svoja mjesta. [Ako je samo jedan ministrant, sada kleči na desnoj strani, tj. nasuprot knjige].
m_03_11 Svećenik glasno kaže: Orate fratres, i dalje nastavi moliti potiho: …ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem; i za to se vrijeme okreće prema oltaru (vidi sliku). Kada svećenik do kraja izmoli tu molitvu, ministranti odgovaraju: Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque Ecclesiae suae sanctae.
m_03_12 Kad svećenik moli: Sanctus, sanctus, sanctus…, desni ministrant triput zvoni desnom rukom, to jest kod svake riječi »sanctus«. I lijevi ministrant može također zvoniti, ili zajedno s desnim ministrantom, ili nakon što desni ministrant pozvoni.
m_03_13 Početak misnog kanona. Svećenik moli kanon potiho.
m_03_14 Kad svećenik ispruži ruke iznad kaleža, ministranti pozvone i odmah se izravnim putem popnu do oltara (uvijek zakorače najprije desnom nogom!) i kleknu pokraj svećenika (vidi sljedeću sliku). Zvonce treba ponijeti sa sobom!
m_03_15 Položaj ministranata prije i za vrijeme Pretvorbe. Ministranti kleče malo iza svećenika.
m_03_16 Kad svećenik (sagnut) izgovara riječi pretvorbe, ministranti se duboko naklone. Odmah nakon toga svećenik poklekne, a ministranti jednom pozvone, te su i dalje duboko naklonjeni, sve dok svećenik ne ustane i podigne Hostiju (odnosno, kasnije, kalež).
m_03_17 Podizanje: ministranti kleče uspravno i gledaju Hostiju. Svaki sa svoje strane bližom rukom pridržavaju donji dio misnice te ga lagano podignu uvis, prateći svećenikovo podizanje Hostije. Pritom se triput zvoni. Kad svećenik počne spuštati Hostiju, i ministranti počinju spuštati misnicu. [Ako je samo jedan ministrant, on kleči desno od svećenika, desnom rukom zvoni, a lijevom podiže svećenikovu misnicu].
m_03_18 Zatim svećenik još jednom poklekne, ministranti se ponovno duboko naklone i još jednom pozvone.
m_03_19 Jednako se postupa i kod posvete vina: duboki naklon dok svećenik govori riječi Pretvorbe; prvi put se zvoni kad svećenik poklekne; zatim se triput zvoni, podiže misnica i gleda u kalež; potom svećenik opet poklekne, a ministranti duboko naklonjeni još jednom pozvone.
m_03_20 Odmah nakon toga ministranti se okrenu (u smjeru svećenika), siđu pred najnižu stepenicu, pred tom stepenicom zajednički pokleknu (vidi sliku) te pođu svaki na svoje mjesto i tamo dalje kleče.
m_03_21 Na kraju kanona svećenik podigne Hostiju zajedno s kaležom (takozvano malo podizanje). U tom trenutku ministranti pozvone jedanput.

4. Od pričesti do završetka

m_04_01   Kad svećenik triput kaže: Domine, non sum dignus…, ministranti svaki puta pozvone. Dok se svećenik pričešćuje svetom Hostijom, ministranti se duboko naklone. Nakon toga desni ministrant odlazi po pliticu za pričešćivanje. Kad se svećenik pričešćuje iz kaleža, ministranti su također duboko naklonjeni (vidi sliku). U trenutku kad svećenik započne piti iz kaleža, ministranti počnu moliti: Confiteor…, te ostaju prignuti dok svećenik kaže: Misereatur vestri… a oni odgovore: Amen.
m_04_02     Kad svećenik kaže: Indulgentiam, absolutionem…, ministranti se prekriže i ponovno odgovaraju: Amen.
m_04_03 Svećenik pokaže Hostiju govoreći: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Za to vrijeme ministranti gledaju Hostiju. Nakon toga malo prignu glavu i triput kažu: Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. Pritom se također triput udaraju desnom rukom u prsa.
m_04_04 Najprije se pričesti desni ministrant, a zatim lijevi (trebaju kleknuti jedan uz drugoga). Desni ministrant drži pričesnu pliticu najprije sebi ispod brade, zatim drugom ministrantu, a potom prati svećenika dok pričešćuje ostale vjernike. Uvijek stoji svećeniku s desne strane i drži pliticu na desnom dlanu (dakle, ne hvata je prstima). Treba paziti da pliticom uvijek prati hostiju, i da drži pliticu odmah ispod pričesnikove brade. Kod primanja svete pričesti ne odgovara se Amen. Ako se netko od ministranata ne pričešćuje, može dati svećeniku lagani niječni znak glavom. Nakon što je završeno pričešćivanje, ministrant odmah predaje pliticu svećeniku. Ministranti kleče na svome mjestu sve dok svećenik ne pospremi Presveti Sakrament u svetohranište i zatvori vrata.
m_04_05 Desni ministrant pristupa k svećeniku (pred sredinom oltara), nakloni se, i ulije vino u kalež, tako da u vrčiću ostane još nešto malo vina, i ponovno se nakloni. Svećenik purificira kalež.
m_04_06 Zatim oba ministranta pristupe svećeniku na strani Poslanice uz rub oltara (zajednički naklon), te najprije desni ministrant ulije sve preostalo vino u kalež (preko svećenikovih prstiju), a zatim i lijevi ministrant ulije svu preostalu vodu također preko svećenikovih prstiju. (Ovo se naziva ablucija kaleža).
m_04_07 Zajednički naklon na odlasku; vrčići se vraćaju na kredencu.
m_04_08 Desni ministrant odlazi po knjigu (poklekne pred sredinom oltara) a lijevi ministrant uzima veo sa stražnje strane.
m_04_09 Veo se drži prekriženih ruku, tako da je prednja strana okrenuta od ministranta (vidi sliku). Dok lijevi ministrant kreće prema sredini, desni ministrant uzima misal zajedno sa stalkom.
m_04_10 Ministranti se susretnu u sredini i tu istovremeno pokleknu. U tome trenutku lijevi ministrant stavi ravno ruke (nisu više prekrižene), tako da je sada prednja strana vela okrenuta prema njemu (vidi sliku).
m_04_11 Zatim desni ministrant prođe ispred lijevoga, te krenu svaki na svoju stranu: desni ministrant desno, te stavlja misnu knjigu na stranu Poslanice, a lijevi ministrant lijevo, i odlaže veo na oltar. [Ako je samo jedan ministrant, on najprije odnese knjigu na stranu Poslanice, a zatim odnese veo na lijevu stranu i čini sve što je dalje opisano].
m_04_12 Stavivši knjigu na oltar, desni ministrant se vraća na svoje mjesto i tamo kleči. Lijevi ministrant je položio veo na oltar.
m_04_13 Lijevi ministrant uzima s obje ruke burzu, pritisne je tako da se rastvori, i da svećenik u nju može staviti preklopljeni korporal (na slici).
m_04_14 Zatim dodaje svećeniku veo koji drži ukoso: lijevom rukom podiže lijevi kraj a desnom rukom spušta desni kraj (vidi sliku). Svećenik pokrije kalež velom.
m_04_15 Najzad obim rukama pruža svećeniku burzu, nakloni se i vrati na svoje mjesto, te tamo kleči.
m_04_16 Za vrijeme pričesne pjesme i popričesne molitve.
m_04_17 Kod završnog blagoslova ministranti malo naklone glavu i prekriže se.
m_04_18 Čitanje Posljednjeg Evanđelja: gdje je običaj, lijevi ministrant može pridržavati pločicu s Evanđeljem pred svećenikom (vidi sliku); inače stoji na svojemu mjestu, okrenut prema svećeniku. Desni ministrant također stoji okrenut prema svećeniku.
m_04_19 Poklekne se kod riječi: Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis.
m_04_20 Nakon svete Mise ministranti kleče pokraj svećenika (ispred najniže stepenice) dok se mole završne molitve: triput Zdravo Marijo, Zdravo Kraljice, Pomolimo se, Sveti Mihovile Arkanđele i Presveto Srce Isusovo (ove se molitve mogu moliti na latinskom ili na hrvatskom; po potrebi desni ministrant može pridržati pred svećenikom pločicu na kojoj su napisane te molitve).
m_04_21 Zadnji put se poklekne pred oltarom…
m_04_22 …desni ministrant drži biret s prazne strane (gdje nema “roga”), poljubi biret, zatim poljubi svećenikovu desnu ruku i dodaje biret svećeniku.
m_04_23 Ministranti se okrenu prema svećeniku i polaze pred njim u sakristiju: najprije lijevi ministrant, zatim desni ministrant i na kraju svećenik. U sakristiji se zajedno sa svećenikom naklone pred križem. Svećenik nakon naklona može reći “Prosit”, na što ministranti odgovaraju “Pro omnibus et singulis”. Zatim riječima “Jube domne benedicere” zamole svećenikov blagoslov, pokleknu i prime blagoslov te se prekriže.
Prethodni članakVodič za sudjelovanje vjernika u svetoj Misi
Sljedeći članakMinistranti u tradicionalnom rimskom obredu